ACS-EG-overeenkomsten van Lomé
454 pages
Nederlandse

ACS-EG-overeenkomsten van Lomé

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS Brussel VERZAMELING VAN TEKSTEN XXIII ACS-EG-OVEREENKOMSTEN VAN LOME 1 januari 1998-31 december 1998 ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS Brussel VERZAMELING VAN TEKSTEN XXIII ACS-EG-OVEREENKOMSTEN VAN LOME 1 januari 1998-31 december 1998 Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2000 ISBN 92-824-1757-3 © Europese Gemeenschappen, 2000 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER III Inhoudsopgave I. ACS-EG-besluiten 1. Besluiten van de Raad van ministers Biz. Besluit nr.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 41
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 6 Mo

ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS
Brussel
VERZAMELING VAN TEKSTEN
XXIII
ACS-EG-OVEREENKOMSTEN VAN LOME
1 januari 1998-31 december 1998 ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS
Brussel
VERZAMELING VAN TEKSTEN
XXIII
ACS-EG-OVEREENKOMSTEN VAN LOME
1 januari 1998-31 december 1998 Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver
(http://europa.eu.int).
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2000
ISBN 92-824-1757-3
© Europese Gemeenschappen, 2000
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Printed in Belgium
GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER III
Inhoudsopgave
I. ACS-EG-besluiten
1. Besluiten van de Raad van ministers Biz.
Besluit nr. 1/98 van de ACS-EG-Raad van ministers van 23 juni 1998 tot toepassing van
de afwijking volgens artikel 189, lid 1, onder b, en lid 2, van de vierde ACS-EG-
Overeenkomst, op de export van aardnoten in de dop of gedopte aardnoten uit de
Republiek Gambia naar de andere ACS-staten 3
Conclusies van de 23e zitting van de ACS-EG-Raad van ministers, Barbados, 8 en 9 mei
1998, inzake Somalië 6
Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tot wijzi­
ging van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst, ondertekend op 4 november 1995 te
Mauritius 8
Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de
Gemeenschap in het kader van het tweede Financieel Protocol bij de vierde ACS-EG-
Overeenkomst 9
+ Rectificatie van het Intern Akkoord 26
Financieel Reglement 98/430/EG van 16 juni 1998 van toepassing op de samenwerking
inzake ontwikkelingsfinanciering in het kader van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst
27
Besluit 98/461/EG van de Raad van 13 juli 1998 betreffende de financiering van de
vaste kosten van de regeling voor het beheer van de technische bijstand ten behoeve van
de ACS-staten en de landen en gebieden overzee (LGO)
45
Rectificatie van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Gemeenschap en de ACS-landen betreffende bijlage XL, bij de vierde ACS-EG-
Overeenkomst „gemeenschappelijke verklaring betreffende de in artikel 168, lid 2,
onder a, ii, bedoelde landbouwproducten" 46 IV
ß/z.
2. Besluiten van het Comité van ambassadeurs
Besluit nr. 1/98 van hel ACS-EG-Comité van ambassadeurs van 10 november 1998
inzake de benoeming van een lid van het Raadgevend Comité van het Technisch
Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling 49
Besluit nr. 2/98 van het ACS-EG-Comité van ambassadeurs van 31 december 1998 tot
vaststelling van de begroting van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking
en plattelandsontwikkeling (1999) 52
3. Overeenkomst tussen de EU en de ACS-staten
Verordening (EG) nr. 488/98 van de Commissie van 27 februari 1998 houdende
opening van een tariefcontingent voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe
rietsuiker uit de ACS-staten voor de voorziening van raffinaderijen gedurende de
periode van 1 maart 1998 tot en met 30 juni 1998 61
Besluit 98/672/EG van de Raad van 20 april 1998 betreffende de sluiting van overeen­
komsten in de vorm van een briefwisseling tussen de EG en Barbados, Belize, Fiji. de
Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia,
de Republiek Congo, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek
Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, de Federatie Saint Kitts en
Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek
Trinidad en Tobago, en de Republiek Zambia en dek Zimbabwe, enerzijds, en
de Republiek India, anderzijds, inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de
leveringsperiode 1997/1998 63
Verordening (EG) nr. 1375/98 van de Commissie van 29 juni 1998 houdende opening
van tariefcontingenten voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de
ACS-staten en uit India voor de voorziening van raffinaderijen gedurende de periode
van 1 juli 1998 tot en met 28 februari 1999 75
4. Besluiten van het ACS-EU-Subcomité voor samenwerking op het gebied
van landbouw- en plattelandsontwikkeling
Besluit nr. 1/98 van het ACS-EG-Subcomité voor samenwerking op het gebied van
landbouw- eng van 9 november 1998 betreffende de aanpassing
van de bezoldigingen en de belastingschijven, bedoeld in de regeling welke van toepas­
sing is op het personeel van hel Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en
plattelandsontwikkeling ß/z.
5. Besluiten van het Comité voor industriële samenwerking
Besluit nr. 1/98 van het ACS-EG-Comité voor industriële samenwerking van 17 juli
1998 betreffende de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Centrum
voor industriële ontwikkeling 87
Besluit nr. 2/98 van het ACS-EG-Comité voor industriële samenwerking van 24 sep­
tember 1998 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Centrum voor indus­
triële ontwikkeling voor de uitvoering van de begroting van dit Centrum voor de begro­
ting van 1992, 1993 en 1994 91
Besluit nr. 3/98 van het ACS-EG-Comité voor industriële samenwerking van 24 sep­
tember 1998 betreffende de aanpassing van de bezoldigingen en de belastingschijven
bedoeld in de regeling van toepassing op het personeel van het Centrum voor industriële
ontwikkeling5
Besluit nr. 4/98 van het ACS-EG-Comité voor industriële samenwerking van 31 decem­
ber 1998 tot goedkeuring van de begroting van het Centrum voor industriële ontwikke­
ling (1999) 10
Besluit nr. 5/98 van het ACS-EG-Comité voor industriële samenwerking van 31 decem­
ber 1998 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Centrum voor industriële
ontwikkeling voor de uitvoering van de begroting van dit Centrum voor de bigroting
van 1995 en 1996 111
6. Besluiten van het Comité voor douanesamenwerking
Besluit nr. 1/98 van het ACS-EG-Comité voor douanesamenwerking van 16 oktober
1998 houdende afwijking van de definitie van het begrip „producten van oorsprong" in
verband met de bijzondere situatie van Fiji wat de productie van tonijnconserven betreft
(GS-post ex 16.04)7
Besluit nr. 2/98 van het ACS-EG-Comité voor douanesamenwerking van 17 december
1998 houdende afwijking van de definitie van het begrip „producten van oorsprong" in
verband met de bijzondere situatie van Kaapverdië wat de productie van overhemden
voor heren betreft (GS-post 6205) 121
Besluit nr. 3/98 van het ACS-EG-Comité voor douanesamenwerking van 17 december
1998 houdende afwijking van de definitie van het begrip „producten van oorsprong" in
verband met de bijzondere situatie van de Republiek der Seychellen wat de productie
van tonijnconserven betreft (GS-post ex 1604)4 VI
II. Communautaire besluiten betreffende de toepassing
van de Overeenkomst van Lomé
A. Handelsverkeer Blz.
a) Handel
Gemeenschappelijk Standpunt 98/252/GBVB van 30 maart 1998 door de Raad vastge­
steld op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende
Rwanda 129
Verordening (EG) nr. 941/98 van de Raad van 27 april 1998 tot intrekking van g (EG) nr. 2465/97 inzake de onderbreking van bepaalde economische
betrekkingen met Sierra Leone 131
Gemeenschappelijk Standpunt 98/300/GBVB van 27 april 1998 door de Raad vastge­
steld op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ten aanzien
van Sierra Leone2
Verordening (EG) nr. 1063/98 van de Commissie van 25 mei 1998 betreffende de
afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die
in de eerste vijf werkdagen van mei 1998 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97
zijn aangevraagd3
Gemeenschappelijk Standpunt 98/409/GBVB van 29 juni 1998 door de Raad vastge­
steld op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake
Sierra Leone 135
Besluit 98/410/GBVB van de Raad van 29 juni 1998 tot verlenging van de toepassing
van Gemeenschappelijk Optreden 97/875/GBVB betreffende steun aan het democra­
tisch overgangsproces in de Democratische Republiek Congo 137
Gemeenschappelijk Standpunt 98/425/GBVB van 3 juli 1998 door de Raad vastgesteld
op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake beper­
kende maatregelen tegen de União Nacional para a Independência Total de Angola
(UNITA)8
Besluit 98/453/EG van de Raad van 6 juli 1998 betreffende uitzonderlijke bijstand voor
ACS-landen met een zware schuldenlast 140
Besluit 98/452/GBVB van de Raad van 13 juli 1998 tot verlenging van de toepassing
van Gemeenschappelijk Optreden 96/250/GBVB dat door de Raad is vastgesteld op
basis van artikel J.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie met betrekking tot
de benoeming van een speciale gezant voor het gebied van de Grote Meren in Afrika 142 VII
ß/z.
Verordening (EG) nr. 1705/98 van de Raad van 28 juli 1998 inzake de onderbreking van
bepaalde economische betrekkingen met Angola, teneinde de União Nacional para a
Independência Total de Angola (UNITA) ertoe te bewegen zich aan zijn verplichtingen
krachtens het vredesproces te houden, en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 2229/97 143
Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 60/98 door de Raad vastgesteld op 5 oktober
1998 met hel oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../98 van de Raad van ...
tot instelling van een bijzondere kaderregeling voor bijstand ten behoeve van de tradi­
tionele ACS-leveranciers van bananen 154
Gemeenschappelijk Standpunt 98/614/GBVB van 30 oktober 1998 betreffende Nigeria,
door de Raad vastgesteld op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie 160
Beschikking 98/744/EG van de Raad van 21 december 1998 inzake wisselkoersaange-
legenheden met betrekking tot de Kaapverdische escudo 162
Gemeenschappelijk Optreden 98/735/GBVB van 22 december 1998 door de Raad vast­
gesteld op grond van artikel J.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter
ondersteuning van het democratiseringsproces in Nigeria
b) Landbouwproducten
Verordening (EG) nr. 9/98 van de Commissie van 6 januari 1998 betreffende de afgifte
van invoercertificaten voor breukrijst van oorsprong uit de ACS-staten in het kader van
Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad 169 g (EG) nr. 163/98 van de Commissie van 22 januari 1998 betreffende de cer-
tificaataanvragen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO,
die in de eerste vijf werkdagen van januari 1998 op grond van Verordening (EG)
nr. 2603/97 zijn ingediend 170
Beschikking 96/116/EG van de Commissie van 4 februari 1998 houdende vaststelling
van speciale maatregelen voor de invoer van groenten en fruit van oorsprong uit of ver­
zonden vanuil Oeganda, Kenia, Tanzania en Mozambique 172
Verordening (EG) nr. 1063/98 van de Commissie van 25 mei 1998 betreffende de
afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die
in de eerste vijf werkdagen van mei 1998 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97
zijn aangevraagd4 VIII
Biz.
Beschikking 98/432/EG van de Commissie van 25 juni 1998 tot machtiging van de lid­
staten om voor aardbeiplanten (Fragaria L.), bestemd voor opplant. met uitzondering
van zaden, van oorsprong uit de Republiek Zuid-Afrika, afwijking van sommige bepa­
lingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan 176
Verordening (EG) nr. 1637/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van g (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector bananen 179
Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van de rege­
ling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oor­
sprong uit de ACS-staten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 183
+ Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vast­
stelling van de regeling voor landouwproducten en door verwerking daarvan verkregen
goederen, van oorsprong uit de ACS-staten en tot intrekking van Verordening (EEG)
nr. 715/90 202
Verordening (EG) nr. 1575/98 van de Commissie van 22 juli 1998 tot wijziging van g (EEG) nr. 865/90 houdende uitvoeringsbepalingen van de bijzondere
invoerregeling voor sorgho en gierst van oorsprong uit de ACS-staten of uit de LGO, ter
uitvoering van de overeenkomst inzake de landbouw die is gesloten in het kader van de
Uruguayronde3
Verordening (EG) nr. 1595/98 van de Commissie van 23 juli 1998 tot wijziging van g (EG) nr. 2603/97 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst
van oorsprong uit de ACS-staten en uit de LGO en tot vaststelling van bepaalde speci­
fieke bepalingen voor de gedeeltelijke terugbetaling van de voor rijst van oorsprong uit
de ACS-staten geïnde invoerrechten 205
Verordening (EG) nr. 1645/98 van de Commissie van 27 juli 1998 tot verhoging, voor
1998, van het in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad bedoelde
tariefcontingent voor de invoer van bananen9
Verordening (EG) nr. 1646/98 van de Commissie van 27 juli 1998 tot vaststelling van
de voor de voorziening van de Gemeenschap in het vierde kwartaal van 1998 in te voe­
ren hoeveelheden bananen 211
Verordening (EG) nr. 1980/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de
opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en tariefplafonds
en tot instelling van een communautair toezicht in het kader van referentiehoeveelheden
voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit de ACS-staten 215