Il·lma. Sra. CATERINA MESTRES GUASCH i MIQUEL FONT ...
3 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Il·lma. Sra. CATERINA MESTRES GUASCH i MIQUEL FONT ...

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
3 pages
Catalan

Description

1. Il·lma. Sra. CATERINA MESTRES GUASCH i MIQUEL FONT SAGRISTÀ, regidors del grup municipal de CIU a aquest ajuntament. EXPOSEM. Que en data 29 ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 38
Langue Catalan

Exrait

1
Il·lma. Sra.
CATERINA MESTRES GUASCH i
MIQUEL FONT SAGRISTÀ, regidors del grup municipal de CIU
a aquest ajuntament
EXPOSEM
Que en data 29 d’octubre de 2008 el ple d’aquest ajuntament, va aprovar inicialment les
ordenances fiscals i el pressupost 2009.
Un cop revisat hi presentem les següents al·legacions i noves propostes.
AL·LEGACIONS i PROPOSTES
IBI 2009.
Proposem que s’adeqüi els tipus de l’Ibi a l’increment del valor cadastral,
MODIFICANT EL TIPUS GENERAL AL O,55 per l’any 2009 (any 2008 es va aplicar tipus
del 0,61).
Aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’altres que adjuntem a continuació i que
bonifiquen a diversos col·lectius per tal de minimitzar l’increment respecte a anys
anteriors.
BONIFICACIONS:
Proposem beneficiar als següents col·lectius de les subvencions
que s’ajunten:
o
Col·lectius:
pensionistes, aturats, famílies nombroses, menors de 33 anys. No
seran beneficiaris de la subvenció a l’IBI aquelles vivendes que el titular NO
sigui persona física, ni les vivendes del grup 3 de les bonificades durant els
anys 2006, 2007 i 2008, ni les vivendes amb valors cadastrals superiors als
300.000€.
o
Subvencions:
en el rebut de l’IBI
, per l’any
2009
el
60%
del diferencial entre
la quota que li correspon a l’any 2009 i la que va pagar l’any 2008; per l’any
2010
, el
40%
del diferencial entre la quota pagada el 2009 i la que li
correspondria el 2010, i per l’any
2011
, el
20%
entre el diferencial de la quota
pagada l’any 2010 i la que li correspondria l’any 2011.
o
Bonificacions en el rebut de la taxa de les escombraries:
l’any 2009,
45
euros
, l’any 2010,
30 euros
i l’any 2011,
15 euros.
PER TAL DE GAUDIR DE LES BONIFICACIONS i SUBVENCIONS:
A començament
d’any, en una notificació que la entitat recaptadora enviaria a cada contribuent, en la
2
que se l’indicaria el numero de cadastre, el valor cadastral, el valor liquidatiu, l’import
a pagar sense bonificacions, l’import a pagar de la taxa d’escombraries, afegir-hi dos
cossos retallables iguals (un serviria com acusament de rebut quan el lliuri a
l’Ajuntament), els quals servirien per demanar la bonificació. La persona titular hauria
d’omplir els dos cossos (en els que ja hi figurarien impresos les dades
administratives),indicant en quin grup bonificable s’inclou (aturats, pensionista, família
nombrosa, etc.), signant-ho, domiciliant-
h
o
a
l
s
e
u
c
o
m
p
t
e
s
i
n
o
e
s
t
à
f
e
t
,
i
acompanyant fotocopies del DNI i del document que acrediti la seva situació
(document INEM per aturats, títol família nombrosa, notificació del pensionista per part
de la SS, etc.). Ha de quedar clar que l’Ajuntament es reserva el dret de verificar les
dades correctes.
ALTRES MESURES A INCORPORAR EN ELS PRESSUPOSTOS 2009
En tots els expedients i procediments de compres, especialment en les compres
menors, demanar sempre pressupostos a comerciants i industrials de Sant Vicenç.
També es comunicarà l’obertura dels terminis de presentació d’ofertes en els
procediments negociats i de concurs a les empreses del municipi susceptibles de
poder-s’hi presentar.
Rebaixar els temps de tramitació de les llicències a LES NOVES SOLICITUDS DE
LLICENCIES a autònoms, petits comercials i pimes perquè obrin el seu negoci a Sant
Vicenç. En aquestes noves llicències s’aplicaran reduccions en el pagament de tributs i
taxes de forma progressiva: primer any rebaixa del 75%, el segon del 50% i el tercer
del 25%
Disminució de les hores extres mitjançant la contractació a temps parcial de
treballadors a l’atur per realitzar aquestes tasques.
Eliminació substancial dels “refrigeris” i obsequis a les recepcions oficials, així com
dinars, etc. Deixar el pressupost de protocols en un 40% respecte a l’any anterior.
Pagar a tots els industrials i comerciants de Sant Vicenç a un màxim de 30 dies, i en
determinats casos realitzar pagaments al comptat (per exemple, a canvi d’un
descompte per pagament immediat).
Congelació sous de regidors i càrrecs politics (això ja està contemplat en el
pressupost), i fer-ho extensible a les de dietes, desplaçaments i reduir-los al mínim.
Festes Majors a les entitats. Proposem que totes les Festes Majors, l’Ajuntament no
sigui l’organitzador, sinó el coordinador y que el seu pressupost oferir-lo a les entitats
de Sant Vicenç amb capacitat organitzativa perquè en un espai comú siguin els
contractants, organitzadors i realitzadors de les Festes. El pressupost d’aquest actes
serà lliurat a les entitats, amb un cost prèviament pactat, amb el que es guanyarà
rebaixes de preus a l’Ajuntament i beneficis per les entitats gestionadores dels actes.
3
Control del telèfon mòbils i fixos. Prohibició total de trucades particulars. Usar el mòbil
per assumptes oficials i el que es particular amb el mòbil particular.
INCREMENT AL CAPITOL 4 “TRANSFERENCIES CORRENTS” a l’article 48 “A famílies i
institucions sense afany de lucre “ del 400% respecte l’any 2008.
Modificacions de les següents partides pressupostàries:
SUBFUNCIO TÍTOL
PROPOSTA CIU
( pressupost
2009)
451
Promoció i Difusió de la Cultura
800.000,00€
666.600,00€
454
Festes
200.000,00€
245.390,00€
314
Acció Social
1.500.000,00€
993.400,00€
322
Promoció de l’ocupació
1.200.000,00€
734.440,00€
413
Accions públiques relatives a Salut
270.000,00€
184.140,00€
622
Regulació comercial. comerç
interior
375.000,00€
133.690,00€
CENTRE
GESTOR
NOM CENTRE
PROPOSTA CIU
( pressupost
2009)
123
Imatge i comunicació
150.000,00€
289.180,00€
400
Serveis Socials
1.400.000,00€
924.280,00€
Per tot això
SOL·LICITEM
Que es tingui per presentat aquest escrit i en mèrits del mateix el ple admeti les al·legacions
argumentades.
CATERINA MESTRES GUASCH
MIQUEL FONT SAGRISTÀ
Grup municipal CIU
Sant Vicenç dels Horts, 27 novembre 2008
IL·LM. SRA. ALCALDESSA DE SANT VICENÇ DELS HORTS