INFORME DE GESTIÓ
84 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

INFORME DE GESTIÓ

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
84 pages
Catalan

Description

CDC. Informe de Gestió 2004-2008. 2. 1.- UN PARTIT AMB COMPLICITATS I ALIANCES. VICESECRETARIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS. 1.1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
Langue Catalan

Exrait

  
                  
 
INFORMEDE GESTIÓ CONVERGÈNCIA DEMOCRÀ TICA DE CATALUNYA JULIOL 2004 –JULIOL 2008
CD   
 
  
1.- UN PARTIT AMB COMPLICITATS I ALIANCES
 
VICESECRETARIA DREELACIONS INSTITUCIONALS
 Inform de esti 200 -200  
 1.1.- GALEUSCAT:  Sha institucionalitzat un nivell de relac ióq uaatre nivell s: 1. Assemblea Galeuscat: reunió anual de càrrecs electes respectius (Parlaments) 2. Coordinadors dels respectius partits: reunions periòdiques de treball (executives) 3. Galeuscat al Congrés i Senat: treball conjunt i trobades meansualsIntergrup Madrid. Un resultat d’aquest treball ha estat la confecció d’un programa compartit a les anteriors eleccions generals. 4.  Associació Tribuna GaleuscatCreació de l’  
Hem arribat a un punt de relació en el que s’imposa prendre una decisió: a) Cal un noumi puls i aprofundir el nivell de relació i acció conjunta (si és que sí, en quin sentit?). b) seguir en la mateixa línia (amb les seves limitacions).
 En funció del context actual (tenint en compte els resultats de les eleccions generals i el paper de PBN i BNG en els seus respectius àmbits), quin és el millor camí? Cal, en definitiva, una reflexió a fons sobre el futur de Galeuscat després de 2 anys d’activitat intensa: relació permanent, programa conjunt, creació ATG, etc.
 Cal reimpulsalr Associació Tribuna Galeusca:tun instrument al servei de la promoció i difusió d’idees compartides: El projecte de la Casa Gran hauria podria tenir en compte aquest instrument.      
 
 
 
CD   
  
 Inform de esti 200 -200  
1.2.- PAÍSOS CATALANS:  Catalunya Nor:dticuoian a initspresènci s ad .evagtltaeRusr peC CDa erimprílop i l ed acit millorables (problema del sistema electoral francès). Hem passat d’una relació informal amb UCa disposar d’unaeFderació pròpia de CDC a Catalunya nord, amb presència de
representants seus als òrgans de direcció del partit. gHuat  tuinpes considerable i una presència mediàtica gens menyspreable en les darreres eleccions municipals. Aposta pe fer-nos presents en la política de Catalunya nord, essent conscients de les dificultats
(polarització grans partits francesos)  País ValenciàRelacions fluïdes i estables amb el BNV.  Illes Balears: aposta per un canvi de prioritat: del PSM a UM, sense trencar pots amb PSM
(avui tots dos al Govern).  Durant els anys 20-025007 es varen realitzar divertsreosb ades de trebal l(mini cimeres) amb les respectives direccions per establir programes d’actuació conjunta, etc. S’han consensuat diversos documents d’actuació.  
Es va substituir la Trobada Nacionalista, per la fórm  Catalunya, Paí slaued  selnroJseda valencià, Illes Balearsu: nitat culturla i xarxa polític”a,en les que han participat intel∙lectuals i persones de la cultura i la política d’ambdós territoris.  
 
 
 
 
CD   
 
2.- UN PARTIT QUE CREIX
 
  
 Inform de esti 200 -200  
VICESECRETARIA DE MILITÀ NCIA, PARTICIPACIÓ I FORMACIÓ
 La Vicesecretaria de Militància, Participació oir mFació es va crear amb la missió fonamental de convertir CDC en un espai en el que el treball per les llibertats nacionals de Catalunya, la generació de comunitat, la participació i el debat obert servissin com a factors dactuació, atracció i de fidelaitczió de les persones. Tot això a través de la 
participació i la formació contínua de la nostra militància.  2.1.1.- OBJECTIUS BÀ SICS TREBALLATS I ASSOLITS 1) Desplegar eines de gestió de la militància que permetessin un adequat enxarxament ( partir del pirncipi “de l’enquadrament a l’enxarxament de la militàn.cia”)
 2) Convertir la formació en una eina de capacitació real dels quadres de CDC, d’integració en el grup humà, de reforçament de la identitat de l’organització i de participaci.ó  
3) Aixecar el tlaent disponible mitjançant ladequada gestió del jo tinc una idea”, així 
com de les capacitats conegu.des  4) Desenvolupar eines d’avaluació de la vitalitat de l’organi.tzació  5) Fer que lorganització esdevingués un àmbit de socialització, en qunèt esghrini persones de CDC i del seu en.t orn  6) Desplegar estratègies d’increment del nombre de militants que tinguin en compte el potencial real de les Agrupacions i de les Federacions.  
Aquests objectius shan treballat i desenvolupat amb el treball sd es edcuretaries: la de Militància i Participaciói la deFormació.  
 
 
 
CD   
 
  
2.2.- SECRETARIA DE MILITÀ NCIA I PARTICIPACIÓ
 Inform de esti 200 -200  
 La Secretaria de Militància i participació i la de Formació van néixer de la necessitat de trencar amb la idea que la militància és unai traet alestàtica; assumint el repte de converti-rla en una realitat dinàmica. La reflexió compartida en tot moment ha estat la d’acostar el partit a la militància i fer d’aquesta una eina imprescindible per ajudar a conèixer i fer arribar el missatge de Corgnèvnecia arreu del pa ís.  
2.2.1.- MISSIÓ DE LA SECRETARIES La missió principal de les secretaries ha estat fer de CDC un espai comú on la totalitat de la militància se sentís escoltada i esdevingués part activa del projecte. Les diferents idees que sorgeixn ede la militància configuren un factor de riquesa pel partit. Volem que tothom, un a un, se senti part del projecte i que, per tant, prengui una participació activa en l’obtenció i projecció d’aquest. A més, de ser part activa del partit per ajudar a difondre el missatge de CDC.
 2.2.2.- OBJECTIUS OBJECTIU 1:VERIFICAR I ACTUALITZAR BASE DE DADES Per tal de partir d’una bona base i poder contextualitzar clarament la militància actual,
sha dut a terme una exhaustiva tasca de verificació i actualitz alcai ób dasee de dades existent mitjançant una enquesta telefònica realitzada al llarg dels anys 2005 i 2006. Aquesta feina ha servit per realitzar modificacions de dades en més de 17.200 camps i e alguns territoris sha aconseguit tenir una llista al diat uia laitczada de militants al corrent de pagament que permeten tenir una dimensió real de la nostra militància.
 Durant aquests quatre anys des del departament de Militància s’han atès prop de 18.000 trucades (una mitja de 15 trucades diàries) que han eastteaste s de manera personalitzada, donant resposta en primera persona o d-elreisv acnatp al departament corresponent quant no es tenia tota la informació sol.licitada.     
 
 
 
CD   
  
 Inform de esti 200 -200  
Aquest contacte amb la militància ens ha permès aprofitar aquestes trucades per actualitzar i verificar les fitxes de la base de dades (més de 5.000 registres modificats). També ha contribuït a millorar la capacitat operativa Agru– pamciliiót ància, actualitzar els militants al corrent de pagament i poder veure i desenvolupar la diemrerintsoirói atl real.
 OBJECTIU 2:ENQUADRAMENT QUALITATIU DE LA MILITÀ NCIA Des de la Secretaria de Militància i Participació s’ha fet un acurat seguiment de les altes i
baixes que s’han anat produint. En el cas de les altes s’ha estableCrItR CuUnI T DE BUTLLETES: TERRITORI i À MBIT SECTORIqALu e ens ha permès detectar tots aquells militants que pel seu perfil professional, acadèmic o personal aporten un plus qualitatiu important per a Convergència tant des de la seva militància al territori com en un àmbit sectorial concret. En aquest sentit durant aquests quatre anys s’han fet anualment TROBADES TERRITORIALS AMB ANTICS MILITANiT Smilitants qualitatius amb la col∙laboració de les Vicesecretaries d’àmbit sectorial.
 Des de la Vicesecretaria de Militància svholag ut ser sensible en laspecte de conèixer millor el perfil (edat, gènere, territori) de la nostra militància elaboraInNtFuOnR ME SEMESTRALl la secretaria general. Això ha servit per trencar certsliurat puntualment a tabús sobre l’envelliment de la sntroa militància i hem mirat de fomentar sempre que ens ha estat possible la importància del treball intergeneracional en el territori col.laborant activament amb la secretaria de Gent Gran de Convergència i la JNC. Amb
la seva col.laboració hem organi tzdaitferents XERRADES I COL.LOQUISs obre la necessitat de treballar conjuntament ambdues generacions i buscar aquells punts de
connexió i elements en comú dins el partit.  OBJECTIU 3: D’OBJECTIUS QUANTITATIUS DE MILITÀ NCIADOTAR L’ORGANITZACIÓ Des de la Viecsecretaria de Militància també hem treballat el tractament quantitatiu de la militància fent un esforç per tal de garantir un creixement de la militància arreu del
territori. Per això ens vam fixar treballar ambP LuAn  D’OBJECTIUS QUANTITATIUSp er a totes les agrupacions del territori. Una revisió d’aquest pla ens va servir per veure però que no acabava de servir d’incentiu al territori i al final s’ha acabat desestimant.   
 
 
 
CD   
  
 Inform de esti 200 -200  
Des de l’any 2006 s’ha incorporat uInN FORME MENSUAL D’ALTES I BAIXES TERRITORIALTI ZAT(que anava acompanyat inicialment de l’esmentat quadre d’assoliment d’objectius quantitatiu-s nombre d’altes de militan-tsa les diferents
agrupacions territorials).  També s’ha vingut elaborant el ja comenItNaFtORME SEMESTR ICNÀALA MDEITILq ue ens ha servit per fer un anàlisi de la militància per agrupació i franges d’edat, veient així els flancs més febles als quals ens enfrontem i intentar, daquesta forma, r-elcoos.n  duir
 Dins les accions per assolir aquest objecsteium marquen totes aquelles campanyes impulsades per tal de fer nous militants. Durant aquests quatre anys s’han impulsat des de la Vicesecretaria dues campanyes concretes per ajudar a la captació de nova militància. Una utilitzant els canals habituals (díptics, pòstefrus sióid rga aiv ionsupac territorials) i l’altra aprofitant les eines que ens dóna el món d’InterVnIeNtE: A
CONVERGÈNCI Ai1+1 (campanya per Internet)
 El balanç de l’evolució de la militància en els darrers anys és del tot positiu i ens aporta un creixemen tnet positiu de prop de 1.200 militants. També podem afirmar que en el moviment d’altes i baixes de la militància hi ha hagut una gran incidència de les diferents campanyes electorals i l’impacte d’algunes notícies d’actualitat política. També s’ha fet unesforç en conèixer els motius reals de les baixes que es tenen sol.licitant sempre un escrit motivat i fent les gestions oportunes a través de la secretaria de militància o el territori per tal d’esbrinar o reconduir la situació causant de
la baixa.  OBJECTIU 4:DESENVOLUPAMENT D’UN PLA D’ATENCIÓ AL MILITANT Des de la Vicesecretaria de Militància ens vam marcar com un dels principals objectius e de treballar per desenvolupar un sistema correcte dinterrelació entre organització i militància. Això sha aocnseguit de tres maneres difere nts:  
 
1. (importància de la complicitat i bona feina feta des de lesTreball amb el territori diferents gerències territorials): a. Gestió d’Altes i Baixes
 
 
CD   
  
 Inform de esti 200 -200  
b. Desenvolupament conjunt del Pla d’Acollida als Nous militBaenntsv i(ngut a Casa) c. Necessitat d’auxiliar l’enquadrament del militant (territori + sectorials)
 2. Tractament personalitzat al militant (atenció personalitzada, conèixer motius real
de baixa, resposta davant demanda d’informació...) a. Atenció telefònica, número directe 936 2331 01 (mitjana de 15 trucades
diàries) b. Resposta individual als més de 2.000 correus electrònics de consulta rebuts (participacio@convergencia.)c at c. ifo enicM .sd sé60e pe0 onrs ees nle enAtepsric ótiaznola lesda atres nos darrer any 2007.
 Aquest treball també s’ha articulat amb el treball conjunt i ambT RleOsB ADES DE RESPONSABLES TERRITORIALS DE MILITÀ NCIA I FORMcAeClIeÓbr ades al llarg d’aquests quatre anys.
 OBJECTIU 5: CREACIÓ DE LOFICINA DE PACRITPIACIÓ I ATENCIÓ A LA MILITÀ NCIA S’ha concentrat la informació personalitzada, la gestió d’altes i baixes, la modificació de dades, etc. en un sol telèfon directe 932363101 i en una adreça electrònica pròpia: participacio@convergencia. cat  
Des d’aquesta oficina s’han impulsat les diferents campanyes d’afiliVaicnieó  (a Convergència, 1+1.i. .s)ha coodrnitae  lrpco trehanat ballcoa désala idlllim uon S .tnati
dues vessants:  La primera busca dnoar a conèixer al nou militant que és Convergència a través de l’edició de la publicacióC OM SOM i també a través d’una original funda que s’envia juntament amb el carnet de militant i que adjunta una guia desplegable que té com a títolSOM CONVERGÈNCIA.
 També s’ha realitzat un pla d’atenció i acollida al militant anomBeEnNatV INGUT A CASA. Aquest pla es va editar el 2006 en format CD i es va lliurar a tots els quadres de la