//img.uscri.be/pth/ef9456d0052353886a67ec439e2a1f9562b3ad11
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

PARTIT OCCITAN B.P. 31 - 16270 ROMASIERAS Jan Urròz ...

1 page

8 gen 1992 – PARTIT OCCITAN. B.P. 31 - 16270 ROMASIERAS http://partitoccitan.org partitoccitan@free.fr ocococococococococ. Jan Urròz, mandatari ...

Publié par :
Ajouté le : 16 avril 2012
Lecture(s) : 11
Signaler un abus
PARTIT OCCITAN B. P. 31 - 1627 0 RO MA SIERAS http://partitoccitan.org partitoccitan@ free.fr ocococococococococ Jan Urr òz, mandatari f inancier (d ecl. lo 08/01/92) ocococococococococ Object: De manda de sosten f inancièr lo (data de l a pòsta) Amiga, a mic, En m arç de 200 4, m antunes can didats occ itanistas se p resentaràn a l as e leccions cantonalas e reg ionalas. Se presentaràn per la lenga nòst ra e l a cu ltura nò stra ; per un païs v iu, liure de ca usir l'avenidor que l i conve n ; per l a de mocrácia. S e pr esentaràn sus una l ista aut onòma o ben en a ligança emb d'autres pa rtits politics. Per d e l as r asons m ai que m ai f inancieras, nos es pa s enc ara poss ible d 'esser presents pertot : pre sentam pas d e cand idats qu e dins q uauquas re gions. La tòca nòstra es d'apareisser d ins lo camp politic, de far de l a question occitana un a question d'actualitat. La nòstr a pr eséncia a fortirá l a re ivindicacion occ itana qu e l os ob servators de l a societat e xagonala te non d e ca lar e d' amagar. Las ca mpanhas e lectoralas còstan de m ai en m ai car e l o Part it Occi tan co mpta pas qu e su bre sos a mics qu e cada còp resp ondèron presents. D'u èi en cara, t e venè m de mandar a juda d ins l a m esura de l as t eunas poss ibilitats. Esp eram a mb fi sança l a te u resp onsa. Mercés pe r a vança e a l èu. Jan Urròz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ per tornar a : P. Oc ''20 04'', B.P. 3 1, 162 70 RO MASIERAS (chèc a l no m de Part it Occ itan) Nom:.... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .Pi chòt nom: ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...Atge :.... ..... . Adreça:................................................................................CP..............V ila:......... ..... ..... ..... . ✔ Çai j unt m a pa rticipacion de 15 / 30 / 50 / 100 / 200 € o m ai. (U n r ecebut me sera m andat per beneficiar de l a reduccion d'impòsts) ✔ Çai j unt una t iera d 'amics de cont actar. Fac h l o ....... ..... ..... ..... ..... ... a ..................... signatura: "Per l'onor deu país sosténguer e per sa dignitat manténguer ..." Peir D e Garròs (1520-1590)