Sant Boi s

Sant Boi s'unirà a la xarxa de rodalies de Renfe amb el nou disseny ...

Documents
6 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

SANT BOI. EXEMPLAR GRATUÏT • CADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA · 20 / 02 / 2006 · ANY 08 · NÚM. 412. C/ Jaume Balmes, nº 25, bajos. • 08830 Sant Boi ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue Catalan
Signaler un problème
Marià Fortuny, 57-61 Local 4 Sant Boi Tel.: 93 630 42 62
Menú diari Menjar de luxe a preu de menú Cuina i pizzes casolanes
ELMILLORDE NOSALTRESSÓNELSNOSTRESCLIENTS
NOTÍCIES El mundo de los colores será el eje del Carnaboi’06 Llega el Carnaval. Una explosión de fiesta, diversión... y color. Pero este año el sentido de la vista tendrá una sensación diferente en el tra dicional pasacalle del Carnaboi, que agrupará las comparsas no por su tipo de disfraz sino por el color, para convertirse en toda una paleta de pintura.Pàg. 10
C/ Jaume Balmes, nº 25, bajos. • 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 654 71 21 (5 líneas). Fax: 93 630 38 53 www.jimenezasesores.com • gestoria@jimenezasesores.com
LABORAL, FISCAL, CONTABLE SEGUROS GENERALES, ASES. JURÍDICA
PLAZA BÒBILA, 2 ST. BOI LLOB. TEL.: 93 635 80 82 • FAX: 93 630 82 13
  EXEMPLAR GRATUÏTCADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA∙ 20 / 02 / 2006 ∙ ANY 08 ∙ NÚM. 412
En una dècada tindrà tres parades d’una línia de tren, una d’elles a l’actual caserna, on enllaçarà amb la L1 de metro Sant Boi s’unirà a la xarxa de rodalies de Renfe amb el nou disseny ferroviari Pàg. 4
Denuncien el pàrquing de la plaça del Mercat Vell per cobrar per fraccions La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha portat l’aparcament públic de gestió privada de la plaça del Mercat Vell davant el Departament de Consum de la Generalitat per “arrodonir a l’alça el cost del servei”, ja que cobra una fracció inicial d’un quart d’hora quan la llei fixa ferho per minuts.Pàg. 10
SUMARI • ACTUALITAT ......................pàg. 4 • IMMOBILIÀRIA ...................pàg. 6 • AGENDA ..........................pàg. 11 • TREBALL .........................pàg. 14 • GUIA DE SERVEIS.............pàg. 14 • ESPORTS .........................pàg. 15
ANUNCIS 93 630 66 77
NOTÍCIES Gasol se doctora en la NBA con su presencia en el ‘All Star’ La figura de Pau Gasol se engrandece aún más. El de Sant Boi sigue escribiendo páginas de oro en su ya extenso currículum en la NBA. Su pre sencia en elAll Star, el partido de las estrellas, el pasado domingo es la última de sus “gestas”, aunque su objetivo allí fue “disfrutar” más que lucir el poderío que lo ha llevado a donde nunca llegó un español.Pàg. 15
SUITES GRAN LUJO PRIVADAS YDISCRETAS ENTREN EN EL ENIGMA DE LOS 5 CONTINENTES. Un ambiente mágico, sugestivo... El paraíso perdido, privacidad, discreción y tranquilidad. El lugar ideal.
Obsequiamos a nuestros clientes con una botella de cava y decoramos la habitación para un día muy especial... T. 93323 35 91 - 659 90 34 43 www.suite5continentes.com
2
A mà
La bústia Edita:ANUNTIS S.L. Jaume Balmes, 12 08830 Sant Boi Emparat per la lleicondició de cooperador necessa Tel.: 93 630 66 77 ri i tècnicament responsable. Fax: 93 630 46 99 En llegir la carta intitulada “AlAmb tot, deixant els aspectes Directora de publicació: Vanessa Sánchez borde de la locura” del passat diaeconòmics a banda, no s’hi val a El Mercat de Sant Boies limita únicament a oferir un servei de publicació d'anuncis, sense obtenir cap comissió ni retribució, sense responsabilitzar30 de gener, he pensat en fergaudir d’un confort i benestar se de la procedència, veracitat i puntualitat en la servir el mateix mitjà de comunidins de casa meva quan el “resi inserció dels anuncis. Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el cació per dirli al ciutadà que esdu” o material de rebuig en forma dret a no publicar qualsevol anunci que, pel seu contingut o naturalesa, pugui vulnerar la legislació vigent o suposi un atemptat físic o moral contra qualsevol persona o col∙lectiu, i, en particular, elstroba “al borde de la locura” quede soroll o calor del meu benes que fan referència a menors, peticions de diners, no és cert que l’Ajuntament detar va a parar a la casa del veí. joc il∙legal, contraban, persones desaparegudes, sectes, religions o política, donació d'òrgans, Sant Boi no tingui cap regulacióObjectivament contrari a l’orde begudes alcohòliques, tabac (excepte col∙leccionisme), discriminació racial, armes o material explosiu, entre altres. Per altra banda, i de conformitat amb allòsobre els aparells d’aire condicionança, socialment i moralment convingut a la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de nat i bombes de calor. Aprofitoreprobable. També em pregunto protecció d'animals, l'empresa editora informa els Srs. Anunciants que serà necessària la inclusió del seu número de registre del nucli zoològic en per informar al ciutadà “Manuel”per la possible responsabilitat que tots els anuncis que tinguin per objecte la transacció d'animals.  i a d’altres que puguin pensar ohi pugui tenir la comunitat de pro Tots els drets de propietat intel∙lectual sobre el disseny, format i presentació gràfica dels anuncis així com de la revista en el seu conjunt seran passar per les mateixes cirpietaris, en permetre i consentir d'exclusiva titularitat d'Anuntis Segundamano España, S.L., sense que l'anunciant pugui cumstàncies que l’any 2001 ella instal∙lació de certs elements a reivindicar cap dret sobre els mateixos. Qualsevol modalitat d'explotació o de reproducció dels Ple de l’Ajuntament va aprovarla façana, terrats i espais comu mateixos en un altre mitjà, tant en suport paper com en suport electrònic, haurà de ser autoritzat definitivament l’Ordenançanitaris i més quan causen danys prèviament i expressament per part d'Anuntis Segundamano España, S.L. Així mateix, Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el dret a publicar els anuncis a InternetMunicipal reguladora de la Cona tercers. (www.segundamano.es), així com a altres taminació Acústica en el MunicipiA banda d’aquestes considera publicacions editades per qualsevol empresa del Grup ANUNTIS SEGUNDAMANO, tant en suport on al capítol novè (article 40è) escions, val a dir que no em sobta paper com Internet, amb l'objectiu de donar una major difusió als seus anunciants. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollidesgens ni mica que el ciutadàregulen els equips de climatitza com a conseqüència de la sol∙licitud, utilització, ció i renovació d’aire. Per tantManuel digui que està al “borde contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta publicació (inclosos, a aquest efecte, suggereixo al ciutadà “Manuel”de la locura”. Fa pocs dies un els que siguin facilitats per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta ambque en adreçarse adiari feia noticiable una sentencia Anuntis Segundamano España, S.L., editora l’Administració local esmenti l’esen la qual es condemnava d'aquesta publicació, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals l'anunciant decideixi subscriure's mentada ordenança, que no solsl’Ajuntament de Castelldefels pel o utilitzar; l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels anunciants; l'estudi de obliga al destinatari (particulars,fet, provat en seu judicial, que un la utilització dels serveis per part dels anunciants; el disseny de nous serveis relacionats amb empreses, entitats, lamateixa veíhavia suportat durant 8 anys aquests; l'enviament d'actualitzacions dels serveis; l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts perel soroll procedent d’un localadministració, etc.) sinó que im l'editor d'aquesta publicació i/o per tercers dels plica directament al mateix Ajundestinat a una discoteca. A la sectors financer, automoció, telecomunicacions, immobiliari, venda a distància, gran consum, oci, tament en tant que autoritat ambsentència emesa pel Tribunal energia i aigua, ONG i formació. Anuntis Segundamano España, S.L., podrà cedir, en el seu cas, les dades personals a Anuntis Segundamano Holdings, S.L., societat matriu deSuperior de Justícia de Catalunyacompetència sancionadora per l'editor d'aquesta publicació, i a Qué Fácil fer complir les seves pròpies nors’accepta l’existència de la rela Alicante, S.L., societat editora pertanyent al grup, amb les mateixes finalitats que s'han indicat en mes, normes que estan en conció de causalitat entre el dany relació amb els seus respectius productes i serveis, i en particular a l'efecte que les publicacions i pàgines web propietat de qualsevol de les esmentades societats puguin incloure elsal∙legat a la denúncia i l’activitatcordança amb altres de rang anuncis facilitats per l'anunciant. En certs casos, superior, així entre altres hi ha laadministrativa. A les al∙legacions a més, es podrà proposar la comunicació de dades personals a tercers. Quan procedeixi, pròpia llei 16/2002, de 28 defetes per l’afectat, es va presen aquesta circumstància serà prèviament i expressament advertida als anunciants en els formularis de recollida de dades personals, juntament amb la identificació de la societat quetar un informe mèdic que certifijuny, de protecció contra la con els cedeixi i aquest tercer, el tipus d'activitats a taminació acústica publicada alcava la presència d’ansietat, què es dedica i la finalitat a què respon la cessió. L'anunciant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposició mitjançant Diari Oficial de la Generalitat dedepressió, cansament en no correu postal a la següent adreça: Anuntis Segundamano España, S.L. Departamento de Catalunya el dia 11 de juliol depoder dormir a les nits ni des Datos Personales. Avenida de Castilla nº 2, Parque Empresarial San Fernando, Edificio Japón I y II, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, o 2002. A banda, hem de contemcansar a casa. Finalment, sols bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: datospersonales@segundamano.es. A la corresponent comunicació, l'anunciant hauràem resta dirli al ciutadàplar quina responsabilitat tenen d'adjuntar i/o indicar: la referència a la seva alta els instal∙ladors dels aparells“Manuel” que la institució del com a anunciant a la publicació de què es tracti, una fotocòpia del DNI, la seva adreça postal i el telèfon de contacte. causants de tantes queixes i elsSíndic Municipal de Greuges © ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Dipòsit legal: GI47597propis ciutadans que contractenresta a la seva disposició per a els serveis dels instal∙ladors. Fenttots aquells greuges que ell esti analogia, que considero propormi fonamentats vers l’actuació o TAROT MERY TE ACLARARÉcionada, imaginem quina responomissió de l’Ajuntament de Sant CUALQUIER DUDA sabilitat tindria aquell instal∙ladorBoi en l’exercici de les seves QUE TENGAS. d’una caldera de calefacció si lacompetències. Ens pot trobar al 806 51 62 41 mateixa no s’ajustés a les norweb municipal a l’apartat propi 93 661 76 35 mes d’obligat compliment?del Síndic, al correu electrònic sin VISA VISITAS CONCERTADASdicdegreuges@stboi.org o bé alPotser, l’Ajuntament, davant la tessitura d’iniciar un possible excarrer Riereta, 10, baixos (telè pedient sancionador, l’hagi d’afon: 93 635 12 20). dreçar tant al propietari directaAprofito per saludarlo ben cor ment responsable i causant de ladialment. contaminació acústica com tamCarles Dalmau i Ausàs bé a l'instal∙lador atesa la sevaSíndic Municipal de Greuges
Horòscop (del 20 al 26 de febrer)
En busca de justicia
Mi paciencia con el Ayuntamiento se ha agotado y no me queda otra vía que la judicial. Les voy a denunciar. O mejor dicho se van a denunciar ellos mismos, porque con su actitud son ellos los cul pables. Desde hace ocho meses espero una cita que solicité con la alcaldesa para solucionar mi pro blema. Sí, con esa señora que en los medios de comunicación tanto apuesta por el diálogo. Me hago cruces de ello. La caridad debe empezar por casa, señora alcaldesa. Me obligan a acabar en los tribu nales porque mi superior y el jefe de recursos humanos del consis torio me han dicho que no hay solución para mi demanda, cuan do yo creo que tan sólo es un acto de justicia. Me han llevado de un lado para otro en el Ayuntamiento sin poder cansar me. Y tampoco lo voy a hacer ante la justicia. Ni tan siquiera ha servido de nada la intermediación que pedí al Síndic Municipal de Greuges. El inicio de mi historia se remon ta a más de una década atrás. Yo entré en el Ayuntamiento como vigilante municipal, de parques y jardines, pero mis funciones fue ron superiores. Como cuando en tramos nos prometieron que nuestra categoría era provisional, reclamé hace un año que con las funciones que hacía en la comi saría me ascendieran a la cate goría justa. Pero la respuesta fue devolverme a los parques des pués de muchos años. No se me ha querido reconocer la tarea que hice pese a las numerosas prue bas que tengo. Más bien al con trario, se me insinuó que por enviar una carta a este periódico hace once meses complicaba la solución del problema porque po nía al Ayuntamiento en una situa ción de aprieto. Lo único que he intentado siempre es que se valo ren las funciones que hice, y en el fondo hago, de un guardia urba no. Que se valore y se paguen los atrasos. E iré adónde sea para conseguirlo. Juan Maldonado
Les cartes s’han d’enviar a: Jaume Balmes, 12. 08830 Sant Boi de Llobregat, indicant nom, DNI i telèfon, o bé a l’e-mail: otorrico@anuntis.com.El Mercat de Sant Boino es responsabilitza de les opinions expressades a La Bústia i es reserva el dret de publicar les cartes, així com de resumir-les si ho considera oportú.
Àries del 21 de març al 20 d’abril Seria convenient que t’acos-tumessis a no emportar-te els problemes a casa, ja que les persones que viuen amb tu no han de pagar el teu mal humor.
Balança del 22 de setembre al 22 d’octubre
No abaixis la guàrdia, et convé mantenir-te alerta. Els superiors t’amaguen alguna cosa que aviat es farà públi-ca. No permetis que aquesta revelació et desarmi.
Taure del 21 d’abril al 20 de maig
Rebràs bones notícies d’aquí a poc temps. Els que esti-mes compartiran la teva ale-gria. Un amic et demanarà consell sobre un assumpte sentimental.
Escorpí del 23 d’octubre al 21 de novembre No amaguis una notícia im-portant a una persona espe-cial en la teva vida. La vostra relació és prou forta com per compartir qualsevol cosa.
Bessons del 21 de maig al 21 de juny No t’enfadis amb algú esti-mat que vol evitar que come-tis un error, vol que siguis conscient del pas que has de donar. Escolta els altres de tant en tant.
Sagitari del 22 de novembre al 20 de desembre La constància serà la teva mi-llor arma si vols resoldre un problema aquests dies. Saps que ets capaç de reconduir la situació sense cap tipus de problema.
DillunsDi2l4ludness2e0tedmebfreebrermN.º145142
S. i S. San SegundoFrancesc Macià, 23 P. Vila. . . . . . . . . . . . . .Tres d’Abril, 13 B. Peñas. . . . . . . . . .Cerdanya, 20-22 Mª A. Sanz. . . . . . . . . . .Pl. Penedès, 2 R. Mª Gabarró. . . . . . . .Rubió i Ors, 50 G. Terradas. . . . . . . . . .Joan Martí, 43 F. de Budallés. . . . . . . . . . .Galitzia, 71 M. Serra. . . . . .Lluís Pascual Roca, 45 M.M. Marsal. . . . . . . . .Tres d’Abril, 34 C. Ramos. . . . . . . .Víctor Balaguer, 34 J. Bausili. . . . . . .General O’Donell, 59 C. Sabatés. . . .Ronda Sant Ramon, 91 P. Belda. . . . . .Pl. de la Casa Blanca, 9 C. Cruz Olivé. . . . . . .Pl. Ajuntament, 9 Mª S. Águila Pijuán. .Lluís Castells, 32 J. Mª Morer. .Ed. Consum (Cooperativa) P. Font. . . . . . . . .Camps Blancs, 17-18 A. Orobitg. . . . . . . . .Eusebi Güell, 114
Farmàcies
J. Cabanas. . . . . .Francesc Macià, 115 M. Nogueras. . . . . . . . . . .Blai Net, 74 C. Capell. . . . . . . . . . .Pi i Margall, 116 MáñezMadrid. . . .Primer de Maig, 36 J. Trias. . . . . . . . . . .Cooperativa, 100 A. Bañeres. . . . . . . . . . . .Indústria, 26 A. Moreno. . . . . . . . . . . . .Balmes, 31 Mª L. Terrassa. .Av. Onze Setembre, 58 M. Prat. . . . . . . . . . . . . . .Rosselló, 47 Mª G. Beltrán. . . . . . . . . .Mallorca, 60 S. Celada. . . . . . . . . .Riera Gasulla, 10 Mª T. Ramis. . . . . . . . . . .Rosselló, 98 Mª J. Sancho. . . . . . . . .Montmany, 29 R. Sanvicens. . .Dr. Ignasi Barraquer, 8 G. Toldrà. . . . . . . . . . . . . . . .Major, 23 J. Lluch. . . . . . . . .Josep Mariages, 17 O. Artiga. . . . . . . . . . .Ramon Llull, 45 Mª D. Pérez. . . . . . . .Antoni Gaudí, 61
A partir de les 22 hores caldrà avisar a la Policia Local o Nacional per saber quins establiments estan de guàrdia. Aquest acord ha estat adoptat pels farmacèutics locals, seguint les indicacions del Col∙legi de Far-macèutics de Barcelona, amb el vistiplau del Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament. La ini-ciativa respon a motius de seguretat. Els telèfons de la Policia Local i Nacional els poden consultar a la secció de Telèfons d’interès d’aquesta mateixa pàgina.
Ajuntament .. . . . . . . . . . . . 93 635 12 00 Oficina att. públic. . . . . . . . . 93 635 12 12 Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Policia Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Bombers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Hospital de St. Boi. . . . . . . . 93 661 52 08 Creu Roja (urgències). . . . . . . . . . . . . 061 Ràdio Taxi St Boi . . . . . . . . . . 93 630 00 00 Ràdio Taxi Baix Llobregat . . . .93 630 30 30 Servei Local Català. . . . . . . 93 652 95 85 Serveis Socials. . . . . . . . . . 93 635 12 14 Arxiu Històric . . . . . . . . . . . . .93 635 12 50 Serveis Funeraris. . . . . . . . . 93 640 75 54 Tanatori .. . . . . . . . . . . . . . . 93 652 60 20 Deixalleria Mpal.. . . . . . . . . 93 630 45 45
Telèfons d’interès
Viver Empreses . . . . . . . . . . . 93 630 24 64 CORESSA .. . . . . . . . . . . . . . 93 652 98 30 CLAUS .. . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 18 41 Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 661 37 41 Consell Comarcal. . . . . . . . . 93 658 24 00 Jutjats 1a Instància. . . . . . . 93 652 97 01 Biblioteca M. Aurèlia Capm. .93 630 64 63 Biblioteca J. Rubió i Balaguer93 630 97 60 Casal L’Olivera . . . . . . . . . . . .93 652 98 40 Casal Camps Blancs. . . . . . .93 652 53 99 Casal Casablanca. . . . . . . . .93 654 03 02 Casal Cooperativa . . . . . . . . . 93 654 48 54 Casal Vinyets . . . . . . . . . . . . .93 654 54 75 Cal Ninyo . . . . . . . . . . . . . . . .93 635 12 07 El Mercat de Sant Boi . . . . . . 93 630 66 77 Ràdio Sant Boi. . . . . . . . . . . 93 654 16 00
¿BUSCAS PISO ECONÓMICO? ¡¡AQUÍ LOS TIENES!! REF. 2128 MARIANAOREF. 2139. COOPERATIVA BLOQUES ALTOS POR ENCIMA DE LA IGLESIAJUNTO PLAZA GENERALITAT 2 2 65 m,exterior, 3 habitaciones, salón 16 m , Piso de 2 habitaciones, cocina y baño reformados, cocina y baño BIEN, patio, balcón. 2 patio de 12 m , súper soleado. GRAN PRECIO: ¡¡¡Ascensor!!! OPORTUNIDAD. 201.34033.500.00 ptas. 204.04333.950.000 ptas. Tel.: 93 511 88 77Tel.: 93 511 88 77
REF. 2150. SUPER OCASIÓN EN ZONA
CENTRO/JACINTO VERDAGUER
2 Piso todo exterior, 3 habitaciones, salón 16 m ,
cocina y baño para poner a su gusto.
197.73332.900.000 ptas.
Tel.: 93 511 88 77
Cranc del 22 de juny al 22 de juliol Se’t presentarà una excel∙lent oportunitat financera que no pots desaprofitar, però caldrà que demostris iniciativa per aconseguir el que et propo-ses.
Capricorn del 21 de desembre al 19 de gener Els teus companys de feina et demanaran ajuda per afrontar una discussió re-cent. Encara que no tinguis ganes d’involucrar-t’hi, ho hauràs de fer.
REF. 2149. MONTMANY / EUSEBIO GÜELL 2 2 Piso de 65 m , 3 habitaciones, salón de 17 m , cocina y baño BIEN, suelo gres, aluminio, galería/balcón. ÚNICO EN LA ZONA POR PRECIO. 201.34033.500.000 ptas. Tel.: 93 511 88 77
Lleó del 23 de juliol al 22 d’agost No li giris l’esquena a una amiga que et necessita, i no li tinguis en compte el mal que et va fer fa temps. El teu es-forç farà possible que la vos-tra relació millori.
Aquari del 20 de gener al 18 de febrer Un ésser estimat et dema-narà consell per resoldre un problema. Aquesta persona necessita un cop de mà per-què no es veu capaç de re-soldre’l ella sola.
Verge del 23 d’agost al 21 de setembre No permetis que les cabòries s’apoderin de tu, tot i espe-rant que aquella persona es-pecial doni senyals de vida. Les paranoies no condueixen enlloc.
Peixos del 19 de febrer al 20 de març Moltes vegades el que es calla fa més efecte que el que es diu. Controla el sofri-ment perquè no afecti els al-tres, és la millor demostració d’amor.
4A c t u a l i t a t DillunsDi2l4ludness2e0tedmebfreebrermN.º145142 Sant Boi se unirá a la red de Renfe con la extensión de la línea C3 entre Cornellà y Castelldefels SANT BOI OPINA... La Generalitat entierra la L-12 y traeráPrimer Secretari PSC de Sant Boi Celso González Durán una línea de tren y la L-1 del metro Rajoy fa el ridícul
El Mercat„Sant Boi
El déficit crónico de comunicaciones ferroviarias que sufre Sant Boi se paliará en el 2015 con la lle-gada del tren y del metro, proyectadas por la Gene-ralitat en el nuevo plan de movilidad ferroviaria del Baix. Por un lado, se pretende alargar la línea 1 del metro desde Hospital de Bellvitge a Sant Boi, y por otro se da carpetazo definitivo a la línea 12 prevista por el Govern de CiU y, sin tocar el trazado entre Castelldefels y Sant Boi, se convierte en una pro-longación de la C3 de Cercanías de Renfe, que ahora hace el recorrido Vic - l'Hospitalet. Así, a par-tir de Cornellà (como se ve en la imagen), se apro-vecharán las vías por las que circula la línea C2 hasta Sant Feliu y desde allí, una vez superado el río, se construirá un túnel que discurrirá bajo Sant Boi, Viladecans y Gavà hasta llegar a Castelldefels. Esta línea, bautizada por el secretario de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, como el ‘metro del Delta del Llobregat’, permitirá a SantBoi tener acceso sin transbordos al centro de Barcelona (algo que no ocurría con la línea 12 prevista por CiU, que llegaba a Sarrià). Además, la prolongación de la línea 1, reclamada por el Ayuntamiento, conectará Sant Boi con El Prat, donde habrá un intercambia-dor que facilitará la llegada al aeropuerto. El ‘metro del Delta’ tendrá tres paradas en Sant Boi, y no cuatro como preveía la línea 12 del metro. Casablanca se quedará sin parada, aunque la pre-visión es situar la estación de Plaça Catalunya en el futuro barrio que se construirá en el lugar que ahora
REF. 360 MARIANAO PISO DE 85 M, 3 HAB. BALCÓN DE 16 M, TERRAZA DE 55 M. CALEF., 2 BAÑOS, PISCINA PARKING Y TRAS-TERO.391.859/ 65.200.000 PTS.
REF. 625 ZONA CENTRO.PISO TODO REFORM. 75 M + 50 DE TERRAZA SUELO GRES, CARP. ALUM. 247.617 EUROS 41.200.000 PTS.
REF. 715 MARIANAO PISO DE 80 M, 3 HAB. A.A. CON BOMBA DE CALOR BALCÓN, ASC., CO-MEDOR 20 M ¡MUY TRANQUILO!BUEN PRECIO 240.40040.000.000 PTS.
REF. 800 ZONA CENTRO.PISO 60 M, 3 HAB. CARP. ALUM., SUELO TERRAZO, A.A. CON BOMBA DE CALOR. TERRAZA 15 M.BUENAS VISTAS.228.384/ 38.000.000 PTS.
Nou ferrocarril subterrani L1 L1 ProlongacióSant Feliu Prolongació L3 L5 Torreblanca Sant Boi Sant Feliu Intercanviador Molí Nou Sant Boi Estacióde Llobregat Plaça de la Generalitat Sant Joan Despí Sant Joan L3 Despí Sant Boi Plaça de ViladecansEsplugues Viladecans Catalunya Oliveretes de Llobregat Gavà Centre Centre Gavà Ponent CastelldefelsCastelldefelsL5 PlatjaCanyars Sant BoiCornellà Viladecans de Llobregat Cornellà Gavà de Llobregat Campus UPC C2 Castelldefels PlatjaL‘Hospitalet L1 de Llobregat Castelldefels Bellvitge El Prat de Llobregat L9
Aeroport del Prat
L9
La futura red ferroviaria del Baix, en la que los nombres de las nuevas paradas no son definitivos/ Imagen:El Mercat
ocupa el actual cuartel. Allí también acabaría la p-longación de la línea 1 del metro, de la que todavía no se ha evaluado el coste. El del ‘metro del Delta’ serán 660 millones de euros (que la Generalitat negociará con Fomento en el plan de cercanías de Renfe) y la previsión es que tenga 40.000 pasaje-ros diarios.
Gran satisfacción del consistorio
La alcaldesa, Montserrat Gibert, consideró que la nueva propuesta de la Generalitat, que también prevé paradas en Molí Nou y que servirá de inter-
SANT BOI REF. 975 COOPERATIVA PISO DE 60 M, 3 HAB., A.A. CON BOMBA DE CALOR, BALCÓN, REFOR-MADO, SUELO GRES.216.365/ 36.000.000 PTS.
REF. 1000 MARIANAOPISO DE 90 M, 4 HAB. A.A. CON BOMBA DE CALOR. SUELO DE GRES, BALCÓN. ASCENSOR, BUEN ESTADO.307.720 / 51.200.000 PTS.
REF. 1015 MARIANAO PISO DE 80 M, 3 HABITACIONES, A.A. CON BOMBA DE CALOR, SUELO DE PARKET, BAL-CÓN, ASCENSOR. 283.678/ 47.200.000 PTS.
REF. 1025 MARIA-NAO PLANTA BAJA, AMUEBLADA. PISO DE 60 M, 3 HAB. BAÑO Y ASEO, CARP. ALUMINIO. 218.168/ 36.300.000 PTS.
 rrocarrs yaça eneralitat,“es mejor que la anterior de la línea 12 porque permi-tirá transbordo con el Trambaix y la línea 5 de metro en Cornellà y un acceso directo al centro de Barcelona”. La alcaldesa restó importancia a la pérdida de una parada en Casablanca porque, dijo, “se debe a aspectos técnicos” y se paliará con una mayor cer-canía del barrio a la estación de Plaça Catalunya, reubicada en la zona del actual cuartel, donde habrá un intercambiador con la línea 1 de metro que “será más beneficioso para la ciudad porque permitirá un acceso más fácil al aeropuerto”.
REF. 1030 ZONA VINYETS PISO DE 70 M, 3 HAB. SUELO DE PARKET, CALEFAC-CIÓN, ASCENSOR, TODO REFORMADO. 307.719/ 51.200.000 PTS.
REF. 1045 MARIANAO PISO DE 95 M, 3 HAB. SUELO DE PARKET, CALEFAC-CIÓN. BALCÓN, TODO REFORMADO. 277.668/ 46.200.000 PTS.
REF. 1050 Z0NA CEN-TRO.PISO DE 110 M, 3 HAB. SALÓN 23 M, COM. 25 M, COC. 12 M, A.A. CON BOMBA DE CALOR, BAÑO Y ASEO, BALCÓN, ASC. 332.212/ 55.275.000 PTS.
REF. 1060 COOPERA-TIVA.PISO DE 50 M, 3 HAB. A.A. CON BOMBA DE CALOR, BAL-CÓN, AMUEBLADO, SUELO DE GRES, CARP.ALUMINIO. 207.350/ 34.500.000 PTS.
El PSC coincideix amb el portaveu del PP a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Joaquim Tei-xidor, que ha reconegut públicament que Rajoy fa el ridícul amb la seva obsessió opo-sitora contra l’Estatut i la seva grotesca recollida de firmes, i que amb bon criteri ha demanat la dimissió dels senyors Acebes i Zaplana. Per una vegada, i sense que ser-veixi de precedent, els socialistes coincidim amb els plantejaments d’un dirigent local del PP. Interpel∙lem Josep Piqué per tal que digui públicament què pensa sobre la infa-me campanya del PP contra l’Estatut. El senyor Piqué ens hauria de dir que hi està en contra, hauria de reclamar que el PP abandonés aquest discurs crispador i, en cas que no l’escoltessin al carrer Gènova, presentar la seva dimissió, però aquesta ve-gada de debò. Rajoy va tornar a Madrid amb la cua entre cames després de l’estirada d’orelles dels empresaris catalans. D’altra banda, censurem la miserable cam-panya publicitària contra Catalunya que el PP ha engegat a Andalusia, i que constitueix una maniobra més en la estratègia de sem-brar la mentida i provocar l’enfrontament. Per què no passen aquests anuncis a Catalunya? El PP no té el valor polític de fer-ho. Les falques evoquen les consignes fei-xistes que durant la Guerra Civil proclamava el general Queipo de Llano a través de Ràdio Sevilla i que crèiem superades.
REF. 1065 ZONA CENTRO PISO DE 65 M, 2 HAB. SUELO DE PARKET, COCINA Y BAÑO REFOR-MADOS. 223.577/ 37.200.000 PTS.
REF. 1085 MARIANAO PISO DE 86 M, 3 HAB. PISO REFORM., SA-LÓN-COMEDOR DE 23 M. CARP. ALUMINIO, S. DE GRES CALEF., BALCÓN. 287.284/ 47.800.000 PTS.
REF. 2000 COOPERATIVA PISO DE 60 M, 3 HAB. A.A., CALEF., SUELO DE GRES TERRAZA DE 13 M. 210.355/ 35.000.000 PTS.
REF. 2010 MARIANAO TOTALMENTE REFORM. Y AMUEB. PISO DE 75 M, 3 HAB. A.A. CON BOMBA DE CALOR, VESTIDOR, CARP. ALUM., BALCÓN.276.465/ 46.000.000 PTS.
VILADECANS REF. 980 VILADECANS PISO DE 86 M, 3 HAB. SUELO DE PARKET, ASC. A.A. POR CONDUCTOS, BALCÓN. TODO REFORMADO. 298.700/ 49.700.000 PTS.
REF. 995 VILADECANS PISO DE 80 M, 3 HAB. TODO REFOR-MADO DE DISEÑO. SALÓN-COMEDOR 28 M, SUELO PARKET, A.A. CON BOMBA.280.673/ 46.700.000 PTS. REF. 1070
REF. 1070 VILADECANS PISO DE 60 M, 2 HAB. A.A. CON BOMBA DE CALOR. CARP. ALUMINIO, REFORMADO. 227.183/ 37.800.000 PTS.
REF. 1095 VILADECANS PISO DE 56 M, 2 HAB. SUELO DE PARKET, ASC.A.A. FRÍO-CALOR, CALEF. TRASTERO, BAL-CÓN.260.240/ 43.3000.000 PTS.
C/ANTONI GAUDÍ, 54. SANT BOI DE LLOBREGAT
6
A c t u a l i t a t
SANT BOI OPINA...
Agustí Torrents Regidor Municipal de CiU
Així no, si us plau!
Qui s’han cregut que són? En nom de què es creuen amb el dret d’insultar-te amb paraules de “traïdor” o “botifler”? Traïció a què i a qui? Nosaltres som nacionalistes tant com ells diuen ser, defensem allò que esti-mem, el nostre país, i ho fem com sempre, amb la cultura del diàleg, del debat, de l’a-cord quan és just. No juguem al tot o res que històricament sempre ha resultat ser res, no necessitem que ningú ens vingui a dir com hem d’actuar, és moltíssima la gent que ens dóna suport, no ens doblegarem davant les imposicions fóra de lloc. No som gent d’esquerres, com diuen ser-ho ells, però des de fa molts anys tenim prou clars els princi-pis, els valors i el progrés. No cal que ens ofenguin dient-nos fatxes o de dretes, el pensament únic fa temps que quedà obsolet. Afortunadament no tots actuen així, però sí els suficients per percebre intoleràn-cia i sectarisme. Ah! si fa dos anys ho haguéssim fet igual! No vàrem comprendre, però sí respectar.
DillunsDi2l4ludness2e0tedmebfreebrer∙ Nmº.411524
La dirigent del Departament va assistir a un sopar d’ERC, el seu partit, amb entitats de Sant Boi La consellera Simó ofereix al consistori més coordinació en benestar social El Mercat„Sant Boimanar al regidor d’Educació i Benestar Social, Lluís Pérez (ICV) que “perdi la por i demani al de-Mà estesa de la Generalitat a l’Ajuntament per in-partament allò que realment necessiten els sant-tentar resoldre els problemes relacionats amb elsboians i les santboianes”. Per la seva part, el re-serveis i els ajuts socials. La consellera de Benes-gidor Enric Garcia va afegir que “l’Ajuntament no tar i Família, Anna Simó (ERC), va recriminar en unpot seguir culpant la Generalitat de coses que es sopar a Sant Boi amb militants d’Esquerra Repu-podrien intentar resoldre amb una voluntat muni-blicana i membres d’entitats socials que el con-cipal de coordinació amb la Generalitat”. sistori santboià no s’ha posat en contacte ambAlguns dels membres d’entitats presents al sopar ella en els dos anys que porta al Govern de la Ge-van requerir la consellera entorn a àmbits com els neralitat, però es va mostrar oberta a intentar tro-dels disminuïts psíquics, les llars residencials o la bar solució amb el Govern municipal (PSC-ICV)violència de gènere. I el grup municipal d’Esquerra pels problemes detectats a la ciutat. Fins a dotze,va explicar que treballarà per la constitució d’una segons el grup municipal d’Esquerra, que en bo-‘finestreta única’ on adreçar-se “per solucionar Una cinquantena de persones va assistir al sopar ca del seu portaveu, Josep Maria Cervelló, va de-qualsevol problema social que tingui la gent”.
En breu Subvenció per a l’accessibilitat El Ministeri de Treball i Afers Socials i la Fundació ONCE han subvencionat amb 189.000 euros a través d’un conveni amb l’Ajuntament la renovació de vore-res i rampes en passos de vianants a Cooperativa i la compra de plataformes per a les parades de bus.
29.000per netejar grafits L’Ajuntament destinarà enguany 29.000 euros en el servei de neteja de grafits, que ha adjudicat a CORESSA: 17.000 en façanes d’edificis privats i 12.000 més en immobles municipals. El 2005, el consistori va gastar-se 6.000 euros al mes.
El Museu, amb pas ferm L’empresa Josep-Emili Hernández-Cros redactarà el projecte d’obra de construcció del nou Museu de Sant Boi, que està subvencionat al 100% pels fons europeus. La redacció d’aquest projecte costarà 4.800 euros i les obres, 800.000 euros.
Pisos i apartaments Cases i torres Locals, naus i oficines
BARCELONA Zona Sant Martí  Pisos i Verneda. Pis, de 2 a 3 hab. com REFINANCIAMOSVenda apartamentspro, imprescindible asc.. 250.000 Venda . Particular.618050406 ALCOLEA DE CINCA Huesca. SU DEUDAPiso, 90 m2, 3 hab., com., coc., nuevo a estrenar, cerámica y CASTELLDEFELS Zona Playa  CompraPoal. Apartamento compro, de 1 puertas de 1ª calidad. Obra vista, muy luminoso. 126.212,54. Tel.617 11 79 75ó 2 hab., necesariamente con tza.972168216 Ref. 2125 Ref. 2123. ZONA CENTRO JUNTO AMBULATORIO BARCELONA Atico o casa uni GRAN PISO2 amplia. Para entrar a vivirf.2 2Piso exterior 2 hab., salón 18 m , cocina y familiar, busco. De particular a 105 m4 hab., salón 25 m , particular.ALCOSSEBRE Parque Naturaltardes Monica.617232029 Llamarcocina IMPECABLE, 2 bañosbaño REFORMADOS, aire acondicionado, cale-2 facción, aluminio, BALCÓN CUBIERTO. de Sierra Irta. Apartamento, 33PERFECTOS, terraza 25 m , 620976293 Sant Boicalef., alum. climalit, p. sape-m2, 1 hab., + 20 m2 tza. 84.142 BARCELONA Céntric. Pis.¡¡¡ASCENSOR!!! SUPERSOLEADO. lly, finca reformada con asc. .653378581 Balmes, Muntaner, Aribau, etc, GRAN PRECIO 267.450¡¡OJO AL PRECIO!! PISO ENALQUILER SABADELL o Granollers, parti 60/70 m2. Compro. 44.500.000 ptas. 231.390. 38.500.000 ptas. 934183611 cularcompra ahora mismo pisoAMPOSTA Playa. Tarragona. 2 70 m , 3 habitaciones Apartamento en 1ª línea de mar, 2 en buenas condiciones, mínimo 2 Zona Ciudad REF. 2128 hab., 1 baño, completo, completaRef. 2149. MARIANAO / EUSEBIO GÜELL BARCELONA Necesito comprar Cooperativa - Molí nouhab., pago máximo. 170.000 ?. MARIANAO JUNTO piso, pago al contado, no importamente equip., tza., jardín, junto 2 2 Interesados llamar a Alba.PLAZA GENERALITAT65 m , 3 habitaciones, salón 17 m , estado, ni zona. Discrección yparque natural, nuevo a estrenar. 679 691 519seriedad.610698532615061210 Piso de 2 hab., cocina 129.217,60.678511601 cocina y baño BIEN, galería. y baño REFORMADOS, patio 2 de 12 m , supersoleado. GRAN PRECIO GRAN PRECIO 201.34033.500.000 PTAS.201.340. 33.500.000 PTAS.
 • PINTADO DE VIVIENDAS.  • OBRA NUEVA  • PINTURA DECORATIVA  • ESTUCADOS DE TODO TIPO  • VENECIANOS, VELATURAS, ETC.  •COMUNIDADES, PARKINGS, ESCALERAS, ETC.  • NAVES INDUSTRIALES  • FACHADAS  • REFORMAS EN GENERAL
LE ASESORAMOS EN TODO LO QUE NECESITE MÁXIMA SERIEDAD PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 5% de descuento con este anuncio Tel.: 629 39 41 82 • Fax: 93 630 32 77 E-mail: pinturasmarsant@hotmail.com SANT BOI DE LLOBREGAT
Ref. 2142. MARIANAO 75 m², 3 habitaciones, salón 18 m², cocina y baño REFOR-MADOS de 3 años. Balcón 7 m², aire acondicionado, ¡¡¡ASCENSOR!!! MUCHO SOL, vivienda impecable. 281.87446.900.000 PTAS.
Ref. 2145 JUNTO PLAZA CATALUNYA 85 m² exterior, 4 habitaciones (2 dobles), cocina office 2 10 mREFORMADA, baño er REFORMADO, balcón, 1piso real, TODO REFORMADO. 279.47046.500.000 PTAS.
OBRA NUEVA SANT BOI CALLE LUIS PASCUAL ROCA
FINCA EXCLUSIVA DE SÓLO 2 VECINOS. 2 2 VIVIENDAS TIPO DÚPLEX, 85 m , EXTERIOR, COMEDOR-COCINA AMERICANA, 3 HABITACIONES (2 dobles), CON 2 BAÑOS, 2 BALCONES Y SOLÁRIUM. 315.530. 52.500.000 ptas.
2 95 m , COMEDOR-COCINA AMERICANA, 2 SALIDA A TERRAZA DE 30 m , 3 HABITACIONES (2 dobles), CON 2 BAÑOS, BALCÓN y SOLÁRIUM. 342.576. 57.000.000 ptas.
TODAS LAS VIVIVENDAS CON GRANDES ACABADOS 1ª CALIDAD. ENTREGA INMEDIATA. LLÁMENOS PARA VERLOS. INFORMACIÓN AL TELÉFONO: 93 511 88 77.
Ref. 2139. COOPERATIVA BLOQUES ALTOS POR ENCIMA DE LA IGLESIA 2 2 65 m , exterior, 3 habitaciones, salón 16 m , cocina y baño BIEN, patio, balcón, ¡¡¡ascensor!!!GRAN PRECIO. 204.043.33.950.000 PTAS.
Ref. 2127. MARIANAO / ROSELLÓN.70 m², EXT. y ESQUINERO, 3 HAB., SALÓN 18 m², COCINA Y BAÑO PARA ACTUALIZAR A SU GUSTO. FINCA REFORMADA Y SOLEADA. GRAN PRECIO 203.74333.900.000 PTAS.
Ref. 2146. MARIANAO JUNTO CAPRABO.70 m², 3 habs., salón 18 m², cocina y baño NUEVOS A ESTRE-NAR, TODO SÚPER. 225.380. 37.500.000 PTAS. PRECIOSA VIVIENDA, NO DEJE DE VERLA.
Ref. 2144. ZONA CENTRO 85 m², exterior, 4 habita-ciones, salón 18 m², cocina NUEVA, baño NUEVO, VIVIENDA SUPERSOLEADA Y REFORMADA, balcón y ¡¡¡ASCENSOR!!! 318.53653.000.000 ptas.
REf. 2148. COOPERATIVA JUNTO FF.CC 2 Soleado piso 60 m , exterior, 2 3 habitaciones, salón 16 m , cocina y baño ORIGEN BIEN, balcón, FINCA CON ASCEN-SOR.GRAN PRECIO. 203.743. 33.900.000 PTAS.
Ref. 2150. ZONA CENTRO JACINTO VERDAGUER 55 m², todo exterior, 3 habitaciones, salón 16 m², cocina y baño para poner a su gusto. GRAN PRECIO. 197.733. 32.900.000 PTAS.
Compramos su piso, no importa su estado, paga y señal inmediata, resto ante notario Tasación sin compromiso de su vivienda VISÍTENOS EN: http//b63.viahabitat.com
10
A c t u a l i t a t
SANT BOI OPINA...
Enric Garcia Regidor municipal d’ERC
L’incivisme de l’equip de govern
Les ordenances de civisme no poden ser una moda passatgera. Entre les posicions que aposten per la no regulació de l’espai públic i de la convivència (interpretant que s’intenta regular en excés espais d’indivi-dualitat) o les que reclamen un control poli-cial dels comportaments i un perfil més autoritari de l’Administració, ERC planteja la necessitat de la regulació consensuada, on el més important sigui la convivència i la idea d’una ciutat fonamentada en tres pilars: educació, cultura i participació. L’espai públic no només ha de ser convi-vencial sinó també culturalitzador, inclusiu i educador. La vida a les nostres ciutats, de model urbanístic compacte, de carrers vius, amb oferta comercial, lúdica, cultural i associativa, està basada en el concepte de veïnatge, de confiança mútua en l’ac-ceptació d’unes normes o contracte cívic que respecta les diferències, però que re-coneix la necessitat d’identitats comuns. Amb aquesta trama se’ns proposa l’orde-nança municipal de civisme i convivència en la qual trobem a faltar un capítol on s’explicitin les responsabilitats que adqui-reix l’Ajuntament en la informació i l’esti-mulació dels comportaments solidaris; el foment de la convivència; l’educació en valors; la subscripció d’acords; la relació de l’ordenança amb el síndic de greuges; o d’altres més tangibles, com la manca d’urinaris públics i de papereres i plafons per a la comunicació de les nostres enti-tats culturals i esportives; entre d’altres.
Breus El PP pide paneles acústicos en la calle Marià Girona El Partido Popular de Sant Boi se ha mostrado partidario de la colocación de paneles acústi-cos a lo largo de la calle Marià Girona para evitar los ruidos que tienen que padecer los vecinos, las quejas de los cuales asegura haber recibido como consecuencia de los vehículos que circulan por esta vía de entrada y salida al municipio, y también por la carrete-ra que va en dirección a Sant Vicenç dels Horts. El PP también planteará en el Pleno municipal que se celebra hoy la posibilidad de repavimentar ambas vías mediante la utiliza-ción de un asfaltado sonoro-reductor. CiU qüestiona la proposta d’accés al camí del Sorral Convergència i Unió de Sant Boi qüestiona la proposta que està estudiant l’equip de go-vern de fer un accés al camí del Sorral i la riba del riu pel carrer Marià Girona. Agustí Torrents, portaveu municipal, considera que “l’accés a la zona fluvial hauria de passar per sobre la zona de l’estació i la variant exterior amb un pont per a vianants per anar a parar a una zona d’entrada al parc fluvial que per-meti anar passejant o bé riu amunt o bé riu avall”. Tot i així, reconeix que el tram sota el pont de l’Oasis “és complex” de dissenyar.
DillunsDi2ll4undse2s0etdeembfreebrermN.º145142
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) requiere la intervención de la Generalitat Denuncia contra el aparcamiento municipal de la plaza del Mercat Vell El MercatSant Boimás tiempo del que realmente permanecen los usuarios. Entre ellos también está el del Centre Harta de que se mantenga un abusivo redondeo alComercial Llobregat, en Cornellà; otros dos en alza en el cobro a los clientes, la Federación del’Hospitalet; y siete más en Barcelona. Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante los órganos de consumo competentes a 68Agravante por ser público aparcamientos en toda España, entre ellos el par-king municipal de la plaza del Mercat Vell. En esteRubén Sánchez, portavoz de FACUA, calificó de aparcamiento se cobra una fracción inicial de 15“intolerable” que muchos de estos aparcamientos minutos y luego se tarifa por cada cinco minutos desean de propiedad de los ayuntamientos, como es estancia. FACUAdenuncia que esta práctica esel caso del de la plaza del Mercat Vell, e instó a los “abusiva” porque cobra “más tiempo del que real-consistorios a “no aprobar tarifas ilegales ni fo-mente permanecen los vehículos en las instalacio-mentar prácticas abusivas”. Además, FACUA seña-nes y va en contra de la Ley General para la Defen-la que los aparcamientos suelen aplicar una tarifa sa de los Consumidores y Usuarios, de 1984”.elevada, el coste de todo un día, si se pierde el La denuncia se produce después que FACUA reali-tique; pese a que su obligación legal es tener debi-zara una encuesta entre 84 aparcamientos en todadamente identificado cada coche, por lo que El parking subterráneo es público pero de gestión privada. España, el 81% de los cuales siguen cobrandodeberían saber la hora exacta en que entró. L’Ajuntament també aspira a peatonalitzar tot el perímetre de la plaça Generalitat El carrer Girona, de nou de doble sentit El MercatSant Boiproposta per l’ampliació de voreres que es va fer a l’alçada de la plaça Montserrat Roig. Igual que la rambla Rafael Casanova, el carrerA la reunió del Pla de Mobilitat a Marianao, les Girona també tornarà en breu als seus orígensentitats també van poder conèixer la proposta de recents. Aquesta important via del barri de Ma-l’Ajuntament de convertir tot el perímetre de la rianao tornarà a comptar amb una circulació deplaça de la Generalitat en una zona peatonal, a vehicles en doble sentit, segons preveu el consis-més de crear carrers de prioritat invertida a favor tori. La iniciativa es pretén posar en marxa en elsdels vianants, com per exemple en trams dels propers mesos, entre d’altres que conformaran elcarrers Llibertat i Rosselló. Pla de Mobilitat de Sant Boi. La idea va tenir bonaLa principal polèmica es va crear a l’entorn de la acollida entre les entitats del barri a la reunió delpossibilitat d’implantar zones blaves, que recla-Pla de Mobilitat a Marianao, on van coincidir enmen els comerciants per dinamitzar el barri, una Ara, el carrer té sentit únic des de la ronda a Picasso què tant Eusebi Güell com Girona tenien un mateixproposta que es va trobar amb la negativa de les sentit d’entrada al barri i la reordenació viària potdirecció a la zona baixa de la ciutat. Alguns veïns,associacions de veïns. Al març tindrà lloc una fer menys complexa la sortida dels vehicles enperò, van queixar-se de la complicació d’aquestanova reunió per consensuar els canvis.
Bajo la rúbrica Nell, la santboiana firma una veintena de obras María Salazar exhibe sus óleos con relieve en Can Massallera Empezó a pintar hace tres años casi sin querer, sin tener conocimientos técnicos y sólo porque realiza-ba un taller de manualidades en el casal de Coo-perativa. Pero entonces María Salazar descubrió que tiene “como un don para dar vida a la pintura”. Bajo el seudónimo de Nell, en honor a su hermana, firma una veintena de obras (casi todas óleos) que estarán expuestas hasta el día 24 en elhallde Can Massallera. Una pinturas que poseen elementos en relieve que confirman esa viveza. Para conseguirlo, Nell tiene dos premisas. La pri-mera es “plasmar los sentimientos” que tiene “en ese momento”. La otra, hacerlo escuchando músi-ca. “Sin ella no podría pintar”, asegura. Y también tiene claro que “no se puede pintar por pintar”. Nell, junto a una de las obras que expone en el casal.
Les bandes emergents dels Països Catalans, el seu objectiu L’Altaveu Frontera busca nous valors La secció del Festival Altaveu dedicada a promourereconegudes pel mercat. A més, la seva projecció nous o emergents artistes i bandes de tots els estilses reforçarà amb l’edició d’un CD de promoció. I un dels Països Catalans, l’Altaveu Frontera, obre la con-dels quatre també podrà participar a la gira ‘Artistas vocatòria de 2006. Només quatre dels participantsen Ruta’, que organitza la SGAE. Artistes com Cheb assoliran el premi: 600 euros i actuar en directe alBalowski, Sidonie, Love of Lesbian o Pedro Javier setembre al costat de la resta de propostes musi-Hermosilla van resultar escollits en alguna de les 13 cals del certamen, generalment més consolidades iedicions anteriors quan eren poc coneguts.
Dissabte, rua per la ciutat El Carnaboi ret homenatge al món dels colors El Carnaval és una festa on la vista es converteix en el sentit més important. I pel que habitual-ment es guia l’atracció de l’ull són el colors. Per això, enguany s’ha decidit que la rua Carnaboi no agruparà les comparses pel tipus de disfres-sa sinò pel color que tingui aquesta. L’orgia de colors que acostuma a acompanyar el Carnaval es transformarà així en una succesió de colors, i amb ells, de sensacions. La rua sortirà de la plaça Catalunya dissabte a les set de la tarda i passarà pels carrers Fran-cesc Macià, Lluís Pasqual Roca, Riera Basté, Carles Martí i Vilà, la plaça Pallars Sobirà i els carrers Pablo Picasso i Girona per cloure l’acte a la plaça Teresa Valls i Diví.