Analytical tables of foreign trade - CST-SITC/CTCI, rev. 2, 1977, imports/exports

-

Documents
624 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Machinery and transport equipment
Commercial policy
External trade

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
Langue Vietnamese
Signaler un problème

= FICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AN
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EURC
■­ESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMI
IJAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCh
FTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET SI
(rriSTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­STATISTI
AL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DEL
IE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR
¡IROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN CC
rfMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAL
OOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER
FFICË STATISTIQUE DES COMMuT
ER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHÎ omi ιοιιυυ ι—^ι— — — — wwivnjr L­wnwr i_c Lj\jr\i_r\w vuun 1_»L_
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMfi SE GEMEENSCHAPPEN ­ DET S
AUTES EUROPEENNES ­ STATI COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEININSC I
¡AFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO EAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET :
[ATISTISKE DEPARTEMENT FOR ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISI
Τ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ISTITUTO STATISTICO DEL tAL OFFICE OF THE EUROPEAN
[»PESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE JE COMUNITÀ EUROPEE ­ BURE
FAUTES EUROPEENNES ­STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN CON UROPÆ ISKE FÆ LLESSKABER ­
jlUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DE FTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU
!>OR DE STATISTIEK DER EUROP TISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆ LLESSKABER ­ OF
AL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­STATISTISCHES AMT DE ICE STATISTIQUE DES COMMUNE*
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAF
iEMEENSCHAPPEN ­ DET ST ATIS
EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
BTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­DET STATISTISKE
EPARTEMÊNT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE
\F THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNI!
EUROPEE ­BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROP ÆISK|
FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STf
ISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­OFFICE STATIST
QUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISl
ÌHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSC
JAPPEN ­ DET STATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPE
ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
SITC/CTCI, REV. 2 1977
ι ι ·DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg-Kirchberg, Bolte postale 1 907 — Tél. 430 11, Télex : Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 735 80 40
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhaltlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la troisième
page de la couverture.
Per ottenere Questa pubblicazione si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3" pagina
della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
SITC/CTCI, REV. 2 1977
VII 7, IMPORT + EXPORT
Manuskript afsluttet i juni 1978 t abgeschlossen im Juni 1978
Manuscript completed in June 1978
Manuscrit terminé en juin 1978
Manoscritto terminato in giugno 1978
Manuscript in juni 1978 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
A bibliographical slip can be found at the end of this volume
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Indholdsgengivelse kun tilladt med Kildeangivelse
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium 1979
Bind / Band / Volume / Deel VII: ISBN 92-825-0752-1
Bind / Bände / Volumes / Volumi / Delen l-VIII : ISBN 92-825-0754-8
Kat./cat. : CA-ND-78-007-6A-C INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Denne publikation giver en analyse af EF-staternes SITC-del 0 til 4: Landbrugsprodukter og råstoffer.
BIND II: Import, tabel 3 og 4. udenrigshandel, inddelt etter produkter samt efter oprin­
BIND III: Eksport,l 3 og 4. delses- eller bestemmelsesland.
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for SITC-del 5: Kemiske produkter og produkter i for­
arene 1958 til 1972. bindelse hermed, ikke andetsteds tari­
feret. Pa grund af de nye medlemsstaters indtræden i Det
BIND IV: Import og eksport, tabel 3 og 4. europæiske Fællesskab foreligger der ikke nogen udgaver
for 1973 og 1974. Statistikkerne er imidlertid tilgængelige SITC-del 6: Forarbejdede varer, hovedsagelig klas­
pa Det statistiske Kontor, hvor de efter onske kan beses. sificeret efter råstof.
Fra og med 1975 foreligger en udgave pa mikrofiche. Import, tabel 3 og 4. BIND V:
I de tre forste udgaver var opdelingen i produkter BIND VI: Eksport,l 3 og 4.
begrænset til 626 CST-undergrupper. Fra og med udgaven SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel.
for aret 1960 er denne opdeling blevet udvidet til at omfatte BIND VII: Import og eksport, tabel 3 og 4.
1 338 CST-positioner.
SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer.
CST svarer i alt væsentligt til SITC, rev. 1. I samarbejde
BIND VIII: Import og eksport, tabel 3 og 4.
med medlemsstaterne har De europæiske Fællesskabers
statistiske Kontor fra og med 1978 udskiftet CST (SITC, rev.
1) med SITC, rev. 2. Den foreliggende udgave for 1977 er
allerede offentliggjort i den nye version SITC, rev. 2. Der
foreligger imidlertid også en udgave af CST (SITC, rev. 1)
Definitioner og bemærkninger på mikrofiche.
De for EF-staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953-
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprindelses- og
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X),
hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. Angivel­International varefortegnelse for udenrigshan­
serne i de foreliggende bind angår specialhandelen; delen (SITC, rev. 2)
værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til angi­
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det forste
verlandets grænse (FOB-værdien ved udførsel; CIFvær-
kodeciffer; 69 afdelingers ved de toe
dien ved indførsel).
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper bestemmes
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter henholdsvis ved de tre og de fire forste kodecifre.
ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik Undergrupperne underinddeles i 1 924 positioner, som
og Sovjet-sektoren af Berlin. bestemmes ved fem cifre.
Landene er ordnet efter »Den nye Landefortegnelse Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en position
(NCP)« efter verdensdele og efter deres geografiske eller til en underposition i Toldsamarbejdsradet-Nomen-
beliggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og nord mod klaturen (TSRN), hvis definitioner er gældende, da
syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse over disse teksterne i denne udgave er forkortede.
lande.
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offentliggjort af
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis­De forenede Nationers afdeling for okonomiske og sociale
sen/Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for anliggender — Det statistiske Kontor — under betegnel­
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla­sen »Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 2··.
tur, er ikke længere gjort speciel kendelig.
Handelspartnere, med hvem Fælleskabets handel er
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte positioners
totaler. Publikationens indhold
Publikationen er opdelt i otte bind. Der forberedes en udgave af denne publikation på
mikrofiche.
Lande efter produkter
BIND I:
Tabel 1 : Resumé af Fællesskabets handel efter pro­
dukt og efter oprindelses- og bestemmelses­
sted (værdi).
Tabel 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel
opdelt efter handelspartnerlande og SITC- OMREGNINGSKURSER 1977
grupper, — afdelinger og -dele (værdi).
Deutschland 1 000 DM 377,599 ERE
Produkter efter land France 1 000 FF 178,378 ERE
Italia 1 000 Lit 0,993 ERE Tabel 3: Fællesskabets og medlemsstaternes hand­
Nederland 1 000 Fl 357,130 ERE el, opdelt efter SITC-grupper (3 cifre) og -
Belg-Lux. 1 000 FB/Flux 24,460 ERE positioner (5 cifre) og efter handelspartner­
1 000 f. land (mængde og værdi). United Kingdom 1 529,751 ERE
1 000 f. Ireland 11 ERE Tabel 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne
1 000 Dkr værdier. Danmark 145.865 ERE VORBEMERKUNGEN
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse SITC­Teile 0­4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen und Rohstoffe.
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. BAND II: Einfuhr, Tab. 3 und 4.
BAND III: Ausfuhr, Tab. 3 und 4. Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für
die Jahre 1958 bis 1972. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. SITC­Teil 5:
Ein­ und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der BAND IV:
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken SITC-Teil 6: Bearbeitete Waren, nach Beschaf­
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können fenheit gegliedert.
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe Einfuhr, Tab. 3 und 4. BAND V:
auf Mikrofiche verfügbar. BAND VI: Ausfuhr, Tab. 3 und 4.
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 SITC-Teil 7: Maschinenbauerzeugnisse, elektro­
CST­Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe technische Erzeugnisse und Fahr­
1960 an ist diese Aufteilung auf 1 338 CST­Positionen zeuge.
erweitert worden. Ein­ und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. BAND VII:
Die CST entspricht im wesentlichen der SITC, Revision 1. SITC­Teil 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren.
Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten wird das Statistische BAND VIII Ein­ und Ausfuhr, Tab. 3 und 4.
Amt der Europäischen Gemeinschaften ab 1978 die CST
(SITC, Rev. 1) durch die SITC, Revision 2, ersetzen. Die
vorliegende Ausgabe für das Jahr 1977 wurde bereits nach Begriffsbestimmungen und Anmerkungen
der neuen SITC, Rev. 2, erstellt, ist jedoch auch in der
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder Version CST (SITC, Rev. 1) auf Mikrofiche verfügbar.
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im
Jahresband 1953­1958 des „Außenhandels nach Ur­
sprungs­ und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Internationales Warenverzeichnis für den
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten
Außenhandel (SITC, Rev. 2) verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste Schlüssel­ betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die
stelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, bestimmt durch Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob­
die beiden ersten Schlüsselstellen; 233 Gruppen und 786 Werte für die Ausfuhr; cif­Werte für die Einfuhr).
Untergruppen, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent­
Schlüsselstellen. Die Untergruppen werden in 1 924 hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra­
Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzah­ tischen Republik und Berlin (Ost).
len bestimmt werden.
Die Länder sind, geordnet gemäß dem Länderverzeichnis
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang entweder (NCP), nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage
einer Position oder einer Unterposition der Nomenklatur nach, annähernd in der Reihenfolge West­Ost, Nord­Süd
des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des ausgewiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis
Zollwesens (NRZZ), dessen Definitionen maßgeblich dieser Länder.
sind; die Texte dieser Ausgabe wurden gekürzt.
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er­Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe der
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen Systematischen Verzeichnisse „Internationales Waren­
Nomenklatur abweichen, sind nicht mehr besonders verzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", Verlag
kenntlich gemacht. Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestellnummer:
Handelspartner, mitdenen der Handel der EG 100 000 ERE 410600­760000.
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und
in der Gesamtsumme je Position enthalten. Inhalt der Veröffentlichung
Die Veröffentlichung ist in 8 Bände gegliedert.
Länder nach Waren
BAND I:
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein­
schaft nach Waren und nach Herkunfts­ und
Bestimmungsländern (Werte).
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitglied­
staaten, aufgegliedert nach Handelspartnern UMRECHNUNGSKURSE 1977
und SITC­Gruppen, Abschnitten und Teilen.
1 000 DM Deutschland 377,599 ERE
Waren nach Ländern France 1 000 FF 178,378 ERE
1 000 Lit Italia 0,993 ERE Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglied­
Nederland 1 000 Fl 357,130 ERE staaten, aufgegliedert nach SITC­Gruppen
(3stellig) und Positionen (5stellig) und Han­ Belg.­Lux. 1 000 FB/Flux 24,460 ERE
delspartnern (Mengen und Werte). United Kingdom 1 000 £ 1 529,751 ERE
Ireland ï ooo ε 1 1 ERE Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3
ausgewiesenen Werten. Danmark 1 000 Dkr 145,865 ERE
IV PREFACE
This publication presents an analysis of the foreign trade SITC-sections 0-4: Agricultural products and crude
of the European Community by product and by origin or materials.
destination. Previous publications gave information VOLUME II: Imports, Tables 3 and 4.
relating to the years 1958 to 1972. E III: Exports,s 3 and 4.
Because of the entrance of the new Member States there SITC-section 5: Chemicals and related pro­
are no editions for the years 1973 and 1974. However the ducts, N.E.S.
data is available at the Statistical Office and can be VOLUME IV: Imports and Exports, Tables 3
consulted on request. Since 1975 editions are available on and 4.
microfiches.
SITC-section 6: Manufactured goods classified
In the first three editions the breakdown was limited to the chiefly by material.
626 CST sub-groups. As from the 1970 edition this VOLUME V: Imports, Tables 3 and 4.
breakdown has been extended to cover the 1 338 CST E VI: Exports,s 3 and 4.
items.
SITC-section 7: Machinery and transport equip­
The CST corresponds essentially to the SITC, Revision 1.
ment.
In collaboration with the Member States the Statistical
VOLUME VII: Imports and Exports, Tables θ
Office of the European Communities has, since 1978,
and 4.
replaced the CST (SITC, Rev. 1) with the SITC, Revision 2.
SITC-sections 8 and 9: Miscellaneous manufactured The present edition for 1977 is already published in the
articles. new version SITC, Rev. 2. However, a CST version (SITC,
VOLUME VIII: Imports and Exports, Tables 3 Rev. 1) is also available on microfiches.
and 4.
Definitions and comments Standard International Trade Classification
(SITC, Revision 2) The general definitions applicable to the foreign trade
statistics of the European Community countries appear in
The SITC comprises ten sections, each identified by the
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countries of first digit of the code number ; 69 divisionsd by the
origin and destination (grey pages, pages VIM to X). The first two digits; and 233 groups and 786 sub-groups,
Yearbook should be consulted for further details. The data
identified respectively by the first three and four digits of
in the present volume relates to special trade, and the the code number. The sub-groups are further subdivided
figures include the cost of transport to the frontier of the
into 1 924 items, identified by five digits.
declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for Each SITC item corresponds either to an item or sub-item
import). of the Customs Co-operation Council Nomenclature
The foreign trade statistics of the German Federal (CCCN) the definitions of which have been adapted and
Republic do not include trade withn Democratic abridged in this edition. c or the Soviet Sector of Berlin.
The complete text of SITC, Revision 2 is published by the
The countries are classified in accordance with the new "Department of Economic and Social Affairs" —Statistical
Common Country nomenclature by continents, and Office of the United Nations under reference "Statistical
roughly according to their geographical position (West to Papers, Series M, No. 34/Rev. 2".
East. North to South). See page IX for the complete list of
these countries.
The user is referred to "Notes par produits/Anmerkungen
zu den Erzeugnissen". The headings, where data for an
individual Member State differs from the common nom­
Contents of the publication
enclature are no longer specially marked.
The publication is divided into 8 volumes.
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000
EUA are not separately shown, but the relevant values are
Countries by products included in the totals for groups of countries and in the
overall total of each heading.
VOLUME I:
Table 1 : Summary of EC-trade by commodity and
areas of origin and destination (Values).
Table 2: The trade of the Community and its Member
States broken down by trading partners and
by group, division and section of the SITC 1977 CONVERSION RATES
(values).
Deutschland 1 000 DM 377.599 EUA
Products by countries
France 1 000 FF 178.378 EUA
Italia 1 000 Lit 0.993 EUA Table 3: Trade of the Community and its Member
Nederland 1 000 FL States broken down by SITC group (3 digits), 357.130 EUA
1 000 FB/Flux SITC items (5 digits) and trading partners Belg.-Lux. 24.460 EUA
(quantities and values). 1 000 Γ. United Kingdom 1 529.751 EUA
1 000 E Table 4: Supplementary units for the values con­ Ireland 11 EUA
tained in table 3. 1 000 Dkr Danmark 145.865 EUA PRÉFACE
Cette publication présente une analyse du commerce CTCl­sections 0 à 4: Produits agricoles et matières pre­
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou mières.
destination. VOLUME II: Importations,Tabi. 3 et 4. E III: Exportations, Tabi. 3 et 4. Les éditions déjà parues ont fourni successivement les
données relatives aux années 1958 à 1972. CTCl­section 5: Produits chimiques et produits con­
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la nexes, n.d.a.
Communauté européenne, les données relatives aux VOLUME IV: Importations et exportations,
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques Tabi. 3 et 4.
sont néanmoins disponibles à l'Office statistique où elles
CTCl­section 6: Articles manufacturés classés peuvent être consultées à souhait. Depuis 1975, une
principalement d'après la matière
édition sur microfiches est disponible.
première. Dans les trois premières éditions, la ventilation par
VOLUME V: Importations, Tabi. 3 et 4.
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis E VI: Exportations, Tabi. 3 et 4.
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338
CTCl­section 7: Machines et matériel de transport. positions CST.
VOLUME VII: Importations et exportations,
La CST correspond essentiellement à la CTCI, révisée 1. Tabi. 3 et 4.
En collaboration avec les États membres, l'Office statisti­
CTCl­sections 8 et 9: Articles manufacturés divers. que des Communautés européennes a remplacé, depuis
VOLUME VIII: Importations et exportations, 1978, la CST (CTCI, rév. 1) par la CTCI, révisée 2. La
Tabi. 3 et 4. présente édition pourl'année 1977 est déjà publiée dans la
nouvelle version CTCI, rév. 2. Cependant, une version CST
(CTCI, rév. 1) est également disponible sur microfiches.
Définitions et remarques
Les défénitions générales applicables aux statistiques du
La classification type pour le commerce inter­ commerce extérieur des pays de la CE figurent dans
Γ«Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur» par pays national (CTCI, rév. 2)
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) La CTCI comprend dix sections caractérisées par le
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données premier chiffre de code; 69 divisions désignées par les
du présent volume concernent le commerce spécial, les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 786
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la rubriques désignés respectivement par les trois et quatre
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, premiers chiffres de code. Les rubriques sont subdivisées
valeur caf à l'importation).
en 1 924 positions désignées par cinq chiffres.
Les statistiques du commerce extérieur de la république Chaque position CTCI correspond exactement soit à une
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce position, soit à une sous­position de la Nomenclature du
avec la République démocratique allemande et le secteur Conseil de coopération douanière (NCCD), dont les
soviétique de Berlin. définitions font foi, les textes du présent volume étant
abrégés. Les pays sont classés d'après la « Nomenclature Commu­
ne des Pays (NCP) » par continents et en suivant Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par le
approximativement leur position géographique dans le Département des Affaires économiques et sociales —
sens ouest­est, nord­sud : voir page IX de la liste complète Bureau de Statistique — des Nations unies sous la
de ces pays. référence «Études statistiques Série M n°34».
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les «Notes
par produits»; les positions pour lesquelles les données
de certains États membres diffèrent de la nomenclature Contenu de la publication communautaire ne sont plus signalées.
La publication est répartie en huit volumes. Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des Pays par produits
groupes de pays que dans le total général par position.
VOLUME I
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Communauté
par produits et par zones d'origine et de
destination (valeurs).
Tabi. 2: Commercede la Communauté et de ses États
membres ventilé par pays partenaires et par
groupes, divisions et sections de la CTCI TAUX DE CONVERSION 1977
(valeurs).
Deutschland 1 000 DM 377,599 UCE
Produits par pays France 1 000 FF 178,378 UCE
Italia 1 000 Lit 0,993 UCE Tabi. 3: Commerce de la Communauté et des États
1 000 FI Nederland 357,130 UCE membres ventilé par groupes (3 chiffres) et
Belg.­Lux. 1 000 FB/Flux 24,460 UCE positions (5 chiffres) de la CTCI et par pays
partenaires (quantités et valeurs). United Kingdom 1 ooo e 1 529,751 UCE
Ireland ι ooo e 1 1 UCE Tabi. 4: Unités supplémentaires des valeurs reprises
dans le tableau 3. Danmark 1 000 Dkr 145,865 UCE
VI PREFAZIONE
CTCI­Sezioni da 0 a 4: Prodotti agricoli e materie prime. La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o VOLUME II: Importazioni, Tab. 3 e 4.
Esportazioni, Tab. 3 e 4. destinazione. E III:
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i CTCI­Sezione 5: Prodotti chimici e prodotti con­
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. nessi, n.d.a.
VOLUME IV: Importazioni ed esportazioni, Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità
Tab. 3 e 4. europea, non sono stati pubblicati i dati per gli ­..ini 1973 e
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e CTCI­Sezione 6: Articoli manufatti classificati se­
possono essere consultati su richiesta. Un'edizione su condo le materie prime.
microschede (microfiches) è disponibile dal 1975. VOLUME V: Importazioni, Tab. 3 e 4.
Esportazioni, Tab. 3 e 4. Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era E VI:
limitata ai 626 sottogruppi CST,' con l'edizione del 1960, la CTCI­Sezione 7: Macchine e materiale da traspor­
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. to.
La CST corrisponde essenzialmente alla CTCI, revisione VOLUME VII: Importazioni ed esportazioni,
1. In collaborazione con gli Stati membri, l'Istituto Tab. 3 e 4.
Statistico delle Comunità europee ha sostituito dal 1978, la CTCI-Sezioni 8 e 9: Articoli manufatti diversi.
CST (CTCI, rev. 1)con la CTCI, revisione 2; comunque, una VOLUME Vili Importazioni ed esportazioni,
versione CST (CTCI, rev. 1) è disponibile su microschede Tab. 3 e 4.
(microfiches).
Definizioni e note
La Classificazione tipo per il commercio inter­
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del
nazionale (CTCI, rev. 2) commercio estero dei paesi della CE sono contenute
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 gruppi e nell'annuario 1953­1958 del « Commercio estero per paesi
786 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima d'origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. VIII­X), al
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e i quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del
sottogruppi rispettivamente dalle prime tre e dalle prime presente volume riguardano il commercio speciale; i
quattro. I sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1 924 valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera
voci, designate da cinque cifre di codice. del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente ad una all'importazione).
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura del Consiglio Le statistiche del commercio estero della Repubblica
di cooperazione doganale (NCCD), le cui definizioni fanno federale tedesca non comprendono il commercio con la
fede, essendo i testi del presente volume abbreviati. Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato dal Berlino.
Dipartimento derjii Affari economici e sociali — Ufficio I paesi sono classificati per continenti in base alla nuova
Statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimento «Studi «Nomenclatura comune dei paesi (NCP) » seguendo
statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nella lingue francese approssimativamente, all'interno di ciascun continente, la
e inglese). posizione geografica nel senso da Ovest ad Est, da Nord a
Sud; l'elenco completo dei paesi è riportato a pagina IX.
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla
nomenclatura comunitaria, non sono più messi in eviden­
Contenuto della pubblicazione za.
La pubblicazione è divisa in 8 volumi. I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono
Paesi per prodotti tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel
totale generale per voce.
VOLUME I:
Tab. 1 : Riassunto del commercio della Comunità per
prodotti e per zone d'origine e di destinazione
(in valori).
Tab. 2: Commercio della Comunità e degli Stati
membri ripartito per paesi partner e per
gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in TASSI DI CONVERSIONE 1977
valori).
Deutschland 1 000 DM 377,599 UCE
Prodotti per paesi France 1 000 FF 178,378 UCE
Italia 1 000 Lit 0.993 UCE Tab. 3: Commercio della Comunità e degli Stati
1 000 Fl Nederland 357,130 UCE membri ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5
1 000 FB/Flux cifre) della CTCI, per paesi partner (in Belg­Lux. 24,460 UCE
quantità e valori). United Kingdom 1 000 Γ 1 529,751 UCE
1 000 C Ireland 1 1 UCE Tab. 4: Unità supplementari dei valori stabiliti nella
tabella 3. Danmark 1 000 Dkr 145,865 UCE
VII VOORBERICHT
Afdelingen TCIH 0-4: In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse Landbouwprodukten en grond­
stoffen. handel van de landen van de EG volgens produkten en
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. DEEL II: Invoer, tabel 3 en 4.
DEEL III: Uitvoer,l 3 en 4. Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met
1972 gepubliceerd. Afdeling TCIH 5: Chemische produkten.
DEEL IV: In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. Door het toetreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De Afdeling TCIH 6: Afgewerkte produkten gerang­
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau schikt volgens de grondstoffen.
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. Invoer, tabel 3 en 4. DEEL V:
Met ingang van 1975 is een uitgave op „microfiche" DEEL VI: Uitvoer,l 3 en 4.
beschikbaar.
Afdeling TCIH 7: Machines en vervoermaterieel.
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. DEEL VII:
CST-subgroepen. Te beginnen met de editie 1960 is deze
Afdeling TCIH 8 en 9: Andere afgewerkte produkten.
verdeling tot 1 338 CST-posten uitgebreid.
DEEL VIM: In- en Uitvoer, tabel 3 en 4.
De CST stemt in feite overeen met de 1e herziene TCIH
(SITC). In samenwerking met de Lid-Staten zal het Bureau
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, met
ingang van 1978, de CST (1e herz. TCIH) vervangen door de
2e herziene TCIH (SITC). De publikatie voor het jaar 1977
werd reeds volgens de 2e herziene TCIH opgesteld, maar
is eveneens beschikbaar volgens de CST (1e herz. TCIH)
Definities en opmerkingen op ..microfiche".
De algemene definities welke op de statistiek van de
buitenlandse handel van de landen van de EG van
toepassing zijn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek Type Classificatie voor de Internationale
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie Handel (TCIH, herz. 2)
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het eerste omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat
codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de tweee
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer,
codecijfers, 233 Groepen,d door de drie eerste
CIF-waarden voor de invoer). s en 786 Sub-groepen, aangeduid door de vier
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland
eerste codecijfers. Deze werden verder onderverdeeld in
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische
1 924 Posten, aangeduid door vijf cijfers,
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn.
ledere TCIH-post stemt overeen met een post of met een
De landen zijn gerangschikt volgens de nieuwe „Landen-sub-post van de Nomenclatuur van de Internationale
Iijst" (NCP), d.i. per werelddeel en, volgens hun geografi­douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan de definities
sche ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord­bindend zijn: de teksten in deze uitgave zijn verkort.
zuid; zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze
landen.
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten,
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden
niet meer aangegeven. Inhoud van de publikatie
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE De publikatie wordt gespreid over 8 delen.
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het
Landen volgens goederen
totaal voor elke post.
DEEL I
Algemeen overzicht over de handel van de Tab. 1:
Gemeenschap volgens goederen en zones
van oorsprong en van bestemming (waarde).
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Tab. 2
Staten volgens handelspartners en groepen,
hoofdstukken en afdelingen van de TCIH OMREKENINGSKOERSEN 1977
(waarde).
Deutschland 1 000 DM = 377,599 ERE
Goederen volgens landen France 000 FF = 178,378 ERE
Italia 1 000 Lit 0,993 ERE
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Nederland 000 Fl 357,130 ERE Staten volgens groepen (3 cijfers) en posten (5
Belg.-Lux. 000 FB/Flux = 24,460 ERE cijfers) van de TCIH en handelspartners
United Kingdom 1 000 £ =1 529,751 ERE (gewicht en waarde).
Ireland 1 000 £11 ERE Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, opge­
nomen in tabel 3. Danmark 000 Dkr 145,865 ERE
VIII