Il Etait Une Fois En Anatolie - Dossier de Presse
6 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Il Etait Une Fois En Anatolie - Dossier de Presse

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
6 pages
Français

Description

Synopsis :
Au coeur des steppes d’Anatolie, un meurtrier tente de guider une équipe de policiers vers l’endroit où il a enterré le corps de sa victime. Au cours de ce périple, une série d’indices sur ce qui s’est vraiment passé fait progressivement surface.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 02 novembre 2011
Nombre de lectures 184
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

mEmENTO FILmS prÉSENTE
il était une fois en anatolie NURİBİLGE CEYLAN un film de
SyNOpsIs Aû cœûR dÈ ÈPPÈ d’AàôÈ, û MÈûRRÈR ÈÈ dÈ gûdÈR ûÈ qûPÈ dÈ PôcÈR vÈR ’ÈdRô ôù  à ÈÈRR È côRP dÈ à vcMÈ. Aû côûR dÈ cÈ PRPÈ, ûÈ RÈ d’dcÈ ûR cÈ qû ’È vRàMÈ Pà à PRôgRÈvÈMÈ ûRàcÈ.
iLétAitUNEfois ENANAtoLiE un film deNURİBİLGE CEYLAN
TURqUIE - 2h37 - scOpE - DOLby DIGItaL - vIsa : 131.137
phOtOs Et DOssIER DE pREssE tÉLÉchaRGEabLEs sUR www.MEMENtO-fiLMs.cOM
distribution
9, c PàRàd - 75 010 pàR T : 01 53 34 90 20 dRbûô@MÈMÈô-fiM.côM
presse Vanessa Jerrom Claire Vorger T : 01 42 97 42 47 vàÈàjÈRRôM@wààdôô.R
eNtREtIEN avEc nURI BILGE CEyLaN
AppaREMMENt il éTAiT une foiS en AnATolie s’Est INspIRÉ D’UNE hIstOIRE qUI Est vRaIMENt aRRIvÉE à vOtRE cOscÉNaRIstE qUI Est aUssI MÉDEcIN, eRcaN KEsaL. QUE LUI Est-IL vRaIMENt aRRIvÉ ? I È RàPPÈà àvôR RÈchÈRch û côRP àû PÈ Mà Mà à PôûvôR MÈ dôÈR ôû È dà. C’È PûÔ à ûàô qû ôû à ÈRv dÈ Pô dÈ d-PàR. Qûàd ERcà à côMMÈc â cRRÈ È càRô àvÈc ôû, {côcàRÈ : EbRû CÈyà, dR},  àvà PRàqûÈMÈ ôû ôûb !
oN pENsE à L’accIDENt DaNs leS TroiS SingeS. lE MEURtRE N’Est pas MONtRÉ Et ON cOMMENcE La RE-chERchE. AU DÉbUt, LE pUbLIc sE sENt UN pEU pERDU. S vôû vôûÈz RôûvÈR qûÈqûÈ chôÈ,  àû d’àbôRd vôû PÈRdRÈ. JÈ vôûà ÈffÈcvÈMÈ qûÈ È PÈcà-ÈûR ’àÈ Pà Pû dÈ RÈPèRÈ qûÈ È PÈRôàgÈ È qûÈ, PÈû â PÈû,  àPPRvôÈ à ûMèRÈ. CÈà È MÈ ÈMbà Pà MPôRà, dà cÈ PRôôgûÈ, dÈ àvôR  c’à û MÈûRRÈ, ûÈ bàgàRRÈ, û àccdÈ. CÈ ’È Pà cÈÈ vR-â qûÈ jÈ chÈRchà. I È MÈ ÈMbà Pà ÈÈÈ dÈ MôRÈR cÈ qû È àRRv. JÈ
’àvà Pà ÈvÈ qûÈ È Pûbc È àchÈ Pû qûÈ MÈ PRôàgôÈ. POURqUOI avEz-vOUs vOULU MONtRER LEs tROIs pER-sONNaGEs DaNs LE pROLOGUE ? JÈ vôûà qû’ô vô ’hôMMÈ vvà càR, ÈûÈ, ô RÈÈRà dàvààgÈ à MôR : ô È vô bôRÈ dÈ ’àcôô, È ÈûÈ, qûàd ô vô ’àûRÈ dà à vô-ûRÈ, ô côMPRÈd àôR qûÈ ’hôMMÈ à  û. U MÈ gàÈMÈ MPôRà È È chÈ qûÈ ’ô vÈRRà bÈàûcôûP Pû àRd. daNs qUELLE RÉGION DE TURqUIE avEz-vOUs tOURNÉ ? Aû cœûR dÈ ’AàôÈ, â dÈûx hÈûRÈ dÈ vôûRÈ d’A-kàRà. C’È û Pày dÈ ÈPPÈ È c’È â qûÈ È vRà cdÈ à Èû Èû. E à, ôû àûRô Pû ôûRÈR dà ûÈ àûRÈ PàRÈ dû Pày, Mà c’È cÈ PàyàgÈ qû ôû côvÈà È MÈûx. C’È cÈ dô jÈ MÈ û RÈdû côMPÈ àPRè àvôR PàRcôûRû d’àûRÈ Rgô. JÈ È côàà Pà cÈ ÈdRô PàRcûÈR, Mà j’àvà PàRcôûRû È àÈôûR. J’àMÈ bÈàûcôûP vôyà-gÈR â RàvÈR à TûRqûÈ È PhôôgRàPhÈR È PàyàgÈ.
CELa pREND DU tEMps aUx spEctatEURs pOUR savOIR qUELs vONt êtRE LEs pERsONNaGEs pRINcIpaUx. PENDaNt LONGtEMps LE DOctEUR, paR ExEMpLE, Est UN ObsERvatEUR passIF. pôûRà  vôû RÈgàRdÈz bÈ, vôû RÈMàRqûÈRÈz qûÈ à càMRà È àvÈc È dôcÈûR dû dbû â à fi. JÈ È fiMÈ jàMà RÈ qû ô hôR dÈ ô chàMP dÈ vô. JÈ MôRÈ È àûRÈ PÈRôàgÈ dà à MÈûRÈ ôù  ô È RàPPôR àvÈc û. D’ôbÈRvàÈûR Pà,  dÈvÈ PÈû â PÈû PàRcPà. LÈ cœûR dû fiM, c’È ô RàPPôR àvÈc È PRôcûRÈûR, càR  È àMÈ â È RÈMÈRÈ È qûÈô È  vôûÈ PÈdà cÈ vôyàgÈ. LÈ PÈcàÈûR È àMÈ côMMÈ û â vôR È chôÈ ôû ûÈ ûMèRÈ dffRÈÈ. FàcÈ àû MRôR, â à fi,È MdÈc È PÈû Pû ûPPôRÈR dÈ È RÈgàRdÈR.
PaR sa pROFEssION qUI LE MEt EN cONtact avEc La sOUF-FRaNcE, La MaLaDIE, La MORt, IL s’Est pEUt-êtRE cONstRUIt UNE aRMURE DE pROtEctION, IL a aDOptÉ UNE cERtaINE FROI-DEUR DE cOMpORtEMENt qUI va cOMMENcER à FONDRE. I côMMÈcÈ â PRôûvÈR dÈ à côMPàô PôûR È àûRÈ, PôûR È MÈûRRÈR, PôûR à ÈMMÈ àvÈc ’Èà. pôûR à
PRÈMèRÈ ô,  È càPàbÈ dÈ àcRfiÈR qûÈqûÈ chôÈ È û, d’êRÈ Mô gôïÈ. C’È dû Mô cÈ qûÈ ’ô PÈû ûPPôÈR, càR jÈ È vÈûx Pà dRÈ Pû qûÈ cÈ qûÈ È fiM MôRÈ. DfivÈMÈ,  È RÈd côMPÈ qûÈ qûÈqûÈ chôÈ à chàg È û, Mà ôû È àvô Pà dÈ qûÈÈ àçô. mà ûPPôô È qûÈ PôûR à PRÈMèRÈ ô  à PR dÈ RqûÈ PàR RàPPôR â à càRRèRÈ, â à PRôÈô. LÈ Ràô dÈ cÈÈ vôûô PÈûvÈ êRÈ Rè dvÈRÈ È ôû È ôMMÈ ÛR dÈ RÈ. pÈû-êRÈ qûÈ È ûÈûR ’à RÈ-MÈRc, PÈû-êRÈ qûÈ cÈà à â vôR àvÈc ’Èà. I y à dÈ gÈ qû PôûRRàÈ àvôR à Pôb dÈ chàgÈR, Mà qû dcdÈ dÈ È RÈ àRÈ. C’È û MôMÈ cRqûÈ dà à vÈ dû dôcÈûR CÈMà È, MàgR È RcÈcÈ,  chô d’vôûÈR.
fLaUbERt a ÉcRIt EN sUbstaNcE, DaNs sa cORREspONDaNcE, qU’IL aIMERaIt ÉcRIRE UN LIvRE qUI tIENDRaIt sEULEMENt paR LE styLE. oN a LE sENtIMENt qUE DaNs cE NOUvEaU fiLM, c’Est La MIsE EN scèNE qUI tIENt L’ENsEMbLE, qUE vOUs pOUssEz à L’ExtRêME vOtRE REGaRD cONtEMpLatIF. J’à côcÈcÈ qûÈ c’È û fiM dfficÈ PôûR È PÈcà-ÈûR Mà È MêMÈ ÈMP, jÈ RÈvÈdqûÈ à PRÈcÈ d’û
côÈû. I ’y à RÈ ûR ’cRà qûÈ jÈ È PûÈ jûfiÈR È ûR chàqûÈ dà, jÈ PÈûx RPôdRÈ àûx qûÈô. JÈ PÈûx ÈxPqûÈR È côMPôRÈMÈ ôû È PàRôÈ dÈ chàqûÈ PÈRôàgÈ. À ôû È àdÈ dÈ Mô Ràvà, dÈ ’cRûRÈ dû càRô àû MôàgÈ, jÈ M’ÈRRôgÈà ûR chàqûÈ d-à. OR  vôû È vôû PRôccûPÈz qûÈ dû yÈ, vôû È vôû ÈMbàRRàÈz Pà dÈ qûÈô ûR à ôgqûÈ dû Rc ôû ûR à PychôôgÈ dÈ PRôàgôÈ. J’à M bÈàûcôûP d’ÈRgÈ PôûR àÈR àû ôd dÈ chôÈ. pàR côRÈ, à MÈ È cèÈ È RÈqûÈR Pà àûà Mô ÈRgÈ càR cÈà M’È àûRÈ.
COMMENt s’Est DÉvELOppÉ LE scÉNaRIO ? C’È û PRôcÈû Rè côMPÈxÈ. Nôû àvô àû dPàR È PÈRôàgÈ Pû ôû ôMMÈ à dÈ ’àvà, à ôû PRvÈR dÈ à Pôb dÈ RÈvÈR È àRRèRÈ È d’È-RchR cÈRàÈ cèÈ dû dbû, àPRè àvôR dvÈôPP ’hôRÈ È È ôcô d’vÈMÈ qû ààÈ È Pà-ÈR ûRÈûRÈMÈ. Nôû àvô Èû bÈàûcôûP dÈ côvÈR-àô ÈÈMbÈ – Mà ÈMMÈ EbRû, ERcà KÈà È Mô-MêMÈ – ûR È càRô. ERcà à û È ôûvÈR È È côààcÈ dÈ à Rgô È Mô PôûÈ EbRû ÈxcÈÈ dà à côRûcô d’û Rc. Nôû PàRô bÈàûcôûP ôû È Rô, PûjÈ ÈûR dÈMàdÈ dÈ RÈPàRR chÈz Èûx È dÈ RàvàÈR ûR ûÈ qûÈcÈ PàRcûèRÈ. APRè àvôR à ÈûR dÈvôR,  RÈvÈÈ vÈR Mô, MÈ È cÈ qû’ ô cR È ôû RÈcôMMÈçô â dcûÈR. JÈ PRÈd dÈ chôÈ dà cÈ qû’ MÈ PRôPôÈ, j’àPPôRÈ Mô-MêMÈ ûÈ côRbûô È jÈ RôRgàÈ È ôû. pàRô, jÈ ÈûR d qûÈ È PÈRôàgÈ PàRÈ PàR Mà vôx… JÈ È vôû d-Rà Pà ÈqûÈ, càR cÈ gÈRÈ d’ôRMàô bRÈRà ’û dû fiM ! LÈ à qû’ ERcà KÈà ô MdÈc dà à vÈ È qû’ à  Mô dÈ cÈ à dvÈR È û Pà  M-PôRà PôûR ô Ràvà dÈ càRÈ MêMÈ ’ ôû à
ôûR dÈ dà ÈchqûÈ ûR à PRàqûÈ dÈ ’àûôPÈ PàR ÈxÈMPÈ.
la bRèvE sÉqUENcE avEc La jEUNE fiLLE Est vÉcUE cOMME UN RêvE. CÈà dûRÈ qûÈqûÈ ÈcôdÈ, cÈà RÈÈMbÈ â û RêvÈ, Mà c’È bÈ RÈ. JÈ ’à û àûcû MÈ ôRqûÈ È jÈ ’à fiM côMMÈ  c’à à Rà. J’à àû PàR-ÈM È fiM dÈ qûÈqûÈ ÈMPRû â qûàRÈ ôûvÈÈ dÈ TchÈkhôv. Dà ôû MÈ fiM, d’àÈûR, ô RôûvÈ dÈ càô dÈ TchÈkhôv. Vôû àvÈz qû’ à àû MdÈ-c, È côMMÈ ô œûvRÈ PàRÈ dÈ ôû È àPÈc dÈ à vÈ, ÈÈ PÈû ôûRRR vôRÈ PRàô â ôû MôMÈ. O PôûRRà gàÈMÈ dRÈ qûÈ à jÈûÈ fiÈ â à àMPÈ È PRÈ PàR dÈ ôÈ dÈ rÈMbRàd ôû dÈ VÈRMÈÈR, Mà È à ÈÈ vÈ dÈ à Rà, dû côÈxÈ. J’à vcû Mô-MêMÈ cÈ gÈRÈ dÈ ûàô. pàR ÈxÈMPÈ, qûàd jÈ àà Mô ÈRvcÈ MàRÈ,  Pôûvà È PàÈR Rô Mô à qûÈ ôû vôyô ûÈ ÈûÈ ÈMMÈ, ôû v-vô ÈRÈ hôMMÈ. Qûàd ûÈ jÈûÈ fiÈ àPPàRàà dà ôRÈ vÈ, c’à côMMÈ û MRàcÈ. LôRqûÈ ôû MàRchô PÈdà dÈ jôûR È qûÈ ôû RÈcôRô ûÈ jôÈ ÈMMÈ dà û ÈdRô PÈRdû, cÈà PRôdûà ûÈ Môô chàRgÈ dÈ MàcôÈ. CÈ ’à Pà ÈÈ-MÈ ÈxûÈ, Mà cÈà vôqûà È ôûvÈR d’ûÈ PôûÈ ôû d’ûÈ fiàcÈ. pôûR ’àà, cÈà à ûÈ gficàô dffRÈÈ. pÈdà qûÈ j’cRvà È càRô, j’à PàR â dÈ RÈPôàbÈ dÈ à PôcÈ È â dÈ bûRÈàûcRàÈ È Aà-ôÈ. I MÈ RàcôàÈ qûÈ dÈ ûPÈc, PÈdà Rô jôûR, PôûvàÈ È Pà PRôôcÈR û Mô  È côÈÈR È, ôûdà, àPRè àvôR vû ûÈ ÈMMÈ ôû ÈÈdû È cR d’û Èà,  PôûvàÈ È MÈRÈ â PÈûRÈR È côMMÈ-cÈR â ôû àvôûÈR. pôûR MÈ ÈRôcûÈûR, c’à ûÈ Èx-PRÈcÈ Rè côûRàÈ dà ’ÈxÈRccÈ dÈ ÈûR PRôÈô.
I y à û PôdÈ ÈMbàbÈ dàLes Frères Karamazov. Là PôcÈ àRRêÈ DMR, È dÈ dà ûÈ PècÈ È  ’ÈdôR. Qûàd  È RvÈÈ,  dcôûvRÈ û ôRÈÈR ôû à êÈ. I È MÈ â PÈûRÈR È È dÈMàdÈ qû à Pàc â cÈ ôRÈÈR. I ’àRRêÈ Pà dÈ PôÈR cÈÈ qûÈô, jûqû’â cÈ qû’ côÈÈ û cRMÈ qû’ ’à Pà côMM.
iL Est INtÉREssaNt qUE vOUs MENtIONNIEz LEs ÉcRIvaINs RUssEs cOMME TchEkhOv OU dOstOïEvskI, caR c’Est UNE LIttÉRatURE Où sE MêLENt LE tRaGIqUE Et LE GROtEsqUE. J’àMÈ ôûjôûR vôR È cÔ hûMôRqûÈ dÈ à vÈ y côM-PR dà dÈ ûàô dRàMàqûÈ. JÈ È à Pà  cÈà àPPàRÈ â à Ràdô cûûRÈÈ dÈ Mô Pày, Mà dû Mô, c’È côMMÈ cÈà qûÈ jÈ côdèRÈ ’ÈxÈcÈ hû-MàÈ. ChÈz chàcû d’ÈRÈ ôû,  y à û RÈgàRd ôbjÈc È û RÈgàRd ûbjÈc. D’àûRÈ qûÈ Mô vÈRRô dÈ à-PÈc dffRÈ dÈ à vÈ, MÈRô È àvà dÈ dà qû È M’RÈÈ Pà.
VOUs êtEs cONscIENt qUE pOUR LE spEctatEUR, La pREMIèRE paRtIE DU RÉcIt pEUt êtRE ÉpROUvaNtE. BÈ ÛR. JÈ vôûà qû’ RÈÈÈ È MêMÈ MPRÈô qûÈ È PÈRôàgÈ. pàR àÈûR, È yèMÈ ÈcôûRàgÈ È MÈÈûR È cèÈ â RàÈR dÈ fiM d’ûÈ dûRÈ à-dàRd, dô qûàRÈ-vg-dx MûÈ. LÈ cRvà ô bÈàûcôûP Pû dÈ bÈR È PÈûvÈ cRRÈ û RôMà dÈ cqûàÈ ôû dÈ cq cÈ PàgÈ. J’ÈvÈ cÈÈ bÈR, È jÈ vôûà chàPPÈR â à ôRMÈ qûÈ ’dûRÈ MPôÈ. CÈà PÈû RÈbûÈR cÈRà PÈcàÈûR, cÈà PÈû àû È dûRÈ d’àûRÈ.
AvEz-vOUs MêLÉ DEs actEURs pROFEssIONNELs avEc DEs aMatEURs ? Là PûPàR ô dÈ côMdÈ dÈ MÈR. I vÈÈ dû háRÈ ôû dû cMà. mûhàMMÈ UzûÈR qû jôûÈ È dôcÈûR ’È Pà ÈÈMÈ côû È TûRqûÈ. I àvà jôû dÈ PÈ RÔÈ, Mà PÈRôÈ È û àvà vRàMÈ dô à chàcÈ. JÈ û hÈûRÈûx dÈ û àvôR côfi cÈ RÔÈ àPRè
ûÈ àûdô, È jÈ û ô qû’ô È ’à Pà dcôûvÈR Pû Ô. TàÈR BRÈ, È PRôcûRÈûR qûÈ ’ô côMPàRÈ â CàRk GàbÈ, È Pû côû, ûRôû dà È cMà d’AR È Eà. YMàz ERdôğà (È côMMàRÈ Nàc), È, û, ûÈ vRàbÈ àR. I jôûÈ dà dÈ fiM, cR dÈ PècÈ, ÈÈgÈ È È MêMÈ RààÈûR. BÈàûcôûP dÈ gÈ ô  ûRPR qûÈ ôû Ràvàô ÈÈMbÈ. AhMÈ müM-àz Tàyà qû jôûÈ È chàûffÈûR àRàbÈ A jôûÈ àû ûR cèÈ côMMÈ â ’cRà, È MôÈ dÈ PècÈ dÈ háRÈ. J’à côfi È RÔÈ dû MàRÈ mûkhàR â Mô côcàRÈ ER-cà KÈà. Lû PàR côRÈ ’È Pà û àcÈûR PRôÈôÈ Mà  à jôû dà û cÈRà ôMbRÈ dÈ MÈ fiM.
C’ÉtaIt UN DÉfi DE tOURNER pLUs DE La MOItIÉ DU fiLM DE NUIt Et sOUvENt à L’INtÉRIEUR DE vOItUREs, cE qUI pOsE tOUjOURs DEs pRObLèMEs tEchNIqUEs. E cRvà È càRô, j’à côcÈ dÈ dfficû qûÈ ôû àô RÈcôRÈR È cÈà È Pàà Pà bÈàûcôûP àûx dcdÈûR. mà àPRè ôûÈ cÈ àÈ, jÈ côûÈ â àMÈR È dfi. LÈ ôûc àvÈc cÈ fiM, c’à È bûdgÈ, qû côRRÈPôd â à ôMMÈ dÈ MÈ cq fiM PRcdÈ ! pôûR È yPÈ dÈ cMà qûÈ jÈ à, cÈà Pôà dÈ PRô-bèMÈ. LÈ ûRcôÛ vÈà PôûR ’ÈÈÈ dû ôûRàgÈ dÈ û. DÈ Pû, ôû ô àû MÈû dÈ à ÈPPÈ, à ÈMPRàûRÈ à gàcàÈ. I àà PôûvôR È ôûRRR, È chàûffÈR, àÈRdÈ ôÈÈ, càR ôû ô ô dÈ ôû. L’qûPÈ ÈchqûÈ côMPRÈà ôxàÈ â ôxàÈ-dx PÈRôÈ. LÈ ûMèRÈ àÈ côMPqûÈ. JÈ È M’àÈdà Pà â PRÈdRÈ à dÈ RqûÈ fiàcÈR. pôûR È gÈRÈ dÈ cMà qûÈ jÈ à, j’à Rê â RàvàÈR àvÈc dÈ bûdgÈ MôdÈÈ PôûR PôûvôR ÈRÈR dà MÈ Rà, Mà cÈ fiM â ÈxgÈà cÈ côÛ dÈ PRôdûcô Èv È û ôûRàgÈ dÈ Rô Mô.
COMMENt avEz-vOUs tRavaILLÉ avEc vOtRE chEF OpÉRatEUR habItUEL - gökhaN TIRyakI – pOUR cE tOURNaGE tRès INhabItUEL ? CôMMÈ d’hàbûdÈ, ôû àvô Pà Mà dcû àvà dÈ
côMMÈcÈR, È PàRcûÈR È PRôbèMÈ dÈ ’càRàgÈ û-CRONENbERG L’aURaIt FaIt ! àRÈ qû È Rè côÛÈûx. Nôû àvô û dÈ gRûÈ ÈI y à dÈ MÈÈûR È cèÈ qû àMÈ MôRÈR à vô- àà ’càRÈR qûÈ È vàgÈ. LÈ à d’àvôR, PôûR cÈR-ÈcÈ. pôûR Mà PàR, jÈ ’àPPRcÈ Pà qû’ÈÈ ô fiMÈ à Pà, ûÈ qûzàÈ d’àcÈûR È MêMÈ ÈMP dàà. JÈ vÈûx à àRÈ ÈR, Pà à dcRRÈ. C’È à vôÈcÈ È càdRÈ, PôÈ dÈ PRôbèMÈ PàRcûÈR. S ’û d’ÈRÈRÈûRÈ qû M’RÈÈ, ôû à vôÈcÈ ÈÈ qû’ÈÈ È Èûx à ûÈ ÈRRÈûR,  àû RÈàRÈ à PRÈ.RÈÈÈ PàR È PÈRôàgÈ. LÈ hôMMÈ qû PRàqûÈ ’àûôPÈ È ô côMMÈ ûÈ RôûÈ, côMMÈ ’ PR-lEs pLaNs ÉtaIENt-ILs chORÉGRaphIÉs ? PàRàÈ û RÈPà. Là bàà dÈ ÈûR gÈÈ È à qûÈ JÈ ’àMÈ jàMà àRÈ cÈà â ’àvàcÈ. Tôû È Rg ûR È RÈôRcÈR ’ÈffRô qûÈ cÈà PRôvôqûÈ chÈz È PÈcàÈûR. PàÈàû È j’àdôRÈ È MôûvÈMÈ dÈ càMRà È ôcô dÈ MôûvÈMÈ dÈ côMdÈ. À MÈ dbû, j’àVOUs sUGGÉREz aUssI DEs ODEURs, cELLEs DU yaOURt OU DE Rè qûÈ È jÈ PRPàRà dàvààgÈ Mô dcôûPàgÈ.L’aGNEaU GRILLÉ. C’Est UN fiLM pREsqUE OLFactIF ! AûjôûRd’hû j’à Pû côfiàcÈ È Mô-MêMÈ È jÈ PÈûxAvÈc à cèÈ dû yàôûR, jÈ vôûà qû’ PàRÈ d’û û-àRÈ dÈ chàgÈMÈ Ràdcàûx àû MôMÈ dû ôûRàgÈ.jÈ qû ’àvà Pà dÈ RàPPôR àvÈc È à dvÈR. I ’ô JÈ È û Pà ’ÈcàvÈ dû càRô, MêMÈ  ’ÈÈÈ dûPà ÈcôRÈ dÈ ôûPçô, d’qûûdÈ. I PÈÈ qû’ dàôgûÈ à  fiM côMMÈ  à cR. pàR côRÈ, jÈRÈvÈdRô dà ûÈ hÈûRÈ,  È ’àÈdÈ Pà â ûÈ PÈûx MPRôvÈR, ÈàyÈR dvÈRÈ ôûô È ôPRÈR dÈàû ôgûÈ RÈchÈRchÈ. A à Èô MôÈ PRôgRÈ-Môdficàô  çà È ôcôÈ Pà. LÈ Pû dfficÈ ûvÈMÈ. pàR àÈûR, â à càMPàgÈ, à vÈ È à MôR ô à dôûÈ dÈ fiMÈR dà È vôûRÈ, càR â ’cRà, cÈàMô PàRÈ. EÈ côÈxÈ. E vÈ È gÈ ÈdÈ PÈû dÈvÈR Rè vÈ ÈûyÈûx.â ôûbÈR cÈÈ côÈxÈcÈ. pàR ÈxÈMPÈ, È Pàyà û jôûR ûÈ û àMà È È ÈdÈMà,  È MàgÈ. QUELLE DURÉE FaIsaIt LE pREMIER MONtaGE ? TRô hÈûRÈ RÈÈ ! Là dÈRèRÈ PàRÈ dà È vàgÈ àlE pROLOGUE DEs TroiS SingeS Et L’ENsEMbLE DE cE Pû ôgûÈ, càR àû dPàR, jÈ vôûà MôRÈR È RàcôDERNIER fiLM sONt LEs pLUs pROchEs DE vOtRE tRavaIL phO-dÈ à PôPûàô àû MÈûRRÈ. J’à fiM PûÈûR cèÈtOGRaphIqUE, EN paRtIcULIER DaNs La pEINtURE DEs pay-qû RààÈ dÈ ’hqûÈ d’ûÈ PÈÈ vÈ, È côvÈR-saGEs. d’aILLEURs, vOtRE fiLM Est EN cOULEUR, MaIs IL sE àô dÈ hàbà… L’ààà à qûàMÈ ûRappROchE DU NOIR Et bLaNc. àcRficÈ RûÈ. FàÈMÈ, j’à côûP cÈ qûÈcÈ PôûRDà cÈ fiM, j’à vôûû êRÈ Pû RàÈ. J’à Mô û-MÈ côcÈRÈR ûR È Rc cÈRà. È ÈffÈ ûMRqûÈ È PôPRôdûcô. CÈ qûÈ jÈ RÈchÈRchà, c’à dÈ RÈûÈR à ôRcÈûR dÈ à û. E nE pENsEz-vOUs pas qUE LE tItRE DU fiLM sE pRêtE à UN cÈ ’à Pà à ! MaLENtENDU ? oN pEUt y vOIR UNE RÉFÉRENcE aU cINÉMa DE SERGIO lEONE ! J’àMÈ bÈ cRÈR à dÈ àûÈ PÈ ! VOUs NE MONtREz pas L’aUtOpsIE, sEULEMENt LEs bRUIts qUI L’accOMpaGNENt.PROpOs REcUEILLIs paR mIchEL CIMENt Et YaNN TObINCôMMÈ PôûRRà-jÈ àRÈ àûRÈMÈ ?à CaNNEs LE 22 MaI 2011.Positif,NOvEMbRE 2011 N° 609
BIOGRaphIE
NûR BgÈ CÈyà È  â Iàbû È 26 jàvÈR 1959.MRàgÈ,KoZA. LÈ fiM È PRôjÈ â CàÈ È Mà E 1976,  côMMÈcÈ dÈ ûdÈ d’gÈûR chMÈ1995 È dÈvÈ È PRÈMÈR côûR-MRàgÈ ûRc â êRÈ â ’ûvÈR ÈchqûÈ d’Iàbû, dà û côÈxÈ dÈÈcô PôûR È Èvà dÈ CàÈ. ôRÈ àgàô ûdàÈ, ôcàÈ È PôqûÈ. TRô ôg-MRàgÈ ûvÈ, qû PÈûvÈ êRÈ E 1978,  côMMÈcÈ û dPÔMÈ d’gÈûR Èc-côdR côMMÈ dÈ «ûÈ» dÈKoZA. I ô RqûÈ â ’ûvÈR dÈ Bôgàzc. C’È dà cÈ côÈxÈgàÈMÈ  qûàfi dÈ «RôgÈ PRôvcàÈ». I ’àg qû’ dvÈôPPÈ û Rè ôR Rê PôûR ’àR dÈ àKASABA(1997),nuAgeS de mAid’ ÈuZAKPhôôgRàPhÈ, ’cRvà àû cûb dÈ PhôôgRàPhÈ dÈ(2003). CÈyà PRÈd PôûR àcÈûR, dà ôû È fiM, ’ûvÈR. C’È â gàÈMÈ qû’ dvÈôPPÈ ô gôÛÈ àM È dÈ MÈMbRÈ dÈ à àMÈ. Lû-MêMÈ ÈxÈRcÈ PôûR È àR vûÈ È à MûqûÈ càqûÈ, gRácÈ àûxôû È ÈMPô dÈ ÈchcÈ : à cMàôgRàPhÈ, È vàÈ RÈôûRcÈ bbôhcàRÈ dÈ à àc. I côMMÈcÈdÈg ôôRÈ, à PRôdûcô, È MôàgÈ, ’cRûRÈ, à â PRÈdRÈ dÈ côûR ôPôÈ dÈ cMà È àÈ àûxdRÈcô d’àcÈûR... PRôjÈcô dû c-cûb, cÈ qû RÈôRcÈ ô àMôûR dû uZAK RÈMPôRÈÈ GRàd pRx â CàÈ È 2003, cMà,  dÈ àÈ Pû Ô dà È àÈ ôbcûRÈ dÈ àà dÈ CÈyà û RààÈûR RÈcôû àû vÈàû à cMàhèqûÈ d’Iàbû. ÈRàôà. Côûà ô ôûR dÈ Èvà àPRè DPÔM È 1985,  vôyàgÈ â LôdRÈ È â KàhMàdôû,CàÈ,uZAK gàgàPà Mô dÈ 47 RcôMPÈÈ, hà ûR È chôx d’àvÈR. I RÈvÈ È TûRqûÈ PôûRdô 23 ÈRàôàÈ, È dÈv à È fiM È Pû àRÈ ô ÈRvcÈ MàRÈ, d’ûÈ dûRÈ dÈ 18 Mô. C’ÈRcôMPÈ dÈ ’hôRÈ dû cMà ûRc. â cÈ MôMÈ-â qû’ dcdÈ dÈ ddÈR à vÈ àû cMà. Sô fiM ûvà,leS ClimATS, gàÈMÈ Ècô APRè ô ÈRvcÈ,  ûdÈ È cMà â ’ûvÈR mMàRâ CàÈ È 2006, RÈMPôRà cÈÈ ô È PRx FIprESCI Sà, ôû È PRàqûà à PhôôgRàPhÈ côMMÈRcàÈdÈ à cRqûÈ ÈRàôàÈ. PôûR gàgÈR à vÈ. Aû bôû dÈ 2 à,  àbàdôÈ ô E côMPô ôR dÈ à 61È dô dû Èvà dÈ cûRû ûvÈRàRÈ PôûR PàÈR â à PRàqûÈ, àyà djâ CàÈ È 2008, ô fiMleS TroiS SingeS Pû dÈ 30 à. I côMMÈcÈ PàR jôûÈR dà û côûR-RÈMPôRÈ È PRx dû mÈÈûR RààÈûR. E 2009,  à MRàgÈ Rà PàR ô àM mÈhMÈ ERyMàz, ôû È PàRÈ dû jûRy càô. PàRcPà â ’gRà dû PRôcÈû ÈchqûÈ dÈ Rààô. Efi, È 2011,il eTAiT une foiS en AnATolie gàgÈ È GRàd pRx â CàÈ. F 1993,  côMMÈcÈ â ôûRÈR ô PRÈMÈR côûR-
lIstE aRtIstIqUE  LÈdôcÈûR CÈMàmûhàMMÈ UZUNEr  LÈcôMMàRÈ NàcYMàz ErDOĞAN  LÈPRôcûRÈûR NûRÈTàÈR BIrSEL  LÈcôdûcÈûR ARàb AAhMÈ mÜmTAZ TAYLAN  LÈûPÈc KÈàFRà TANI  mûkhàRERcà KESAL
lIstE tEchNIqUE rààô NûRBgÈ CEYLAN ScàRô ERcàKESAL, EbRû CEYLAN  NûRBgÈ CEYLAN pRôdûcÈûR ZÈyÈPÖZBATUr ATAKAN  (ZEYNOFILm) CôPRôdûcÈûR mRàdpUrIVATrA (prOD2006)  EdàArIKAN (1000 VOLT)  IbRàhMAHIN (TrT)  mügÈKOLAT (ImAJ)  mûRàAKDILEK (FIDA FILm)  NûRBgÈ CEYLAN (NBC FILm) IMàgÈ GökhàTIrYAKI môàgÈ BôRàGÖKINGÖL, NûR BgÈ CEYLAN DRÈcô àRqûÈDÈk YApKUÖZ AYAZTUNA pRôdûcô ÈxcûvÈÇàğR ErDOĞAN VÈÈ ÈRàôàÈZEYNO FILm DRbûô mEmENTOFILmS DISTrIBUTION
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents