Associatieovereenkomst en protocollen EEG-Malta en andere basisteksten

-

Documents
356 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Raad van de Europese Gemeenschappen ASSOCIATIEOVEREENKOMST EN PROTOCOLLEN EEG-MALTA EN ANDERE BASISTEKSTEN Brussel 1992 Raad van de Europese Gemeenschappen ASSOCIATIEOVEREENKOMST EN PROTOCOLLEN EEG-MALTA EN ANDERE BASISTEKSTEN Brussel 1992 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992 ISBN 92-824-0890-6 © EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1992 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Belgium Inhoud Biz. Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EEG en Malta (ondertekend op 5.12.1970, In werking getreden op 1.4.1971) (PB L 61 van 14.3.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 28
Langue Nederlandse
Signaler un problème

Raad van de Europese Gemeenschappen
ASSOCIATIEOVEREENKOMST EN
PROTOCOLLEN
EEG-MALTA
EN ANDERE BASISTEKSTEN
Brussel 1992 Raad van de Europese Gemeenschappen
ASSOCIATIEOVEREENKOMST EN
PROTOCOLLEN
EEG-MALTA
EN ANDERE BASISTEKSTEN
Brussel 1992 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1992
ISBN 92-824-0890-6
© EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1992
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Belgium Inhoud
Biz.
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EEG en
Malta (ondertekend op 5.12.1970, In werking getreden op 1.4.1971) (PB L 61 van
14.3.1971) 3
Preambule
Titel I — Handelsverkeer 4
Titel II — Algemene en slotbepalingen 8 5
Bijlage I — Toepassing van artikel 3, lid 1, van de overeenkomst 8
Bijlage II—g van artikel 3, lid 2, van det 12
Protocol betreffende de definitie van het begrip «produkten van oorsprong» en
betreffende de methoden van administratieve samenwerking 23
Slotakte 69
Gemeenschappelijke verklaring van de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de
samenwerking en de contacten tussen het Europees Parlement en het Maltezische
Parlement 72
Gemeenschappelijke verklaring van dee Partijen betreffende de
wijzigingen van de douanetarieven en de invoerregelingen 7e verklaring van de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende
artikel 2 van de Overeenkomst
Gemeenschappelijke verklaring van dee Partijen betreffende
artikel 2 van bijlage I3
Verklaring van de delegatie van Malta betreffende artikel 3 van bijlage II 7
Verklaring van de delegatie van Maltae artikel 6 van bijlage II
Overeenkomst tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen
betreffende de eerste etappe van de Overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de EEG en Malta (ondertekend op 27.2.1976, In
werking getreden op 1.4.1976) (PB L 81 van 27.3.1976) 75 IV
Biz.
Protocol houdende vaststelling van enkele bepalingen betreffende de
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EEG en
Malta (ondertekend op 4.3.1976; In werking getreden op 1.6.1976) (PB L 111 van
28.4.1976) 81
A. Protocol3
Preambule
Titel I — Aanpassingsmaatregelen
Titel II — Overgangsmaatregelen 84
Titel III — Regels van oorsprong5
Titel IV— Regeling voor bepaalde landbouwprodukten
Titel V— Samenwerking8
Titel VI — Slotbepalingen 89
B. Protocol betreffende de definitie van het begrip «produkten van oorsprong» en
betreffende de methoden van administratieve samenwerking 91
O Financieel Protocol (')
D, Slotakte 147
Gemeenschappelijke verklaring van de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende
artikel 2 152 e verklaring van de OvereenkomstsluitendePartijen betreffende
artikel 13
Gemeenschappelijke verklaring van de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de
landbouwprodukten
Verklaring van de EEG betreffende de regionale toepassing van sommige bepalingen
van de Overeenkomst3
Verklaring van de EEG betreffende artikel 25 van het Protocol betreffende de definitie
van het begrip «produkten van oorsprong» en de methoden van administratieve
samenwerking 15
Briefwisseling betreffende de samenwerking op wetenschappelijk en technologisch
gebied en op het gebied van de milieubescherming 15
Verklaring van de EEG betreffende artikel 2 van het Financieel Protocol 154
(') (Eerste) Financieel Protocol: zie blz. 249). ν
Biz.
Aanvullend protocol bil de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de EEG en Malta (ondertekend op 27.10.1977, in werking getreden
op 1.1.1978) (PB L 304 van 29.11.1977) 155
Preambule 157
TitelI—Handelsverkeer157
TitelII—Regels van oorsprong160
TitelIII—Algemene slotbepalingen161
Slotakte163
Gemeenschappelijke verklaring van de Overeenkomstsluitende Partijen inzake de
toepassing van artikel 17 van het Protocol houdende vaststelling van enkele bepalingen
betreffende de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de EEG en Malta 165
AanvullendProtocolbil de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebrachttussendeEEG en Malta (ondertekend op 14.12.1988, In werking getreden
op1.4.1989)(PBL81van 23.3.1989)167
BijlageItotVI173
Protocol bi[ de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de EEG en Malta In verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje
en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap (ondertekend op 14.12.1988, in
werking getreden op 1.4.1989) (PB L 81 van 23.3.1989) 177
Bijlage I tot XIV en verklaringen 188
(Eerste) FinancieelProtocol(ondertekendop4.3.1976,in werking getreden op
1.11.1978) (PBL111van28.4.1976)249
(Tweede) Protocolinzakefinanciële en technische samenwerking tussendeEEG
en de RepubliekMalta(ondertekendop 4.12.1985, in werking getreden op1.10.1986)
(PB L 216 van5.8.1986)259
(Derde) Protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de EEG
en Malta (getekend op 20.3.1989, In werking getreden op 1.8.1989) (PB L 180
van 27.6.1989) 267
Besluitnr.1/72vandeAssociatieraad houdende vaststelling van het Reglementvan
OrdevandeAssociatieraad en houdende oprichting van het Associatiecomitéenvan
hetComitévoorsamenwerking op douanegebied (aangenomen op 24 .4.1972)275
Besluitnr.2/89vandeAssociatieraad EEG-Malta tot wijziging van Besluit nr.1/72van
deAssociatieraadhoudende vaststelling van het Reglement van Ordevandedenhoudende oprichting van het Associatiecomité en vanhetComité
voorsamenwerkingopdouanegebied (aangenomen op 20.3.1989)284VI
Biz.
Besluit nr. 1/89 van de Associatieraad EEG-Malta van 20.3.1989 tot wijziging van
Protocol nr. 2 betreffende de definitie van het begrip «produkten van oorsprong» en de
methoden van administratieve samenwerking ingevolge de Invoering van het
geharmoniseerde systeem (PB L 217 van 27.7.1989) 288
Besluit nr. 1/90 van de Associatieraad EEG-Malta van 16.7.1990 tot wijziging van het
Protocol betreffende de definitie van het begrip «produkten van oorsprong» en de
methoden van administratieve samenwerking in verband met de toetreding van het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap (PB L 198 van
28.7.1990) 336 OVEREENKOMST
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Economische Gemeenschap en Malta