Associeringsaftale og Protokoller EØF-Malta og Andre Grundtekster

-

Documents
350 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Rådet for De Europæiske Fællesskaber ASSOCIERINGSAFTALE OG PROTOKOLLER EØF-MALTA OG ANDRE GRUNDTEKSTER Bruxelles 1992 Rådet for De Europæiske Fællesskaber ASSOCIERINGSAFTALE OG PROTOKOLLER EØF-MALTA OG ANDRE GRUNDTEKSTER Bruxelles 1992 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1992 ISBN 92-824-0884-1 © EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1992 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Belgium Indholdsfortegnelse Side Aftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta (undertegnet den 5.12.1970, trådt I kraft den 1.4.1971) (EFT L61 af 14.3.1971) 3 PræambelAfsnit I: Samhandelen 4 Afsnit II: Almindelige og afsluttende bestemmelser 5 Bilag I — Anvendelse af artikel 3, stk. 1, i aftalen 8 Bilag II —e af artikel 3, stk.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 10
Langue Norwegian
Signaler un problème

Rådet for De Europæiske Fællesskaber
ASSOCIERINGSAFTALE OG
PROTOKOLLER
EØF-MALTA
OG ANDRE GRUNDTEKSTER
Bruxelles 1992 Rådet for De Europæiske Fællesskaber
ASSOCIERINGSAFTALE OG
PROTOKOLLER
EØF-MALTA
OG ANDRE GRUNDTEKSTER
Bruxelles 1992 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1992
ISBN 92-824-0884-1
© EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1992
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Belgium Indholdsfortegnelse
Side
Aftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Malta (undertegnet den 5.12.1970, trådt I kraft den 1.4.1971) (EFT
L61 af 14.3.1971) 3
Præambel
Afsnit I: Samhandelen 4
Afsnit II: Almindelige og afsluttende bestemmelser 5
Bilag I — Anvendelse af artikel 3, stk. 1, i aftalen 8
Bilag II —e af artikel 3, stk. 2, i aftalen 12
Protokol vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og
vedrørende metoderne for administrativt samarbejde 23
Slutakt 69
De kontraherende parters fælleserklæring vedrørende samarbejdet og forbindelserne
mellem Europa-Parlamentet og Maltas parlament 72
Dee partersg om ændring af toldtarifferne og
Importordningerne 7
De kontraherende parters fælleserklæring vedrørende artikel 2 i aftalen 7
Dee partersge artikel 2 i bilag I3
Erklæring fra den maltesiske delegation vedrørende artikel 3 i bilag II
Erklæring fra den maltesiske delegatione artikel 8 I bilag II 7
Aftale om forlængelse af bestemmelserne for første etape af aftalen om oprettelse
af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta
(undertegnet den 27.2.1976, trådt I kraft den 1.4.1976) (EFT L 81 af 27.3.1976) 75 IV
Side
Protokol om fastsættelse af visse bestemmelser vedrørende aftalen om oprettelse
af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta
(undertegnet den 4.3.1976, trådt I kraft den 1.6.1976) (EFT L 111 af 28 4.1976) 81
A. Protokol 83
Præambel3
Afsnit I: Tilpasningsforanstaltninger3
Afsnit II: Overgangsforanstaltninger4
Afsnit III: Oprindelsesregler 85
Afsnit IV. Regler for visse landbrugsprodukter5
Afsnit V: Samarbejde8
Afsnit VI: Afsluttende bestemmelser9
B. Protokol angående definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og
angående metoderne for administrativt samarbejde 91
C. Finansprotokol ')
D. Slutakt 147
Fælleserklæring fra de kontraherende parter vedrørende artikel 2 152 g fra dee partere artikel 132
Fælleserklæring fra de kontraherende parter vedrørende landbrugsprodukter2
Erklæring fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab vedrørende regional anvendelse
af visse bestemmelser i aftalen 153
Erklæring fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab vedrørende artikel 25 i protokollen
vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende
metoderne for administrativt samarbejde3
Brevveksling mellem formændene for de to delegationer vedrørende videnskabeligt og
teknisk samarbejde samt samarbejde med hensyn til miljøbeskyttelse 153
Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs erklæring vedrørende finansprotokollens
artikel 2 154
') Teksten til denne finansprotokol er anført nedenfor (s. 249). ν
Side
Tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Malta (undertegnet den 27.10.1977, trådt i kraft den
1.1.1978) (EFT L 304 af 29.11.1977) 155
Præambel157
Afsnit I: Samhandelen157
Afsnit II: Oprindelsesregler160
Afsnit III: Almindeligeogafsluttendebestemmelser161
Slutakt 163
Dekontraherende parters fælleserklæring vedrørende anvendelsen af artikel 17 i
protokollenomfastsættelse af visse bestemmelser vedrørende aftalen om oprettelse af
enassocieringmellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta 165
Supplerende protokol til aftalen om oprettelse af en associeringmellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Malta (undertegnet den14.12.1988, trådt
i kraft den 1.4.1989) (EFT L 81 af 23.3.1989) 167
Bilag I­VI 173
Protokoltilaftalen om oprettelseafenassociering mellem Det Europæiske
ØkonomiskeFællesskab ogMaltasomfølgeaf Kongeriget Spaniensog
RepublikkenPortugals tiltrædelseafFællesskabet (undertegnet den 14.12.1988,
trådtIkraftden 1.4.1989) (EFTL81af23.3.1989)177
Bilagl­XIVsamterklæringer188
(Første) Finansprotokol (undertegnet den 4.3.1976, trådt I kraft den 1.11.1978) (EFT
L 111 af 28.4.1976)249
(Anden) Protokol om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Republikken Malta (undertegnet den 4.12.1985, trådt
I kraft den 1.10.1986) (EFT L 216 af 5.8.1986) 259
(Tredje) Protokol om finansieltogteknisksamarbejde mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab ogMalta(undertegnetden 20.3.1989, trådt i kraftden
1.8.1989) (EFT L 180 af 27.6.1989)267
Afgørelse nr. 1/72, truffet af Associeringsrådet,omvedtagelse af Associeringsrådets
forretningsorden og nedsættelse afAssocieringsudvalget og Toldsamarbejdsudvalget
(vedtaget den 24 .4.1972) 275
Afgørelsenr.2/89omændring af afgørelse nr. 1/72, truffet af Associeringsrådet, om
vedtagelseafAssocieringsrådets forretningsorden og nedsættelse af
AssocieringsudvalgetogToldsamarbejdsudvalget (vedtaget den 20.3.1989) 284 VI
Side
Afgørelse nr. 1/89, truffet af Associeringsrådet EØF-Malta den 20. marts 1989, om
ændring af protokol nr. 2 angående definitionen af begrebet »varer med
oprindelsesstatus« og angående metoderne for administrativt samarbejde som
følge af Indførelsen af Det Harmoniserede System (EFT L 217 af 27.7.1989) 288
Afgørelse nr. 1/90, truffet af Associeringsrådet EØF-Malta den 16. Juli 1990, om
ændring, som følge af Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
af Fællesskabet, af protokollen vedrørende definitionen af begrebet »varer med
oprindelsesstatus« og vedrørende metoderne for administrativt samarbejde
(EFT L 198 af 28.7.1990) 336 AFTALE
om oprettelse af en associering mellem
Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Malta