Ekmeleddin İhsanoğlu AKP gibi, bir Amerikan projesidir
22 pages
Turkish

Ekmeleddin İhsanoğlu AKP gibi, bir Amerikan projesidir

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Ekmeleddin İhsanoğlu AKP gibi, bir Amerikan projesidir Üzeyir Lokman ÇAYCI Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için, lâzım olanı yapmağa hazırız." Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923 AKP karşısında stratejisiz, istişaresiz, yanlış bir yolla cumhurbaşkanlığı aday seçimi Türkiye’ye hayır getirmeyecektir. Türkiye’yi bir dükkan gibi görenler, Atatürkçülüğü maske gibi kullananlar, milliyetçiliği kendi siyasî hırslarına âlet edinenler millî menfaaetleri, ülkü ve ilkeleri gözetemezler. ODA TV, 17 Haziran 2014 Unvanı, kimliği, kişiliği hedefi daha cumhurbaşkanı seçilmeden tartışılan bir kişınin kapalı kapılar ardında CHP ve MHP genel başkanları tarafından çatı adayı olarak gösterilmesi, Türk Milletini hiçe sayma girişimidır. Çatı adayı için kendileriyle görüşme yapılan kişilerin bilgileri dışında, partililerin görüşleri alınmadan, milletin ve milletin vekillerinin seçme ve fikir yürütme hakları ellerinden alınarak tek bir aday üzerinde yapılan dayatmaların demokrasiyle, iletişim hürriyetiyle, özgürlük anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur ! Ekmeleddin İhsanoğlu’nu nasıl tanıyoruz? CHP ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babası Mehmet İhsan Efendi,1902 yılı Yozgat doğumludur. Babası, Ağvanlı (Ayan) oğullarından Molla Mehmed oğlu Hacı Abdülaziz Efendi.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 14 août 2014
Nombre de lectures 66
Langue Turkish
Poids de l'ouvrage 2 Mo
EkmeleddinİhsanoğluAKP gibi, bir Amerikan projesidir
Üzeyir Lokman ÇAYCI
Cumhuriyetimiz öylezannolunduğugibizayıfdeğildir. Cumhuriyet bedava dakazanılmışdeğildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her taraftakırmızıkanımızıakıttık. İcabındamüesseselerimizi müdafaa için, lâzımolanıyapmağahazırız."
Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923
AKPkarşısındastratejisiz,istişaresiz,yanlışbir yolla cumhurbaşkanlığıaday seçimi Türkiye’yehayırgetirmeyecektir. Türkiye’yi bir dükkan gibi görenler, Atatürkçülüğümaske gibi kullananlar,milliyetçiliğikendi siyasîhırslarınaâlet edinenler millî menfaaetleri, ülkü ve ilkeleri gözetemezler.
ODA TV, 17 Haziran 2014
Unvanı,kimliği,kişiliğihedefi dahacumhurbaşkanıseçilmedentartışılanbirkişıninkapalıkapılarardındaCHP ve MHP genelbaşkanlarıtarafındançatıadayıolarak gösterilmesi, Türk Milletini hiçe saymagirişimidır.Çatıadayıiçin kendileriylegörüşmeyapılankişilerinbilgileri dışında,partilileringörüşlerialınmadan,milletin ve milletin vekillerinin seçme ve fikir yürütmehaklarıellerinden alınaraktek bir aday üzerindeyapılandayatmalarındemokrasiyle,iletişimhürriyetiyle, özgürlükanlayışıylahiçbir ilgisi yoktur !
Ekmeleddinİhsanoğlu’nunasıltanıyoruz?
CHP ve MHP’nin ortakcumhurbaşkanıadayıEkmeleddin İhsanoğlu’nunbabasıMehmetİhsanEfendi,1902yılıYozgat doğumludur.Babası,Ağvanlı(Ayan)oğullarındanMolla MehmedoğluHacıAbdülaziz Efendi. Annesi, Sultan Abdülmecid döneminde Yozgat'ayerleşenvesultanınbüyük iltifatınamazhar olanŞeyhTayyib'inkızıFatmaHanım’dır.
MehmetİhsanEfendi, ilk veortaokullarındansonra bir süre Yozgat’ta Mekteb-i Sultani’de ve medreselerde okudu. Önce İstanbul’aoradan da, Cumhuriyet’inilanındanbiryılsonra 1924 yılında,22yaşındaykenMısır’a“hicret etti”.İhsanEfendi 1961’de vefat etti ve;vasiyeti üzerine Kahire’de Gafir Kabristanı’nda,yakındostu,Türkdüşmanı,Cumhuriyet devrimlerikarşıtıhocasıMustafa Sabri’ninanınadefnedildi. En küçükoğluEkmeleddinİhsanoğluşimdi MHP ve CHP’ nin cumhurba kanıada ıoldu!
Ulusal Kanal, 18 Haziran 2014
Babası“beni Mustafa Sabri’ninyanınagömün” diye vasiyetetmiş!
¤ Mustafa Sabri,İngilizMuhipler Cemiyeti’nin kurucusu,Türklüğümdenistifa ediyorum, diyeşiiryazmış, hilafetinkaldırılmasınave Atatürk’e karşıolan birkişı…Ekmelettin’inbabasıbukişininyanındayetişmiş…EkmelettinAskerliğiniTürkiye’deyapmamış. Kimyaeğitimigörmesine rağmenedebiyat profesörüolmuş…AlparslanTürkeş’inbir yurtdışıgezisinde TürkDişişleriBakanlığıkendisine arapçabildiğiiçin Ekmelettin’Idanışman–uzman – tercüman olarakvermiş…Cumhuriyet devrimlerinetravmalıbirkişioldu söyleniyor! 71yaşında70yaşindada kitapyazmış.Kitabınınismi : «Büyük cihaddan frenkfodulluğuna»Yani büyük cihaddanbatıuşaklığına…
30yaşınakadarMısır’dakalmışolan Ekmelettin harpokullarınagiremiyorsa,başkomutanolamaz!
AydınlıkGazetesi, 18 Haziran 2014
Türkiye’nin, AKP yöneticilerikullanılarakturuncu devrim, Arap baharı,ılımlıİslâmve BOPkuşatmalarıiçerisinde eritilmeye çalışıldığıbir dönemde, özgürleşmekten,çağdaşlaşmaktan,modernleşmektenbahsedemeyiz. Sadece AKP’yideğilmuhalefet partilerini deşekillendirendışgüçler millîbenliğimiziyaralamak için ellerinden ne geliyorsayapıyorlar.
SÖZCÜ, 19 Haziran 2014
Daha öncegerçekleşenOğlunundüğününeEkmeleddin İhsanoğlusadece AKP”lileri davet etmiş, tek bir MHP’lliyi ve tek bir CHP’liyi davetetmemişti!
Ulusal Kanal, 18 Haziran 2014
18 Haziran 2014 tarihinde Ulusal Kanal’da, MHP milletvekili Özcan Yeniçeri'nin Meclis'teyaptığıEkmeleddinİhsanoğlu'nunAKP'yekarşıolmadığını,bizzat AKP'ninbürokratıolduğunuaçıklamasıda bu konuda da Ekmeleddinİhsanoğlu’nunAKP’ye yakınlığınıdoğrulamaktadır.
MHP'dençarpıcıİhsanoğluaçıklaması
Ekmeleddinİhsanoğlukiminadayı?Bahçeli veKılıçdaroğlu,kimiKöşk'eaday gösterdi? MHP milletvekili Özcan Yeniçeri'nin Meclis'teyaptığıaçıklamabu sorularayanıtverdi. Yeniçeri,İhsanoğlu'nunAKP'yekarşıolmadığını,bizzat AKP'ninbürokratıolduğunusöyledi. MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri Meclis'teyaptığıbasıntoplantısındaCHP ve MHP'nin devletin tepesi için bir AKP
bürokratınıadaygösterdiğiniaçıklamasısizi hiç düşündümüyormu?
AydınlıkGazetesi, 22 Haziran 2014
ODA TV, 16 Haziran 2014
18 Haziran 2014 tarihli Yurt Gazetesi’nde “UzunzamandırCumhurbaşkanlığıiçin CHP ile MHP'ninçatıadayıkonuşuluyordu.Kılıçdaroğlu,Bahçeli'ye Ekmeleddin İhsanoğlu'nuönerdi veanlaşmasağlandı.Aday için CHP'nin ilkelerine ve ideolojisineaykırıolduğueleştirileriyapıldı.Siz ne düşünüyorsunuz?”sorusuna SonerYALÇIN’ınverdiğicevap :
CHP,İhsanoğlu'nunkimolduğunubilmiyor. Bizim Türkiye'deki en büyük problemimiz tarihimizi bilmememiz. Biz sadece günlük gazeteler ile analiz yapmayaçalışıyoruz.İhsanoğlu'nu,cemaat-AbdullahGül-AydınDoğanveyukarıdaABD ile Suudi Arabistan tarafındanCHP'yedayatıldığınıdüşünüyorum.CHP'nin damarlarındakidüşünce,varoluşbiçimiİhsanoğlu'nunasılkabul eder?İhsanoğlu'nunailesiOsmanlıcıdır.Babasıİhsanbey, 1961'de öldü o zamana kadarsoyadıbilealmadı.Kendisi deİhsanoğludiye almış.Babası1924'te niye ülkeyi terketmiş,insan bunu birdüşünür.Cumhuriyet ilanolmuş,Kahire'ye niyegitmiş?Kahire'de bir grup Türkvardı,onlar kendilerini Türk olarak da görmediler.BunlarınbaşındaŞeyhülislamMustafa Sabrivardı,bunlar Türkdüşmanıdırlar.Atatürk, Cumhuriyetdüşmanıdır.OradayetişmişveOrtadoğu'dakiulusal hareketlere,ŞiihareketinekarşıkurulmuşİslamİşbirliğiTeşkilatı'ndaGenel Sekreterlikyapmışbirini CHP'ninadayıyapmak gerçekten bilmemektir. Bunu kabul edemiyorum,şaşkınlıkiçindeyim. CHP Alo Fatihkonuşmalarındanbahsediyor, FatihSaraç'ınbabası,amcasıaynıçevredeler.Osmanlıcılarveşeriatistiyorlar. Büyük bir hata var burada.CHP'liler de MHP'liler de bunu kabul etmez. MHP de Emin Bilgiç'indamadıdiye 'Bizim hareketten' diyorlar. Nealakasıvar sizin hareketle?
Ulusal Kanal, 17 Haziran 2014
19 Haziran 2014 tarihli Sözcü Gazetesi’nde Soner YALÇIN:Ekmel Bey’inMHP’liliğidamatlığındanileri gelir! EkmeleddinİhsanoğluTürkOcaklarıbaşkanlığıyapmış,sümerolog Prof. Dr. Emin Bilgiç‘indamadıdır.(....) Peki“çatı”adayınınaçıklamasındankısabir süre önce neler oldu? İKÖ’nün“patronu” Suudi Arabistan,-Erdoğan’ınsıcakbaktığı-Mısır’dakiİhvan-ıMüslimin‘i, Suriye’deki muhalif cephelerden biri olan Nusra Cephesi’ni ve IrakŞamİslamDevleti(IŞİD)‘iterör örgütü ilan etti. Suudi Arabistan,-Erdoğan’ınsıcakilişkileriçindekiolduğu-Katar‘danİhvan-ıMüslimin’e destekverdiğiiçin elçisini çekti. Suudi Arabistan, Türkiye’deki istihbarat bürosunukapattı.Ve… Suudi Arabistan,-yıllarcaEkmel Bey ile birlikteçalışmış-DışişleriBakanlığı’nınİKÖ’densorumlu Genel Müdürü Adil bin SiracMirdad’ıAnkara’ya büyükelçiatadı. Başdöndürücüdeğişiklikler…Gel de sorma: CHP’li ve MHP’likardeşlerim! Siz kimin“çatı”sındanbahsediyorsunuz!.. Peki“çatı”adayınınaçıklamasındankısabir süre önce neler oldu? İKÖ’nün“patronu” Suudi Arabistan,-Erdoğan’ınsıcakbaktığı-Mısır’dakiİhvan-ıMüslimin‘i, Suriye’deki muhalif cephelerden biri olan Nusra Cephesi’ni ve IrakŞamİslamDevleti(IŞİD)‘iterör örgütü ilan etti.
Suudi Arabistan,-Erdoğan’ınsıcakilişkileriçindekiolduğu-Katar‘danİhvan-ıMüslimin’e destekverdiğiiçin elçisini çekti. Suudi Arabistan, Türkiye’deki istihbarat bürosunukapattı.Ve… Suudi Arabistan,-yıllarcaEkmel Bey ile birlikteçalışmış-DışişleriBakanlığı’nınİKÖ’densorumlu Genel Müdürü Adil bin SiracMirdad’ıAnkara’ya büyükelçiatadı. Başdöndürücüdeğişiklikler…Gel de sorma: CHP’li ve MHP’likardeşlerim! Siz kimin“çatı”sındanbahsediyorsunuz!..
Te kiler
¤ 19 Haziran 2014 tarihliAydınlıkGazetesi’de CumhuriyetKadınları’ndanCHP ve MHP’ye sert tepki : “ İhsano lu’nuçekin! Hep beraber eylemplanınınayrıntılarınıkonuşacağız.CumhuriyetKadınlarıolarak CHP ve MHP’nin buadayıderhal geri çekmesini ve Cumhuriyetdeğerleriile Atatürk ilkelerine yürektenbağlıbir vatanseveri aday göstermelerini bekliyoruz.”
ODA TV, 22 Haziran 2014
¤ 19 Haziran 2014 tarihinde Ulusal Kanal’dayer alan haber: 'Başımızaçuval geçirdiler' Ekmeleddinİhsanoğlu'nunadaylığınaCHP'denyapılanitirazlarıntonu yükseldi. "Başımızaçuval geçirdiler" diyen CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler, resti çekti. Güler, "Cumhuriyetçi biradayınetrafındatoplanmak için 20'den fazla imza buluruz" dedi.
Ulusal Kanal, 19 Haziran 2014
¤ 19 Haziran 2014 tarihinda Ulusal Kanal’daşuserzenişlerdile getirildi:İhsanoğlu'navatanıböldürmeyeceğiz!Ekmeleddin İhsanoğlu’nabir tepki dekadınörgütlerinden geldi. Cumhuriyet KadınlarıDerneğiGenelBaşkanıCananArıtman,İhsanoğlu’nunadaylığınakarşıçıktıklarınıaçıkladı.CumhuriyetKadınlarıDerneğiİzmir'deCHP ve MHP genelbaşkanlarınınCumhurbaşkanıadayıEkmeleddinİhsanoğlu'natepki gösterdi.Adayıngeri çekilmesini istedi.
ODA TV, 19 Haziran 2014
¤ 19 Haziran 2014 tarihinde, ODA TV de yer alanErdem Güler’inhaberi :'Cumhuriyet'i kuran CHP'ye Cumhuriyet'i yıktırmakistiyorlar'CHP ve MHP’nincumhurbaşkanlığıseçimlerinde ortak aday olarak Ekmeleddinİhsanoğlu’nugöstermesi CHP içerisindetartışmalaraneden oldu.