Europe in teaching practice ­ national and international experiences
12 pages
English

Europe in teaching practice ­ national and international experiences

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Europe in teaching practice – national and international experiences. ÁGNES HORVÁTH. Abstract: During the past six years I was fortunate to teach European ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue English
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

Revue internationaleInternational Webjournalwww.sens-public.org
Europe in teaching practice –national and international experiences
ÁGNES HORVÁTH
Abstract: During the past six years I was fortunate to teach European Studies to Hungarian and foreign stu-dents within teacher training and further education as well. The lecture tries to summarize the most import-ant features and approaches used in teacher training programmes, special programmes for in-service teach-ers and international seminars. The key questions of the approach are: How to define Europe as historical,geographical and cultural phenomena; How to motivate participants to get acquainted with European issues;How to promote European identity and citizenship; How to balance national and international features ofEuropean values, movements and relations; How to develop critical thinking and intercultural communicationwithin European studies? Conclusion: teaching Europe would be much more efficient if we used concrete andup to date information to obtain personal interest and individual participation in different debates, projects,presentations and later on independent actions as well.Keywords: foreign students – methods – teacher training programmes – Europe – European identity – euro-pean citizienshipRésumé: Az elmúlt hat évben lehetőségem volt arra, hogy “Európa-tanulmányok” címmel a tanítóképzés éstovábbképzés keretében kurzusokat vezessek magyar és külföldi hallgatók számára. Az előadás megpróbáljaösszefoglalni a a tanítóképzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a nemzetközi szemináriumokprogramjában alkalmazott legfontosabb elemeket és megközelítéseket. Az összegzés tartalmazza a tartalom,a tananyag, a módszerek és a hallgatói aktivitás tekintetében felmerült problematikus pontokat. A feldolgozásközponti kérdései: Hogyan határozzuk meg Európát történeti, földrajzi és kulturális jelenségként? Hogyanmotiváljuk a résztvevőket az európai ügyek iránti érdeklődés tekintetében? Hogyan fejlesszük az európaiidentitást és állampolgárságot? Hogyan teremtsünk egyensúlyt az európai értékek, megmozdulások éskapcsolatok nemzeti és nemzetközi vonatkozásaiban? Hogyan fejlesszük a kritikai gondolkodást és azinterkulturális kommunikációt az Európa-stúdiumok keretében? Következtetés: Európáról tanítani sokkalhatékonyabb a konkrét és naprakész információk felhasználásával, mivel így lehetővé válik a személyesérdeklődés és az egyéni részvétel biztosítása a vitákban, projektekben és prezentációkban, a későbbiekbenpedig az önálló tevékenységekben.Mots-clés:külföldi diákok – módszerek – oktatói képzés-programok – Európa – Európai identitás – európaitagság
Contact :redaction@sens-public.org
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents