Üzeyir Lokman ÇAYCI :  Paris Camisi’nde Atatürk’ten ışıklar ve izler var
5 pages
Turkish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Üzeyir Lokman ÇAYCI : Paris Camisi’nde Atatürk’ten ışıklar ve izler var

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
5 pages
Turkish

Description

Paris Camisi’nde Atatürk’tenışıklarve izler var Üzeyir Lokman ÇAYCI Paris Camisi ve Abbas Bencheikh El Hocine 10Mayıs1989 tarihinde Paris Camisi ve Enstitüsü rektörü Abbas Bencheikh El Hocine (1) ilegörüştüm. Sultan Abdülhamid (2)zamanındaAvrupa ülkelerininbaşkentlerinde birer külliyeyapılması düşünülüyor.Bu plan çerçevesinde ilk külliye Berlin’deinşaediliyor. Daha sonra ikinci cami teklifi o zamankiFransız hükümetineyapılıyor. Fransa Hükümeti ise bütün masraflarOsmanlı Hükümetitarafından karşılanması şartıyla bu teklifi olumlukarşılıyor.Yani Paris Camisi’nin ilkkuruluş planıAbdülhamit Hanvasıtasıylagündeme getiriliyor. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve sonra 10Şubat 1918 tarihinde ölümünden sonrabaşlayan İkinciCihan Harbi (1922 1926) bu projeyi durduruyor. Bu aradaFransızordusunda görev yapan Müslüman askerlerOsmanlı’larla savaştırılıyorlar.Busavaştabir çok Müslüman askerOsmanlılar tarafından öldürülüyor. SavaştansonraFransız Parlamentosu üyelerisavaştaölen askerlerin hatırasınabireranıtyapmak istiyorlar.Hıristiyanaskerler için biranıt dikilirkenMüslümanların hatırasınadaonlarıtemsilen bir camiyapılmasını Gadduri Bin Cabrid (3) isimli birkişiteklif ediyor. Bu teklif kabul edildikten sonraFransızparlamentosunda müzakereleriyapılıyor.Paris Belediyesi’nden bugünkü yerisatın alınıyor.Bunun için de kanun çıkarılarakgerekli izin veriliyor.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 04 octobre 2014
Nombre de lectures 19
Langue Turkish

Exrait

Paris Camisi’nde Atatürk’tenışıklarve izler var Üzeyir Lokman ÇAYCI Paris Camisi ve Abbas Bencheikh El Hocine 10Mayıs1989 tarihinde Paris Camisi ve Enstitüsü rektörü Abbas Bencheikh El Hocine (1) ilegörüştüm.Sultan Abdülhamid (2)zamanındaAvrupa ülkelerininbaşkentlerindebirer külliyeyapılmasıdüşünülüyor.Bu plan çerçevesinde ilk külliye Berlin’deinşaediliyor. Daha sonra ikinci cami teklifi o zamankiFransızhükümetineyapılıyor. Fransa Hükümeti ise bütün masraflarOsmanlı
Hükümetitarafındankarşılanmasışartıyla bu teklifi olumlukarşılıyor.Yani Paris Camisi’nin ilkkuruluşplanıAbdülhamit Hanvasıtasıylagündeme getiriliyor. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve sonra 10Şubat1918 tarihinde ölümünden sonrabaşlayanİkinciCihan Harbi (1922 -1926) bu projeyi durduruyor. Bu aradaFransızordusunda görev yapan Müslüman askerlerOsmanlı’larlasavaştırılıyorlar.Busavaştabir çok Müslüman askerOsmanlılartarafındanöldürülüyor. SavaştansonraFransız Parlamentosu üyelerisavaştaölen askerlerin hatırasınabireranıtyapmak istiyorlar.Hıristiyanaskerler için biranıtdikilirkenMüslümanlarınhatırasınadaonlarıtemsilen bir camiyapılmasınıGadduri Bin Cabrid (3) isimli birkişiteklif ediyor. Bu teklif kabul edildikten sonraFransızparlamentosunda müzakereleriyapılıyor.Paris Belediyesi’nden bugünkü yerisatınalınıyor.Bunun için de kanun çıkarılarakgerekli izin veriliyor. O zamankiçeşitliMüslüman devletlerden ve ekserisiFransızkolonileri olan devletlerden paratoplanıyor.Abbas Bencheikh El Hocine, Paris Camisi rektörü olduktan sonraki dönemi anlatırkenşunlarıifade etti : «Camiyidevraldığımzaman oldukçaharaptı.Tamir ve tanzimi için bugüne kadar elimden ne geliyorsayaptım.Müslüman göçmenlerin ve MüslümanFransızlarındini konulardaki başvurabilecekleritek merciburasıdır.evlenenlere de sertifika Biz veriyoruz. Bizim camimizdiğercamilerin gözetleyicisidurumundadır.»dedi.
Paris Camisi’nde Atatürk’tenışıklarve izler var Bencheikh El Hocine Abbas : «Mustafa Kemal Atatürk’ün de Paris Camisi’nde izleribulunduğunu»ifade etti. ŞeyhHamza Ebubekir’in Bencheikh El Hocine Abbas’aanlattıklarınagöre : «Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamid’in ölümünden sonra 1938yılınakadar heryılParis Camisi’ne «bizim de çorbada tuzumuz bulunsun» diye, yirmi bin frank para gönderdi. Atatürk’ün ölümünden sonra da buyardımkesildi. Bencheikh El Hocine Abbasbunlarıanlattıktansonra bana «Biz Müslüman Türkkardeşlerimiziçok seviyoruz. Kendilerinin gönlümüzde büyük bir yeri vardır.Türkler tarih boyuncaİslamiyet’eçok büyük hizmetler verdiler. İslamiyet’iyaydılar.Türkler içinİslam’ıyaşamalarıhalinde büyükşanve şerefvar...» Daha sonra Paris Camisi ile ilgiliçeşitliaçıklamalaryaptı.Müslüman ustalarınakılnurlarınıntaşlaranakşedildiğiParis Camisi (4)stil olarak Kuzey Afrikaİslamsanatınıyansıtmaktadır.Caminin bölümleri iseşöyle: Camikısmı,revaklıgiriş,kütüphanekısmı,revaklıbüyük avlu (5) yani bahçekısmıvegenişteşrifatsalonu olmak üzerebeşbölümden oluşmaktadır.İranŞahıRızaPehlevitarafındancamiye hediye edilen Djanchaghan Fabrikasıtarafındandokunan 7,64 x 4,37 metre ölçülerindekikıymetlibir
halıParis Camisi’ndebulunmaktadır.33 metreyüksekliğindeminaresi bulunan Paris Camisi’nin bayanlar ve erkekler için birer dehamamıbulunmaktadır. Tüm bölümlerin idaresi vebakımıiçin ellikişive din hizmetleri için de on dinadamıgörevyapıyor.«1928 –1932yıllarıarasındaAhmetHaşim’in(6) Paris’egeldiğindeParis Camisi’ni çokbeğendiğinive bunuşiirlerineyansıttığını»ifade etti. Paris Camisiinşaatı1919yılındabaşlamışve 1926yılındatamamlanmıştır.İlkrektör Gadduri Bin Cabrid’dir. Bundan sonraŞeyhHamza Ebubekir rektör olmuştur.Ancakyaptığıyolsuzluk vehakkındaçıkanolumsuz iddialarla görevdenalındı.Yerine Bencheikh El Hocine Abbas tayin edildi. Benim kendisiylegörüşmemdenkısasüre sonra, yani 01.06.1989 tarihinde hayata gözlerini yumdu. RektörlüğeDr. Dalil Boubakeur (7) getirildi. Paris, 31.08.2009
(1)ŞeyhParis Camisi’ne rektör olan AbbasHamza Ebubekir’den sonra 1982’de Bencheikh El Hocine 1912doğumlubir Cezayirvatandaşı.Marsilya müftüsü Soheib Bencheikh ve yazar Ghaleb Bencheikh’inbabası.(2) Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülmecid'inoğludur. 21 Eylül 1842 tarihindedoğdu.10Şubat1918 tarihinde vefat etti. (3) Gadduri Bin Cabrid : Paris Camisi’ninyapımındaçok ciddi gayretlergösterdiğibiliniyor. Fas’tadoğmuşve Cezayir’eyerleşmişMüslümanlardandır.Başlangıçtatercüman gibiçalışmış,sonra Fas Kraliyet ailesitarafındanParis Camisi ve Külliyesininmüdürlüğünegetirilmiştir.Bukişiyaklaşıkyirmiyılgörevyapmış,vefatındansonra cenazesi caminin bahçekısmınagömülmüştür.Şuan kabri cam bahçekısmındabulunmaktadır. (4) Paris Camisi, Fransa’da devletçetanınanMüslüman tek dinikuruluş.1982 – 1989 yıllarıarasında7yılda7000kişininİslam’agiriştöreniyapıldı.: 2, Place du Adresi Puits de l'Ermite, 75005 Paris Telefon : 01 45 35 97 33 (5)Revaklıavlu :Mimarlıktabiryapınınortasında,önünde ya daarkasındaduvarlarla çevrili üstüaçıkalan, yer.Yapınınortasındabulunursa buna içavlu denir. (6) AhmetHaşim1885yılındaBağdat'tadoğdu.1932yılındaböbrekrahatsızlığınedeniyle Frankfurt'a giderek tedavigörmüşve 4 Haziran 1933 tarihindeİstanbul’davefatetmiştir.FizanMutasarrıfıArif Hikmet Bey'inoğludur.12yaşlarındaykenannesinin ölümü üzerinebabasıylaİstanbul'agelmiştir. (7) Dr. Dalil Boubakeur (Dalil Ebubekir) 02.11.1940 tarihinde Skikda’da (Cezayir)doğdu.ParisTıpFakültesi veMısırEl Ezher Üniversitesi (Edebiyat ve sanat) mezunu.1957 - 1982 yıllarıarasındaParis Camisi’ninrektörlüğünüyapan Hamza Boubekeur’in (Hamza Ebubekir)oğludur.FransaİslamKonseyi (CFCM)’nin ilkbaşkanıdır.1992yılındanberi de Paris Camisi’ninrektörlüğünüyapmaktadır.«Haram ve helal konusu, Coca Cola’da alkol varmı?Müslümanlararasıiletişim,Peygamberler vb. konularda duyuru, konferans ve açıklamalarıylatanınıyor.»
Resim : (Önde oturan) Abbas Bencheikh El Hocine, solda ayakta Abbas Bencheikh El Hocine'inyardımcısıvesağdaÜzeyir Lokman ÇAYCI görülüyor. Ne dediler?
¤ 01.09.2009 23:54 Konu : Paris Camisi’nde Atatürk’tenışıklarve izler var Değerlidostumuz, Bu güzelyazınızsizeayrılansayfadayayınaaçıldı..Yazıyateşekkürler... Selam vesaygılarla. ÇigdemAltınöz
¤ 03 Eylül 2009 21:56 Konu : Paris Camisi’nde Atatürk’tenışıklarve izler var
SayınOkur,aşağıdakiyazıtarafımaFransa'danaşağıdaaçıkadresleri mevcutSayınÜzeyir Lokman ÇAYCItarafındangönderilmiştir.MustafaKemal ATATÜRK'e dinsiz diyenler için sanırımiyi biryanıttır... Saygılarımla.Ayhan ALEMDAR
¤ 05/09/2009 12:16 Konu : Paris Camisi’nde Atatürk’tenışıklarve izler var Bu güzel bilgiler için sizeteşekkürederim. Sevgilerimle. Oyhan Hasan Bildirki
¤ 10 Haziran 2011, 18:07 manavgatlıdiyor ki : Atatürk’ütanımadanAtatürkçülük taslayanlarokumalıbuyazıyı. İçlerindekidindüşmanlığınıAtatürkçülükkılıfıyladışavuranlar, Atatürk’ü haksızyere dindar insanlardanuzaklaştırdıklarınınhesabınınasılverecekler?
MANAVGAT HABER
¤ Pazar, 25 Eylül 2011 08:30 Konu : Paris Camisi’nde Atatürk’tenışıklarve izler var GünaydınÜzeyir Bey. Sizitanımanınve daha fazla okurlabuluşturmanınmutluluğunuyaşıyorum.Şuanki hislerime tercüman olacak tek sözcükyazacağım. Müthişti!..Müthiştiniz! Yazınızıedebiyat sitemizin anasayfasınaasacağım. Teşekkürederim. Selamlar ve sevgiler yolluyorum, Türkiye'den Paris'teki vatanseveryüreğinize EminePİŞİREN