//img.uscri.be/pth/4b133bc9bd7ea91e176ef11fb458c9f393aab4f3
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Businessplan

De
15 pages
Businessplan Andy Callens – Kris Van der Hoeven – Karl Boumans – Jean-Philippe Degrendele Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historiek 2.1. Oorsprong 2.2. Missie 3. Het bedrijfsmodel van Incorporated Angels 3.1. Co-creatie als investering 3.2. Van idee tot onderneming 3.3. De rol van Incorporated Angels 4. Markt, klanten en concurrentie 4.1. Markt: Focus op ondernemingsideeën 4.2. Klanten: Creatie van eigen klanten 4.3. Concurrentie: Aanvulling op de markt 5. Structuur van Incorporated Angels 5.1. Juridisch 5.2. Het team 6. Financieel 6.1. Verdienmodel 6.2. Realisaties en concrete doelstellingen 6.3. Financiering Incorporated Angels 6.4. Financiering onderliggende bedrijven 6.5. Financieel plan © 2015 Incorporated Angels bvba Businessplan 1 2 3 3 3 4 4 4 6 8 8 8 8 9 9 9 11 11 11 12 13 13 - 1 1. Inleiding Plots is het daar, een pracht van een idee: innovatief, nuttig, de ontbrekende schakel in een proces, een product dat het dagelijks leven aangenamer maakt, … En nu? Er zelf mee aan de slag? Op zoek naar kapitaal en een onderneming opstarten? Of toch maar niet het risico nemen… Dagelijks belanden zo een massa ideeën in de schuif, al dan niet na een poging om toch tot een onderneming te komen. En geef nu toe, wie kan het je kwalijk nemen?
Voir plus Voir moins
Businessplan
Andy Callens – Kris Van der Hoeven – Karl Boumans – Jean-Philippe Degrendele
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historiek 2.1. Oorsprong 2.2. Missie 3. Het bedrijfsmodel van Incorporated Angels 3.1. Co-creatie als investering 3.2. Van idee tot onderneming 3.3. De rol van Incorporated Angels 4. Markt, klanten en concurrentie 4.1. Markt: Focus op ondernemingsideeën 4.2. Klanten: Creatie van eigen klanten 4.3. Concurrentie: Aanvulling op de markt 5. Structuur van Incorporated Angels 5.1. Juridisch 5.2. Het team 6. Financieel 6.1. Verdienmodel 6.2. Realisaties en concrete doelstellingen 6.3. Financiering Incorporated Angels 6.4. Financiering onderliggende bedrijven 6.5. Financieel plan
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
1 2 3 3 3 4 4 4 6 8 8 8 8 9 9 9 11 11 11 12 13 13
- 1 -
1. Inleiding Plots is het daar, een pracht van een idee: innovatief, nuttig, de ontbrekende schakel in een proces, een product dat het dagelijks leven aangenamer maakt, … En nu? Er zelf mee aan de slag? Op zoek naar kapitaal en een onderneming opstarten? Of toch maar niet het risico nemen…
Dagelijks belanden zo een massa ideeën in de schuif, al dan niet na een poging om toch tot een onderneming te komen. En geef nu toe, wie kan het je kwalijk nemen? Ondanks alle initiatieven om ondernemerschap te stimuleren en ondernemers te begeleiden, blijft het ondernemerschap een grote stap en is het niet zonder enig risico. Het is natuurlijk wel jammer van dat goede idee.
Wacht even. Wat als je dat ene idee in plaats van het in die denkbeeldige schuif te stoppen, nu eens kan indienen op een website om het te laten beoordelen door een professioneel team? En wat als dat team besluit dat jouw idee echt wel een economische meerwaarde heeft en besluit ermee aan de slag te gaan, investeerders ervoor aantrekt en het op enkele maanden in co-creatie ontwikkelt tot een echte start-up, waar ook jij mee aandelen in hebt?
De website bestaat. Het team met een ruime ervaring in diverse vakgebieden en haar partners staan paraat. Tientallen ideeën hebben deze weg al gevolgd en de eersten staan op het punt om uit te groeien tot een echte onderneming, waarom dus niet het jouwe?
Vier ondernemers van divers pluimage vormen de krachtige basis van Incorporated Angels en willen de economie een nieuwe boost geven door de focus te leggen op de ideeën, deze professioneel te laten uitwerken en door de resulterende onderneming te ondersteunen in haar groei en verankering.
Hoe we dit doen, kan u lezen in ons businessplan. Mocht u achteraf nog vragen hebben, kan u contact opnemen met: Andy Callens, +32 471 24 10 77,andy.callens@inc-angels.com.
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 2 -
2.
Historiek
2.1. Oorsprong Incorporated Angels vindt haar oorsprong in de visie dat in het huidig ondernemingsklimaat de focus voor nieuwe ondernemingen vooral ligt op de ondernemer met zijn ondernemingsidee. Hierbij wordt verwacht dat de ondernemer een multifunctioneel en multigetalenteerd persoon is, die niet enkel gespecialiseerd is in zijn product of dienst, maar ook nog perfect weet hoe hierrond een onderneming op te zetten en te leiden. De middelen om tot een stevig gefundeerde onderneming te komen, zijn vaak ook beperkt voor een starter, en dan spreken we zowel over financiële middelen als eigen competenties.
Dit zorgt ervoor dat de meeste mensen met een goed idee niet verder komen dan “Dat zouden ze nu eens moeten op de markt brengen.”, maar er zelfs niet aan denken om er zelf aan te beginnen. Voor de minderheid die dan toch de stap zet, zijn er momenteel voldoende bedrijven en organisaties die hen begeleiden in hun ondernemingstraject. Echter blijft de focus hierbij steeds op de ondernemer, waardoor, indien deze het traject alsnog afbreekt, het idee vaak ook daar stopt in haar ontwikkeling.
Door dit model gaan er dagelijks ettelijke goede ondernemingsideeën en producten verloren. Deze realiteit heeft Incorporated Angels geïnspireerd om niet de ondernemers te begeleiden, maar om de vijver van de talloze “verloren” ideeën te bevissen. Door deze ideeën uit te werken binnen een co-creatie model, kunnen de opstartkosten worden verlaagd, tegenover een verhoging van de aangesproken competenties. 2.2. Missie Incorporated Angels heeft als doel om, binnen een modern co-creatie model, winstgevende bedrijven te creëren, waarbij het de verantwoordelijkheid neemt voor de conceptuele idee-uitwerking, de project en productontwikkeling, de financiering, de oprichting van de juridische entiteit en deels, de operationele ondersteuning.
Doorheen de verschillende ontwikkelings- en groeifases waakt Incorporated Angels niet alleen over de meest kwalitatieve uitwerking en snelste “time to market” maar zorgt ze eveneens voor een substantiële en structurele kostenverlaging in vergelijking met een klassiek start bedrijf.
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 3 -
3. Het bedrijfsmodel van Incorporated Angels
3.1. Co-creatie als investering Projecten uitwerken in co-creatie is geen nieuw gegeven, denk maar aan joint-ventures en dergelijke. Incorporated Angels gaat echter een stap verder dan een gewoon samenwerkingsmodel en ziet het creëren als een investering van tijd, kennis en middelen van alle betrokken partijen. Als return voor deze investering wordt 65% van de aandelen binnen het op te richten bedrijf dan ook gereserveerd voor alle co-creatoren binnen het ontwikkelingstraject.
De minimumleeftijd om in aanmerking te komen als co-creator is 18 jaar. De co-creatoren worden ingedeeld in twee grote groepen: 1. de idea-angels
Dit zijn de aanbrengers van de ideeën. Hier richten wij ons tot iedereen met een goed idee, die zelf niet de mogelijkheden of ambitie hebben om ermee als ondernemer aan de slag te gaan.
Idea angel zijn is een unieke manier om een goed idee te verzilveren, zonder er zelf tijd in te moeten investeren. Voor een weerhouden idee wordt voor de idea-angel 5% van de basisaandelen gereserveerd. Indien een idee al door de idea-angel werd uitgewerkt, (vb. ontwerp, prototype, patenten, …), vallen deze extra elementen onder de aandelenreservatie van de intelligence angels.
2. de intelligence angels Iedere persoon of bedrijf die met zijn of haar kennis, tijd en vaardigheden mee de taken willen uitvoeren voor de ontwikkeling van een idee, is een potentiële intelligence angel. Deze taken zijn zeer divers en kunnen gaan van productontwikkeling en design tot het zoeken naar investeerders, het opzetten van verkoopkanalen en het ontwikkelen van een marketingstrategie, vandaar dat wij ervoor kiezen om elk takenpakket te laten uitwerken door experten binnen hun domein. Het doel is om samen op een projectmatige wijze te komen tot een eindresultaat dat vooraf in al haar onderdelen goed doordacht en uitgewerkt is en dat als geoptimaliseerd startpunt kan dienen voor de nieuwe onderneming.
Als intelligence angel investeer je dus in een start-up met jouw tijd en expertise, waarvoor je uiteraard ook wordt beloond. De 60% overige aandelen worden immers gereserveerd voor deze groep co-creatoren. De verdeling is afhankelijk van het gewicht van het takenpakket in de totale korf van taken die nodig zijn voor de ontwikkeling. 3.2. Van idee tot onderneming Het hele traject van idee tot uiteindelijk een zelfstandige onderneming, kent vier belangrijke fases. 1. De ideeselectie; 2. De onderzoeksfase; 3. De projectfase; 4. De bedrijfsfase. De eerste drie fases zijn zeer cruciaal, hierin wordt immers de fundering voor een nieuwe onderneming gegoten. Alles moet dan ook juist zitten om een optimale bodem te creëren. Daarom is het mogelijk dat de uitwerking van het idee in elk van deze drie fases nog wordt stopgezet. Uiteraard wordt deze kans naarmate het project vordert, door een grondige analyse vooraf, geminimaliseerd.
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 4 -
1. Fase 1: De ideeselectie Eerst is er uiteraard de zoektocht naar de goede ideeën. Aangezien de vijver van de niet ontwikkelde ideeën zeer groot is, is het belangrijk om ze gecontroleerd binnen te kunnen halen. Hiertoe is een volledig strategisch plan uitgewerkt met de wijze waarop we ideeën op type, markt of stadium van uitwerking kunnen binnen halen. Hieronder volgt een beknopte weergave van dit plan: a.Spontane ideeën:Het zijn ideeën die iedereen wel eens heeft, misschien al een tijdje rijpen of rondspoken in je hoofd en waarvoor je nu misschien voor het eerst een mogelijkheid ziet om het ontwikkeld te zien worden. Deze stroom is sterk afhankelijk van onze naamsbekendheid bij het grote publiek. Daarom is Incorporated Angels dan ook zeer actief op de sociale media en wordt er dagelijks gewerkt aan netwerking.
b.Gerichte ideeën: Dit zijn “gerijpte” ideeën die reeds werden uitgewerkt, maar het dan toch niet tot onderneming schoppen. Denken we hier aan uitvinders die al hun tijd steken in prachtige producten, studenten die een volledig eindwerk rond een idee op zolder zien verdwijnen, het idee van de ondernemer in spe, die na een begeleidingstraject toch niet in de wieg is gelegd voor het ondernemerschap of dat van een creatieve ondernemer, die meer ideeën heeft dan hij zelf kan uitwerken. Om deze ideeën te bereiken hebben we dan ook een actief netwerk opgebouwd met studentenorganisaties, universiteiten en hogescholen, begeleidingsinstanties en andere partners die zich richten op innovatie, opleiding en begeleiding van ondernemers.
c.Actieve calls: Tenslotte hebben we ook de mogelijkheid om via onze uitgebouwde communicatiekanalen en ons netwerk, zeer gerichte actieve calls te doen binnen een bepaalde sector. Zo kunnen wij inspelen op bepaalde maatschappelijke noden en kunnen we optimaal ons netwerk actief houden binnen diverse sectoren.
Het vangnet voor de ideeën is de registratiemodule op onze websitewww.incorporatedangels.be. Hierop dient elk idee te worden geregistreerd, zodat het beoordelingsproces kan worden gestart. Deze registratie is belangrijk om verschillende redenen: - Het koppelt binnen onze database de idea-angel aan het idee; - Het geeft een tijdsindicatie wanneer het idee werd ingediend. Indien een idee door verschillende personen wordt ingediend, geldt voor ons immers de vroegste inzender als idea-angel; - Het initieert het screeningsproces en koppelt de milestones. Bij Incorporated Angels maakt het niet uit in welk stadium een idee wordt ingediend. Het kan gaan een in één bondige zin uitgeschreven idee tot een volledig uitgewerkt product met prototype en ondernemingsplan. Zolang het idee maar een oplossing aanreikt en zich niet beperkt tot het aankaarten van een probleem of een vraagstelling.
Bij de selectie wordt in de eerste plaats naar de economische mogelijkheden van het basisidee gekeken. Deze selectie gebeurt in eerste instantie door de vennoten, die dankzij hun diverse achtergronden, een multidisciplinair team vormen, eventueel geruggesteund door externe experts.
Alle ingezonden ideeën worden hierbij uiterst confidentieel behandeld, het is immers in niemands belang dat goede ideeën vroegtijdig bekend zouden raken. Indien er tijdens het selectieproces externe partijen dienen te worden betrokken, gebeurt dit steeds onder een geheimhoudingsovereenkomst. De ideeën blijven initieel steeds eigendom van de idea-angel, waarbij Incorporated Angels het exclusief
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 5 -
ontwikkelingsrecht heeft, tot aan de oprichting van de onderneming, waarbij het idee aan Incorporated Angels wordt overgedragen. Indien een idee het zaad van een onderneming in zich draagt, krijgt het een idea-owner toegewezen, die thuis is in de uitdagingen die het idee vraagt en instaat voor het volgende traject. 2. De onderzoeksfase Voor elk weerhouden idee wordt vervolgens de onderzoeksfase gestart. Uiteraard worden de onderzoeken binnen deze fase zeer hard bepaald door de aard van het idee. Zo kan voor het ene idee de focus vooral liggen op technische haalbaarheid, voor andere ideeën kan vooral de marktstudie een belangrijke rol spelen. Het uiteindelijk doel is om naar het einde van deze fase toe voldoende informatie te hebben om potentiële investeerders te benaderen en te engageren voor de realisatie van het idee. De geïnteresseerde investeerders hebben hier nog de mogelijkheid om mee de finale richting en de evolutie van het idee te bepalen. Aan het eind van deze fase wordt de blauwdruk van de op te richten onderneming in een eerste businessplan gegoten. 3. De projectfase Als de onderzoeksfase succesvol is afgerond, kan de feitelijke ontwikkeling van het idee beginnen onder leiding van de projectmanager. Eerst wordt er aan de hand van het businessplan bepaald welke aspecten van de onderneming in deze fase worden ontwikkeld in co-creatie. Per domein worden de taken en beoogde resultaten duidelijk gedefinieerd, waarna ze gekoppeld worden aan de meest geschikte intelligence angels.
Tegelijkertijd wordt ook de volledige structuur van de onderneming voorbereid door Incorporated Angels. 4. De bedrijfsfase Tenslotte richt Incorporated Angels een nieuwe onderneming op rond het uitgewerkte idee en kunnen de co-creatoren instappen als aandeelhouder. Alle nodige posten binnen de onderneming worden ingevuld en de onderneming kan aan de slag met een optimaal voorbereid product en een stevige structuur.
Om kostenefficiënt te kunnen werken en groeien, ondersteunt Incorporated Angels de onderneming met haar dienstenplatform (zie 2.4.). Wanneer de onderneming dan na enkele jaren volledig zelfstandig draait en sterk verankerd is in de economie, volgt de exit van Incorporated Angels en de co-creatoren: de ultieme beloning voor de investering van alle partijen! 3.3. De rol van Incorporated Angels Om de continue kwaliteit doorheen het hele proces te kunnen waarborgen en om de doelstellingen onder controle te kunnen houden, bieden wij via ons dienstenplatform alle nodige ondersteuning. We kunnen hierin drie belangrijke rollen voor Incorporated Angels onderscheiden: 1. De conceptuele rol Deze rol wordt voornamelijk ingevuld door de vennoten van Incorporated Angels, waar nodig aangevuld met externe experts. De voornaamste taken die onder deze rol vallen zijn: Het screenen en onderzoeken van ideeën Het vormgeven van de ideeën richting economische entiteit Het omschrijven van de projectvereisten
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 6 -
Het invullen van de co-creatoren Het zoeken naar investeerders en andere partners Het vastleggen van het ondernemingsmodel Het voorbereiden van een zelfstandige onderneming
2. De coördinerende rol In ons co-creatiemodel is de juiste man op de juiste plaats één van onze belangrijkste pijlers om tot een optimaal resultaat te komen. Dit betekent dat er bij elk project meerdere intelligence angels betrokken zijn. Het is dus zeer cruciaal voor de realisatie van een project, dat al deze spelers goed worden aangestuurd opdat de gedefinieerde taken tijdig en correct worden uitgevoerd. Om dit te bereiken wordt er aan ieder project een projectcoördinator toegekend, die zich focust op volgende taken:
Tijdig activeren van de intelligence angels Opvolgen van de taken Bijsturen waar nodig Toezicht houden op de kwaliteit van de uitgevoerde taken Valideren van de vervulde opdracht
3. De ondersteunende rol Binnen Incorporated Angels wordt een full service dienstenplatform opgericht, die aan de verschillende start-ups een efficiënte, kostenreducerende en transparante dienstverlening kan bieden. Dit maakt dat deze jonge bedrijven niet enkel professioneel worden ondersteund, maar dat ze ook een ideaal groeiscenario kunnen volgen, waarbij ook een groot deel van de indirecte kosten gekoppeld zijn aan de groeicurve van de onderneming. Het grote voordeel van dit dienstenplatform is dat de taken voor de diverse bedrijven kunnen worden uitgevoerd door specialisten binnen hun domein. De taken die worden uitgevoerd zijn uiteraard afhankelijk van de noden van de onderneming, en bevinden zich onder andere in volgende gebieden: Bedrijfsleiding Algemene administratie Juridische ondersteuning Verkoop en marketing IT Klantenondersteuning Opslag, magazijnbeheer
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 7 -
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 8 -
4.
Markt, klanten en concurrentie
4.1. Markt: Focus op ondernemingsideeën Het is intussen duidelijk dat er een overvloed is aan goede ondernemingsideeën en uitvindingen, maar dat slechts weinige ervan in het klassieke ondernemingsverhaal tot een onderneming komen. Gezien we ons niet beperken tot één domein of type onderneming, kunnen we gerust stellen dat we een bijna onuitputtelijke bron aan “grondstoffen” hebben. Hoe we deze ideeën opvissen, selecteren en uitwerken staat reeds beschreven in voorgaande hoofdstukken. 4.2. Klanten: Creatie van eigen klanten Met Incorporated Angels zoeken we geen klanten, we maken ze zelf. Ons verdienmodel is gebaseerd op de overdracht van de projecten aan de nieuwe onderneming, het verlenen van diensten aan de onderneming en onze deelname in en uiteindelijke exit uit de onderneming. 4.3. Concurrentie: Aanvulling op de markt Door ons uniek uitgangspunt: de focus op het idee, het doorgedreven co-creatiemodel en de blijvende ondersteuning en betrokkenheid doorheen het hele proces, hebben wij momenteel geen rechtstreekse concurrenten. Wij zien ons vooral complementair aan alle bestaande organisaties die zich richten tot de ondernemers en start-ups en die creativiteit stimuleren.
Gezien de grote vijver aan ideeën, zal de komst van gelijkaardige bedrijven geen onmiddellijke bedreiging vormen voor onze marktpositie.
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 9 -
5.
Structuur van Incorporated Angels
5.1. Juridisch Incorporated Angels is een BVBA, met 4 vennoten, opgericht op 24/10/2013, met een volstort kapitaal van 18.600 euro. De maatschappelijke zetel is gevestigd in bedrijvencentrum De Malt, Leuvensesteenweg 350, 3190 Boortmeerbeek. Elk van de vennoten heeft 25% van de aandelen. 5.2. Het team
5.2.1.Functies binnen Incorporated Angels
Andy Callens:
Jean-Philippe Degrendele:
Karl Boumans:
Kris Van der Hoeven:
Zaakvoerder, dagelijks beheer en uitbouw incubator
+32 471 24 10 77 –andy.callens@inc-angels.com
Strategisch advies, projectsupervisie
+32 473 94 07 34 –jean-philippe.degrendele@inc-angels.com
Communicatie, netwerking en marketing, voorzitter RvB
+32 477 52 71 38 –karl.boumans@inc-angels.com
Ideeënscout, projectsupervisie, IT-coördinator
+32 485 61 90 52 –kris.vanderhoeven@inc-angels.com
5.2.2.Specialiteiten binnen de projecten
Alle vennoten: Selectieprocedure (hiervoor kan het team worden aangevuld met externe experts op het gebied van het projectdomein en financiering.)
Eén van de vennoten:
Karl Boumans:
Kris Van der Hoeven:
Haalbaarheidsstudie ideeën, projectcoördinator Competentiemanagement, zoeken van de juiste actoren Ontwikkeling en productie
Jean-Philippe Degrendele: Commerciële en strategische uitbouw Andy Callens: Financiële studie en strategische uitbouw 5.2.3.Achtergrond
ANDYCALLENS
°15/03/1972 - wiskunde wetenschappen - economie - Bachelor boekhouden – fiscaliteit
-
--
zaakvoerder Callens.biz bvba, gespecialiseerd in procesoptimalisatie, strategisch-, groei- en marketingadvies en administratieve organisatie;
lid managementteam exportfirma groenten en fruit; opstellen, implementeren en begeleiden van kwaliteitssystemen, uitvoeren interne audits, interne opleidingen
© 2015 Incorporated Angels bvba
Businessplan
- 10 -