//img.uscri.be/pth/ab7e8755334b13782737b13bf3ddac9714ffd38e
YouScribe est heureux de vous offrir cette publication
Lire Télécharger

Sujet BAC ES / S / L 2015 Polonais LV1

De
6 pages
15PLV1ME1 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2015 POLONAIS _______ VENDREDI 19 JUIN 2015 LANGUE VIVANTE1 Durée de l’épreuve :3 heures SériesESetS –coefficient :3 SérieLLanguevivante obligatoire(LVO)–coefficient :4 SérieLLVO et Langue vivanteapprofondie(LVA) –coefficient : 8 _______ L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire estinterdit. Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 6 pages numérotéesde 1/6à 6/6. Répartition des points Compréhension de l’écrit 10points Expression écrite 10 points Page : 1/6 5 10 15 20 Dokument 1– fragment ksiąĪki Hanny Krall,Zdążyćprzed Panem Bogiem,napisanej po rozmowie autorki z Markiem Edelmanem, jednym z organizatorów powstania w getcie w Warszawie w kwietniu 1943, jedynym, który to powstanie przeĪył. 1 Profesor amerykański, który go niedawno odwiedził, mówił„ mu : szliście jak barany na 2 śmierć“. Amerykański profesor wylądowałkiedyśna francuskiej plaĪy, biegłczterysta czy pięćset 3 metrów pod morderczym ogniem , nie schylając sięi nie padając, i byłranny, a teraz uwaĪa,Īe jak 4 ktośprzebiegnie takąplaĪę, to moĪe póĨniej mówić– „człowiek powinien strzelać“ albo„szliście 5 naśmierćjak barany“.ĩona profesora dodała,Īeśmierćludzi ginąjest niczym,cych w milczeniu bo nic nie pozostawia po sobie, a ci co strzelają, pozostawiająpo sobie legendę.
Voir plus Voir moins

15PLV1ME1

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2015POLONAIS
_______

VENDREDI 19 JUIN 2015


LANGUE VIVANTE1Durée de l’épreuve :3 heures


SériesESetS –coefficient :3
SérieLLanguevivante obligatoire(LVO)–coefficient :4
SérieLLVO et Langue vivanteapprofondie(LVA) –coefficient : 8
_______

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire estinterdit.Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotéesde 1/6à 6/6.Répartition des points

Compréhension de l’écrit 10points
Expression écrite 10 points

Page : 1/6

5

10

15

20

Dokument 1– fragment ksiąĪki Hanny Krall,Zdążyćprzed Panem Bogiem,napisanej po
rozmowie autorki z Markiem Edelmanem, jednym z organizatorów powstania w getcie w Warszawie
w kwietniu 1943, jedynym, który to powstanie przeĪył.

1
Profesor amerykański, który go niedawno odwiedził, mówił„ mu : szliście jak barany na
2
śmierć“. Amerykański profesor wylądowałkiedyśna francuskiej plaĪy, biegłczterysta czy pięćset
3
metrów pod morderczym ogniem , nie schylając sięi nie padając, i byłranny, a teraz uwaĪa,Īe jak
4
ktośprzebiegnie takąplaĪę, to moĪe póĨniej mówić– „człowiek powinien strzelać“ albo„szliście
5
naśmierćjak barany“.ĩona profesora dodała,Īeśmierćludzi ginąjest niczym,cych w milczeniu
bo nic nie pozostawia po sobie, a ci co strzelają, pozostawiająpo sobie legendę.
Doskonale rozumiałprofesora, próbowałjednak wytłumaczyćmu róĪne rzeczy.
Ci ludzie szli spokojnie i godnie. Iśćspokojnie na tak śmierć, to jest znacznie trudniejsze od
strzelania, o wielełatwiej sięstrzelaj umiera ąc niĪ człowiekowi, który idzie do wagonu, a potem
jedzie wagonem, a potem kopie sobie dółi rozbiera siędo naga...
6
– Ja krzątałem sięwokółUmschlagplatzu – miałem dzięki naszym ludziom z policji
wyprowadzać tych, którzy byli nam najbardziej potrzebni. Ta krzątanina nie miałaĪadnego znaczenia, bo i
tak wszyscy ginęli, ale człowiek nie czekałna swojąkolej bezczynnie. Działanie było jedynąszansą
przetrwania.
– Krzątałeśsiękoło Umschlagplatzu...
– ...i jednego dnia wyprowadziłem PolęLifszyc. A nazajutrz Pola wpadła do domu i zobaczyła,
Īe nie ma matki. Pędzili jąjuĪna Umschlagplatz w kolumnie, więc Pola pobiegła za niąi zdąĪyła.
7
W ostatniej chwili wmieszała sięw tłum i poszła z matkądo wagonu.

O Korczaku wiedząprawda? Korczak by wszyscy, ł bohaterem, bo poszedł z dziećmi
dobrowolnie naśmierć. Kto wie o Poli Lifszyc?
A przecieĪto ona, Pola, mogła przejśćna aryjskąstronę, bo była młoda,ładna, niepodobna do
ĩydówki.


1
“on, go , mu“ to Marek Edelman, z którym rozmawiała Hanna Krall
2
wylądować–débarquer
3
pod morderczym ogniem –sous un tir de barrage assassin
4
strzał–tir, strzelać–tirer
5
ginąćw milczeniu –périr en silence
6
krzątaćsię–s’affairer. Masowa deportacjaĩydów z getta do obozu zagłady w Treblince rozpoczęła się22 lipca
1942. Z Umschlagplatzu odchodziły codziennie pociągi z deportowanymi.
7
wmieszaćsięw tłum –se faufiler dans la foule
15PLV1ME1Page : 2/6

5

10

15

20

Dokument 2– dwa fragmenty z gazet

Wyniósłsiostręz płomieni

Do końcaĪycia Iwona Mieszkowska, mama Sebastiana, będzie pamiętaćchwile grozy, jakie
przeĪyła trzy lata temu. Jej syn miałwtedy 5 lat. Mieszkała razem z nim oraz dwiema córkami:
2letniąAndĪelikąi 2-miesięcznąPatrycjąwe wsi Barłomin na Pomorzu. Jak co dzieńwyszła na
pod1
wórko do komórki po drewno na opał. Rąbała jeszcze ostatnie kawałki, kiedy do pomieszczenia
2
wpadłprzeraĪony Sebastian.

3
– Mamo, dom się pali, wielki ogień! – krzyczał wniebogłosy. Pani Iwona natychmiast
pobiegła do domu. Wpadła do pokoju i zobaczyła... całe w płomieniach, niemal zwęglone juĪ
łóĪeczko młodszej córki.

W szoku, w jakim była, i w otaczających jąkłębach dymu nie zauwaĪyła,Īe przez cały czas
za ubranie pociągałjąSebastian. Gdy na niego spojrzała, zrozumiała,Īe wskazuje na pokój obok.

– Tam jest Patrycja! – wołał.

Rzeczywiście, dziewczynka leĪała bezpiecznie na kanapie. Okazało się,Īe widząc ogień,
pięciolatek najpierw wyjąłsiostręzłóĪeczka, a dopiero potem pobiegłpo mamę.

Od tego czasu dla swojej mamy, sąsiadów, straĪaków, a takĪe uczniów i nauczycieli z jego
szkoły stałsiębohaterem.

Przyjaciółka, forum.polki.pl

KUTNO - Bohaterski czyn strażaka! Uratowałniemowlę... przez telefon
4
Taki straĪwzór dla wszystkich! Jarosak to ław Sobczyk uratował Īycie 4-miesięcznej
dziewczynce. Zrozpaczona matka, której córka zakrztusiła sięi nie oddychała, zadzwoniła na straĪ
5
poĪarnąi błagała o pomoc. Gdyby nie opanowanie i zachowanie zimnej krwi przez straĪaka,
dziewczynka prawdopodobnie juĪby nieĪyła.
Zapytany o to, czy czuje siębohaterem, z grymasem kiwa głową.
– Bohaterzy to sąw filmach, ja wykonujęswojąpracę. Decydując sięna słuĪbęw straĪy
po6
Īarnej miałemświadomość,Īe wielokrotnie będęnaraĪałswojeĪycie, by ratowaćinnych. To jest
moja misja i nie ma tutaj mowy oĪadnym bohaterstwie. Od tego jesteśmy – uwaĪa J. Sobczyk.
Łukasz Stasiak,Gazeta Lokalna Kutna i Regionu, 28 maja 2013


1
rąbaćdrewno na opał–débiter le bois de chauffage
2
przeraĪony– terrifié
3
ogień–le feu
4
straĪak –un pompier
5
opanowanie i zachowanie zimnej krwi –la maîtrise de soi et le sang froid
6
świadomość–la conscience
15PLV1ME1

Page : 3/6

5


Dokument 3– z Internetu

Warto pokazaćbohaterskie czyny

JuĪrusza czwarta edycja akcji „Zwyk wkrótce ły Bohater”. To akcja wyjątkowa, juĪraz po
czwarty prowadzona przez Bank BPH wspólnie z TVN oraz portalem Onet. Z niecierpliwością
czekamy na nowe historie i nowych, niezwykłych „Zwykłych Bohaterów”.


Spotkałeś na swej drodze kogoś, kto bezinteresownie niesie pomoc innym? Odznacza się
uczciwością, inicjatywąalbo odwagą? Ma wspaniałe pomysły, dzięki którymświat staje sięlepszy?
Nie wahaj sięi zgłoś“Zwykgo do akcji ły Bohater”! Dzięki niej moĪe o nim usłyszećcała Polska.

15PLV1ME1

htpp://www.zwyklybohater.pl

Page : 4/6

TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT

Le candidat rédige ses réponses exclusivement sur sa copie, les présente dans l'ordre
et les numérote conformément au sujet.

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points)
Tous les candidats traiteront les questions suivantes.

Répondez aux questions ci-dessous :
1. Czego dowiadujemy sięo amerykańskim profesorze z pierwszego dokumentu?
2. Kto według niego i jegoĪony moĪe byćbohaterem?
3. Czy Marek Edelman podziela ich zdanie? Co stara sięim wytłumaczyć?
4. Dlaczego on mówi o ofiarach w getcie warszawskim ? Jakie konkretne przykłady ludzkiego
bohaterstwa podaje? Dlaczego ci ludzie sądla niego bohaterami?


5. Kogo pokazująnam dwa fragmenty artykułów w gazetach?
6. Co odpowiada Jarosław Sobczyk zapytany, czy uwaĪa sięza bohatera?
7. Jak sięnazywa i na czym polega akcja przedstawiona w ostatnim dokumencie? Przez kogo
jest organizowana?

8. Kto moĪe braćw niej udział?

Seuls les candidats des séries S et ES et ceux de la série L qui ne composent pas
au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) traiteront la question suivante.

9. Czy zgadzasz sięz opinią,Īe Pola Lifszyc i doktor Korczak z dokumentu nr 1 są
„zwykłymi bohaterami”?

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie)
traiteront la question suivante.9. Jak rozumiesz zdjęcie z dokumentu nr 3?

15PLV1ME1

Page : 5/6

II. EXPRESSION ÉCRITE (10 points)

Seuls les candidats des séries S, ES et L qui ne composent pas au titre de la LVA
(Langue Vivante Approfondie) traiteront UN des trois sujets suivants en 150
mots environ.


Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie)
traiteront DEUX des trois sujets suivants en 100 mots environ chacun.


1. Co myślisz o wypowiedzi Marka Edelmana na temat bohaterstwa? Czy uwaĪasz,Īe
bohaterem jest tylko ktoś, kto w specyficznych warunkach wojennych ginie z bronią w ręku?
Udziel odpowiedzi w oparciu o document nr 1, dotyczący drugiej wojnyświatowej w
Warszawie.

2. Czy bohaterstwo i odwagęmoĪemy dziśoglądaćtylko w filmach? Na czym polega
codzienne bohaterstwo? Odpowiedz w oparciu o dokumenty nr 2 i 3 oraz swoje przeĪycia, oglądane
filmy i lektury.

3. Jesteśakcj zainteresowana/y ą „ Zwykły bohater”. Zgłośkandydata na bohatera. swojego
Napisz o nim i wytłumacz, dlaczego Twoim zdaniem jest on prawdziwym bohaterem.

15PLV1ME1

Page : 6/6