Sujet BAC TECHNOS 2015 Arménien LV1
7 pages
Armenian

Sujet BAC TECHNOS 2015 Arménien LV1

Cet ouvrage peut être téléchargé gratuitement

Description

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 ARMÉNIEN VENDREDI 19 JUIN 2015 _______ LANGUE VIVANTE 1 Séries : HôHôtelletellerie,rie, STI2D, STD2STI2D, STD2A, STL, ST2A, STL, ST2S S –– Durée de l’épreuve : 2 heures2 heures – coefficient – coefficient 2 2 Série STMG – Durée de e l’épl’épreuvereuve : : 2 heures – coefficient 3 _______ Le candidat indiquera en haut de sa copie s’il compose en arménien occidental ou en arntal ou en arménien oriental. ménien oriental. L'usage des dictionnaires et des calculatrices électroniques est interdit. Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est coms, assurez-vous qu'il est compplet. let. Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 02 juillet 2015
Nombre de lectures 45
Langue Armenian

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SESSION 2015ARMÉNIEN

VENDREDI 19 JUIN 2015
_______LANGUE VIVANTE 1


Séries : HôHôtelletellerie,rie, STI2D, STD2STI2D, STD2A, STL, ST2A, STL, ST2S S –– Durée de l’épreuve : 2 heures2 heures – coefficient – coefficient 2 2

Série STMG – Durée de e l’épl’épreuvereuve : : 2 heures – coefficient 3
_______


Le candidat indiquera en haut de sa copie s’il compose en arménien occidental ou en arntal ou en arménien oriental. ménien oriental.L'usage des dictionnaires et des calculatrices électroniques est interdit.Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est coms, assurez-vous qu'il est compplet. let.
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.Répartition des points

Compréhension de lpréhension de l’écrit ’écrit 10 points10 points
Expression écrite 10 points10 points


15AMTEME1 Page : 1/7 Texte en arménien occidental
Մարտի 8ը տարբեր երկիրներու մէջ
8 Մարտ 2013
1Ասպարէզ
Լուսինէ Ա ւ ագեան
Արդէն մէկ դարէ աւելի է, որ Մարտի 8- ը կը յիշուի որպէս կիներու միջազգային օր
ու շատ աղ ջիկներ եւ կիներ այս օրը կը սպասեն:
2Կաիներու օրը տղամարդիկ տօնած են արդէն Հին Հռոմի մէջ: Այդ օրը Հռոմի մէջ
3ամուսնաց ած կիներ սիրով եւ ջերմութեամբ կը շրջապատուէին , իրենց
45 ամուսիններուն կողմ է նուէրներ կը ստանային: Այդ օրը նոյնիս կ ստրկուհիները
նուէրներ կը ստանային:
51857- ի Մա րտ ի 8- ին Նիւ- եորք մանուածեղէնի գործարաններուն մէջ
6 7 8աշխատող ն երը առաջին անգամ երթի մի ջոցով բողոքեցին ցած աշխ ա տավարձ ի
եւ աղքատ աշխատանքային պայ ման ն երու մէջ աշխատելու դէմ: 1908- ին արդէն
10 անոնց թոռները ոտքի ելան երեխաներու աշխատանք ի արգելման,
գործարաններու մէջ աշխատավարձի բար ձրացման եւ, ընդհանրապէս, կիներու
իրաւունքներու համար:
1910- ին Գոփէնհակն կիներու միջազգային խորհրդաժողովին Քլարա Ցեդքին
9կ՛առաջարկէ Մարտի 8- ը ընդունիլ կիներու միջազգային տօն, ի պատիւ
15 անցեալին Նիւ- Եորք տեղի ու նեցած իրադարձութիւններուն: Առաջին անգամ
կիներու միջազգային տօնը կատարած են 1911- ին` Գերմանի ա, Աւստրիա, Դանիա
եւ Զուիցեր ի ա:
Ռուսաստան այ ս օր ը առաջին անգամ տօնած են 1913-ին, եւ մինչեւ այսօր մե ծ
շուքով կը դիմաւորեն: Այստեղ Մարտի 8- ին տղամարդիկ կը նուիրեն գեղեցիկ
20 ծաղկեփունջեր եւ անուշահոտ:

1 Ասպարէզ – Asparez, journal en ligne du cercle des journalistes « Asparez »
2 Հռ ոմ - Rome
3 շրջ ապատուիլ – être entouré
4 ստրկու հի – esclave (femme)
5 մանու ա ծեղէնի գո րծարա ն – fabrique textile
6 երթ - marche
7 բո ղո քել – se plaindre, contester
8 աշխատավարձ - salaire
9 ի պատիւ – en l’honneur de
15AMTEME1 Page : 2/7 10Ֆրանսա Մարտի 8- ին կը կազմակերպուին ժողովներ, ցոյցեր , երթեր՝ ի
պաշտպանութիւն կիներու իրաւունքներուն:
11Գերմանի ա այս օրը կիներ ո ւ իրաւունքներու իրաւապաշտպանները կը
կազմակեր պեն տարբեր ձեռնարկներ:
25 Մարտի 8- ը Չինաս տ ան բոլոր կ ի ներուն համար ոչ աշխատանքային օր է: Այս օրը
կիները կը մասնակց ի ն Միս ՓԷքինկ մրցոյթին եւ բոլորին կը փորձեն ապացուցել,
որ իրենք աշխարհի ամենագեղ եցիկ կինե րն են:
Հայաստա ն Մար տ ի 8- ը կը համարուի կիներու, գ եղեցկութե ան եւ մայրութեան
միջազգային օր, սակայն մեր երկիրը տօն է ոչ միայն այս օրը, այլեւ, ի ուրախութիւ ն
30 հայ կիներուն՝ Մարտի 8-էն սկսեա լ մինչեւ Ապրիլի 7- ը կը համարուի կիներու
ամիս: Այս օրը հայ տղամարդիկ իրենց կիներուն, մայրերուն, քոյրերուն կը նուիրե ն
տարբեր բան եր, ծաղիկ, անուշահոտ եւ այլն: Մարտի 8- ը Հայաս տ ան ոչ
աշխատանքային օր է:


10 ցոյց – manifestation
11 իրա ւ ապաշտպան – défenseur de droit
15AMTEME1 Page : 3/7 TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT


I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points)

1. Ո՞ր երկիրը առաջին անգամ տօ նած են կիներու օրը:

2. Ո՞ր թուականին Նիւ Եորքի մանուածեղէնի գործարանի աշխատողները
առաջին ան գամ բողոքեցին աղքատ աշխ ա տանք ային պայմ ա ններու դէմ:

3. Ո՞ր երկիրներուն մէջ առաջին ան գամ տօնուած է Մարտի 8ը՝ կիներու
միջազգային օրը:

4. Տղամարդիկ կիներուն Ռուսաստան ի՞նչ կը նուիրեն:

5. Հայաստա ն Մարտի 8ը աշխատանքայի՞ն օր է:

6. Հայաստա ն տօ նը ինչո՞ւ կիներո ւ ամիս կը նկատեն:


II. EXPRESSION ÉCRITE (10 points)

Traitez UN des deux sujets. (180 mots minimum)

1. Կիներու օրը նոյնիսկ Հին Հռոմի մէջ տօ նուած է: Ի՞նչպէս կը բացատրէք այդ
օրը տօնել ու կարեւորութիւնը:

2. Ներկայացուցէք կիներու եւ տղամարդոց այսօրուան աշխատանքային
պայմ ա ննե րը:


15AMTEME1 Page : 4/7 Texte en arménien oriental
Մարտի 8ը տարբեր երկրներում
8ը մարտի 2013
1Ասպարեզ
Լուսինե Ավա գ յան
Արդեն մեկ դարից ավել է, ինչ մարտ ի 8- ը նշվում է որպես կանանց միջազգային օր,
ու շատ աղ ջիկներ եւ կանայք այս օրվան են սպասում:
2Կանա նց օրը տղամարդիկ նշել են դեռ Հին Հռոմում : Այդ օրը Հռոմում ամուսնաց ած
3կանայք սիրով եւ ջեր մ ությամբ էին շրջապատվում , իրենց ամու սիններից նվերներ
45 ստանում: Այդ օրը նո ւյնիսկ ստրուկուհիներն էին նվե ր ներ ստանում:
51857 թվականի մարտի 8- ին Նյու- Յորքում տեքստիլ ֆաբրիկաներում
6 7 8աշխատող ն երը առաջին անգամ երթի միջ ո ցով բողոքեցին ցածր աշխատավարձ ի
եւ աղքատ աշխ ա տանք ային պայմաններում աշխատելու դեմ: 1908 թ. արդեն
նրանց թոռները ոտքի կանգնեցին երեխաների աշխատանքի ար գելման,
10 ֆաբրիկաներում աշխատավարձի բարձրացման եւ, ընդհանրապես, կանանց
իրավունքների համար:
1910 թ.-ին Կոպենհ ագենում կանանց միջազգային խորհրդաժողովին Կլարա
Ցետկինը առաջարկում է մարտ ի 8- ը ընդունել կանանց միջազգային տոն, ի
9պատիվ անցյալում Նյու- Յորքում տեղի ունեցած իրադարձությունների: Առաջի ն
15 անգամ կ ա նա նց միջա զգա յ ին տոնը նշել են 1911 թ.- ին` Գերմանիայում,
Ավստրիայում, Դանիայում եւ Շվեցիարիայում:
Ռուսաստանում այս օրը առաջին անգամ նշել են 1913 թ- ին, եւ մինչ օրս մեծ շուքով
են դիմավորում այդ օրը: Այստեղ մարտի 8- ին տղամարդիկ ն վ իրում են գեղեցիկ
ծաղկեփնջ եր եւ օծանելիք:

1 Ասպարեզ – Asparez, journal en ligne du cercle des journalistes « Asparez »
2 Հռ ոմ - Rome
3 Շրջ ապատվել – être entouré
4 Ստրկուհի – esclave (femme)
5 Տեքստիլ ֆա բրիկա – fabrique textile
6 Երթ - marche
7 Բողոքել – se plaindre, contester
8 Աշխատավարձ - salaire
9 Ի պա տիվ – en l’honneur de
15AMTEME1 Page : 5/7 1020 Ֆրանսիայում մարտի 8- ին կազմակերպվ ում են ժողովներ, ցույցեր , երթեր՝ ի
պաշտպանություն կանանց իրավունքների:
11Գերմանի ա յում այս օրը կանա նց իրավունքների իրավապաշ տպաններ ը
կազմակեր պում են տարբեր միջոցառումներ:
Մարտի 8- ը Չինաստանում բոլոր կանաց համար ոչ աշխատանք ային օր է: Այս օրը
25 կանայք մասնակցում են Միս Պեկին մրցույթին եւ բոլորին փորձում ապացուցել, որ
իրենք աշխարհի ամենագեղեցիկ կանայք են:
Հայաստա ն ում մար տ ի 8- ը համարվում է կանանց, գեղեցկության եւ մայրության
միջազգային օր, սակայն մե ր երկրում տոն է ոչ միայն այս օրը, այլեւ, ի
ուրախություն հայ կանա նց՝ մարտի 8- ից սկսած մինչ ապրիլի 7- ը համարվում է
30 կանանց մ իամսյակ: Այս օրը հայ տղամարդիկ իրենց կանանց, մայրերին, քույրերին
նվիրում են տարբեր նվերներ, ծաղիկնե ր, օծա ն ել իք եւ այլն: Մարտի 8- ը
Հայաստա ն ում ոչ աշխատանքային օր է:

10 Ցույց – manifestation
11 Իրավապաշտպան – défenseur de droit
15AMTEME1 Page : 6/7 TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT


I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points)

1. Ո՞ր երկրում են առաջ ին անգամ նշել կանա նց տոնը:

2. Ո՞ր թվականին Նյու Յորքի տեքստիլ ֆաբրիկայի աշխատողները առաջին
անգամ բողոքեցին աղքատ աշխ ա տանքային պայմանների դեմ:

3. Ո՞ր երկրն երում է առաջին անգ ա մ նշվել մա րտ ի 8ը՝ կանանց միջա զգա յ ին
օրը:

4. Ի՞նչ են տղամարդիկ նվիրում կանա նց Ռուսաստանում:

5. Հայաստա ն ում մարտի 8 ը աշխատանք այի՞ն օր է:

6. Ինչու՞ են Հայաս տ անում տոնը համարում կանա նց մի ամսյակ:II. EXPRESSION ÉCRITE (10 points)
Traitez UN des deux sujets. (180 mots minimum)

1. Կանա նց օրը նշվել է նույնիսկ Հին Հռոմում: Ձեր կարծիքով ինչու՞ է կարեւո ր
նշել կանա նց տոնը:

2. 1857թ- ին կանայք բողոքում էին աղքատ աշ խատանքային պ ա յմ անների դեմ:
Ձեր կարծիքով այսօր կանայք եւ տղամարդ ի կ հավաս ա ր պայմ ա ններ ունե՞ն:
15AMTEME1 Page : 7/7