SAR SIKLJIOL PES AND I FRANCIA

SAR SIKLJIOL PES AND I FRANCIA

-

Documents
5 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Niveau: Secondaire, Lycée, Terminale
1 Romani SAR SIKLJIOL PES AND - I FRANCIA Dokumenti kana aven thaj resen o familije thaj o chavre save astaren i shkola and-i Francuska AKAVA DOKUMENTI MOTHOVEL SA SO TUMEN PUSHEN Sar te pisosarel pes/ te shkurisarel pes o chavro and-i shkola, and-o kolegi, thaj and-i sredno shkola ? Mon chavro as chej ni vakijarel vadze franzuski. So shaj te kerelel pes and-i shkola, and-o kolegi, thaj and-i sredno shkola? Sar si kerdo o shkoluvanie and-i Franzuska? Kon si o manusha save trobul te ashunen pes and-i shkola, and-o kolegi, thaj and-i sredno shkola ? Savi asoziazia savi naj dur mandar, shaj te pomozisarel e chavren kana naj and-i shkola, kana ni dzanen and- i shkola? P.R.I.P.I Programa Regionalno pal i Integracia e Romenge thaj e manushengo kon si imigrantura C.A.S.N.A.V Centro Akademikano pal o sikllijavipen e Manushengo save aven akana, thaj e chavorenge kon piren

  • shaj

  • aktivitetija kerel

  • pes akava

  • kaj

  • jekh examino

  • katar tumaro

  • kana

  • thaj katar

  • pes


Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 42
Signaler un problème
 Romani P.R.I.P.IPrograma Regionalno pal i Integracia e Romenge thaj e manushengo kon si imigrantura C.A.S.N.A.V Centro Akademikano pal o en e Manushensiklli avio save aven akana, thaj e chavoren ekon iren SAR SIKLJIOL PES AND - I FRANCIA Dokumenti kana aven thaj resen o familije thaj o chavre save astaren i shkola and-i Francuska AKAVA DOKUMENTI MOTHOVEL SA SO TUMEN PUSHEN Sar te pisosarel pes/ te shkurisarel pes o chavro and-i shkola, and-o kolegi, thaj and-i sredno shkola ? Mon chavro as chej ni vakijarel vadze franzuski. So shaj te kerelel pes and-i shkola, and-o kolegi, thaj and-i sredno shkola? Sar si kerdo o shkoluvanie and-i Franzuska?  Kon si o manusha save trobul te ashunen pes and-i shkola, and-o kolegi, thaj and-i sredno shkola ? asoziazia savi naj dur mandar, shaj te pomozisarel e chavren kana naj and-i Savi shkola, kana ni dzanen and- i shkola?
1
 Sar te pisosaren, te shkruisaren tumare chavren and-i shkola, and-o kolegi, thaj and-i sredno shkola ?  And-imaternel, i cikniAnd-i Elementarno Colegi thaj sredno shkola shkola shkola O shkole premosaren,Kaj te dzal o chavro, i kana chavrensilen 3chej and-oC.P, Tumarochavo, as chej te silen o bersha kaj te Sar shaj teTrobul te ovel lenbersh katar o 316and-o kolegi trobul te resen pes, te dikhen dzan pisosarel pesdesembra and-o bershbersh anglal i 31jekhemanushe kon del savetijasavo ka te shkurisarelsavo astarda pes ( katardesembrakatar o bershmothovel e chavrenge te keren testura te dikhel peso 2 bersh and-o shkolesavo astarda pes, kaj tepes so dzanen thaj sar savo si lengo povedenie. ZEP, ZUS)shaj te ovel thana. Trobul te dzan te pushen keInspekziaki Kaj te shaj te pisosaren, te shkurisaren tumareAkademijathaj gote von ka den tumen jekh rdv. chavren and-i shkola, trobul te dzan te pushenJekhe manushesa kon del savetija and-oC.I.O. and-imeribeshen tumen.gote pashe kaj(Zentro kaj del pes informacia thaj kaj den pes Savetija) savo si maj pashe tumendar. ProzedureKa dikhel pes sode thana isi thaj kaj beshenGote and-i meri ka den tumen jekh lil, jekh sertifikati savo trobul te sikaven ko direktori and-itumen, thaj pal gova e Inspekziaki Akademija ka shkola thaj te den vi akala dokumentija :bichalel tumare chavren and-o klasi savo si lesko  niveli.Trobul te dzan so maj rano ko direktori  and-okolegi thaj i sredno shkola. Jekh rogen list e chavresko, cheijako, thaj jekh karnet katar i familija dokumentura katar i shkola save sasas maj anglal, sa so si tumen te sikaven Dokumentura jekh sertifikati katar tumaro stano, cher gote kaj beshen save trobun jekh sertifikati katar o doktori ande saveste mothovel pes soske, o chavro, i chej kerda pes lenge vaksine sa socherda pe lenge, thaj kaj o chavro i chej shaj te dzivisaren zaedno e averenar. Shaj te beshen avere manushenar. Sar si kerdi i Shkola and-i Franzuska? Akava trobul te dzanen : And-i Franzuskatrobul te dzal pesand-i shkola katar o 6 bersh dzi ko 16bersh. O chavro as chej shaj te dzal and-i shkola katar o 3 bersh, thaj pal gova shaj te dzal pes maj opre and-i shkola katar o 16 bersh.  Ishkola si publichno, si savorenge thaj si bi lovengo.Si vi shkole thaj kolegura savi si privatna thaj ande savende trobul te pokinel pes o siklijavipen.  And-ishkola shaj te dzan ci chavre thaj vi cheija.  2
Mothovel pes tumenge sar si i shkola DIKHEN TALAL KATAR O TABLOKana te zavarshisaren i sredno shkola shaj te dzan maj dur e UNIVERSITETAshkolasa. Shaj te keren 2 dzi ko 8 bersh, kava zavisil katar i BARI SHKOLA diploma savi kamen. thajKaj te shaj te dzan maj opre te sikljion, trobul te ovel tumen o BARI SHKOLAdiplome thaj o sertifikatura save lile and-e tumari phuv Kanazavarshisaren oBak pro Bak sredno(and-e 2 GENERALNO SREDNOdiploma, Bakbersh) SHKOLA, profesionalnoKatar akava so kamen te Sredno shkola PROFESIONALNO diplomai sredno shkola shaj te sikljion SREDNO SHKOLAektoBEPou ovel2 bersh, 3 bersh, 4 bersh. 1 2 CAP2ujitonde2 pro rito14 – 15 Akala4 bersh  3 bersh kana sharto13 – 14 zavarshisarel pes  4 bersh si jekh examino : KOLEGIachto12 – 13 5thaj lel pes jekh bersh diploma katar o shovto11 – 12 kolegi 6 bersh 10 – 11 C.M.2 bersh Naj examino CIKNI SHKOLA,Ziklo 3 Siklijavipen and-i C.M.19 -10 besrh kana inklel pes ELEMENTARNO cikni shkola 8 - 9 bersh C.E.2katar i shkola SHKOLA  1C.E.17 - 8 bershmaternel. C. P.Ziklo 26 - 7 bersh Bari sekzia5 - 6 bershMashkarutni 4 -5 bersh I SHKOLA MATERNELsekzia  Ziklo1 3 - 4 bersh Cikni sekcia 2 - 3 bersh Mo chavro, mi chej ni vakijarel vadze fransikane.So shaj te kerel pes and-i shkola, o kolegi i sredno shkola ? O chavre kon ni dzanen te vakijaren fransikane, thaj nashti te pisosaren lache franskikane, akala chavre pomozisaren pes katar o shkole. Vi kana dzan and-inormalno shkola, thaj and-onormalna klasurasi pe savei lengoro niveli, o chavre kon ni vakijaren lache fransikane, kiden pespo kajekh chasura and-o kurko and-o spezifikane kursura,akala kursura mothoven pes : - CLIN (klasura kaj astarel te sikljiol pesthaj )CRI( kursura save te pomozisaren pes) and-i elementarno shkola. - CLAklaso kana dzal o chavro and-i shkola, kana astarell)thajSi viFLE(fransikani chib e manushenge save aven avrijal, save naj franzuzura ) and-o kolegi thaj and-i sredno shkola.  3
Akala chasura kaj sikljiol pes, kamel pes te pomozisaren pes o chavre the shaj te sikljion so maj lachete oven, thajlaches.Sikljiol pes i fransikani chib, pomozisarel pes kaj te shaj te ovel lache and-e savore materie, predmetura save sikljion pes. Jekh spezifikani organizacia thaj aktivitetija kerel pes lenge propozicia kaj te shaj te pomozisarel pes i integracia e chavrenge thaj e manshenge sode avile. So aven akana. Tumen te beshen and-o gav, thaj te si jekh pomozisaripen tumare chavreske savo kerel pes katar o siklijarne katar i shkola thaj katar o CASNAV. Save si o bare manusha kaj trobul te prindzaren pes and-i shkola, and-o kolegi thaj and-i sredno shkola ? O soziali, i asistentkaO manush kon del saveti,I doktorka katar i Naziolnalno  thajkon kerel orientaciaEdukacia And-i cikni shkolapsixologikaneAnd-i cikni shkola, and-i shkola (C.O.P) And-i cikni shkola nasozialno asistentna And-o kolegi thaj and-i srednoprimar katar i Nazionalno Edukacia thaj katar iTumen te kamen shaj i siklijarni, i shkola vov si gote sa i vrijama. Vov shkola primar. mothovel so shaj te kerel pes kaj teuchitelka te akharelekhe doktore tumare sikljiol pes thaj savi profesija shaj techavreske. O doktori ka reseles so ma Kana si problemi, trobul te kerel pesbarzo kaj te dikhel o sastipen tumare lel pes. Kana dikhel pes akava kontakti and-o sozialna servizura and-i manush, akava delosibiliteta kate chavresko/cheijako. maxala, and-o kvartali kaj beshen. shaj te dikhel o manush, so dzanel tumaro chavre thaj savi si lengi motivacia And-o kolegi thaj and-i sredno And-o kolegi thaj and-i sredno shkolashkola O manush kon del i I Sozialno asistentka si kaj te shunel e orientacia (C.P.E) chavorAnd-o kolegi si kajekh givesa kana ien thaj lengere familien (von kana pushen thaj kamen te dzanendoktorka si gote. And-i sredno shkola vo Akava manush katar o kerel buti tha nesave butija, kana kamen te vakijaren,si svakoive thavo sha teomozisarel lel essavore butien ar so achen kana silen problemi e lovenar…) Tumenkana isi problemi e sastipnasa. Kana svako gives and-i shkola.nakel o bersh, o doktori kerel jekh lil te kamen shaj te len rdv lasa. Akaija Vov dikhel kana o chavre aven dzuvlikerel buti savore manushenar. ande saveste mothovel pes sar si o kasnie and-i shkola, thakana ni Tha sovaki aren laka, vokur ni vaki arelsastipen e chavresko, e cheijako thaj dzan and-i shkola. kanikaske, soske akava si lake butijakomothovel pes sa so kerda pes leske.Akava siekh vazno manush, kon sekreti, thaj profesionalno sekreti.kerel buti e familiasa thae chavrenar. OGlavno profesori and-o kolegi thaj and-i shkola dikhel i familia so maj but. Akava manush, kerel buti savorenar, pomozisarelO Glavno profesori si o manush, kaj kanaisi problemura,kana isi konfliktija. Tumen te kamen te vakijarel lesa, shaj te len kana te kamen rdv. Tumen shaj te vakijaren lesa kana isi problemura, pal o siklijavipen tumare chavrengo, sa so isi tumenar.
4
Kana o shkole, o kolegura, thaj o sredno shkole priemon manushe :  Tekamen tumen shaj te dikhen tumen esiklijarnenar, edaskalienar, e direrktorenar katar i shkola, thaj obare manusha and-i shkola (and-o kolegi, and-i sredno shkola), odoktorijaand-i shkola, osozialna asistentke and-ishkola, omanushakon den savetura, thaj konmothoven so trobul te kerel pes .asoziacia savi naj dur mandar, shaj te pomozisarel me Savi chavre avrijal andar i shkola, kana naj and-i shkola ?So maj but, thaj maj butasoziaciesave si and-o kvartali thaj and-i maxala kaj beshen keren buti, zaedno eshkolasa,and-o kolegithaj oCASNAV. Von shaj te pomozisaren e chavren «»kaj te sikljion maj lachese butienar so silen, shaj te keren aktivitetija, butija save te pomozisaren e chavren te sikljion maj barzo i fransikani chib, thaj oven so maj lache. Tumen shaj te kontaktirin, te vakijaren e dikretoresa katar i shkola, thaj katar o kolegi : von ka mothoven tumenge so trobul te keren thaj sar te keren kaj te pisosaren, te shkurisaren tumare chavre, tumare chavren and-e akala strukture. Kaj te len informacia thaj te pushen sa so trobul tumen e siklijvipnasa I asoziacia gote kaj beshen tumen, shaj te lel kontakti, katar i Akademija thaj katar o C.A.S.N.A.V, servizi katar i nazionalno obrazovanie, shkola,kaj te shaj te pomozisaren pes o manusha kon aven e siklijavipnasa.Ake o adresi , thaj o telefoni, katar o Inspekcie. Inspection Acadmique des Ardennes : 03 24 59 71 50 Inspection Acadmique de la Marne : 03 26 68 60 00 Inspection Acadmique de lAube : 03 25 76 22 22 Inspection Acadmique de la Haute-Marne : 03 25 30 51 51C.A.S.N.A.V Akademikano Centro vash o siklijavipen e manushenge kon aven, thaj manushenge kon piren po thana, kon si pirutne. Ake lengere kontaktura thaj lenge telefonura. Ardennes et Marne:03 26 61 20 39 Aube et Haute-Marne: 06 80 40 28 16Site : http://www.ac-reims.fr/casnav/ 5