//img.uscri.be/pth/b83a31788d3252b1df8b45655c5dbc748cad2c8d
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

ד"ר יגאל בן-נון - ממלכת יהודה והרעיון הפן-ישראלי

De
15 pages
בהשפעת מדיניותם של חזקיהו ובנו מנשה ובהשפעת האידאולוגיה הרואה ביהודה היורשת המדינית והתרבותית של ישראל, יצרו סופרי חצרותיהם כתב תעמולה מתוחכם המעניק אסמכתא כתובה לרעיון הפאן-ישראלי על קיומו של תור זהב דמיוני בראשות מלך יהודאי שמלך בירושלים. אחרי שהוכיחו שמלך חברוני-ירושלמי מלך על כל ממלכת ישראל ההיסטורית, נקמה יהודה בישראל והשתלטה על מורשתה במועד בו כבר היו מסוגלים סופריה לקבוע מסורות על-ידי ניסוחם בכתב על מגילות קלף ועל פפירוסים. סוגה ספרותית זו של רומן היסטורי בעל מסר אידאולוגי-פוליטי התפתחה בהמשך ויצרה בין השאר את מגילות רות ואסתר. מאמר זה בא להוסיף נימוקים לקביעת אפשרות קיומה של "הממלכה המאוחדת" אך גם לבדוק מחדש את מסקנת חוקרים אחדים בנוגע למחברי הסיפורים בספרי שמואל א (פרקים ט-לא), שמואל ב (פרקים א-כד) ומלכים א (פרקים א-י; יא, א-כא) על ממלכה זו ועל חצר המלוכה ששימשה אותם כמודל לחיבוריהם.
Voir plus Voir moins

ןושל ,םואל
םחולו ימלוע םש לעב ןשלב ,ןנרוא יזוע לש 90-ה ותדלוה םוי גח דובכל םירמאמ ץבוק
,םיברה ויבהואל הגיגח אוה לארשיב חרזאה תויוכזל תח אלל
תיתד היפכ דגנ :םיכשמתמה ויקבאמל ויתימעו ,וידידי ,וידימלת םיעשתה ותדלוה םוי תד ילדבה אלל לארשי יחרזא לכל ףתושמ םואל ןעמל תינמואלו
.הנידמהמ תדה תדרפה דעבו ,ינתא אצומו
ןנרוא יזוע לש
יזוע לש ויפתוש ידי לע הרקוהב שגומ הז ץבוק
"ילארשי ינא" תתומע לש יטפשמה קבאמל
"ילארשי ינא" תתומע ידי לע הרקוהב שגומ www.ani-israeli.org םירמאמ ץבוק :ןושל ,םואל ךותב ."ילארשי-ןפה ןויערהו הדוהי תכלממ" .2013 לאגי ,ןונ-ןב
ינא" תתומעב םירבח ידי לע הרקוהב שגומ ;ןנרוא יזוע לש םיעשתה ותדלוה םוי דובכל
.66–57 'מע ,"ילארשי ינא" תתומע [:ביבא לת] .םיכרוע רימת ןדו הרפע ,תייל-העושי ,"ילארשי
ןונ-ןב לאגי
ילארשי-ןפה ןויערהו הדוהי תכלממ
יכמות תמועל ךומנה ךוראתה ידיסח םיגולואיכרא ןיב ןיידע שטינ ךשמתמ חוכיו
וא ירמוע תיבל ןסוחייו תוריפח ירתאב תובכש לש ןיוהיז ןיינעב הובגה ךוראתה
ןיקשיסוא דוד ,ןמאנ בדנ ,ןייטשלקניפ לארשי :המלש לש םירעושמה ותוכלמ ימיל
המצעמ לש המויק תא םיללוש – םהיניב םיסנאוינה ילדבה תורמל – גוצרה באזו
-ןב ןונמא ,יאלק הירכז ,םתמועל .המלשו דוד לש םנוטלש תחת תילכלכו תינידמ
,ודיגמב םירוציבהש חיכוהל םימחלנ רזמ תלייאו ןרפלה ךורב ,רזמ יחימע ,רות
הובגה ךוראתה ידיסח .הריפסה ינפל תירישעה האמה ןמ םה דוד ריעו רזג לת ,רוצח
ורציש ןמזה חורל העינכבו היצורטסנוקדב ,םזילמינימב םהיבירי תא םימישאמ
םהידגנתמל םיקיבדמ "םישדחה םיגולואיכראה" ,ךדיאמ ;םישדחה םינוירוטסיהה
."םיטסילטנמדנופ" וא "םינרמש" ןוגכ םייוניכ
םיעירכמ ויאצממש ,קיודמ עדמכ תספתנ היגולואיכראה בחרה רוביצה יניעב
תורמל .רבדה ךכ אל ךא .ירוטסיהה םוחתב תוחנה לוספל וא תמאל לוכישו תוקולחמ
היגולואיכראה לש החוכב ןיא ,םינומשה תונשב הז עדמב תיתועמשמה תוחתפתהה
קר אלא ,הריפסה ינפל תירישעה האמה לש היפרגוירוטסיהה תייגוסב עירכהל
קר הנורתפ תא אצמת היגוסה ,יתכרעהל .ןוידה יפתתשמל תיוולנ הקמנה קינעהל
םיאצמימ לע תונעשיה ךות ,ינורכאיד ילאוטסקט חותינ תוכזב ,ירוטסיהה רקחמב
תטיסרבינואב היגולואיכראל גוחה שארש אוה הרקמ אל .םייפרגיפאו םייגולואיכרא
רשא לינ םע דחי ךרעש ןיוצמה רקחמה תא ססיב ,ןייטשלקניפ לארשי ,ביבא-לת
-לת תטיסרבינוא תאצוה) "סותימל תירוטסיה תואיצמ ןיב ,המלשו דוד" ,ןמרבליס
ןונ ןב לאגי 57ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
.םיגולואיכרא םיאצממ לע רשאמ תוחפ אל םיילאוטסקט םיקומינ לע (2006 ,ביבא
הכלממה" הנוכמש המ לש המויק תורשפא תעיבקל םיקומינ ףיסוהל אב הז רמאמ
םירופיסה ירבחמל עגונב םירקוח לש םתנקסמ תא שדחמ קודבל םג ךא "תדחואמה
םיקרפ) א םיכלמו (ד"כ-'א םיקרפ) ב לאומש ,(א"ל-'ט םיקרפ) א לאומש ירפסב
רשפא .םהירוביחל םגד השמשש הכולמה רצחו וז הכלממל עגונב ןכו (א"י-'א
לש התמצוע תדימו החטש יבגל םירקוחה ברקב הבחר המכסה תמייקש רמול
הרשוע ירואיתב זירפה יארקמה רופיסהש םיעד-ימימת לכה .תדחואמה הכלממה
.קפסב לטומ וניא ,תלשושה יבא ,דוד ךלמה לש ירוטסיהה ומויק םג .הפקיהו
ךלמ לאזחל תסחוימה ןד-לת תבותכו (31 הרוש) באומ ךלמ ינובידה עשימ תבותכ
תוכלממ ,עודיכ ."דוד תיב" םשב תלשוש לש המויק לע תודיעמ (9 הרוש) םרא
םע דחי .ירמוע תכלממ וא דוד תכלממ ןוגכ ,תלשושה יבא םש לע תוארקנ תובר
:ךכל הייארה .קפסב תלטומ דוד תיב תלשוש לש התופיצר יכ ןייצל בושח ,תאז
.תלשושה הפלחתה חצר לכ ירחאו םיכלמ העשת וחצרנ לארשי תכלממ תודלותב
ןומא ,היצמא ,שאוי ,הילתע ,היזחא) הדוהיב םיכלמ השיש וחצרנ רשאכ ,הז תמועל
לש םתקיזש קיסהל אלא סונמ ןיא .תלשושה הפלחתה אל עיתפמ ןפואב (והישאיו
ךכמ האצותכו רתויב תקפקופמ דוד תיבל והישאי רקיעבו הירזע ,היצמא ,שאוי
.תלשושה תופיצר תדגא םג
טבמ .יארקמה טסקטה ךותב יוצמ "תדחואמה הכלממה" לש המויק ןפוצ
םתגוס תא רידגהל רשפאמ ,םייטנוולרה םיקרפב ,םיכלמו לאומש ירפסב ינורכניס
תמגוד ,םיסנ םישחרתמו םילא םיבככמ ובש יגולותימ רופיס הז ןיא .תיתורפסה
ירופיס .תובאה ירופיס חסונ יתדגא רופיס אוה ןיא .תומשו תישארב ירפס ירופיס
םינייטצמ םהיתובהאו םהלש רצחה יככת ,המלשו דוד לש הכולמה סכל םתיילע
.תחלוקו הרורב הפשב ,קיודמ םיעוריא רואית םיללוכו םיטרפ לש בר עפשב
ןונ ןב לאגי 58ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
לש ןהיתומש ןויצב השענש קיודמה שומישה אוה הלא םירופיסב טלובה רבדה
תומוקמה לש ינדפק ןויצב ןכו (באה םשו יטרפ םש) תוינשמהו תוישארה תויומדה
יתינמ הנושאר הקירסב .לארשיבו תשלפב ,הדוהיב םייטנוולרה םייפרגואיגה
יכלמ תשולשל ,עיתפמ ןפואב .םינוש םימינופוט 183-כו םימינורטפ 221-כ םהב
57 םיכלמו לאומש ירפסב םישדקומ הקוחרה תירישעה האמה ןמ תדחואמה הכלממה
ינפל 587 -ל 931םינשה ןיב) דחי הדוהיו לארשי יכלמ םיעבראל הז תמועל .םיקרפ
דוד ,לואש תודוא םייארקמה םיטסקטה יכ ןייצא .םיקרפ 37 קר םישדקומ (הריפסה
םילודג םיכלמ לע םיטסקטה וליאו ,תורוש 9381-ו םילמ 29927 םיללוכ המלשו
םינומ ,(עשילאו והילא תודגא ללוכ) ןכמ-רחאל הנש האמכ ויחש ,באחאו ירמעכ
תולולכ ,תלשושה דסיימ ,ירמוע לע וניתועידי לכ .תורוש 320-ו םילימ 3875 קר
.ינשרד תרמוא היצרופורפסידה .'א םיכלמ רפסב םילמ 238-ב קר
,לואש לש םתוכלמ ירופיסש הנקסמל ונתוא הכילומ תיתורפסה הגוסה תעיבק
הנממו רודל רודמ הרבעש הפ-לעבש תרוסמכ רבחמה תעידיל ועיגה אל המלשו דוד
אלו תיממע תרוסמכ תילארוא רבחמל םיעיגמה םיעוריא .היטרפ ושבתשה וא וחכשנ
.המצע ינפב תיתורפס הגוס תקזחב םהו ,בטיה ונל םיעודי בתכב דועית תועצמאב
עשוה ,סומעכ בתכה יאיבנ לש תורפסל המדקש ,"םיאיבנ ירופיס" הנוכמה הגוס וז
תיעישתה האמה ףוסמ עשילאו והילא ירופיס רוזחמ ,המגודל .ץומא-ןב והיעשיו
דעומ ןיב רבע בר ןמזש ןויכמ .קויד רסוחבו ,םישנאו תומוקמ תומש טועימב ןייטצמ
לש םמש תא וליפא עדוי רבחמה ןיא ,םהב םיראותמה םיעוריאה ןיבל בתכב םתאלעה
"תדחואמה הכלממה" ירופיס םיארנ ךכ אל .בתוכ אוה םהילעש םראו לארשי יכלמ
יחש הייאר-דע ידי-לע ובתכנ םהש השוחת שי ארוקל .םיקייודמ םיטרפ םיעפושה
.בר טוריפב םהילע חוודל היה לגוסמ ךכמ האצותכו ,קלח םהב לטנ ,םיעוריאה תא
תא קייודמב ומשר הלא םיכלמ לש םהיתורצחב ויחש םירפוסש חיננ םא
ןונ ןב לאגי 59ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
תורצחב בתכב שומישה היה תירישעה האמב םאה :הלאשה תררועתמ ,םהיתורוק
תובכרומ הכ תויפרגוירוטסיה תוריצי חימצהל היה לוכיש הדימב ץופנ ולא הכולמ
ינורכאיד טבמ ?רוזאב וטלשש תוירפמיאב אל םגו ארקמב אל – ערו חא ןהל ןיאש
תיעישתה האמל דע .ךכמ הקוחר תואיצמהש חיכוי תויפרגיפאה תוילגתה לע
ישאר לע תומש ןויצ קר ללכ אצמנש טעמה .תוישממ תובותכ ןענכב ואצמנ אל
,יניסב םדא'חלא טיבארצ יאצממ ןהיניב ,תומודק תובותכ רפסמו םינודיכו םיצח
חול .תיז-לתבו תיתשלפה רזגב ולגתהש תיב-ףלא תומישרו הטרצ תבזע תבותכ
תובותכ תואצמנ ונידיב .הפוקת התואל ךייש אוה ףא ,ריש לש הנבמב בותכה ,רזג
בר ןמז ,תיעישתה האמה לש ינשה שילשה ןמ לחה קר םיסרח לע רתוי תוכורא
ןיא ךא ,תירגואב הרצונש הפנע תורפס םנמא שי .תרעושמה המלש תוכלמ ירחא
,ןכ לע רתי .דבלב תיטאופו תיתימ תורפס אלא ,תיפרגוירוטסיה הביתכ לכ הב
הדוהי תוכלממ ןידכ היסא תמדקב תוחתופמו תולודג תוכלממ לש ןתוברת ןיד ןיא
לאומש ירפסב םימישרמה םיטסקטהש החנהה .ןתווהתה תישארב ויהש ,לארשיו
תואיצמל תדגונמו הריבס-יתלב ךכיפל תיארנ תירישעה האמב ובתכנ םיכלמו
,הלא םירופיס לש םתמר ןיב רעפ םייק .הפוקתהו םוקמה לש תיתוברת-ויצוסה
,לארשיו הדוהי יחטשב תוילהנמ תובותכ לש טלחומ רדעיה ןיבל ,םתומכו םתוכיא
.תוחתופמ תוכלממ לש ןמויקל החכוה ןהש
חתופמ היה המלשו דוד ימיב רצחה ירפוס לש עדיהש החנהכ לבקנ םא ףא
םלענ דציכ הלאשה תלאשנ ,ףקיה-בחר יפרגוירוטסיה רוביח תביתכ ידכ דע ויד
אל םהישרוי ימיבש רשפא ךיא ?םהירחא ואבש םיכלמה לכ ימיב הז עדי עיתפמב
םעברי םיכלמה לע םיטרופמ םיירוטסיה םיטרפ ונל רוסמל םילגוסמ םירפוסה ויה
ירופיס קר אלא ,(ס"הנפל 914 – 930/931) םעבחרו (ס"הנפל 909 – 930/931)
ולכי אל הפוקתה ירפוסש ןכתי ךיא ?הפ-לעבש תורוסמ ךמס לע םיאיבנ לע הדגא
ןונ ןב לאגי 60ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
ונל רסמנש עדימה תמגודכ ,םירצמ ךלמ קשיש עסמ לע יתועמשמ עדימ ונל רוסמל
םילגוסמ ויה אל תיעישתה האמה ירפוסש ןכתי ךיא ?םיתשלפב דוד תומחלמ לע
ירמועכ םילודג םיכלמ לש םהיתומחלמו םהילעפמ לע תודדוב תורוש אלא בותכל
.הז עדי דוביא קידציש רוזאב יטמרד עוריא םוש לע ונל עודי אל ירה ?באחאו
ועיגה אל ,(749/750 – 790) שאוי ןב םעברי ימיב ,לארשי תכלממ לש הפוסב םג
.תישממ תיפרגוירוטסיה הביתכל ברקתתש חוויד תמרל םירפוסה ןיידע
תיעיבשה האמה ןמו (696/697 – 726) והיקזחכ תינימשה האמה ןמ םיכלמ לע
םיטרפ ונל ורסמנ אל ,םיכלמ רפס יכרוע לע םיצרענה ,(609 – 639/640) והישאיכ
לש םנוטלש ךשמ ןויצ םג ."תדחואמה הכלממה" ירופיסל האוושהב םיקיודמ הכ
םירבחמהש ונדמלל וב ידו ,דשח ררועמ דחא לכ "הנש םיעברא"כ המלש לשו דוד
לבוקמה גהונל תדגונמ וז הדבוע .םנוטלש ךשמ לע וליפא רבד םיעדוי םניאש םידומ
לחה הדוהיו לארשי יכלמ לש םנוטלש ךשמ תא קיודמב םינייצמה ,םיכלמ ירפסב
יכלמ תגצהל םיכלמ רפס ירבחמ לצא תושמשמה תוחסונה םג .םעבחרו םעברימ
."תדחואמה הכלממה" ירופיסמ תורדענ םנוטלש תכרעהו ,הדוהיו לארשי
םהימיב ובתכנ אל םינושארה דוד תיב יכלמ תורוק םא :תשקבתמה הנקסמה
בצמב .רתוי רחואמ םינש תואמ ורבוח םהש עמשמ ,הפ-לעב םהיבתוכל ועיגה אלו
םיעוריא יבגל תימואלה העדותב דורשל םעמועמ ןורכיז קר היה לוכי הז םירבד
לוכי ,םירחואמ םירפוס לש םטע ירפ ,םיעוריאה רואיתב ברה טוריפה .לרוג-ירה
עדיה תא הלא םירבחמ ובאש ןיאמ .תוקפסו תויהת וב ררועלו ארוקה תא ךיבהל
?םיכלמה לש םהיתובשחמו םהירוהרה לע ועדי ןיינמ ?םיקוחר הכ םימי לע קיודמה
.םירחואמ םיבתוכ לש םנוימדמ םיעבונה םירופיסב רבודמש קיסהל אלא סונמ ןיא
ינידמ ןויער ותריש םהיבתכ :תיתורפס תועשעתשהכ םהירופיס תא ןיבהל ןיא ךא
ורקיע .722-ל 734 םינשה ןיב רושא ידיב לארשי תכלממ שוביכ ירחא שבגתהש
ןונ ןב לאגי 61ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
תראופמ הסרג והיקזח ןוטלש תחת הדוהי תכלממ יבשותל קפסל היה ןויערה לש
לש היתורוק לע תוחפ אל תססבתמה ,תטלשה תלשושה לש ירוטסיהה הרבעל
ןיאש ,םיקוחר םימיב ,וז הסרג יפל .םתכלממ תורוק לע רשאמ לארשי תכלממ
תודיחי יתש .תוכלממה יתש חטש לע םילשורי יכלמ וטלש ,םרכוזל לוכי שיא
ןחלופה םוחתב םיאטח קרו ,תראופמו הקזח ,תחא הכלממ םעפ ויה ולא תוינידמ
ףרצלו הנשויל הרטע ריזחהל דוד תיב יכלמ לע ,התע .הכלממה גוליפל ואיבה
תינידמה התרקוי לע ,תוירושא תויצניבורפל הכפהש ,לארשי תכלממ תא םהילא
,"תדחואמה הכלממה" הנוכמה ינוימד בהז-רות דלונ ךכ .תיתוברתה התשרומ לעו
.םיבר תורוד לש םנוימד תא הביהלהש ,םש אלל הכלממ
םיבייח ויה םירבחמה ,המלשו דוד לע האפופאב םירואיתה קוידל עיגהל ידכ
םגדכ םהב שמתשהלו ,היככתו היגהנמ תא ,הכלממב רצחה ייח תא בורקמ ריכהל
אוה ןייטשלקניפ תעצה יפל םירופיסה רוביח דעומ .םהירופיס תולילע תיינבל
.הנודנה הכלממה יעוריא ירחא הנש תואמ-שולשכ ,הריפסה ינפל תיעיבשה האמה
לש םחומב םקריהל ולחה הלא םירופיס יתכרעהל ךא ,ירשפא-יתלב וניא הז דעומ
המייקתה וימיב .והיקזח לש ותוכלמ ימיב ,תינימשה האמה ףוסב רבכ רצחה-ירפוס
,םירומזמ ,םיריש ,םילשמ ףוסיא ראשה ךותב הללכש הפנע תיתורפס תוליעפ
(696/697 – 726) והיקזח ןוטלש ןיבש ןמזה קרפ םא .םע-ירופיסו םיסותימ ,תודגא
הכולמ-רצח וזיא :הלאשה תלאשנ ןיידע ,ריבס הארנ (609 – 639/640) והישאיל
?םירופיסה תיינבל ישעמ םגד השמיש
היתוחלצה ,תינידמה התמצוע ,לארשיב ירמוע תיב תלשוש לש התלודג רואל
,(םיאדוהיו םינודיצ ,םימרא םע תותירב) הלש תמדקתמה ץוחה תוינידמו תויאבצה
-852) באחאו (884-873) ירמוע לש הכולמה-תורצחש הנקסמל ןייטשלקניפ עיגה
ןיב םייקש בר ןוימד רואל .המלשו דוד לע םירופיסה תביתכל םגדה ויה (873
ןונ ןב לאגי 62ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
ירמוע תיב ןיב תודירפמ הנש םייתאמכ ,תאז םע .הריבס תיארנ החנהה ,הלא םיכלמ
,ןכל .םירופיסה לש םרוביח ןמזכ םיעצומה ,תיעיבשה וא תינימשה האמה ףוסל
שרפהב הז גוסמ תיפרגוירוטסיה הביתכל תורשפאה תא םילטבמה םיקומינה לכ
השמישש הכולמה-רצח ,יתכרעהל .וז הזתופיה לע םג םילח תובר הכ םינש לש
תוכלמ רמולכ ,םירבחמה לש םנמז-תב קר תויהל הלוכי םירופיסה בוציעל םגד
.(641/642 – 696/697) השנמ ונב תוכלמ וא ,(696/697 – 726) והיקזח
הביתכה תלוכילו בתכה תצופתל קר רושק וניא הלא םיטסקט לש םרוביח דעומ
תא ודילוהש םייגולואידיאה םיעינמל הנושארו שארב רושק אוה .תיפרגוירוטסיהה
םיבשויה םיאדוהי םיכלמ לש םתושארב הדוהיו לארשי תא הללכש הכלממה ןויער
יתשל תורושקה תויממעה תורוסמהו תודגאה רקחו הכולמה תפוקת רקח .םילשוריב
תיטננימודה םתעפשה תחת בר ןמז התיח השלחהו היינעה הדוהיש דמלמ תוכלממה
ןורמוש שוביכ .תיתוברתו תינידמ הניחבמ רתוי םימדקתמ ויהש ,לארשי יכלמ לש
הירוטסיהב עירכמ הנפמ ללוח תירושאה הירפמיאה ידיב 722 תנשב לארשי תריב
ומלענ אל ,לארשי תכלממ תא וביכרה תרוסמה יפלש ,םיטבשה תרשע .רוזאה לש
םיבר ךא ,םהיתוזוחמב םלוככ םבור ורתונ םה .ןויטבמסל רבעמ םשפחל ךרוצ ןיאו
םתוא טולקל ץמאתהש ,והיקזח לש ורצחב םילשוריב טלקמ ואצמ םהיליכשממ
.תיתוברתה םתשרומ תאו
העברא יפ הלידגהו םילשורי תייסולכוא תא הרשע יפ הליפכה וז השדח הריגה
אצוממ היה ריעה תייסולכוא תיצחממ רתויש ךכ ידכ דע ,ברעמ ןוויכב החטש תא
לש התחימצל םרג הדוהי ירפוסו לארשי ירפוס ןיב םילשוריב שגפמה .ילארשי
הנוצר לע םיתתשומ הז ינידמ ןויער לש ויתונורקע .תילארשי-ןפה היגולואידיאה
ותונקתפרה תובקעב החטשמ לודג קלח הדביאש ,הנטקה הדוהי תכלממ לש
.םילארשיה תכלממ לש תימיטיגלה תשרויה תויהל ,בירחנס עסמו והיקזח לש
ןונ ןב לאגי 63ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
הכישמ-דקומ התיה ,ןמזה בור הב הטלשו הדוהי לע הליפאה רבעבש ,וז הכלממ
התעמ .תוירושא תויצניבורפל זאמ הקלוחו התואמצע תא הדביא ,םירז םישבוכל
ןחלופה םוחתב םכשו הליש ,לא-תיב היתובירי לומ הרוכבל ןועטל םילשורי הלכי
היתוכלשה תאו וז הפיאש קזחלו ססבל ידכ .ינידמה םוחתב ןורמוש הריבה לומו
הרקוי-יבר ויהש םיטסקט תועצמאב חיכוהל ךירצ היה תוילאירוטירטהו תוינידמה
םיכלמ לש םנוטלש תחת תחא הכלממ ויה הדוהיו לארשיש ,"םתוקיתע" תוכזב
יכרוע .הז בהז-רות תפוקתל ,הנשויל הרטע תרזחהל ףואשל שי ןכלו – םיאדוהי
םוחתב םיאטחב המלש ךלמה תא םישאהל וססיה אל תיטסימונורטואדה הירוטסיהה
תולעב תויחא-תוכלממ יתשל תדחואמה הכלממה לש התוקרפתהל ומרגש ןחלופה
.לא/הוהי :תפתושמ תוהולא
היתורוסמ תא םגו "לארשי" םשה תא הגרדהב הדוהי תכלממ הל הצמיא ךכ
זוחמ םש לע ,השנמ םשב ונבל והיקזח ארק הרקמב אל .שדחמ ןתכירע ךות
רשפא-יא .הז יפרגואיג חטשל ותקיז תא שיגדהל ידכ ,םירפאל ןופצמ לארשיב
העפשה ילעב ןיידע ויה היגיצנ יכ הביריה הכלממה לש תורוסמה ןמ םלעתהל היה
חסנל ךירצ היה ,תאז םע .םתוא הטלקש ידבכנ ברקבו םירפוסה יגוחב
ירופיס ודלונ ךכ .תויאדוהיה תורוסמב ילרגטניא ןפואב ןבלשלו ולא תורוסמ שדחמ
.םיאדוהיה קחציו םהרבא לש םנבלו םדכנל ילארשיה בקעי תא וכפהש תובאה
חא לש ותומד הדמצוה הילאש ,ילארשיה איבנה ,השמ לש ותומדל השענ םג ךכ
.םילשורימ םיינהוכ ןחלופ יגוח גציימה ,ןרהא ,רוכב
םירפוסה םע םיכוכיח ילב הרבע אל םילשוריב םילארשי םיליכשמ תטילק
תומשבו תישארבב םירופיסה ךרואל םילגתמ הלא תובירי ינמיס .םיאדוהיה
תוריתסה ןמ תומלעתה ךות וז ךותב וז ובלוש וא וזל וז ודמצוהש תוליבקמ תוסרגכ
האמה ףוסב .דודו לואש ירופיסב םג תרכינ לארשיל תיאדוהיה הביאה .ןהבש
ןונ ןב לאגי 64ןנרוא יזוע דובכל םירמאמ ;ןושל ,םואל
תשורי לע טלתשהל תוירזכאו תומילא םיכרד והישאי ךלמה הסינ תיעיבשה
.וינהוכ ירבק לוליחו לא-תיב שדקמ סרה ידכ דע תכל קיחרה אוה :החטשו לארשי
עורזה חוכב התפכנ הילעש ,הדוהי תייסולכוא לש הירפירפב עגפ ףא והישאי
זכרלו תוקיתע תויממע תורוסמ לטבל הפאשש ,םימי-תרצק תינחלופ המרופר
לע םימייוסמ םילאו שדח ןחלופ תייפכש קפס ןיא .דבלב םילשוריב ןחלופה תא
תא ררוע חטבלו ,ללוח קיתעה םנחלופ שדקמש םילארשיל םענ אל והישאי ידי
ירחאש אלפ אל .ימיטיגל אלל ךפה ירוזאה םנחלופש םיבר םיאדוהי לש םתמח
לע וירפוס ובתכש רוכזא םוש ןיא ודיגמב והישאי תא חצר וכנ םירצמ ךלמש
.ותומ לע לבאתה םעהש ךכ
,תוירוטסיה תולבונכ רידגהל רשפא ילארשי-ןפה ןויערה לש הלומעתה ירופיס תא
אל ןמרבליסו ןייטשלקניפ לש םרקחמ םוסריפ זאמ .ינוימד ימואל רבע תוראפמה
ןותנ ןיידע םירתא רפסמ לש םכוראת ךא ,וילע םירערעמה םינוירוטסיה ואצמנ
םינרמש םירקוח םג .ההובגה היגולונורכה םרזמ םיגולואיכרא ברקב תקולחמל
ללכ התיה אל תדחואמה הכלממהש םידומ ןרפלה ךורבו רמל הרדנאכ תיסחי
תניחבמ אלו תינידמה התמצועו החטש תניחבמ אל ,ארקמב תראותמ איהש יפכ
.ידגאה הרשוע
היגולואדיאל םאתהבו ,השנמ ונבו והיקזח לש םתוינידמ תעפשהב :םוכיסל
םהיתורצח ירפוס ורצי ,לארשי לש תיתוברתהו תינידמה תשרויה תא הדוהיב האורה
ומויקלו ,ילארשי-ןפה ןויערל הבותכ התכמסא קינעמה םכחותמ הלומעת-בתכ
ךלמש וחיכוהש ירחא .םילשורימ יאדוהי ךלמ תושארב יביטקיפ בהז-רות לש
לארשיב הדוהי המקנ ,תירוטסיהה לארשי תכלממ לכ לע ךלמ ימלשורי-ינורבח
עובקל םילגוסמ ויה השנמו והיקזח ירפוס ובש דעומב ,התשרומ לע הטלתשהו
תיתורפס הגוס .םיסוריפפ לעו ףלק תוליגמ לע בתכב ןחוסינ תועצמאב תורוסמ
ןונ ןב לאגי 65