Pra sk spole enskov dní seminá je ur en diplomant m a doktorand m kte sm ují k diserta ní práci

-

Documents
3 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Niveau: Supérieur, Doctorat, Bac+8
PREZENTACE Pra?sk? spole?enskov?dní seminá?: ? je ur?en diplomant?m a doktorand?m, kte?í sm??ují k diserta?ní práci v t?chto oborech: antropologie, historie, filozofie, politologie, sociologie, ekonomie, mezinárodní teritoriální studia; ? po?ádá ro?ní cyklus tematick?ch a interdisciplinárních setkání veden?ch ve francouz?tin?: - doktorsk? seminá? po?ádan? jednou za m?síc. Je ur?en pro studenty nav?t?vující Seminá? v?chovy k v?decké práci a sm??ující k získaní mo?nosti doktorského studia pod dvojím (?esko-francouzsk?m) vedením (thèse en co-tutelle). (CEFRES, Vy?ehradská 49, Praha 2, pond?lí 14-16 hod.); - seminá? v?chovy k v?decké práci po?ádan? jednou za m?síc a v?novan? v ka?dém roce p?edem stanovené tematice s d?razem na interdisciplinaritu. Koná se v p?edem ur?ené pond?lí od 9.30 – 11.30 hod. (CEFRES, Vy?ehradská 49, Praha 2). - odborné konzultace (tutorat de recherche) jsou poskytovány na základ? ?ádosti student?; ? dává student?m mo?nost vyu?ívat specializovanou knihovnu z oblasti spole?ensk?ch v?d v CEFRES (po-?t: 9-17 hod.); ? poskytuje prostor pro setkávání a diskuse mezi ?esk?mi a francouzsk?mi studenty zab?vajícími se problematikou ?eské republiky, st?edoevropsk?ch a v?chodoevropsk?ch zemí a Evropské unie; ? Zájemci se mohou hlásit e-mailem u kordinátor?. PODMÍNKY P?IJETÍ Ur?eno pro uchaze?e z ?ad diplomant? a doktorand?. P?edpokládá se, ?e ka?d? ú?astník bude prezentovat své v?zkumy v rámci doktorského seminá?e, které se budou t?kat diserta?ní práce nebo p?ípravného projektu diserta?ní práce.

  • question du libéralisme

  • co-directeur

  • atelier en sciences sociales de prague

  • thèse de co-tutelle

  • dire sous la double direction

  • pro ?eské poslucha?e

  • séminaire doctoral

  • néo- libéralisme


Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 27
Langue Czech
Signaler un problème
PREZENTACE
Pražský spole
č
enskov
ě
dní seminá
ř
:
¾
je ur
č
en
diplomant
ů
m a doktorand
ů
m
, kte
ř
í sm
ěř
ují k diserta
č
ní práci
v t
ě
chto oborech: antropologie, historie, filozofie, politologie, sociologie,
ekonomie, mezinárodní teritoriální studia;
¾
po
ř
ádá
ro
č
ní cyklus
tematických a interdisciplinárních setkání vedených ve
francouzštin
ě
:
- doktorský seminá
ř
po
ř
ádaný jednou za m
ě
síc. Je ur
č
en pro studenty navšt
ě
vující
Seminá
ř
výchovy k v
ě
decké práci a sm
ěř
ující k získaní možnosti doktorského
studia
pod dvojím (
č
esko-francouzským)
vedením (thèse
en
co-tutelle).
(CEFRES, Vyšehradská 49, Praha 2, pond
ě
lí 14-16 hod.);
- seminá
ř
výchovy k v
ě
decké práci po
ř
ádaný jednou za m
ě
síc a v
ě
novaný
v každém roce p
ř
edem stanovené tematice s d
ů
razem na interdisciplinaritu. Koná
se v p
ř
edem ur
č
ené pond
ě
lí od 9.30 – 11.30 hod. (CEFRES, Vyšehradská 49,
Praha 2).
- odborné konzultace (tutorat de recherche) jsou poskytovány na základ
ě
žádosti
student
ů
;
¾
dává student
ů
m možnost využívat
specializovanou knihovnu
z oblasti
spole
č
enských v
ě
d v CEFRES (po-
č
t: 9-17 hod.);
¾
poskytuje
prostor pro setkávání a diskuse
mezi
č
eskými a francouzskými
studenty zabývajícími se problematikou
Č
eské republiky, st
ř
edoevropských a
východoevropských zemí a Evropské unie;
¾
Zájemci se mohou hlásit e-mailem u kordinátor
ů
.
PODMÍNKY P
Ř
IJETÍ
Ur
č
eno pro uchaze
č
e z
ř
ad diplomant
ů
a doktorand
ů
. P
ř
edpokládá se, že každý
ú
č
astník bude prezentovat své výzkumy v rámci doktorského seminá
ř
e, které se
budou týkat diserta
č
ní práce nebo p
ř
ípravného projektu diserta
č
ní práce. Text
svého referátu poskytne v písemné form
ě
dva týdny p
ř
ed svým vystoupením, aby
mohl být e-mailovou cestou rozeslán
č
len
ů
m seminá
ř
e.
UZNÁVÁNÍ
Č
esko-francouzský seminá
ř
ve spole
č
enských v
ě
dách je pro
č
eské poslucha
č
e
Univerzity Karlovy volitelným p
ř
edm
ě
tem v rámci magisterského studia. Za
aktivní a pravidelnou ú
č
ast na seminá
ř
i jsou student
ů
m ud
ě
lovány
t
ř
i
kredity.
Pouze jedna zd
ů
vodn
ě
ná absence je omluvitelná.
Université Charles de Prague
École des hautes études en sciences sociales
École normale supérieure – Lettres et Sciences humaines de Lyon
Centre français de recherche en sciences sociales
ATELIER EN SCIENCES SOCIALES DE PRAGUE
PRAŽSKÝ SPOLE
Č
ENSKOV
Ě
DNÍ SEMINÁ
Ř
Encadrement scientifique
Marie-Claude Maurel (CEFRES)
Lenka Rovná (Faculté des sciences sociales / FSV)
Pascal Marty (CEFRES, CNRS)
Karel Novotný (Faculté des humanités / FHS)
Jakub
Č
apek (Faculté des lettres / FF)
Coordination à Prague
Eliška Tomalová (FSV)
eliska@tomala.cz
Année universitaire 2008-2009