Een speler van wereldformaat
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Een speler van wereldformaat

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA9448L-C ISSN 102226811 16954332_NL 11-01-2005 09:36 Pagina 28Europa in bewegingEen speler van wereldformaatDe externe betrekkingen van de Europese

Informations

Publié par
Nombre de lectures 19
Langue Nederlandse

Exrait

954332_NL 11012005 09:36 Pagina28
Europa in beweging
Een speler van wereldformaat De externe betrekkingen van de Europese Unie
EuropeseUnie
954332_NL 11012005 09:36 Pagina25
Dezebrochureenanderekorte,duidelijkeinformatieoverdeEUvindtuopdewebsite europa.eu.int/comm/publications/
EuropeseCommissie Directoraat-generaalPersencommunicatie Publicaties B-1049Brussel
Manuscriptvoltooidinjuli2004
Illustratieomslag:M&S
Bibliografischedatabevindenzichaanheteindevandezepublicatie.
Luxemburg:BureauvoorofficiëlepublicatiesderEuropeseGemeenschappen,2004
ISBN92-894-7417-3
©EuropeseGemeenschappen,2004 Overnemingtoegestaan.
Printed in Belgium
GPOTKURDEBLGEJRIRVOOHLCEIREETKPPA
954332_NL 11012005 09:36 Pagina26
DeEuropeseUnie
LidstatenvandeEuropeseUnie
Kandidaat-lidstaten
954332_NL 11012005 09:36 Pagina27
NL
AlleenaldeomvangvandeEuropeseUnieintermen vaneconomie,handelenfinanciëlekrachtmaakt haartoteenspelervanwereldformaat.Zijheefteen netwerkvanovereenkomstenmetdemeestelanden enregio’svandewereld.Alsgrootsteophetgebied vaninternationalehandelenalsthuislandvande euro—detweedemunteenheidterwereld—geeft deEU500miljoeneuropermaandaanhulpprojec-tenopallevijfdecontinentenuit.
DeEuropeseUnieisbezigeengemeenschappelijkbuitenlandsenveilig-heidsbeleidtotstandtebrengenwaarmeehaarledengezamenlijken vereendophetwereldtoneelkunnenoptredentenbehoevevanstabili-teit,samenwerkingenmeeronderlingbegrip.Terzelfdertijdontwikkelt deEUzekerecapaciteitenophetgebiedvandefensieenheeftzijhaar eerstevredesmissiesondernomen.Daarnaastiszijookbetrokkenbijhet bestrijdenvanterrorisme.
Doortehelpenoveralterwereldveiligheidenstabiliteittotstandte brengen,draagtdeEUerooktoebijhetlevenvoordebevolkingbinnen haareigengrenzenveiligertemaken.
InhaarinternationalebetrekkingenisdeEUvooralactiefbijhetbevor-derenvandemenselijkeaspectenzoalssolidariteit,mensenrechtenen democratie.
ISBN 9289474173 ,!7IJ2I9ehebhh! >