Europejska przedsiębiorczość

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-5814EUROPEJSKAEuropejska PrzedsiębiorczośćPRZEDSIĘBIORCZOŚĆPrzegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczościPublikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiejczerwiec 2007 | 25RYNEK WEWNĘTRZNY50 lat znoszenia barier w handluRYNEK WEWNĘTRZNYWsparcie dla swobodnego przepływu towarówUsuwanie reszty barierWYDANIE SPECJALNE Drogi bez granic Z OKAZJI OBCHODÓW ROCZNICY 50-LECIA TRAKTATU RZYMSKIEGOKONKURENCYJNOŚĆNa szczycie europejskiego biznesuINNOWACJEW pościgu za innowacyjnościąSEKTORYBadania na zwierzętach: europa wybiera alternatywne rozwiązanieKomisja EuropejskaOD WYDAWCYEuropejska przedsiębiorczość daje wyraźny wgląd w przekonania Komisji Europejskiej w EUROPEJSKAsprawie polityki dotyczącej przedsiębiorczości i przemysłu. Wnikliwe artykuły zawierają PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ aktualne komentarze na temat współpracy ze środowiskiem biznesu w celu ułatwienia rozwijania w Europie nowatorskich, konkurencyjnych i odpowiedzialnych przedsię-biorstw oraz na temat współpracy z państwami członkowskimi przy wdrażaniu strategii lizbońskiej w ramach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy (Partnership for Growth and Jobs).Artykuły są publikowane w Internecie, najpierw w języku angielskim, następnie po fran-cusku, niemiecku, włosku, polsku i hiszpańsku.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 31
Langue Polish
Signaler un problème
ISSN 1830-5814 EuropejskaEPUrzRedOsięPbEioJrcSzKAć PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Przegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczości Publikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej czerwiec 2007 |25
RYNEK WEWNĘTRZNY Wsparcie dla swobodnego przepływu towarów Usuwanie reszty barier Drogi bez granic
KONKURENCYJNOŚĆ Na szczycie europejskiego biznesu
INNOWACJE W pościgu za innowacyjnością
SEKTORY Badania na zwierzętach: europa wybiera alternatywne rozwiązanie
Komisja Europejska
RYNEK WEWNĘTRZNY 50 lat znoszenia barier w handlu
WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI OBCHODÓW ROCZNICY 50-LECIA TRAKTATU RZYMSKIEGO
EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisja Europejska B-1049 Bruksela, Belgia
Tel: (32-2) 29-66549 Faks: (32-2) 29-91926
enterprise-europe@ec.europa.eu Wydawca: Hugh Barton-Smith
Fotografie i Ilustracje do obecnego wydania zostały dostarczone przez Getty images i Wspólnoty Europejskie. Numer katalogowy: NB-BH-06-025-PL-C © Wspólnoty Europejskie, 2007
Kopiowanie jest dozwolone za podaniem źródła.
2
OD WYDAWCY
Europejska przedsiębiorczośćdaje wyraźny wgląd w przekonania Komisji Europejskiej w sprawie polityki dotyczącej przedsiębiorczości i przemysłu. Wnikliwe artykuły zawierają aktualne komentarze na temat współpracy ze środowiskiem biznesu w celu ułatwienia rozwijania w Europie nowatorskich, konkurencyjnych i odpowiedzialnych przedsię-biorstw oraz na temat współpracy z państwami członkowskimi przy wdrażaniu strategii lizbońskiej w ramach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy (Partnership for Growth and Jobs).
Artykuły są publikowane w Internecie, najpierw w języku angielskim, następnie po fran-cusku, niemiecku, włosku, polsku i hiszpańsku. Wybrane artykuły, również w sześciu językach, są publikowane w kwartalniku i są bezpłatnie przesyłane pocztą w dowolne miejsce na świecie. Aby uzyskać dostęp do wszystkich artykułów, elektronicznych wersji bieżących i wcześniejszych wydań oraz do prenumeraty biuletynu i usługi powiada-miania przez e-mail, odwiedź naszą stronę internetową:
ec.europa.eu/enterprise/library/enterprise-europe
Wśród artykułów dostępnych w Internecie znajdują się między innymi:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ROZWIJANIE MOŻLIWOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW I RZEMIOSŁA Czwarta Europejska Konferencja poświęcona Rzemiosłu i Małym Przedsiębiorstwom, która odbyła się w Stuttgarcie w dniach 16–17 kwietnia podczas niemieckiej prezydencji w UE, była okazją do analizy konkurencyjności sektora oraz określenia jego potrzeb. Uczestnicy przyjęli szereg różnych priorytetów politycznych odnoszących się do wszystkich szczebli polityki unijnej. Realizacja tych priorytetów ma pomóc firmom stawić czoła wyzwaniom oraz wykorzystać pojawiające się możliwości. Obecność na konferencji niemieckiej Kanclerz i Przewodniczącej UE Angeli Merkel i Wiceprzewodniczącego Komisji Guntera Verheugena, a także wielu ministrów z państw członkowskich UE świadczy o dużym znaczeniu tego wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 1000 uczestników. Spotkanie w Stuttgarcie powinno być postrzegane jako krok na drodze do wzmocnienia obecności rzemiosła i małych przedsiębiorstw we współczesnej unijnej polityce dotyczącej MŚP.
SEKTORY Z KOSMOSU NA ZIEMIĘ Wkład przemysłu kosmicznego w nasze codzienne życie jest o wiele większy – i bardziej odczuwalny – niż tylko dostarczanie nam informacji na temat Wszechświata, jakkolwiek by to nie było ważne. Sektor ten odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologicznym i przemysłowym Europy. Jego obecność jest widoczna w wielu dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, transport, komunikacja, pomoc humanitarna i rynki finansowe. Jeśli UE nie chce być zależna w zakresie przemysłu kosmicznego od innych państw, w szczególności od Stanów Zjednoczonych, musi stworzyć prawdziwą Europejską Politykę Kosmiczną. Komisja oraz Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie pokazały, w jaki sposób można osiągnąć ten cel, a rządy UE niedawno udzieliły politycznego wsparcia tej strategii.
Europejska przedsiębiorczość N°25 | czer wiec 2007