Europejska przedsiębiorczość

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-5814Europejska PrzedsiębiorczośćPrzegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczościPublikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji EuropejskiejLuty 2008 | 27Europa na rzecz małych przedsiębiorstwStrategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia przynosi rezultatyWiodące rynki promują innowacyjne sektory w EuropieEuropejskie Nagrody PrzedsiębiorczościŁatwiejsze inwestycjetransgraniczne dzięki funduszom venture capital Bezpieczeństwo przede wszystkim: Komisja proponuje nowe, surowe przepisy dotyczące zabawek Komisja Europejska OD WYDAWCY• Oto ostatnie wydanie Europejskiej Przedsiębiorczości.Wiosną 2008 roku ukaże się nowy magazyn DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Czasopismo to będzie publikowane głównie w Internecie – w wersji papierowej powstaną zaledwie trzy wydania w roku. W nadchodzących miesiącach publikacje planowane są na maj/czerwiec, wrzesień/październik i grudzień/styczeń. Osoby, które otrzymują egzemplarze Europejskiej Przedsiębiorczości, zostaną poinfor-mowane, w jaki sposób zaprenumerować nowe (bezpłatne) czasopismo. Można także odwiedzić naszą stronę internetową, na której niebawem pojawią się stosowne informacje.http://ec.europa.eu/enterprise/index_pl.htm• Ponadto DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu regularnie rozsyła biuletyn elek-troniczny „Enterprise News”.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 22
Langue Polish
Signaler un problème

ISSN 1830-5814
Europejska Przedsiębiorczość
Przegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczości
Publikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej
Luty 2008 | 27
Europa na rzecz małych
przedsiębiorstw
Strategia na rzecz wzrostu
i zatrudnienia przynosi
rezultaty
Wiodące rynki promują
innowacyjne sektory
w Europie
Europejskie Nagrody
Przedsiębiorczości
Łatwiejsze inwestycje
transgraniczne dzięki
funduszom venture capital
Bezpieczeństwo
przede wszystkim:
Komisja proponuje nowe,
surowe przepisy dotyczące
zabawek
Komisja
Europejska OD WYDAWCY
• Oto ostatnie wydanie Europejskiej Przedsiębiorczości.
Wiosną 2008 roku ukaże się nowy magazyn DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.
Czasopismo to będzie publikowane głównie w Internecie – w wersji papierowej
powstaną zaledwie trzy wydania w roku. W nadchodzących miesiącach publikacje
planowane są na maj/czerwiec, wrzesień/październik i grudzień/styczeń. Osoby,
które otrzymują egzemplarze Europejskiej Przedsiębiorczości, zostaną poinfor-
mowane, w jaki sposób zaprenumerować nowe (bezpłatne) czasopismo. Można
także odwiedzić naszą stronę internetową, na której niebawem pojawią się stosowne
informacje.
http://ec.europa.eu/enterprise/index_pl.htm
• Ponadto DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu regularnie rozsyła biuletyn elek-
troniczny „Enterprise News”. Każde wydanie jest poświęcone ważnej kwestii
z punktu widzenia Przedsiębiorstw i Przemysłu i odsyła do innych informacji
dostępnych na naszej stronie internetowej.
Aby otrzymywać nasz e-biuletyn, prosimy odwiedzić poniższy adres:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/welcome.cfm
Dział Komunikacji i Informacji
Dyrekcja Generalna ds.
Przedsiębiorstw i Przemysłu
Komisja Europejska
B-1049 Bruksela
enterprise-europe@ec.europa.eu
Fotografie i ilustracje do
niniejszego wydania zostały
dostarczone przez Getty Images,
Wspólnoty Europejskie
i © Dona Klumppa
(zdjęcie na str. 20).
Numer katalogowy:
NB-BH-07-027-PL-C
© Wspólnoty Europejskie, 2008
Kopiowanie dozwolone, pod
warunkiem podania źródła.
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 20082SPIS TREŚCI
nika, osiągnęła 1,5% w porównaniu do rocznej stopy wzrostu Sieć Enterprise Europe – wsparcie dla
wynoszącej 1,2% w latach 2000–2005 oraz 1,4% w Stanach
przedsiębiorstw na wyciągnięcie ręki
Zjednoczonych w tym samym roku.4 Celem sieci Enterprise Europe jest pomaganie małym
i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich potencjału
Bezpieczeństwo przede wszystkim:
innowacyjnego oraz informowanie o polityce UE. Ta nowa
Komisja proponuje nowe, surowe prze-
inicjatywa Komisji Europejskiej oferuje przedsiębiorcom 17 pisy dotyczące zabawekmiejsce, w którym mogą uzyskać poradę i skorzystać z szero-
Komisja Europejska chce zwiększyć bezpieczeństwo zabawek kiej gamy łatwo dostępnych usług wsparcia biznesu.
poprzez zaostrzenie unijnych przepisów, w szczególności
tych dotyczących wykorzystania substancji chemicznych Strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia
w zabawkach. Przegląd liczącej 20 lat dyrektywy w sprawie przynosi rezultaty
zabawek (88/378/EWG) z 3 maja 1988 roku ma trzy cele.7 Zgodnie z najnowszą oceną przeprowadzanych w Unii reform
gospodarczych autorstwa Komisji, trzy lata po ponownej
Łatwiejsze inwestycje transgraniczne
inauguracji unijna strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia
dzięki funduszom venture capitalwydaje owoce. Reformy strukturalne zaczynają zwiększać 18
Aby sfinansować i pobudzić innowacyjność małych i śred-przyszły potencjał wzrostu, tym samym poprawiając długo-
nich przedsiębiorstw (MŚP), Komisja Europejska opraco-terminowe prognozy koniunktury.
wała działania promujące inwestycje transgraniczne przy
użyciu funduszy typu venture capital. Są one niezwykle Wiodące rynki promują innowacyjne
istotnym źródłem finansowania dla małych firm, które chcą sektory w Europie
rozwinąć swoją działalność i zastosować nowe pomysły 10 Nowa inicjatywa Komisji wyzwoli – dzięki usunięciu istnie-
w praktyce.
jących przeszkód – potencjał rynkowy dla innowacyjnych
produktów i usług w sześciu kluczowych dziedzinach. Cel
Mniej biurokracji dla przewoźników
zostanie osiągnięty poprzez poprawę ustawodawstwa,
towarówuproszczenie zamówień publicznych w dziedzinie innowa- 19 Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji odnośnie cyjnych towarów i usług oraz dalszy rozwój interoperacyjnych
zmniejszenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych standardów.
dla firm transportowych. Znikną przestarzałe wymogi doty-
czące informacji umieszczanych na oddzielnych dokumen-Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości:
tach przewozowych. Niezbędne dane będą odtąd zbierane promowanie przedsiębiorczości
w bardziej wydajny sposób.13 Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości wyróżniają inicja-
tywy władz regionalnych i lokalnych, które promują przedsię-
Transatlantycka Rada Gospodarcza prze-biorczość i tworzą korzystne otoczenie dla biznesu, w szcze-
gólności dla małych i średnich przedsiębiorstw. chodzi do działania20
Podczas pierwszego spotkania Transatlantyckiej Rady Gospo-
Lepsza konkurencyjność motorem darczej (TEC) 9 listopada 2007 roku UE i Stany Zjednoczone
podjęły szereg ważnych zobowiązań. We wspólnym oświad-wzrostu gospodarczego16 czeniu podkreślono „znaczenie obustronnego zaangażo-Według najnowszego raportu Komisji w sprawie konkuren-
wania na rzecz ograniczenia przeszkód w handlu między-cyjności Europy wydajność w Unii Europejskiej w 2006 roku
narodowym i inwestycjach w celu poprawy standardu życia była najwyższa od sześciu lat i rosła szybciej niż w Stanach
naszych obywateli”. Zjednoczonych. Wydajność, mierzona jako PKB na pracow-
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 2008 3Sieć Entreprise Europe –
wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki
Celem sieci Enterprise Europe jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu
ich potencjału innowacyjnego oraz informowanie o polityce UE. Ta nowa inicjatywa Komisji
Europejskiej oferuje przedsiębiorcom miejsce, w którym mogą uzyskać poradę i skorzystać
z szerokiej gamy łatwo dostępnych usług wsparcia biznesu.
Małe firmy, szczególnie na początkowym etapie dzia- Partnerzy sieci organizują wizyty i spotkania dla MŚP
łalności, często nie dysponują środkami umożliwia- w całej Europie i poza nią. W zależności od konkret-
jącymi ścisłe monitorowanie różnych programów nych potrzeb klientów partnerzy mogą zająć się całym
pomocy oferowanych przez UE. Ponadto czasem nie procesem logistycznym, aby zapewnić płynność
są one w stanie w pełni ocenić potencjału innowacyj- współpracy biznesowej i technologicznej.
nego i rynkowego swoich produktów lub skorzystać
z nowych możliwości biznesowych, szczególnie poza Inną oferowaną usługą są wizyty w firmach w celu
obszarami, które dobrze znają. określenia potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki tej inicja-
tywie często można także zachęcić do zawarcia ewen-
Sieć Enterprise Europe ma zaradzić tym problemom. tualnego partnerstwa z inną firmą mającą zbieżne
Inicjatywa opiera się na mocnych stronach poprzed- interesy.
nich sieci – Centrów Euro Info oraz Ośrodków Przekazu
Innowacji – i skupia ponad 500 organizacji w Europie, Sieć może udzielać porad firmom przy okazji poszuki-
ściśle współpracując z klientami. Enterprise Europe, wania środków lub kapitału podwyższonego ryzyka
która zatrudnia prawie 4000 wykwalifikowanych oraz wyjaśnić możliwości finansowania istniejące
pracowników, to największa europejska sieć dostar- w ramach poszczególnych programów UE. Jest to szcze-
czająca wiedzę i świadcząca usługi firmom. Mimo gólnie istotne z punktu widzenia siódmego programu
że sieć wspiera nie tylko małe i średnie przedsię- ramowego na rzecz badań naukowych, który został
biorstwa (MŚP), lecz także duże spółki lub instytuty stworzony w taki sposób, aby zwiększyć udział MŚP
badawcze, oczekuje się, że z pomocy skorzystają w jego inicjatywach.
najbardziej małe firmy.

Sieć może pomagać klientom w poszukiwaniu part-
nerów biznesowych za granicą. Mniej niż 1/10 MŚP
prowadzi działalność poza granicami własnego
kraju, pomimo zniesienia granic krajowych i pomimo
możliwości, które innowacyjne firmy mogą wykorzy-
stać na rynkach niszowych. Szacuje się, że milion MŚP
mogłoby uczestniczyć w handlu transgranicznym,
międzynarodowych inwestycjach i współpracy tech-
nologicznej, gdyby miało dostęp do odpowiednich
usług wsparcia.
Partnerzy sieci mogą udzielić porad w wielu zakre-
sach biznesu, takich jak transfer innowacji, prawa
własności intelektualnej, dostęp do finansowania oraz
dostarczyć usługi wspierające innowacyjność MŚP.
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 20084Sieć Entreprise Europe: pomocna dłoń
Wszystkie usługi w jednym miejscu Celem sieci jest uczynienie małych firm bardziej
konkurencyjnymi. Dzięki szerokiej wiedzy i rozległym
Poprzednie, zorganizowane oddzielnie sieci zmuszały kontaktom inicjatywa ma ogromne znaczenie dla
przyszłych klientów do odwiedzenia różnych adresów europejskiej gospodarki, ponieważ to małe spółki są
i stosowania się do różnych procedur administracyj- znaczącym źródłem zatrudnienia oraz innowacyjnych
nych. W ramach nowego modelu, zgodnie z hasłem, towarów i usług.
firmy otrzymują „Wsparcie biznesowe na w zasięgu
ręki”. Wszystkie MŚP zdobędą informacje i dostoso-
wane do swoich potrzeb usługi od różnych organizacji Doświadczenie i profesjonalizm
skupionych w ramach nowej sieci. Dzięki połączeniu
usług pod jednym dachem zostanie ograniczona biuro- Wszystkie organizacje skupione w ramach nowej sieci –
kracja, a wszystkie kluczowe podmioty działające na pochodzące z różnych środowisk biznesowych, nauko-
rzecz wsparcia biznesu będą mogły wspólnie przeka- wych i przemysłowych – mają duże doświadczenie
zywać swoją wiedzę. w pomaganiu małym firmom. Większość z nich uczest-
niczyła w dwóch poprzednich sieciach współpracy
Sieć promuje innowacje. Aby sprawniej przekształcać – Centrach Euro Info (EIC) i Ośrodkach Przekazu Inno-
innowacje w sukces handlowy, sieć świadczy usługi wacji (IRC) – które funkcjonowały przez odpowiednio
wsparcia mające zachęcić MŚP, szczególnie na począt- 20 i 12 lat.
kowym etapie działalności, do większej innowacyj-
ności i wzmocnienia potencjału technologicznego. Dzięki połączeniu dotychczasowych usług i dodanie
MŚP będą zachęcane do udziału w programach nauko- kolejnych nowa sieć gwarantuje bardziej zintegrowane
wych oraz do składania wniosków o dofinansowanie. podejście, zwłaszcza że zaangażowane konsorcja mają
Zostanie także udoskonalona współpraca z klastrami szerszy zasięg niż wcześniej. Jednocześnie uprosz-
prowadzącymi różne innowacyjne działania oraz inne czeniu ulegną procedury administracyjne obowiązu-
inicjatywy regionalne. Zapewnienie dostępu do inno- jące partnerów sieci, którzy działali zarówno w ramach
wacyjnych technologii pomoże firmom stawić czoła sieci EIC, jak i IRC.
globalnej konkurencji.
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 2008 5
© GettyimagesDziałanie dwukierunkowe
Silna europejska sieć wsparcia biznesu
Dostarczenie firmom praktycznego wsparcia i porad
to jeden ze sposobów, w jaki sieć może pomóc MŚP. • około 500 organizacji, w tym izby handlowe,
Drugi z nich to wzmocnienie głosu przedsiębiorców agencje rozwoju regionalnego oraz uniwer-
w unijnym procesie podejmowania decyzji. Sieć syteckie ośrodki technologii,
może być wykorzystana jako swego rodzaju głośnik • około 4 000 doświadczonych profesjonali-
przekazujący politykom w Brukseli komentarze, opinie stów oraz
i spostrzeżenia przedsiębiorców z terenu, którzy w ten • działania w niemal 40 krajach Europy.
sposób wezmą udział w dyskusji na temat przyszłych
inicjatyw politycznych. Szacuje się, że sieć co roku:
• przeprowadzi 50 000 audytów technologicz-
Oprócz profesjonalnego poziomu usług zaletą nych,
sieci jest także jej zasięg geograficzny. Będzie ona • udokumentuje 1000 audytów technologicz-
dostępna nie tylko w 27 państwach członkowskich, nych oraz
ale także w Norwegii, na Islandii, w Turcji, Chorwacji, • zorganizuje 4000 spotkań i warsztatów na
Serbii, Czarnogórze, Macedonii, Szwajcarii, Armenii szczeblu lokalnym, obejmujących tematy
i Izraelu. Ponadto współpracę z grupą zadeklarowały związane z MŚP.
krajowe sieci ze Stanów Zjednoczonych, Rosji i kilku
innych państw.
WIĘCEJ INFORMACJI
Głównym priorytetem na rok 2008 jest promowanie
sieci przede wszystkim wśród 23 milionów MŚP
w UE. Innym tegorocznym priorytetem jest konty- http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
nuacja przeglądu jednolitego rynku oraz związane http://ec.europa.eu/enterprise/sme
z tym kwestie, w tym informowanie na temat praw
własności intelektualnej.
Najszerszy wachlarz usług dla MŚP
Partnerzy sieci:
• oferują wsparcie dla firm w zakresie znajdy-
wania potencjalnych partnerów handlowych
za granicą,
• pomagają w lepszym wykorzystaniu innowa-
cyjnych produktów i usług poprzez transfer
technologii,
• wspierają MŚP w rozwijaniu potencjału
innowacyjnego w celu zdobywania nowych
rynków i informują na temat unijnych działań
i nowych możliwości,
• doradzają małym firmom w kwestiach tech-
nicznych, takich jak prawa własności intelek-
tualnej, normy i ustawodawstwo unijne oraz
• odgrywają rolę łącznika pomiędzy przedsię-
biorcami a decydentami UE, poprzez przeka-
zywanie punktów widzenia obu stron.
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 20086Strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia
przynosi rezultaty
Zgodnie z najnowszą oceną Komisji dotyczącą przeprowadzanych w Unii reform gospodarczych,
trzy lata po ponownej inauguracji unijna strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia wydaje owoce.
Reformy strukturalne zaczynają zwiększać przyszły potencjał wzrostu, tym samym poprawiając
długoterminowe prognozy koniunktury. Niemniej jednak niektóre państwa członkowskie
przejawiają „zmęczenie reformami”. W raporcie strategicznym Komisji podkreślono, że potrzebne
są dalsze działania zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Opisano także szereg
nowych inicjatyw politycznych, które zostaną przeanalizowane przez przywódców UE podczas
marcowego Szczytu Europejskiego w Brukseli.
Unijna strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia: nowe możliwości dla wszystkich
W chwili, gdy Unia Europejska zbliża się do końca pierw- gospodarczy wynosi ok. 3% i po raz pierwszy od dziesięciu
szego trzyletniego cyklu strategii lizbońskiej na rzecz lat znaczne zwiększenie zatrudnienia idzie w parze
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jasno widać, że z istotnym wzrostem wydajności. Państwa członkowskie
zaplanowane przez rządy reformy przynoszą rezultaty zmniejszyły deficyty budżetowe z poziomu 2,5% PKB w
i przyczyniają się do lepszych wyników gospodarki 2005 roku do nieco ponad 1%. Obniża się także dług
europejskiej. publiczny w UE.
W ciągu ostatnich dwóch lat powstało niemal Niemniej jednak Komisja podkreśla w raporcie, że
6,5 milionów nowych miejsc pracy. Na najbliższe dwa należy poczynić dalsze wysiłki w czasie trwania
lata planowane jest stworzenie pięciu kolejnych kolejnego cyklu strategii, oraz że tempo zmian
milionów, i zmniejszenie dzięki temu stopy bezrobocia powinno wzrastać, a nie maleć. Aby wesprzeć
do poziomu najniższego od ponad 20 lat. Wzrost i uzupełnić krajowe programy reform, KE zapropono-
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 2008 7
© Gettyimageswała Wspólnotowy program lizboński (WPL) na okres Potencjał biznesowy można uwolnić poprzez
2008–2010. Jest to europejski odpowiednik krajowych opracowanie zintegrowanego podejścia do małych
programów reform, który będzie koordynował pracę i średnich przedsiębiorstw dzięki przyjęciu europejskiej
wszystkich instytucji unijnych nad odnowioną stra- karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act).
tegią lizbońską. Komisja wzywa przywódców UE do Zawiera ona szereg działań mających na celu wsparcie
poparcia dziesięciu zawartych w nim priorytetów. rozwoju tych firm, które są odpowiedzialne za
utworzenie dziewięciu z dziesięciu nowo powstających
Zgodnie z analizą Komisji badającą długoterminowy miejsc pracy.
wpływ reform zawartych w WPL, działania te mogłyby
spowodować wzrost realnego PKB UE o około Otoczenie biznesowe można ulepszyć kontynuując
2,75 punkta procentowego do 2020 roku. wysiłki na rzecz wzmocnienia jednolitego rynku przez
konkurencję w sektorze usług (na poziomie ogólnym)
Nowe propozycje odnoszą się do czterech obszarów oraz usunięcie pozostałych przeszkód krajowych
priorytetowych uzgodnionych podczas Europejskiego w sektorze usług finansowych (na poziomie konkretnych
Szczytu w marcu 2007 roku. przypadków). Prace na rzecz osiągnięcia celu ograni-
czenia obciążeń administracyjnych UE o 25% do 2012
Skupiają się one na: roku także poprawią sytuację przedsiębiorstw.
• inwestowaniu w wiedzę i innowacje, Nowe inicjatywy na rzecz modernizacji rynku pracy
• uwolnieniu potencjału biznesowego, szczególnie będą pochodzić z odnowionej agendy społecznej,
w małych firmach, którą Komisja przedstawi w późniejszych miesiącach
• modernizacji rynków pracy oraz inwestowaniu tego roku oraz z opracowywanej wspólnej polityki
w kapitał ludzki, a także UE w sprawie imigracji. Państwa członkowskie
• odpowiadaniu na wyzwania związane z energią są także proszone o opracowanie krajowych
i zmianami klimatu. planów podwyższających kwalifikacje młodzieży oraz
zmniejszających w znaczącym stopniu odsetek osób
przedwcześnie przerywających naukę.
Nowe priorytety
W kwestii energii i zmian klimatycznych w raporcie
Nowy pakiet działań ma wzmocnić zdolność Europy do strategicznym podkreślono znaczenie zakończenia
stawiania czoła rosnącej niepewności w gospodarce procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii.
globalnej. Podkreśla potrzebę zwiększenia znaczenia Państwa członkowskie powinny wyznaczyć
wymiaru społecznego, edukacji i umiejętności, tech- obowiązkowe cele oszczędności energii dla budynków
nologii informacji i komunikacji, modelu flexicurity, administracji rządowej i systematycznie zamieszczać
energii i zmian klimatycznych. efektywność energetyczną jako jedno z kryteriów
udzielenia zamówień publicznych.
Aby pogłębić inwestycje w wiedzę, badania i rozwój
oraz innowacje, Komisja proponuje wprowadzenie w Pakiet obejmuje także wymiar zewnętrzny. Łączy
życie „piątej swobody”, tzn. wolnego prz pływu wiedzy. on unijne, tradycyjnie otwarte podejście do handlu
Ludzie, towary, usługi i kapitał mogą swobodnie z uzasadnionym prawem do ochrony własnych
przekraczać granice krajowe, podobnie powinien interesów. To oznacza jeszcze ściślejsze kontakty
istnieć także wolny przepływ wiedzy dzięki utwo- z krajami partnerskimi oraz skupienie uwagi na tych
rzeniu prawdziwie europejskiej przestrzeni badawczej aspektach globalizacji, które wiążą się z wspólnymi
oraz zintegrowanego systemu ochrony patentowej interesami: dostępem do rynku, spójnością uregulo-
i jednolitego, przystępnego cenowo patentu, twierdzą wań prawnych, migracją i zmianami klimatycznymi.
autorzy raportu.
Aby podkreślić znaczenie usuwania dyskryminujących
Raport wzywa ponadto rządy do opracowania krajo- przeszkód dotykających europejskich eksporterów,
wych strategii w zakresie łączy szerokopasmowych, Komisja przedstawi roczny raport w sprawie dostępu
aby zwiększyć dostęp do szybkiego Internetu. Celem do rynku, zawierający informacje na temat krajów
jest udostępnienie tego rodzaju łącza 30% obywateli i sektorów, w których nadal istnieją poważne
Europy oraz wszystkim szkołom do 2010 roku. przeszkody.
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 20088Potrzeba dalszego rozwoju Zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczą kwestii
takich jak ujednolicenie przepisów podatkowych,
W raporcie strategicznym zaznaczono, że mimo istotnych stabilność finansowa, reformy rynku pracy, konkuren-
postępów w zmniejszaniu krajowych deficytów budżeto- cja w usługach i przemysłach sieciowych, inwesty-
wych, nadal nie wykorzystano w pełni możliwości, jakie cje w badania i rozwój oraz udoskonalenie przepisów.
stworzyły warunki stosunkowo dynamicznego wzrostu
gospodarczego dla zmniejszenia deficytów struktural- Biorąc po uwagę fakt, iż na wdrożenie reform struk-
nych, szczególnie w obszarze euro. turalnych i uzyskanie ich rezultatów potrzeba czasu,
w raporcie utrzymano większość ubiegłorocznych
Otwarcie usług i przemysłów sieciowych na konkurencję zaleceń. W niektórych przypadkach, np. Niemiec,
odbywa się powoli, a najważniejsze przeszkody przy Włoch i Hiszpanii, liczba rekomendacji się zmniejszyła.
wchodzeniu na rynek nie zostały usunięte. Niektóre Dla innej niewielkiej grupy państw – Danii, Estonii,
państwa członkowskie mają opóźnienia we wdrażaniu Finlandii, Irlandii, Luksemburga i Szwecji – Komisja
regulacji dotyczących rynku wewnętrznego. Ponadto, nie zaproponowała w raporcie z 2006 roku żadnych
mimo że poczyniono znaczące postępy w dziedzinie konkretnych zaleceń.
wdrażania agendy UE w sprawie udoskonalonych
przepisów, potrzeba większych wysiłków w niektórych Podobnie było w tym roku, ponieważ nie miały miejsca
krajach w celu ograniczenia biurokracji i poprawy wydarzenia, które świadczyłyby o zmianie strategii.
otoczenia biznesowego. Niemniej jednak wskazano na obszary, które będą
wymagały szczególnej uwagi w nadchodzących latach.
Sytuacja wygląda podobnie w przypadku modelu
flexicurity. Około połowa państw członkowskich
podjęła lub właśnie podejmuje działania w tej kwestii. Dalsze działania
Niemniej jednak w raporcie zaznaczono, że ogólnie
reakcje na tę politykę są nadal niekompletne. Przywódcy UE zostali poproszeni o zatwierdzenie
zaleceń dla poszczególnych krajów oraz zintegrowa-
Cel UE na 2010 rok, zakładający przeznaczanie 3% PKB nych wytycznych strategii na rzecz wzrostu gospo-
na badania naukowe, nadal wydaje się nieosiągalny, darczego i zatrudnienia, przyjętych jednogłośnie
po części dlatego, że inwestycje w badania i rozwój nie w 2005 roku. Komisja proponuje, aby pozostały one
dotrzymują kroku niedawnemu szybkiemu wzrostowi w niezmienionej formie na kolejny trzyletni cykl
gospodarczemu. W tej sytuacji wskaźnik obniżył się strategii, oraz żeby dołączony do nich tekst został
z 2% PKB w 2000 roku do 1,85% PKB w 2006. zaktualizowany, tak by odzwierciedlał zmieniające się
Różnice w poszczególnych państwach członkowskich okoliczności.
są ogromne. Ponadto najnowsze reformy mające
na celu zwiększenie wydatków na badania i rozwój Do października 2008 roku państwa członkowskie
wymagają czasu. przygotują uaktualnione krajowe programy reform.
Na podstawie informacji zawartych w raportach
i uzyskanych podczas cyklicznych wizyt w krajach
Zalecenia dla poszczególnych państw Komisja przedstawi roczny raport w sprawie postępów
za rok 2008 na przełomie lat 2008/2009.
Podobnie jak w ubiegłym roku, Rada wystosowała do
państw członkowskich zalecenia, które uwzględniają
sytuację poszczególnych krajów. Zalecenia nie mają WIĘCEJ INFORMACJI
na celu utworzenia rankingu osiągnięć, lecz służą
wyróżnieniu tych obszarów, w których kraj powinien
wzmocnić lub przyspieszyć działania czy też oprzeć się http://ec.europa.eu/enterprise/key_issues/
„zmęczeniu reformami”. growth_jobs/index_pl.htm
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 2008 9Wiodące rynki promują innowacyjne sektory
w Europie
Nowa inicjatywa Komisji wyzwoli – dzięki usunięciu istniejących przeszkód – potencjał
rynkowy dla innowacyjnych produktów i usług w sześciu kluczowych dziedzinach. Cel zostanie
osiągnięty poprzez poprawę ustawodawstwa, uproszczenie zamówień publicznych w dziedzinie
innowacyjnych towarów i usług oraz dalszy rozwój interoperacyjnych standardów. Wybrane
sektory – eZdrowie, tekstylia ochronne, zrównoważone budownictwo, recykling, produkty
pochodzenia biologicznego i energie odnawialne – mają roczne obroty w wysokości ponad
120 miliardów euro i zapewniają 1,9 miliona miejsc pracy w UE. Dzięki nowej inicjatywie na rzecz
wiodących rynków dla Europy obroty mogą wzrosnąć do ponad 300 miliardów EUR, a zatrudnienie
do 3 milionów do 2020 roku.
Sześć sektorów, które inicjatywa na rzecz wiodących Dla każdego z nich Komisja opracowała plan działań
rynków dla Europy (Lead Markets Initiative for na najbliższe 3–5 lat, który umożliwi im nie tylko rozwój
Europe, LMI) uznała za wysoce innowacyjne, posiada w Europie, ale także wejście na szybko rosnące rynki
solidne podstawy technologiczne i przemysłowe globalne, gdzie jako wiodący producenci uzyskają
i zależy w ogromnym stopniu od przyjaznych przepisów przewagę konkurencyjną.
i regulacji, dzięki którym może w pełni wykorzystać
swój potencjał. Wszystkie te sektory w dużym LMI, w przeciwieństwie do polityk wykorzystujących
stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki jednorazowe rozwiązania, opiera się na zintegrowanym
i społeczeństwa, czy to poprzez usprawnienie systemu podejściu, które zakłada uproszczenie przepisów
opieki zdrowotnej, ochronę środowiska, czy też i regulacji prawnych oraz zwiększenie popytu na inno-
tworzenie miejsc pracy. wacyjne produkty wytwarzane przez te sektory. Aby
osiągnąć sukces, inicjatywa:
• promuje przyjęcie europejskich standardów na
rynkach poza UE, szczególnie w dziedzinach
kształtowanych przez tendencje światowe, takich
jak ochrona środowiska oraz
• ma na celu redukcję kosztów wprowadzania
nowych produktów i usług na rynek.
Wybór rynków i polityk
Sektory były selekcjonowane według starannie
dobranych kryteriów. Ponadto plany działania dla
poszczególnych sektorów mają na celu:
• udoskonalenie przepisów, tak aby na innowacyjne
firmy i potencjalnych klientów nie były nakładane
niepotrzebne obciążenia,
• promowanie zamówień publicznych wykorzystu-
jących w większym stopniu innowacyjne towary
i usługi,
Rewolucja w tekstyliach: atrakcyjność i ochrona jednocześnie
Europejska Przedsiębiorczość N°27 | Luty 200810
© Gettyimages