Innowacje w Europie

-

Documents
32 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-303Xw EuropieKonferencja Europe INNOVA w Walencji gości europejskich innowatorów Identyfi kacja częstotliwości radiowej Europejskie Przymierze Klastrów Informacje sieci Regiony Innowacyjne w EuropieKomisja EuropejskaDYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁUENT 5 0110 - EI 01-07 PL.indd 1ENT 5 0110 - EI 01-07 PL.indd 1 112/20/06 10:40:28 AM2/20/06 10:40:28 AMStyczeń 2007Spis treści Innowacje motorem wzrostuEurope INNOVA – Po pierwsze innowacje, głupcze! 3TEMAT MIESIĄCA: Lepsze zarobki, „Żeby zarabiać, trzeba spekulować” – oto rada często powtarzana początkującym a zarazem większe ryzyko 5inwestorom. Większość z nas lubi zarabiać, choć dla wielu ludzi oferta usług TEMAT MIESIĄCA: Znaczniki radiowe finansowych na rynku jest zbyt skomplikowana, a rzeczywiste koszty i korzyści wprowadzają zamieszanie 9 każdej z nich w dużym stopniu ukryte za marketingowymi obietnicami i asekuracyjnym drobnym drukiem. Wielu inwestorów zbytnio obawia się, INFORMACJE SIECI IRE 13 że tak naprawdę osobą zarabiającą pieniądze nie są oni, lecz ten, kto sprzedaje • Wykorzystanie wyników innowacji w Lazio 14 im dany produkt. Ale skąd się bierze ten wysyp nowych produktów – których tak wiele pojawia się każdego dnia – dostępnych dla inwestorów detalicznych?

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 19
Langue Polish
Signaler un problème
Konferencja Europe INNOVA w Walencji gości europejskich innowatorów
Identyfikacja częstotliwości radiowej Europejskie Przymierze Klastrów Informacje sieci Regiony Innowacyjne w Europie
Komisja Europejska DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU
ENT50110-EI01-07PL.indd1
12/20/0610:40:28AM
2
Spis treści Europe INNOVA Po pierwsze innowacje, głupcze! 3 TEMAT MIESIĄCA: Lepsze zarobki, a zarazem większe ryzyko 5 TEMAT MIESIĄCA: Znaczniki radiowe wprowadzają zamieszanie 9 INFORMACJE SIECI IRE 13 • Wykorzystanie wyników innowacji w Lazio 14 • Cykl Innowacji w Alentejo 16 • Projekt wykorzystania analizy strategicznej 17 • Różne podejście do wspierania klastrów 18 • Innowacje Uniwersytetu Oksfordzkiego – lokalnie i globalnie 19 WIADOMOŚCI W SKRÓCIE 21 Rola Parlamentu Europejskiego w promowaniu innowacji 22 Europejskie Przymierze Klastrów –   wszyscy za jednego... jeden za wszystkich 24 Uzgodniono propozycje w sprawie Instytutu Technologii 26 NA ZAPROSZENIE: Dlaczego innowacje wymagają inwestycji w kapitał ludzki? 27 Niemcy inwestują w zaawansowane technologie 28 Wznowienie głównej polityki UE 29 KONFERENCJE 30 PUBLIKACJE 31 INNOWACJE W LICZBACH 32
Innowacje motorem wzrostu „Żeby zarabiać, trzeba spekulować” – oto rada często powtarzana początkującym inwestorom. Większość z nas lubi zarabiać, choć dla wielu ludzi oferta usług finansowych na rynku jest zbyt skomplikowana, a rzeczywiste koszty i korzyści każdej z nich w dużym stopniu ukryte za marketingowymi obietnicami i asekuracyjnym drobnym drukiem. Wielu inwestorów zbytnio obawia się, że tak naprawdę osobą zarabiającą pieniądze nie są oni, lecz ten, kto sprzedaje im dany produkt. Ale skąd się bierze ten wysyp nowych produktów – których tak wiele pojawia się każdego dnia – dostępnych dla inwestorów detalicznych? Nasz pierwszy artykuł przewodni podpowiada, że jednym z najważniejszych czynników napędowych jest konkurencja wśród dostawców. W naszym drugim artykule, stosunkowo nowa technologia identyfikacji częstotliwości radiowej wraz ze spadkiem cen znalazła szereg nowych zastosowań. Konsultacje przeprowadzone niedawno przez Komisję ujawniły wiele obaw dotyczących wpływu, jaki to narzędzie do przesyłania danych za pomocą fal radiowych, wywiera na prywatność. Wiele z tych obaw zdaje się być przesadzonych, jeśli przyjrzeć się kosztom utworzenia infrastruktury wymaganej do naruszenia prywatności, ale jeśli organy nadzoru nie zajmą się tym problemem, istnieje ryzyko, że wykorzystanie RFID będzie hamowane czy blokowane.
Listopadowa konferencja Europe INNOVA była pierwszym spotkaniem uczestników sztandarowej inicjatywy Komisji, propagującej innowacje w biznesie. W związku z uruchamianiem kolejnych projektów składowych, konferencja była okazją do wymiany poglądów na temat sposobów zachęcania i wspierania tradycyjnych europejskich firm do wprowadzania innowacji. Celem deklaracji ogłoszonej na konferencji w Walencji jest wysłanie silnego sygnału do przywódców państw członkowskich w sprawie wartości wnoszonych przez firmy w ich wspieraniu innowacji.
Innowacje w Europie Innowacje w Europie pismo wydawane sześć razy do roku przez Dyrekcję Generalną to ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań. Publikacja ukazuje się w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim, a jej wcześniejszy tytuł toInnowacje i Transfer Technologii (Innovation and Technology Transfer). Kolejne wydanie ukaże się w marcu 2007 roku.
Wydawca: Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska B-1049 Bruksela Faks: +32 2 292 1788 entr-itt@ec.europa.eu http://aoi.cordis.europa.eu/  Materiały i publikacja: ESN, Bruksela
Innowacjew Europie
ENT50110-EI01-07PL.indd2
Zastrzeżenie prawne: Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji. Informacje te zostały przygotowane z należytą starannością, n ależy jednak potwierdzać dane cytowane w niniejszej publikacji korzystając z danych kontaktowych lub z materiałów podanych w poszczególnych artykułach. © Komisja Europejska, 2007 Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007. Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii
Innowacje w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Kształtowanie polityki w zakresie innowacji i wdrażanie środków należy do zadań Dyrekcji ds. Polityki w zakresie innowacji (Innovation Policy Directorate) w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsię-biorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej. Kontakty Polityka w zakresie innowacji(D/1) Faks: +32 2 296 0428 entr-innovation-policy-development@ec.europa.eu Wspieranie innowacji(D/2) Faks: +32 2 298 1018 entr-innovation-networks@ec.europa.eu Finansowanie MŚP, przedsiębiorców i wynalazców(D/3) Faks: +32 2 299 8025 entr-finance-sme@ec.europa.eu Technologia dla innowacji; informatyka i telekomunikacja oraz e-business(D/4) Faks: +32 2 296 7019 entr-ict-e-commerce@ec.europa.eu http://www.ec.europa.eu/enterprise/ _ innovation/index en.htm http://www.cordis.europa.eu/innovation/
Styczeń 2007
12/20/0610:40:35AM
Europe INNOVA – Po pierwsze innowacje, głupcze! Bill Clinton – przynajmniej z nazwy, Ferrari i grupa studentówPokonać biurokrację pojawili się na listopadowej konferencji Europe INNOVA w Walencji. Towarzyszył im 800-osobowy kontyngent europejskich fachowcówPilar del Castillo, komentatorka spraw dotyczących badań i decydentów ds. innowacji, chętnych do przedstawienia swoichi innowacji w Parlamencie Europejskim, zgadza się z tym, wizji, jak zwiększyć konkurencyjność i tempo rozwoju Europy.określając raport Aho „zwięzłym podsumowaniem obecnego stanu”. Podkreśliła, że opieka społeczna i inwestycje w energię to dziedziny czekające na nowe rozwiązania. Technologie informatyczne i komunikacyjne, e-umiejętności i promowanie przedsiębiorczego myślenia – „talent i elastyczność” – powinny być głównymi priorytetami w całym systemie edukacji.
„Europa musi być czołowym innowatorem i angażować się w to sercem i duszą,” zapewnia była hiszpańska minister; nie tylko używając modnych słów i publikując wymyślne dokumenty, lecz podejmując wyzwania w dobrze przemyślanych projektach. „Europa musi pokonać biurokrację i opieszałość.”
UE może dostarczyć wszechstronne rozwiązanie pod warunkiem, że wszyscy gracze będą w pełni zaangażowani, a innowacje wypełnią wszystkie aspekty życia społecznego i gospodarczego, zasugerował David White. „Dlatego spotkaliśmy się tutaj na konferencji Europe INNOVA.” Jakiej rady mógłby udzielić Esko Aho, były premier Finlandii i przewodniczący głównego raportu na temat stanu innowacjiWspieranie sukcesu w Europie(1), zawodowym innowatorom uczestniczącym w listopadowej konferencji Europe INNOVA 2006, by rozpalić Amedeo Felisa, Dyrektor Naczelny firmy Ferrari, jest osobą, która kontynentalny ogień innowacji? wie, jak przekazywać korzyści zespołowej „kultury innowacji”  w swoich zespołach drogowych i Formuły 1. Co roku firma Trzeba stworzyć i kultywować rynek dla innowacyjnych wytwarza nowe i zmodyfikowane modele, które zawierają nawet produktów i usług. Europa musi przeznaczać więcej środków 80% nowych części. Ponieważ wymaga to wielu innowacji, na badania i rozwój, a także na innowacje (to nie to samo!) Ferrari reinwestuje 17% z 1,3 mld euro swoich obrotów i zachęcać do strukturalnej mobilności – ludzi, instrumentów wbadaniairozwój.Wkładpochodziodpartnerówuniwersyteckich finansowych, organizacji, itp. Istotne jest – według człowieka (ponad 60), wewnętrznych działów badań i rozwoju, dostawców u steru podczas gwałtownych zmian gospodarczych w swoim (około 800 w „społeczności” Ferrari) i działań w zakresie F1. kraju – aby Europa przyjęła pozytywne nastawienie wobec podejmowania ryzyka, a przedsiębiorcy nie powinni bać się „Jesteśmy małą firmą i trudno nam zarządzać tym poziomem porażki i uczyć się na błędach. współpracy, ale znamy jej wartość dodaną,” zauważył Felisa. I klienci to doceniają, uważając tego producenta samochodów Aby to zilustrować, Aho wykorzystał hasło kampanii prezydenckiej za najlepszego w sporcie i w innowacjach. Billa Clintona z 1992 r. – „Po pierwsze gospodarka, głupcze!” „Ale w Europie możemy powiedzieć „Po pierwsze innowacje, Delegaci byli zainteresowani propozycją Komisji dotyczącą głupcze!”, ze względu na ich olbrzymią rolę w rozwiązywaniu Europejskiego Instytutu Technologii (EIT). Alain Pompidou, Prezes wielu naszych problemów.” Europejskiego Biura Patentowego (EPO), nazwał go „poważnym przełomem”, który może wypełnić lukę między pomysłami David White, dyrektor ds. Polityki Innowacji przy Dyrekcji Generalnej i wynalazkami, umożliwiając nieograniczoną wymianę informacji, ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, wyraża to korzyści płynące z klasteryzacji oraz wielodyscyplinarne w inny sposób:„Innowacje określają, co chcemy osiągnąć w aspekcie podejście. White powiedział, że to „otwarte drzwi”, prowadzące materialnym; wartości duchowe i kulturowe, które dodamy do tej do nowych i ekscytujących możliwości, które w razie powodzenia materii określą, czy produkt ma jakość, czy też nie.”
Styczeń 2007
ENT50110-EI01-07PL.indd3
Innowacjew Europie
3
12/20/0610:40:35AM