//img.uscri.be/pth/e414fd6e952461e60fc25d908687695bc901561e
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM)

De
26 pages
KORRESPONDENTCENTRALBANKS-MODELLEN (CCBM)MAJ 2005PROCEDURER FÖR EUROSYSTEMETSMOTPARTERSVKORRESPONDENTCENTRALBANKS-MODELLEN (CCBM) MAJ 2005PROCEDURER FÖR EUROSYSTEMETSMOTPARTERAlla ECB-publikationer under 2005 kommer att ha ett motiv från 50-eurosedeln.© Europeiska centralbanken, 2005AdressKaiserstrasse 29D-60311 Frankfurt am MainTysklandPostadressPostfach 16 03 19D-60066 Frankfurt am MainTysklandTelefon+ 49 69 1344 0Internethttp://www.ecb.intFax+ 49 69 1344 6000Telex411 144 ecb dAlla rättigheter förbehålls. Återgivandei utbildningssyfte och för ickekommersiella ändamål är tillåten underförutsättning att källan anges.ISSN 1830-4451 (tryckt)ISSN 1830-4591 (digital)INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINLEDNING 5 BILAGA 4TABELL ÖVER TYPER AV UTLÄNDSKASÄKERHETER I LOKALA1 HUR CCBM FUNGERAR 6VÄRDEPAPPERSAVVECKLINGSSYSTEM (SSS)1.1 Hur man använder CCBM 8FR.O.M. APRIL 2005 201.2 CCBM:s öppethållandetider 91.3 Vilken nationell centralbank ärkorrespondentcentralbanken? 9 BILAGA 5TEKNISKA DETALJER OM CCBM 212 CCBM-MODELLER FÖR ICKE OMSÄTTBARAVÄRDEPAPPER I GRUPP TVÅ (TIER TVÅ) 102.1 Överföring av äganderätt tillkorrespondentcentralbanken 102.
Voir plus Voir moins
P R O C E D U R E R F Ö R E U R O S Y S T E M E T S MOTPARTER
SV
K O R R E S P O N D E N T C E N T R A L B A N K S -M O D E L L E N ( C C B M ) M A J 2 0 0 5
Alla ECB-publikationerunder 2005 kommer att ha ett motiv från 50-eurosedeln.
KORRESPONDENTCENTRALBANKS-MODELLEN (CCBM)
MAJ 2005
PROCEDURER FÖR EUROSYSTEMETS MOTPARTER
©Europeiska centralbanken, 2005
Adress Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Tyskland
Postadress Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Tyskland
Telefon + 49 69 1344 0
Internet http://www.ecb.int
Fax 49 69 1344 6000 +
Telex 411 144 ecb d
Alla rättigheter förbehålls. Återgivande i utbildningssyfte och för icke kommersiella ändamål är tillåten under förutsättning att källan anges.
ISSN 1830-4451 (tryckt) ISSN 1830-4591 (digital)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 1 HUR CCBM FUNGERAR 6 1.1 Hur man använder CCBM8 1.2 CCBM:s öppethållandetider9 1.3 Vilken nationell centralbank är korrespondentcentralbanken?9 2 CCBM-MODELLER FÖR ICKE OMSÄTTBARA VÄRDEPAPPER I GRUPP TVÅ (TIER TVÅ) 10 2.1 Överföring av äganderätt till korrespondentcentralbanken10 2.2 Överföring av äganderätt eller pant till förmån för hemmacentralbanken10 3 RÄTTSLIG RAM 11 4 PRISSÄTTNING 11 5 STATISTIK ÖVER GRÄNSÖVERSKRIDANDE ANVÄNDNING AV SÄKERHETER 11 BILAGA 1 SAMMANFATTNING AV RÄTTSLIGA INSTRUMENT SOM ANVÄNDS I EU 13 BILAGA 2 ÖVERFÖRING AV ÄGANDERÄTT ELLER PANTRÄTT TILL FÖRMÅN FÖR HEMMACENTRALBANKEN (ICKE OMSÄTTBARA GRUPP TVÅ-TILLGÅNGAR) 14 BILAGA 3 ÖVERFÖRING AV FULL ÄGANDERÄTT TILL KORRESPONDENTCENTRALBANKEN FÖR DESS EGEN RÄKNING (ICKE OMSÄTTBARA GRUPP TVÅ-TILLGÅNGAR) Den franska modellen Den irländska modellen Den nederländska modellen
15 15 17 17
BILAGA 4 TABELL ÖVER TYPER AV UTLÄNDSKA SÄKERHETER I LOKALA VÄRDEPAPPERSAVVECKLINGSSYSTEM (SSS) FR.O.M. APRIL 2005 BILAGA 5 TEKNISKA DETALJER OM CCBM
20 21
ECB Korrespondentcentralbanksmodellen Maj 2005
3
INLEDNING I början av EMU:s tredje etapp introducerade finns dessutom länkar mellan värdepappersav-Eurosystemet korrespondentcentralbanksmo- vecklingssystem (SSS) i de olika länderna på dellen (CCBM) för att säkerställa att alla vär- plats. I de fall där ECB-rådet anser att dessa depapper som är godtagbara för penningpolitis- länkar är lämpliga för användning i Eurosyste-ka transaktioner eller för att erhålla likviditet i mets kreditoperationer utgör de ett lämpligt al-Targetsystemet skall vara tillgängliga för ternativ till CCBM. samtliga motparter, oavsett var tillgångar eller motparter befinner sig. Den här broschyren är riktad till Eurosystemets motparter och andra marknadsdeltagare som är Sedan CCBM infördes i januari 1999 har Euro- involverade i CCBM-procedurer. Broschyren systemet strävat efter att förbättra modellens visar i stora drag hur CCBM fungerar och servicenivå. beskriver i stort hur CCBM är utformad.2Euro-systemets motparter kan få mer information Centralbankerna i Eurosystemet föredrar emel- från de nationella centralbankerna i Eurosys-lertid en utveckling med marknadslösning vid temet. gränsöverskridande användning av säkerhe-ter.1 1 Sådana ar rangemang kommer att användas av Eurosystemet i penningpolitiska syften och av centralbankerna i EU för intra-CCBM är visserligen en medelfristig lösningdagskredittransaktioner i Target under förutsättning att: som utformats för att underlätta gränsöver-metslerpfyleupdaltgosmarvedkrfsimapartropenanStrddas skridande användning av säkerheter till dess attystehtniscrBSCEoptdie-oisnretabuil,pdavceraopeiEurorftehuesofesucritiessettlemenettitutinstäramoneskalämpliga marknadslösningar finns tillgängliga(EMI) i januari 1998, för hela euroområdet eller Europeiska unionen.-serrokmutrsoavförsasfvsioiennutk(re.svdkasnnoitkas-ratpongtilinåpneinräörrrfavsomhdriftskrardnarellyfppued pondentcentralbanken kan behöva utföras av någon annan Den europeiska sektorn för värdepappersav-keillöninsnsogbteeoreednvåpenhksDararnmmotpförigtänglllöhmitrosraetCB2C).åsslrefömgllitåskcoräM veckling har nyligen varit föremål för en inten-Nationalbank, Sveriges riksbank och Bank of England. Dessa siv integrationsprocess och fördelarna av pro-motparter kan kontakta sin lokala centralbank för en beskriv-cessen kommer att kunna utnyttjas fullt ut pårvyaanvankniävagdådnnftetaonvrCåCBsMdeidoemrasladnnienvtafrgeloisvmåpsaadkncaerporroedcuesdourresrtmka medellång till lång sikt. Sedan en tid tillbakabeskrivs i det här dokumentet.
KorrespondentcentralbanksmMoajde2Ell0Ce0Bn55
6
1 HUR CCBM FUNGERARvärdepappersavvecklingssystemet (dvs. det värdepappersavvecklingssystem där värdepap-Motparter i Eurosystemets penningpolitiska perna emitterats och deponerats) att säkerheten transaktioner och deltagare i Target kan bara ska transfereras till ett konto hos den lokala na-erhålla kredit från centralbanken i det land där tionella centralbanken, i allmänhet centralban-de är baserade, dvs. hemmacentralbanken ken i det land där värdepappersavvecklingssys-(HCB). Genom CCBM kan de emellertid an- temet är lokaliserat. Den lokala nationella cen-vända säkerheter som emitterats (dvs. är depo- tralbanken håller då säkerheten för den central-nerade eller registrerade) i andra länder. För att bank som beviljat krediten (HCB) och agerar göra det måste de avtala med det ”emitterande” således som korrespondentcentralbank (CCB).
Exempel En spansk bank ansöker om en kredit från Banco de España (den spanska centralbanken) base-rat på säkerhet som banken har hos den italienska värdepapperscentralen (Monte Titoli). Steg 1 – Den spanska banken tar kontakt med Banco de España (HCB) och ansöker om kredit och meddelar att man önskar använda CCBM för att mobilisera tillgångar som banken håller i Italien som säkerhet för krediten. Steg 2 – På grundval av den information som motparten ger sänder Banco de España ett CCBM-meddelande till Banca d’Italia (den italienska centralbanken) och begär att denna mottager ita-lienska värdepapper från motparten för dess räkning. Samtidigt lämnar motparten instruktio-ner om att de berörda tillgångarna skall överföras (eller ger instruktioner till sin depåhållare i Italien att överföra dem) till ett konto som förs av Banca d’Italia i Monte Titoli. I det här exem-plet agerar alltså Banca d’Italia som korrespondentcentralbank för Banco de España, hemma-centralbanken. Steg 3 – Efter att ha mottagit CCBM-meddelandet från Banco de España vidtar Banca d’Italia alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att säkerheten hamnar på dess konto i Monte Titoli (t.ex. matchning). Under tiden överlämnar motparten (eller dennes depåhållare) säkerheten till Banca d’Italias konto i enlighet med Monte Titolis procedurer för leverans. Steg 4 – Om avvecklingen lyckas sänder Monte Titoli en bekräftelse till Banca d’Italia. Steg 5 – Så snart Banca d’Italia får bekräftelsen från Monte Titoli genomförs vissa interna pro-cedurer (t.ex. rätt prissättning på tillgångarna). Därefter sänder Banca d’Italia en mottagnings-bekräftelse till Banco de España. Banca d’Italia håller säkerheterna å Banco de Españas vägnar och agerar således som depåhållare. Steg 6 – Efter att ha erhållit mottagningsbekräftelsen, beviljar Banco de España kredit till den spanska banken.
ECB Korrespondentcentralbanksmodellen Maj 2005
ternaskalldockvraaemvdteanorrkotaeknsiuktr-oit.renoM4raptchdea(odepårasra)eåhllanrlmärufördeintnättsomttagnretrapthcommehnablnekn-baenacaltrokrröfritdrgentrantceondees-passivitedttamänltankalalfldemeaörflltiednagofednannisäketärttmrtatrnetoapekhrsässsrainer-lgsitimH.)ammetnecblarankenkommerintetastätllaånrgttaröF.neknab-licrvsendeaöjhMBkmCCåosnevirECahabjudanertdogabgareteräsieräkocraärhhsokrotöfvrrantcentrarespondeokrrcohdnneseoptralacenken-banröfmon-eianisaaltrentcgennkbaeblstutaattrfo.B-rådetnyligenaksblledåmmeh..mnujaiar0420förch53ostegcohknnelaabnertun)en-kanlbrantectnednopserrok0minu-trinom3orecudertnreanpheracmmhocfö6ets2g(re.svdallgafmånarilligorkiitnev.Dngnit-aselböglepsanreknabåpe-kerheteererasäroerpsnoritllksscedjkeBMCCro-pttavelgnamonenigärnktsges(eDe3).aeustortnectnedeknablarotrmfönsenrtpaanimokerid-tesktorn(Europeiskp-orksierbacsnarghoisanioatrnnesieporuEhconeginenörsfnkbaarspksap-ieuEorne,tionderankfeabasixaröftsäbrpattak.s.uprätprgnne)ahknöferinativabakakooperssDe.ermargeaart-MBCCnoitkasnnvolärideiverabånadpeosmekritivsketlalnnkuruhMBCCfestkefriktlinjerförkransdkat-röreanI3knulisevtilläggssäkerheräv,retasgnired(vgravdontiuaal-ruchiact4.)tearksDanmionaNatohcBnairskabknverigeslbank,Sppullyfnumpsartan-lupdofkngEmdehgteneiltiärdearkvnchmabeirahnemsisab-rtfoeftes.b.ksattinvesteraytgnnesykdlgiehtkeM.ännidtrisflretag-iierBCCttberadlaCehanpåtsnenitu03m.eta,rnhidvx.tsni-MBCenoitkur
b a v ä r , e m i t t e r a d e o c h i dDei apgårfaö rmva1rañapånfranBdcoEseehrlåalkeridtItalien,förattigrapaepdrpenvänanaodtadagrnemtouHpanienkpartiS
5.
SpanienItalien
Banco(HdCeBE)spañaSteg 2Banca d’Italia (CCB) CCBM-meddelande Steg 5 Mottagningsbevis Steg 3 Steg 4 M Be Steg 1 Steg 6 atchning kräftelse Ansökan Utbetalning om kredit av kredit Italiensk värdepapperscentral(CSD) Monte Titoli Motpa tSteg 3 rLeverans av säkerheter Steg 2 Överföring av instruktionerDepåhållare
jam002arkiitflanaksno).cteremmkohoci-atikunat,neurddetärstp.Bäs,sraxit.xmsdiissäragopametisra.e(tgiaitsdrfsietrikt-märken,tydlmoreavkonannttebtinlaegnel-lrgenomattökaomptraetsnöevtrtimaornfrgö,onedrävneco3gnirrmohge-tentparividlkii(fettävvpedrhrabateanedemhpeapamrnblnaeknamectnarrdennaibehandlalitnoitamrofnigbaaltrenacmmhelleveeednasvknnedtaghgosoceranneaM2j00K5roerpsntralbanksmodellnekregvdönidnädeoncentrantanlbpserroKBectnednoEC7