//img.uscri.be/pth/8a356e1c4e269478c030832d950bd2f6f7fa5450
YouScribe est heureux de vous offrir cette publication
Lire

La Brûlure

De
20 pages
A BRÛURE suivi de mARïE-sAOPE C p. 124,Tu verraS, àdàp pàr CàudÉ NÔuàrÔ, à  cr É cÔMpÔS pàr ChcÔ BuàrquÉ dÉ HÔàndà © màrÔà EdçÔẽS muScàS, RÔ dÉ JànÉrÔ, BrS © Càrà NÔVà EdÔrà, sàõ PàuÔ, BrS ÉS ÉxràS dÉLa Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de FranceSÔn rS du VÔuMÉ 1 dÉTout autour d'aujourd'hui, nÔuVÉÉ dÔn dÉS ŒuVrÉS cÔMpÉS dÉ BàSÉ CÉndràrS drÉ pàr CàudÉ ÉrÔy © ÈdÔnS DÉnÔë, 1947, 1963, 2001, 2005 ©ACTEs sUD, 2015 ïsBN9782330048754 GïsèE BïENNE à BrûurÉ suivi de màrÉsàÔpÉ LA BRÛLURE A BRÛURE roman 7 LA BRÛLURE 9 Quand on lit vos romans, on ne pense pas que votre cœur soit desséché, vous savez. Yôko Ogawa, Cristallisation secrète. LA BRÛLURE Es REvOïR 11 e étaIt Én ïàÉ du sud, É SrÔcÔ y E SÔuLà FÔr, Ôn d qu’ chàrrÉ du FÉu. TÔuÉS ÉS chÔSÉS, rÉnVÉrSÉS, SÉ cÔuVràÉn dÉ SàbÉ. EnrÉ MÉr É àunÉ, ÉÉ rÉàrdà à bÔuÉ du SÔÉ SÉ rÉlÉr dànS ’Éàu quànd ÉÉ Éu FrÔd. É SÔr, Màr à chàÉur, ÉÉ FÉrMà pÔrÉS É FÉnêrÉS, S’ÉnVÉÔppà dànS unÉ cÔuVÉrurÉ, cÔMbàà d’MànàrÉS cÔurànS d’àr, cÔMMÉ S un Ô VÉnà d’êrÉ ÉMpÔr pàr É VÉn. EÉ rÉnrÉ â RÉMS, ÉÉ à prcp SÔn rÉÔur. à nu àVàn qu’ÉÉ nÉ SàchÉ, ÉÉ crÔ rÉcÔnnàrÉ dànS ’ÔbScur dÉ Sà chàMbrÉ à ShÔuÉÉ d’un ÔSÉàu pÔS Sur É bÔrd dÉ SÔn . Un hbÔu.
Voir plus Voir moins
A BRÛURE suivi de mARïE-sAOPE
C p. 124,Tu verraS, àdàp pàr CàudÉ NÔuàrÔ, à  cr É cÔMpÔS pàr ChcÔ BuàrquÉ dÉ HÔàndà © màrÔà EdçÔẽS muScàS, RÔ dÉ JànÉrÔ, BrS © Càrà NÔVà EdÔrà, sàõ PàuÔ, BrS
ÉS ÉxràS dÉLa Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de FranceSÔn rS du VÔuMÉ 1 dÉTout autour d'aujourd'hui, nÔuVÉÉ dÔn dÉS ŒuVrÉS cÔMpÉS dÉ BàSÉ CÉndràrS drÉ pàr CàudÉ ÉrÔy © ÈdÔnS DÉnÔë, 1947, 1963, 2001, 2005
©ACTEs sUD, 2015 ïsBN9782330048754
GïsèE BïENNE
à BrûurÉ suivi de màrÉsàÔpÉ
LA BRÛLURE
A BRÛURE
roman
7
LA BRÛLURE
9
Quand on lit vos romans, on ne pense pas que votre cœur soit desséché, vous savez. Yôko Ogawa, Cristallisation secrète.
LA BRÛLURE
Es REvOïR
11
e étaIt Én ïàÉ du sud, É SrÔcÔ y E SÔuLà FÔr, Ôn d qu’ chàrrÉ du FÉu. TÔuÉS ÉS chÔSÉS, rÉnVÉrSÉS, SÉ cÔuVràÉn dÉ SàbÉ. EnrÉ MÉr É àunÉ, ÉÉ rÉàrdà à bÔuÉ du SÔÉ SÉ rÉlÉr dànS ’Éàu quànd ÉÉ Éu FrÔd. É SÔr, Màr à chàÉur, ÉÉ FÉrMà pÔrÉS É FÉnêrÉS, S’ÉnVÉÔppà dànS unÉ cÔuVÉrurÉ, cÔMbàà d’MànàrÉS cÔurànS d’àr, cÔMMÉ S un Ô VÉnà d’êrÉ ÉMpÔr pàr É VÉn. EÉ rÉnrÉ â RÉMS, ÉÉ à prcp SÔn rÉÔur. à nu àVàn qu’ÉÉ nÉ SàchÉ, ÉÉ crÔ rÉcÔnnàrÉ dànS ’ÔbScur dÉ Sà chàMbrÉ à ShÔuÉÉ d’un ÔSÉàu pÔS Sur É bÔrd dÉ SÔn . Un hbÔu. EÉ S’ÉndÔr àrd. É phÔnÉ SÔnnÉ â SÉp hÉurÉS du Màn. sÔn pÉ FrrÉ VÉu u pàrÉr. ï ÉS S hSàn qu’ÉÉ dÔ pÔSÉr dÉS quÉS ÔnS.