//img.uscri.be/pth/eeca9be4769eb3b77f99232a7a13df3165ef5d58
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Die prosa van die twede Afrikaanse beweging

De
124 pages
Publié par :
Ajouté le : 08 décembre 2010
Lecture(s) : 57
Signaler un abus
The Project Gutenberg EBook of Die prosa van die twede Afrikaanse beweging, by Pieter Cornelis Schoonees This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Die prosa van die twede Afrikaanse beweging Author: Pieter Cornelis Schoonees Release Date: April 18, 2006 [EBook #18203] Language: Afrikaans Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE PROSA VAN DIE TWEDE *** Produced by Christine D., Michael Ciesielski and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net DIE PROSA VAN DIE TWEDE AFRIKAANSE BEWEGING. AKADEMIES PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DE RECTOR-MAGNIFICUS DR. P. ZEEMAN, HOOGLERAAR IN DE FAKULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP VRIJDAG 17 NOVEMBER 1922, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR DOOR PIETER CORNELIS SCHOONEES, GEBOREN TE UNIONDALE, ZUID-AFRIKA. AMSTERDAM Drukkerij en Uitgeverij J.H. DE BUSSY . MCMXXII Aan my vrou en kinders. VOORWOORD. Wanneer ek van die laaste skof op die akademiese pad terugblik, dan is dit my 'n aangename plig om die Here Hooglerare van die Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte te bedank vir die onderwys wat ek [Pg vii] gedurende enige jare kon ontvang. Besonderlik wil ek U, hooggeleerde PRINSEN, my geagte promotor bedank vir u voortreflike leiding, waaraan my dissertasie veel te danke het. Ook aan U, hooggeleerde BOER, BRUGMANS en STOETT wens ek my opregte dank uit te spreek vir die inleiding in die hoëre taal- en historiese wetenskap. Die welwillende belangstelling wat U steeds in my studie getoon het, sal altoos vir my 'n aangename herinnering wees. Aan U, hooggeleerde SIX, SWAEN en SCHOLTE betuig ek ook my erkentelikheid . Dat ek my proefskrif in my moedertaal kon skryf, is 'n voorreg wat ek baie op prys stel . Aan die hulpvaardigheid wat ek steeds by die Universiteits-Bibliotheek en by die Nederlandsche ZuidAfrikaansche Vereeniging ondervind het, is ek veel verskuldig; ook aan die direksie van die Nederlandsche Bank van Zuid-Afrika vir opestelling van hul argief . Met opoffering van eie belange het die heer en mevrou SPIER, die heer J. INGWERSEN Sr., mevrou SCHABERGKEMINK en die famielie NIERKENS aan my en my gesin in die tyd van die groot woningnood 'n rustige woonen studeerplekkie gegee. Dat ons dit ten hoogste waardeer, spreek vanself. Sonder die daadwerklike steun van die Unie-regering en die Herman-Coster-Fonds sou ek my studie nie kon voltooi het nie. Aan almal ons innige dank! Dié dank kom ook toe aan ons Hollandse vriende, wat soveel gedoen het om ons verblyf hier te veraangenaam deur hul gasvryheid en hul bereidwilligheid om ons steeds met raad en daad by te staan. In die sonnige suide sal die glimlag van hul vriendskap nie vergeet word nie! INHOUD. VOORWOORD HOOFSTUK I. Bls. VII Bls. 1-28 DIE TWEDE AFRIKAANSE BEWEGING § 1. Historiese Inleiding (1-4). § 2. Teëstelling tussen die Eerste en Twede Beweging: (4-6). § 3. Die Twede Beweging veel meer dan Taalbeweging (6-7). §4. Gevaar vir Isolasie (8). § 5. Kultuurtoestande (8-14). § 6. Kalvinisme en Kuns (14-18). § 7. Die Prosa.—Algemene Karakteristiek (18-25). Krietiese Standpunt (25-27). § 9. Beperking van Onderwerp.—Indeling (27-28). HOOFSTUK II. POLEMIESE PROSA Adv. J.H.H. de Waal (29-30). G.S. Preller (30-31). Dr. D.F. Malan (31-32). Prof. N.J. Brümmer (32-33). Die Brandwag (33). Prof. J.J. Smith (34). Dr. T.B. Muller (34-35) Ons Moedertaal (36). Adv. C.J. Langenhoven (37-40). HOOFSTUK III. Bls. 29-40 PROSA UIT DIE TYDSKRIFTE § 1. (a) De Goede Hoop (41-43). (b). (43-45). § 2. Die Brandwag (45-55). Jan F.E. Celliers (48-53) . Hettie Cillié en E.H.F. de Roubaix (53-54) Iz. van Heerden (54-55). § 3. Die Huisgenoot (55-60). § 4. Ander Tydskrifte (60-61). HOOFSTUK IV. Bls. 41-61 G.R. VON WIELLIGH, "Die Laaste stem uit Die Genootskap van Regte Afrikaners" Lewensskets (62-63). Eerste Skrywers (63-66) . Jakob Platjie (67-71) . Huis en Veld (71-74). Staan jou Man (75-77). Boesman-Stories (77-82). Styl en taal (82-99). HOOFSTUK V. Bls. 62-99 ROMANS, VERHALE EN SKETSE § 1. Adv. J.H.H. de Waal: Lewensskets en inhoud van sy twee romans (100-103). Is Joh. van Wyk 'n historiese roman? (104-108). De Waal se romans is intriegeromans (109-111). Karaktertekening (112-117). Natuurbeskrywing (118-119). Styl (119-125). Dialoog (126). Anglisismes (127-130). Taal (130-132). Stompies (132-133); § 2. J. Lub (133-135). § 3. J.G. Engela (135-136). § 4. Adv. C.J. Langenhoven: Lewensskets (136-137). Ons Weg deur die Bls. 100-230 Wêreld (II en III) (137-140). § 5. Christian Zinn. (140-141). § 6. Dr. D.F. Malherbe: Vergeet nie, inhoud (141-143). Bettie se "offer" (143-148). Karaktertekening (148-150). Gebrek aan objektiwiteit (150). Styl (151-158); § 7. Mej. Chris. C. Euvrard (158-159). § 8. Joubert Reitz (159-161). § 9. Jochem van Bruggen: Lewensskets (161-162). Teleurgestel (162-171) . Op Veld en Rande (171-174). Ampie (174). Die Burgemeester van Slaplaagte (174-176); § 10. Gordon Tomlinson (176-180). § 11. Adv. H.A. Fagan: Lewensskets: Uit 'n Studente-Album (181-182) . Uitgesogte Afrikaanse Verhale (182-183). § 12. Reenen J. van Reenen: Lewensskets; Celestine, Verborge Skatte (183-185). Die Lokaas (186-188). § 13. Léon Maré: Die Nuwejaarsfees (188-195). Ou Malkop (195-197). § 14. D.P. du Toit (197-199). § 15. A. du Biel: Getrou (199-202) . Die Misdade van die Vaders (202-205). § 16. Mevr. M. JansenPellissier: Lewensskets; Die Veldblommetjie; Verskil tussen goeie en slegte tendenswerk (205-207). Sedeprekery (207-208). Styl en taal (208-209). § 17. J.H. Malan: Lewensskets (209-210). Die Swerweling as historiese roman (210-212). Karaktertekening (212-14). Styl en taal (214-219). § 18. Ds. J.H. Kruger: Lewensskets en inhoud van Twee Rampe en twee Gelukke (219-220). Die kenmerke van goeie dialoog (220). Karaktertekening (220-223). Styl en taal (223-225). § 19. Mej. Sadie Bosman (225-228). § 20. G.J. Otto (228-229). § 21. Wolla (229). § 22. Slypsteen (230). HOOFSTUK VI. SATIERIES-HUMORISTIESE PROSA § 1. Ds. Willem Postma (Dr. O'Kulis): Lewensskets (231-232). Die Eselskakebeen (232-233). § 2. Reenen J. van Reenen: Die Agterstevoortrekkers (234-239). § 3. Adv. C.J. Langenhoven (Sagmoedige Neelsie): Sonde met die Bure (239-243). Doppers en Filistyne (243-248). HOOFSTUK VII. Bls. 231-248 DIDAKTIESE PROSA § 1. Adv. C.J. Langenhoven: Ons Weg deur die Wêreld I, IV, VI, IX (249-253) . Aan Stille Waters.—Langenhoven se letterkundige opvattings (253-259). § 2. Dr. C. Louis Leipoldt: Praatjies met die Oumense (259-261). § 3. G. Jordaan (261). HOOFSTUK VIII. Bls. 249-261 DIEREBESKRYWING 1. A.A. Pienaar (Sangiro): Lewensskets (262-263) . Sketse uit die Oos-Afrikaanse Dierewêreld (263-269). Hans Anton Aschenborn (269). § HOOFSTUK IX. Bls. 262-269 REISBESKRYWING § 1. A.J. Jacobs (Dómine): Reisavonture op Land en See (270-273). HOOFSTUK X. Bls. 270-273 HISTORIESE PROSA § 1. Inleiding (274-276). § 2. Gustav S. Preller: Lewensskets (276-278). Voortrekkermense I en II (278). Dagboek van Louis Trigardt (279). Piet Retief (279-282). Kaptein Hindon (282-283). Baanbrekers (283) . Twee Geskiedkundige Opstelle (284) . Genl. Botha (284-285). Letterkundige Opvattings