Elias Lönnrot - Biografiskt utkast
18 pages
Swedish

Elias Lönnrot - Biografiskt utkast

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
18 pages
Swedish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Elias Lönnrot, by August AhlqvistThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Elias Lönnrot Biografiskt utkastAuthor: August AhlqvistRelease Date: July 23, 2007 [EBook #22122]Language: Swedish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELIAS LÖNNROT ***Produced by Tapio RiikonenELIAS LÖNNROTBiografiskt utkastAfAUG. AHLQVISTG. W. Edlund, Helsingfors, 1884.Till läsaren.Detta utkast till en lefnadsteckning har uppstått af det minnestal, förf. höll vid den sorgefest, hvilken det finskauniversitetet d. 13 maj 1884 firade för att hedra den store hädangångnes minne. Allt, hvad talaren vid detta tillfälleyttrade, återfinnes i detta häfte och derutöfver har tillkommit åtskilligt, nästan lika mycket som festtalet, af sådant, somskrifvits både före och efter festen. Några mindre betydande uppgifter hafva dessutom hemtats ur det minnestal af prof.S. G. Elmgren, hvilket denne på svenska höll vid Finska Vetenskapssocietetens årshögtid d. 29 april och senare utgifvitaf trycket.I förväntan på en mera omfattande lefnadsskildring torde den finska allmänheten låta denna konturteckning få gälla förhvad hon också endast är, en första, blott för den närmaste framtiden gjord flyktig framställning af Elias Lönnrots verk ochpersonlighet ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 29
Langue Swedish

Exrait

The Project GtuneebgrE oBkoo Elf s iannLöt,ro yb uguAA tsvqlhhis istTk iseBoot ehf roo  fu es aneyoane erwhnyoc on taw dna tstsn  oerti hlaomns whatsstrictiom uoc yaeveoY .re iv aity op,git eti-esuror aw yermshe ter t und tcejorP eht fo nsceLig ernbteGusihtoBe o kono rine udcl wedh itebgro.grline atwww.guten
Till läsaren.
Detta utkast till en lefnadsteckning har uppstått af det minnestal, förf. höll vid den sorgefest, hvilken det finska universitetet d. 13 maj 1884 firade för att hedra den store hädangångnes minne. Allt, hvad talaren vid detta tillfälle yttrade, återfinnes i detta häfte och derutöfver har tillkommit åtskilligt, nästan lika mycket som festtalet, af sådant, som skrifvits både före och efter festen. Några mindre betydande uppgifter hafva dessutom hemtats ur det minnestal af prof. S. G. Elmgren, hvilket denne på svenska höll vid Finska Vetenskapssocietetens årshögtid d. 29 april och senare utgifvit af trycket. I förväntan på en mera omfattande lefnadsskildring torde den finska allmänheten låta denna konturteckning få gälla för hvad hon också endast är, en första, blott för den närmaste framtiden gjord flyktig framställning af Elias Lönnrots verk och personlighet. Helsingfors i juni 1884.
Af AUG. AHLQVIST
G. W. Edlund, Helsingfors, 1884.
Produced by Tapio Riikonen
ELIAS LÖNNROT Biografiskt utkast
Title: Elias Lönnrot Biografiskt utkast Author: August Ahlqvist Release Date: July 23, 2007 [EBook #22122] Language: Swedish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ELIAS LÖNNROT ***
fnlesdadnröns ottuls .daä gafa rEilsaL rgnäs :eäk åav rhar osn  ss,svå vkläö snak,ta tt denräckt ännu lrdla nä ål ås giulsk, nglii  vleav reD n ,emålgnde dn haariten vdöjmkuehga aem d vi mottngd, ochil sälsfammänah tt astbeejm ss ollok tit ned .eMonomån hn fressamsliks sso aknätt ati  vdehat årknota ej. Vi tacebrdföaved ,em njaörj. ei  Vo ärsdendmätm ,as nea ejklagäro . Vih nokaanem nmo ,slom des sVi. utlA ned tgitkämsl till våsamt liftg ,evkr tåsl nån deskenetitm soiL .l akb tratsäolk tt fer elefvne ,vidii dnlied kgeunn den daRe .anella dörb fa tnes  åirtkb geka Gud, som låtiåshcräk skelllufvaåf sd,ädå  oelabnrte ted ta  f föd manill as t tannu hte monoh fkansfioct keolco dns hröF nåts v i tårleilro änådöävdndil kisai Salomoiga som evfä hco ragad synlsäl ssåkalin nes ord edä at ;, deåfvata gtörsunonSag moload bf i tnronedita ,t Herren villefölrnä aohon mciekomedik rer vch o agilsdlraledogean ", utförsett gi tåtdnat."jhrett y ipplodsnaefl stornnöL rav ås, sbergRunesom L!kirntoL nöo hcm,he] [1ftort ige i t ttöf nseddrikt. Ha skiftesdn eöfagera sfeeyL .allåd tgilkclkfos anrh ean kh nonemoalh moehskiln ench gde o ena mosenuRgrebr det egn,mäåd s lisra eco hkslaet folk, som tilci k,tf s tänaedköttch sst otjeno ,ednallätssderys lkeicå ksocm sn !öF rllstmaamett lif,attvara leda.tgied eto nstnä aane  Sr denskan ku bleper,dune ftsfiän,tl  iesttsa la,olsktsirb denav nem ade sina lärdomsrpfop  åtettlifle rdg sid mendkooitiaren,ednlfa andl af rt, ig aardgseb ratirev nnmir nanackteesraned faam mos ttt anses temligeedl feansdolppa eja en d hneltjeaf ngitts ,tdivå gcoerat eöfatdnsbry halser,ndelattolb ragninkakssälsjgamiorsth ts eam,nte stsröigt folk tillhördnanäh ef åpåvrödel a ttor vväe lle 0381p tte reidrt åar ve,arigniksraf årek aps fögt såpodla uppu aärtpdnadåp een dos frltedsänakl tiretarune smark, d.v.s. år änn deråoma dranV.admänmossyned n fönkteidpuid trötsstf nnor röLr fön sin ret atninlös gmarflätsntressevka det iåph le tcäakdn er paedprosikliamlaspkobm ,ne ttedå för tiden af snakiletaruter ntoes bd,fin ded  negnintankäreboibelt. Brsätöfvemaährös fievlllsledyf esagniteb deh  rssmoarocd tirerä a medssl ällningon förestogån gis arög rårmföt asppna kältev ältgeds rana nuv det attadt,e ixtsreda eciek något historisknaf nk s tpallitam nt.neål Sdaunogat .åNä  nnntaig landlaturiterrdna argtfirks asaf  aeragsla mmjesång o" ("Gläd )co hån meJus"s, ")lo"IrosdarppskusatselualeJ ujan Huna), "ger"ungn"(oHar"tipasvin niio"S. arngnåssnoiZ"( "terrhuvitus luomisenir" yHdölyilen ntebeto uFrm teosetevaksngilpra tickek"),ot d någpale mksv reessnsfid tgt oifdrör"ätsiöt ittyN"( öfsrköu tns akdlet moder och intiv a"nas motgöH"vet  urkmarasktivfreneö lrgisiesar ven vgbok).Larosivspöktdog( "utisvekirk"Am toatroörk akinrf nstäm p ilmsakebo traebetu ot mA"jantiedot" (denkynuB motirK" sna vynitst" usllaeciek)n ,nor n gåeskresebng uifnipof tilibear atellåhotu  tksennistens re("En kri eånog tas)"i,kc2],[a"straaa vanrutantogån ekci aldaan vuropm "Eovmiatasia nukdnkr s ichlakotsifsäl div o röhröf funckerendanos hca ,no oröb fältekaseke Dn. eenbatsob-c nek hcoräkenkonsten erbdn aelndnieg n itlum angatni nekboc-abi n ded jö tråöfsrco hel,nabelonstkatiiplis i " ninöL tornf gastju83 1ut9 tedositköfsratm en" den Mehiläint liasttsnak lifm ocn, omyckkså llito teätssderf, deanllrudeh ocötvfreö vfreasttes väl äfvenen df leafröinttragnme; i n beemvätsinskes fvändg anedeb t idnsanae deh oca rnlaedtsxodotro-ksikerg rnasprese prestenUedvrsibttegy .nsfi mkangniå  pne stsadeddeedal6 mi 177s åreliuL zidenatls  ,lavaiftg utt aig statsird negni edingar haad. Tidnedtt albgnnea  fa drgåår mesaneddtu dale,apomos avnn afov cemäadgynt0 begifve utekceB .v281 rå rårt lfhas llti, feede dnsa tte tomat", hvilket llbtt" dateiTnasolyssatckmes sid  i rekceB .v edrngniidotckven sirgnuts af röifsnggjontlioffeder etsankärav agilnGe. raogätesn"teada vnsiu pptslä "de fyrning förolkhocStktyctrm ö nadås ruE revfr ena vaen,  littpg lpmu , iojdrstörkaa a rtd mentro nmaf åpksni "Turun Wiikkosaonam"t ,co hedfnonågngtiräutanttuk t anno rata ms af ej  intagitremslåtef röm dota uan hom sngligny ksitsaisutnerömmna di sirde  rot lavfiev nvtnets åp rgöhdi eocn såh to srirb.nD neant syntdaeella sträfvandeås ;reteav pujd bea ngrighlinktädn eåradanedyttsn öfr dellt vera33" aSanhcå  r81a WiipurnsaattajmmokåS.aatsitu "fir kansndluvaa st åöFsrda .oklb1829 år  somsent nuluO" edajröb  oa"minosakoikWiark på alla andr amoåred nnäd tedlana,igch oil tco lem hne d ås åket spr Lön vid söfrntou ppsratdeanädtrn  eik lturbppuomdliv nevo Korho. af Paa gO" mifensns nålons Dr.ttbikärat sexe .attenys taleetiof tret ah naklneh iv,ti  s",etåkpr skanstuls tom nevfirk eco hnotaruiltg. Äfven hos de m gnieröfmmoked aamtsfömaedrnndrakcet nävasm d seörhåissfden llanmarf are edneåtsmoll aafseasklgert sakcyk moannämålsngni lteväikgnb genyöfmrdeilpråkets venska snlläts attasakablltis etåkpr sna tge hed tcoejflet sfolkför nde ldbingnich oöjomedelb sntsir åp ödens. De djupa v ral kiäv ljed änt ät s somen g ned llitanna åp kom attig tma steneilhgd mef rön deanaltt ugati röf nåmröf llittionkanafinsden B ce ,.vtenelatiitfvtt er kegiutkcevalbonif  tksörre frad med stn gånof gmnå gnädange orpu tta e yvaifplennglinghrpo söfag rnpnifseemedaå monde sredelåms stedutndraoce odh ngli .rAivsdos nahed gjort sina kraf höf dcoerub aöfandrven . ÄfdödtornnöL nanni tro kmoomekör fökrsdigi temel rastmdande eltsuppträadisov nna å ardvi ha lkded a,tts uppråking podl råpryakats d temb eomåsch os-etävna hcos gnindnolket i sin helhd motslossrpkåF.u nn aejlindn gev tes radelåä se, Frtiusrus ostelenecoHhtuigui sdisoro penega sk ,repaksangI hcohunnit undersökaf niks apsårekstl ilböenanrj M iomenenyser ) nadneavhcR néo J dure tsenaden ll ( fa led leh ne tdehae arid Vm.deah nitllro ,ta töfversat tyskan s titniåb revfilravåun renagf  av ,ravsrtörhcS .linaioatföi t teetf sotasrn nian(Verige d) bmlan netigat i trevSensva sklmalheän eråneniöf red nde derpå följandr deuna errmdese hco gninttäsrevk öftinse lajemtår kdrpsako ifsnmlsag inrtjon  etnefggil8181fo )sala (årund i Up,mG toltrö eohonjotge rdt etkaliots f trsmarsgetom v. Beckers spårlkrä a iistt .l alnvRe sårå tvtu eranes tivfigrdboin ovilkk, hs tinei gau  tlsilneL tgtset( getrytdeannröns otimals ete"tts ujåt, och g") framlivh moneg ,kitan geinknrsfon kes rpsnak tif ied jät ett togåketrordtas nil näegtill trycket bef andsnifg akmmarnd uarertebeor v .eBedv  ,åpkcre Desats.m hasutos rav to ,tnedutid ten dnrön Lenett mer ltat på ra serussrköingnil tmplät adttsäerdnkcylelleim rng pamlida sskils räs nivhravf adeuna ndäm nkailvh i ,kösröfmlasessrngnihvm  oa,åd neklia åd hcode unlänrättnder rcolees möL hosveÄfhan  Sdegrjöv ned diannedit  begifvit sig pås nil nåagf roksT edahtemmur atsed mä.d.s iueloploeknåf  arfs niptecr upäppats lån h argornnco te rdfvhadrantoa em dnirt aöfjl tn i främesse. Meis,np eo nöfu ate en ick fördastted i ne sdro at llaher uraterit,th avirrfnåh röknade runor visaednuob ntedrsagatensrnnaoce grh 
TILL ELIAS LÖNNROTS MINNE.
ytedsl.eärtt aeb
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents