//img.uscri.be/pth/f0b0224977163c9b34ce5fc0551fafae09becf82
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

風月夢

De
72 pages
The Project Gutenberg EBook of Feng Yueh Meng, by Meng Jen Han ShangThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Feng Yueh MengAuthor: Meng Jen Han ShangRelease Date: October 16, 2008 [EBook #26931]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FENG YUEH MENG ***Produced by Hsueh-Chu Han風 月 夢邗 上 蒙 人 著自 序  夫 《 風 月 夢 》 一 書 , 胡 為 而 作 也 ? 蓋 緣 餘 幼 年 失 恃 , 長 違 嚴 訓 , 懶 讀 詩 書 , 性 耽 遊 蕩 ; 及 至 成 立 之 時 , 常 戀 煙 花 場 中 , 幾陷 迷 魂 陣 裡 。 三 十 餘 年 所 遇 之 麗 色 者 、 醜 態 者 、 多 情 者 、 薄 倖 者 指 難 屈 計 , 蕩 費 若 干 白 鏹 青 蚨 , 博 得 許 多 虛 情 假 愛 。 回 思風 月 如 夢 , 因 而 戲 撰 成 書 , 名 曰 《 風 月 夢 》 。 或 可 警 愚 醒 世 , 以 冀 稍 贖 前 愆 , 並 留 戒 餘 後 人 , 勿 蹈 覆 轍 。  有 觀 是 書 而 問 余 曰 : 「 此 書 分 明 是 真 , 何 以 曰 夢 ? 」 餘 笑 而 答 曰 : 「 夢 即 是 真 , 真 即 是 夢 。 曰 真 即 真 , 曰 夢 即 夢 。 呵呵 ! 哈 哈 ! 」  時 在 道 光 戊 申 冬 至 後 一 日 , 書 於 紅 梅 館 之 南 窗 。  邗 上 蒙 人 謹 識第 一 回   浪 蕩 子 墮 落 煙 花 套  過 來 人 演 說 風 月 夢  詞 曰 :  慣 喜 眠 花 宿 柳 , 朝 朝 倚 翠 偎 紅 。  年 來 迷 戀 綺 羅 叢 , 受 盡 粉 頭 欺 哄 。  昨 夜 山 盟 海 誓 , 今 朝 各 奔 西 東 。  百 般 恩 愛 總 成 空 , 風 月 原 來 是 夢 。   ── 右 調 《 西 江 月 》  話 說 東 周 列 國 時 , 管 仲 治 齊 , 設 女 閭 三 百 , 以 安 商 旅 。 原 為 富 國 便 商 而 起 , 孰 知 毒 流 四 海 , 歷 代 相 沿 。 近 來 竟 至 遍 處 有之 。 揚 州 俗 尚 繁 華 , 花 街 柳 巷 , 楚 館 秦 樓 , 不 亞 蘇 、 杭 、 江 寧 。  也 不 知 有 多 少 人 , 因 迷 戀 煙 花 , 蕩 產 傾 家 , 損 身 喪 命 。 自 己 不 知 悔 過 , 反 以 「 寧 在 牡 丹 花 下 死 , 從 來 做 鬼 也 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Fofg enehYuen Mb ,geM yJ gnH nehangan S eBoThis sofkoi  esu rhtny aofe ywane on ta ereh tsoc ona mlso tna diwhtictions no restr .re uoYtahwveost, ivegiy mapycoeru-o  rwayai  tthe der t unse iorP eht fo smret Lrgbeenut Gctjehtiwiht Be s kooenic iseluncd deugetbnre.genTttior online atwww.rohtuAgnJ gneM :ngFe: leMeh ue YaDetsa eoteb :cOan Sen HRelehangan]Laggu#2k 3169[ 80ooBE61 r02 ,HIS PROJART OF Tes** *TS:eC ihenMEH UE YNGFEK OOBE GREBNETUG TCE**GN*  宿      調西  西   沿 便    使     
Produced by Hsueh-Chu Han
自序  夫《風月夢》一書,胡為而作也?蓋緣餘幼年失恃,長違嚴訓,懶讀詩書,性耽遊  風月如夢,因  轍。  有觀是書而問余曰:「此書分明是真,何以曰夢?」餘笑而答曰:「夢即是真,真 呵!哈哈!」  時在道光戊申冬至後一日,書於紅梅館之南窗。  邗上蒙人謹識
風月夢 邗上蒙人著
 
    穿                     
 頻 舒 笑臉勾魂魄 ,輕朱唇 吸 腦 漿 。
 柳幟 花幡 威莫敵 ,輕刀辣 斧 勇 難當。
 常在花柳場中貪戀粉頭,在外住宿,忘記家中妻子獨宿孤眠。  有那賢淑的婦人,不過自怨紅顏薄命,悶在心裡,在人前不能丈夫不是,因為要   甚麼 賣花錢兒買花 帶。  殊不知在這些地方初落交之時,銀錢又揮霍,差事又應手,這些粉頭就百般的奉承 ,口裡 友,用盡無限機    受用?  這些地方不拘你用過多少銀錢,到了你沒有銀錢的時候,或是欠下鑲錢,或是差未 日那些恩愛都 連那些外場也是這般勢利。莫  動槍,弄出禍 夜,捉   還有許多朋友,在這些地方浪費銀錢還是小事,只因平日在這些粉頭身上不肯多用  在這些地方倚   ,暗箭難防」。  試問貪戀煙花有幾人遇見女妓倒貼銀錢,或是帶些錢財跟他從良?莫近日無這 便   如今「嫖」之一字,有這許多損處,卻沒有一件益處,那知還有比「嫖」之一字為  了,那沒 說說  方休,豈 不是害中又生出害來?  在下也因幼年無知,性耽遊蕩,在這些煙花寨裡迷戀了三十餘年。也不知見過多少 粉頭與在下如膠 似 漆 ,一刻難離, 也不知罰 (發 )多少山盟海誓。也有要從良跟我,也 有跟著滓。  將在下的銀錢哄騙過去,也有另自從良,也有席捲 資財回歸故里,亦有另開別處碼 西 冷,視為畏 途 , 曾作了七 言律 詩一首道:  迷魂陣勢數平康 ,埋 伏 多般仔 細 防。
 
            祿                 宿      退           滿            穿      西   宿     
第二 回 袁友英茶坊逢舊友耕雨教場新聞