Hunger - Book One
56 pages
Hebrew

Hunger - Book One

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 68
Langue Hebrew
The Project Gutenberg EBook of Hunger, by Knut Hamsun This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Hunger Book One Author: Knut Hamsun Translator: Elhanan Segal [Release Date: April 30, 2006 [EBook #18291 Language: Hebrew Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HUNGER ***
Produced by Tal Benavidor and the Online Distributed .Proofreading Team at http://dp.rastko.net
וק י"ע םינמוסמ םינוקיתה.ונקות ירוקמה טסקטב תואיגש המכ טסקט לע ןמסה םע םיעיבצמ רשאכ.םודא עבצב יתחת .השענש ןוקיתה יבגל תפסונ היצמרופניא העיפומ,ןקותמ .ןקותמ טסקט:לשמל
.ןסְמַה טנְק בער .יגולוכיספ ןמור םוגרת .לגס .א .ןושאר רפס .“הישות„ תאצוה
.ט"נרת .אשראוו .7 יקוועלאַנ ,ופתושו רעטלאַה .י.מ סופדב
РООВЪ т. е. Голодъ .Психологическій романъ .Соч. К. ГАМСУНА .Перв. А. Сигаля .Книга І .”Изданіе „ТУШІЯ
.ВАРШАВА. 1889 .Типографія М. И. Гальтера и Комп., Наловка 7 Дозволено Цензурою Варшава, 6 Іюня 1899 Г
המתוח תא שיא לכ לע העיבטמה הארונה הירקה איה ,הינאַיטסירכב .בעראוזא יתבשי םש ,דחוימה
[3 'מע]
תא עימשה רשא ןועשה לוק תא יל לעממ עמשאו ,יתילעב יתבכש ינא לע םק הצורמ-ןואשו ,ידמל ריאה רבכ טעמכ רקבה .תיששה העשה םינשי םינותע ילע םיקבודמ ויהש םוקמב ,תלדה די לע תחתמ .תולעמה , , תריכמ רבד לע הבר העדומו דיקפה לש ודי בתכ םתוח תא רורב יתרכה .ןֶסְןיִַפ הפואה תיבב םחל לוֹא םימיענה םינינעה תודא בושחל ,זאמ יכרדכ ,לחאו ,יניע תא יתחקפ ךא לכ ,ישוכר לכ :השק תצק יבצמ השענ ןורחאה ןמזב .םויה יל םיכחמה שיאל יתכפהנ ;הולַמה אוה ,“דוד„ה ידיל ורבע ,ויחא ירחא שיא ,יצפח יתטמב בכשל םיַמעפ יתייה סונא רבכו ,הלקנ לע זגרתמו םיבצע-שולח ,תוקחוש םינפ החלצהה יל תוארהב ,םיתעל .ישאר-ןוהמת ללגב ,םויה לכ [א]תונוֹרק שמחכ קושה-ןמ-ןותע הזיא תכרעמב רכתשהל ילרוגב הלע .ןוטיליפ ריחמב ריכהל םגו תלדה די לע העדומה תא רורב ארקל יתלכי רבכ ;רוא רקבה םיתמל דב-יכירכת„ :תבותכה לש תושטשוטמהו תוקדה תויתואה תא ;בר ןמז וילע יניע בסה הזה רבדה .“ןימימ רעשב ,ןסרדנאַ המלעה תיבב העשה תא תחתמ ןועשה עימשה ,ידגב תא יתשבלו יתמק רשאכ ,ףוסבל .תינימשה ידמ וילעש לבח האראו בוחרה ינפ לע ףיקשאו ,ןולחה תא יתחתפ ךכ רחא[4 'מע] .רפא םילעופה ורבצ ,לזרבה תשרח תיב לצא ,קחרה ;בחרנ רכו ,דב-היה רכנ .םימשה ינפב בר ןמז לכתסאו ,ןולחה ןֶדֶא לע יעורזאב יתנעשנ
לכ הבש ,הרירקהו המיענה תעה ,ריצבה ימי ויה םימיה ;דמחנ םוי התאָ יכ עֵהרוצ שבולו הרוצ טשופ םוק ה . וגו י ֹ ישרק םע קירה ירדח ;בוחרה לא ינכשמ ,תחתמ עמשנ רשא ,ןואשה ןיא ,תלדל לוענמ ןיא :תמ-ןוראל המד ,דעצ לכ לע ודדונתה רשא ,ותפצר דע תושביתמ ויה אל יכ ,יתואקמזופ תא יתוריסה אל הלילב הלילב ;רונת לע ;המודאה[ב]הדָ נדִ נהאוה יניעב ןח אצמ רשא דחאה רבדה .רקבה ...םינוש םינינעב תוגהלו ברעב ברע ידמ תוזהל יתבהא תאזה הדנדנה תולוק רדחב ועמשנ ןותחתה עיציב תותלדה תקיפדו חורה-ץרפ לכ םע דחי .שדח עיקב הלגנ תלדה לצאש םינותעה ילעבו ,החנא-;לכאמ-רבד הזיא םש שי ילוא,יתטמ תחת רשא רורצב שפחאו ,יתמק .ןולחה לא תינש יתשגנ ןכ ירחא .לכ ןיא הזיא אצמל ידיב הלעי םא ,יבלב ינא יתרמאעדויה אוה םיהלא לאשקב תויחד ,הצחמל תוחטבה ,הלילש לש תובושת .וב קוסעל ןינע ספאו ןיא םהירחאש םישדח תונויסנו תובזכנ תושדח תווקת ,םתס תויחדו ֹ הל לכ, רבזג תרשמ יתשקב ןורחאה ןמזב .יחור-ץמא תא ואכד רבכ א ִ ,השורדה הבורעה תא תתל יתלכי אל םגו ,דעומה יתרחא םלוא ,תונחב .יכרד לע ןטש הזיא בציתמ םוקמ לכב .תונורק םישמח -רדחב ונדמע ונחנא .תורֵבה יבַכמ אבצב אובל יתייה ןוכנ םג טעמכ תוארה ןעמל ,וניזָח תא טילבנו ,ונבל תא ונצמִא ;שיא םישמחכ ,אובמה ,הכאלמל וחלצי רשא הלא תא רחביו ,ונכותב רבע דיקפה .ליח ינבכ לע ףלח אוה ;תונוש תולאשמ תולאש םהינפל עיציו ,םהידי תא ששמיו לע םיַפקשמ אשונ ינאש ינפמ ,חלצא אל יכ רמאיו ,ושארב עיניו ,ינפ דח טבַמ ןנוכאו ,יניע תובג תא רידקאו ,םיפקשמ ילב ,תינש יתאב .יניע אוה :קחטצה קרו ,ינפ לע דיקפה ףלח םעפה םג םלואןיכס-בהלכ ,התוחפ הרוצ לבקל ולחה ידגב יכ ,הז היה עורג רתויה רבדה.ינריכה .ןוגה ריעצ-שיא רותב “דמעמ„ יל שקבל דוע יתלכי אלש ןפואב -רסוחמ יתראשנ ףוס ףוס !םעפב םעפכ ילא בושל שירה דימתה דאמ המ ץיקה ימי לכ ךשמב !הגות תעשב ארקל רפס ףא ןיא ,קרסמ םג ןיא :לכ םירמאמ יתבתכ םשש ,ינוריעה-סדרפב וא תורבקה-תודשב יתדדונתה תילכת ויחאמ שיא םינוש םינינע תודא לע ,דומע ירחא דומע ,םינותעל שואיה ינפמ ;לבלובמה יחומ לש תונוימדו תויזה ,תורזומ תובשחמ ,יונש ןעמל ,םהב לפטל יתיברה רשא ,םיעורג רתויה תונויערה לא יבל יתינפה ,והנשמ לא יתינפ ,דחא רמאמ ירמג ירחא .סופדל ןכ ירחא םולבקי אל ידיב הלעשכ ,םנמאו !ידיב הלעי םינמזה ןמ ןמזב :יבל לא דימת ירמאב .םויל תונורק שמחכ רכתשמ יתייה תת ןעמליכרב לע םימ הזאַו ,רויכה לא יתשגנ ,ןולחה לעמ יתרס ,יתחלצב יתמש תאז יתושע ירחא .הנוגהו הרוחש רתוי הרוצ יסנכמל ילבל ,תולעמה לעמ טאלב יתדרי אבחהב .אצאו ,תרפוע-טעו רינ ,יכרדכ ידיבו ,םידחא םימי ינפל דוע עיגה יתריד רכש דעומ ;תיבה תרבג ינארת .הל םלשל ףסכ היה אל וזיאב ריואה תא אלמ תולוקו םינפוא שער .תיעישתה העשה העיגה יטוש קשמו הכילה-ןואש הכותל וצרפתה רשא ,הכשוממ רקב-תניגנמ הבוט רתוי יחור יהתו ,ףכת ינתחמש תאזה תינלוקה היבוברעה .םיבכַ רה ינא דאמ .ליַט ןעמל חלה רקבה ריוא לא יתאצי יכ ,ללכ יתללפ אל .ילע יפתכ לע אשנל יתייה לוכיו ,קנעכ אירב יננה !הזכ רשא לויטל קקזנ .האלמ הלגע יתולחה .ינאלמ הזילע הולש לש שגר ;יברק םעפל לחה טקשו םיענ חור
[5 'מע]
יניע ;תוריקה לע רשא תועדומה תא יתארק ;םירבועה ינפב ןנובתהל תוריהמב הפלחש ,הבכרמה ןולח דעבמ ילע ךלשה רשא ,טבמב ושגפנ רשאו ושגפנ רשא ,ךרע-לק ןינע לכמו הרקמ לכמ לעפנ יהאו ;ינפ לע .יכרד לע יניעמ ומלענ ריהבה רקבה לש םשורה םלוא !הזכ רשא דמחנ םויב לכאל המ היה וּל .ימצעל יתררוש החמש ךותמו ,ליגרכ אלש ררועתאו ,ותלשממ ילע ךפש תחוראל מיקינקַ נ רכמתו ,לס הדיבו ,השא הדמע רשב לש תונח ינפל החא ןש קר התיה הל .ילע טיבתו ,הדי לע יתרבע רשאכ יהיו ;םירהצה יבצע ושלח דאמ יכלעוגמ םשור ילע ושע תאזה השאה ינפ .המוּדק ,הדירצ עבצאכ םינשה-רוע ךותמ הטלב הבוהצו הכורא ןש ;ןורחאה ןמזב שיגראו ,ןובאָתה ינממ דבא ףכת .םינמש םיקינקנ הטבמב ושגרנ ומכו :הלעמל טיבאו ;הקֵ רזַמהמ םימ יתיתש קושה ךרד ירבעב .שפנ-לעג .תירישעה העשה תא עימשה לדגמה לע רשא ןועשה ,ךרוצ לכ ילבמ תחא תיוז-ןרקב יתדמע .תובוחרב האלה תועתל יתכלה זלעה רקבב זלע תויהל יתצמאתה .חרכה לכ ילב ןכ םג ,[ג]יובמ לא בסאו ךז היה ריואה ;םירשֻאמה םישנאה ךותב רשֻאמ שיאכ ךלהתהלו הזה .יתמשנ תא הביעה אל הלק הננע םושו ,ףוקשו ,רורצ היה תחאה ודיב .םיעגר הרשע הז ,ןקז הזיא וכרי לע עלצ יַ נפל לעו ;תוצמאתה בורמ קנאנ ךיא ,יתעמש ינא .ופוג לכב למע ותכל ידמו .ונגישהל יתיסנ אל ךאורורצ תא תאשל יל היה רשפא יכ ,הלע יבל הצורמב רובעיו ,םולשל ינכרביו ,ילוּאַפּ סנַה יתא שגפנ “לובג„ה לע ותאמ שקבל ללכ הלע אל יתעד לע ?תכלל ךכ לכ רהממ אוה ןאל. הכימשה תא בורק רתויה דיתעב ול ריזחהל ןוכנ ינאו ;האולה רותב הנורק אל ,םדא-ןב ייחל היהיש המכ ייח ומדי ךא םא ,ןבומכ .יל ליאשה רשא דוע ילוא .הזב אצויכ וא הכימש ללגב שיא םושל הדות-ריסא תויהל הבוא ,“ןוצרה שפוח„ תודא וא “דיתעב םיעשפה„ רבד לע רמאמ בותכא םויה ...תונורק רשע ריחמב תוחפה לכל ,בושח רבד ,הלא ןיעמ רבד הזיא וא ילבמ ,וכרעלו וב לחהל הפיאש םאתפ עתפל יתשח רמאמב יתוגה ידמו אצמל ,ןומראה די לע רשא סדרפה לא ימעפ םישל יתבשח ;המהמתה .ולכ רמאמה לכ רמגנ היהי םרט ותוא בוזע ילבלו ,רבדל יואר לספס םש ינזיגריו .ןקזה םילגרה-הכנ וכרי לע עולצל ףיסוה ,בוחרב ,יניע דגנל ךא אוה ;וידודנל ץק ןיא יכ ,יל המדנ .יניע לומ ףחר רשא ,הזה רועיכה הארמ לכ יניע לומ תויהל היה ךירצש ןפואב ,ינא הב יתכלהש ךרדה התוא זחא ,םיכרד תשרפ לכ לע תכלמ דמע הנַָכְב יכ ,יל המדנ יתמגעל .יתכל תע ףיסויו ורורצ תא ובג לע לישפה ךכ רחאו ,ינא זחֹא ךרדה הזיא תעד ןעמל ינאיבהל לחה הזה םומה לעב .ינמידקה ןעמל ומכ ,וחכ יצמאמ לכב תכלל ינפ תא יכ ,טאל טאל זוגנ בוטה יחור-בצמ יכ ,יתשגרה ;תורמרמתה ידיל המד אוה .םירבע לכמ ולהקנ רשא ,םיללצ וביעה רוהטהו חצה רקבה .בוחרה עלצ לכ בחורל ערתשה רשא ,הרעוכמ תומד לעב לודג ץרשל יתדמע ;הזה יונעה תא אשנ דוע יתלכי אל ,בוחרה הצק דע יעיגהב יהיו םלוא .האלה רובעל תלכיה ול תת ןעמל ,[ד]םינסחמה דחא ןולח לצא ָ ַ םעפה דוע ךלה תמש רשא ירחא ,םידחא םיעגר רובעכ,המידק ימעפ י ,שלשב והגישאו ,הברה בושח ילבמ ,וירחא ףודראו .ינפל םומה לעב .ויפתכ לע ךאַו ,דאמ דע תוסג תועיספ עברא ויחא לומ שיא וניניע וננוכ ונחנא .תכלמ ףכֵ דמע אוה . .הדצה ושאר תא חשיו ,הנורחאל רמא!בלח תונקל ףסכ יל אנ ןת:רמאו יסיכב יתששמ!הפיו בוט לכה תעכ ;ןכ
[6 'מע]
[7 'מע]
תדמ ,עדוי יניא ינאו ,הלאה םימיה םיער םימי !..מה .ןכ ,בלח תונקל.איה המ ךרוסחמ הטורפ ףא יל ןיא.זלה הנעלי  ֹ,כפ אאללאא  בכלמ לומתא םוי.םויה דע אצמל יתלכי אל הדובע לכו ,תחא ?התא הכאלמ-לעב םאה.םיטחמ שרח ,ןכ?המעדוי ינא םילענ רופתל םג םלואו ;םיטחמ שרח. םיריֵא ,ףסכ ךל איבאו ,עגר הפ הכח.יתרמארחא ןינע אוה הז.םידחא הולַמ ןכשמ םוקמ לא ,הֶדֶ רטסיליפ ךרדב האלה יתכלה הבר תוריהמב ירבעב .םלועמ ויתרקב אל דוע איהה תעה דע יכ ףא ;ינשה עיציב יל עודי ;יעורז תחת והחקאו והללגאו[ה]ינרטקמ תא רהמ יתטשפ רעשה ךרד יתרמא .הולמה-תיב תלד ןומעפב ךושמאו ,תולעמה לע יתילע ןכ ירחא .לספסה לע ןרוטקמה תא ךילשאו ,םולש .הולמה רמאיצחו הנורק,התע יכ ,יתועורזל תחתמ ןרוטקמה יל קיעה אלול.יתינע,רבדה בוט!והיתתנ אל ,ןבומכ קסעה הז .יבקע לע בושל רהמאו ,אקתפה תאו ףסכה תא ידיל רסמ אוה ,הנמש החוראל ףסכ יד ראשי ידיב !אוה אלפנ ןויער ןכאןרוטקמה םע ףכת יתוליחה .“דיתעב םיעשפה„ רבד לע רמאמה רמגי ברע תעלו .םומה לעבמ רטפהל יתרהמ דימו ,תוריהב רתוי םיניעב םייחה לע טיבהל .ילא תינפ יכ יבל חמשי דאמ.יתרמא!אנ חק ,אנא, ויניע שטול אוה הז המ.תונחוב םיניעב ילע טיביו ,ףסכה תא חקל אוה הז ילוא .ינזיגרה וינפ-זועו ,יכרבב לכתסמ אוה יכ ,המדנ יל ?ךכ לכ ?יתוזח החיכומש ומכ ,ןויבאו ינע תמאב ינא יכ ,ושפנב הושמ לעילבה יל המ ?תונורק רשע ריחמב רמאמ בותכל יתרמג אל טעמכ רבכ םאה ?ךכ לכ יברקב שעגתמו ינמעפמ םורממ חורה םא ,דיתעה תגאד גאדל אל וא ,הלטבל ףסכ יסיכמ ינא איצומ םא ,תאזה הלאשלו היהיש ימל המ ולומג ול בישהל יבלב רומגאו ,הזה שיאה לש וטבמ תא אשנ יתיאלנ? :רמֹאו יפתכב יתכשמ .ותאמ ידרפה ינפל ןגוהכ םישנאה םתוא יכרב לע טיבהל :הנוגמ גהנמ גהונ ךנה ,יביבח ,אנ עמש.לקש ךל םיטישומש אוה ;הבשחמ הצצורתה ינעה חומב .ויפ רעפיו ,ריקב ופרעב עגנ אוה .הרזחב עבטמה תא יל טשויו ,ול געול ינא יכ ,ותעדב טילחה םנמאה יכ .ולצא ףסכה תא בוזעל וילע יתיוצ תופרחבו ,ילגרב יתעקר הנורקה תא ול ביַח ימצעב ינא ילוא ?ךכ לכ יתחרט םנחל יכ בשוח אוה , ינפל דמוע אוה יכ ,תעדל וילע ;םינשונה יתובוח תא בטיה רכוז ינא ;תאזה !תודוהל יאדכ ןיא ...אוה ול ףסכה ,תחאב .שאר דעו לגר ףכמ רשי שיא .םולש .גנוע רבדה םרג ימצעב יל טקשל לכוא התעו ,םילגרה-הכנ ינַﬠממ יתלצנ ףוס ףוס ,יכרדל ךלאו .תלכמ-תונח די לע דומעאו ,הדרטסיליפ רדב האלה תינש יתכלה!
[8 'מע]
[9 'מע]
        .ךרדל הדיצ ,המ רבד יל תונקל טילחאו ,לכאמ ינימ יתיאר ןולחב ילש הנורקה יצח תא ךילשאו ,יתרמא!תיתפרצ תינמחלו הניבג חתנ.ןחלשה לע טבה ילבמ ,קוחצב תתרשמה הלאש ?ףסכה לכ ריחמב תינמחלו הניבגילע . .יתינע,םיריֵאה םישמח לכ ריחמב ,ןכ,רשבה תאירבו הנקזה תתרשמל םולש רמֹאו ,יתשרד רשא תא יתלבק ;ןומראה די לעש סדרפה לא רהה ךרדב ץורל יתרהמ ישפנ תעד ילבמו הבר הואתב קסעתהל לחאו ,םידדוב רתויה ןמ לספס יל יתאצמ םשו טאלו ;ןובאתב ךכ לכ יתלכא אל רבכ הז !רבדה היה בוט המ .הליכאב יבל ץמֹא .לודג יכב ירחא האבה העֵבשה החונמה התוא ינתפקת טאל לכל ןבומו טושפ ןויער תודא בותכל יאדכ ןיא יכ ,הלע יתעד לעו ;רבגתה ןמ טעמב ףא ריכמה שיא לכ תעדל לכוי םתוא רשא ,“דיתעב םיעשפה„כ ,לודג רתוי ןינע הזיאל לגוסמ ימצע תא יתאצמ ;הירוטסיהה תא טעמה הרכהה„ רבד לע םיקלח השלשב רובח בתכל יתעדב רומגאו ןמ הזיא לאַל םישל ינפל הז אוה רשכמ הרקמ ,ןבומכ .“תיפוסוליפה ,רינה תא יתחלצמ יתאצוה רשאכ םלוא ...טנ ַק ףוסולפה לש םימזיפוסה לצא ראשנ אוה ;תרפועה-טע תא יתאצמ אל ,הכאלמה לא תשגל יבשחב .ינרטקמב ,הולמה ,תודחא תופרח יתבבד !היפ לע הרעקה הכפהנ םעפה דוע ,םיהלא לֵא לכב .לועשמה ךרואל בושו אוצר ץוראו לספסה לעמ הציפקב יתמק תונמוא יתש וכילוה ,ךלמה לש ץיקה ןועמ די לע ,קחרה ;סה ךלשה[10 'מע] ץוראו ,ישפנ יתעדי אל .היח שפנ לכ התארנ אל ןדבלמו ,םידלי-תולגע לעב רובחה !חרופ קבאכ ףלח לכה .ילספס ינפל ,בושו אוצר ,ללותשמכ תרפוע טע דבא רשא ,הזכ הלקִ נ הרקמ ידיב תמוה םיקלחה תשלש .םיריא הרשע וריחמש ֵ ,ןפוא לכב ?תרפועה טע תא יל ריזחהל שקבאו הדרטסיליפל תינש ךלאה .סדרפה תא םיליַטמה ואלמי םרט ,רמאמה תכירעל יאנפ יֵד יל היהי דוע ילוא !דאמ םיבר םינינע םייולת “תיפוסולפה הרכהה„ תודא הזה רובחב םישנא ידיב תינחור הכימת הזב ךמתא ילוא !עדוי ימללכה תבוט הז לע ;טנ ַקב עוגנל אלש ,יתטלחה יתעדב יבשיתה ירחא.םיריעצ ;םוקמהו ןמזה לש הלאשה לע הקיתשב רובעא קר םא ,חוספל יל רשפא ,אוה ןינעה רקע ...ַןנֶר ןקזה רמוכה ,ןנר תועדל םיכסא אל תאז לכב זעונה טבמה ,הרכש םל ֻשׁ אלש הרידה ;תורוש ךכו ךכ לעב רמאמ בותכל לכ ישפנ תא ונע הלאלע רקבב יתשגפ רשא ,תרבגה לש,תולעמה .ואב ןיאמ יתעדי רשא ילבמ ,םיזילע רתויה םיעגרב ינפל ובציתיו ,םויה טע תא תחק ןעמל ,הולמה לא ימעפ שיחאו סדרפה תא בוזעל יתרהמ .ילש תרפועה ןהינפ לע ירבע ידמו .תוכלוה םישנ יתש יתיאר ןומראה רה לעמ יתדרב םירוִח ,םיאלמ םינפ ויה הל ;ירחאל טיבאו ,ילֻ ורַשׁב ןהמ תחאב יתעגפ תעדי אל ?עודמ ;ראתל ןיאש ןפואב ףיתו המדא םאתפ עתפל .תצק וזיא ללגב ילוא ;םירבועה דחאמ העמש רשא ,הלמל תודוה ילואי םמורת הובגה ָ ֶ זָח הע ינ יתעגנ ןעי ילוא וא ,תימואתפ הבשחמ ה ה ? ורזב א ?הל היה הז המ .היִשׁמִשׁה תא הצחל הדיו ,תודחא םימעפ דריו רזומ הז לכאל ;ינפ לע רובעל ןהל ןתאו ,יתדמעהאלה תכלל יתלכי לע תוארונ יתפצק ,זגורמ רתויה חור-בצמב יתייה !דאמ דע יניעב היה ,תול ל ע תוחרא םאתפ וזחא יתונויער ;תרפועה טע הר מ ללגב ימצע
,הלאה םישנה תא דיחפהל עתפ יתצפח ;םיעוע-חור הזיא תעפשה ינפמ גישמ יננה.רשפאה לככ ןדגנ םינפ זיעהל ללכבו ,בר ןמז ןהירחא ףודרל ,הטבמ תא ישגפבו ,הקזחב ןהב טיבמו ינפ תא םאתפ ךפוה ,תינש ןתוא[11 'מע] השק הלמ ,ויתעמש אל םלועמ רשא םש ,הנעמל םֵשׁ םאתפ הדוב יננה :ףקותב זירכמו םינפ ריבסמ ינאו ,ילא תברקתמ איהלִי: וממושכהיִא!ַַל !המלע ,ךרפס תא ידבאַת הנה.האלה תוכלוה ןהיתשו ;התיול-תב תלאוש ?רפס הזיאינא יכ ,ןוכנ לא עגר ותואב יתעדב ,םישנה ירחא ףודראו ,רבגתה יבל-עור ישארב ;הבס לכ ילבמ ,ונממ הלעמל ןיאש תוטש השעמ םעפה השוע תוגהנתה יכ ,יבלב יתרמא אושל .רזומ שחל עמשנ ינזאב ,לפרע היה םיַמעפ קורשאו ,המלעה ירוחאמ תונושמ תויָ ועַה יתישע ;דאמ הנוגמי שיגראו ,םיתלצעב האלה יתלהנתה .תוֹסג תוקירש ,הינפ לע ירבע ידמ יתשוב רשא השובה ינפמ םיבהל ינפ ויה ינפו ,יבג לע הטבמ תא לא יל יתכלה יתפלח יכ ,יל המדנ טאל טאל .הומכ עמשנ אלש ,יתפצוחב בורמ חוחש ,בוחרה עלצב ךלהתמה הז אוה ינא אל יכ ,רחא םוקמ הזיא .הכובמ ינאו ;הַשַׁפּ לש םירפסה רחסמ תיב לא השאה השגנ םיעגר ינשכ רובעכ :רמֹאו ,תינש היתמדקה הברק רשאכו ,ןושארה ןלחה לצא יתדמע !המלע ,ךרפס תא ידבאַת הנהאוה רפס הזיאב ,תאַ יעדת ילוא.דחפב הלאש?רפס הזיא לבא?רבדמ הינפ רב ֵס ,התכובמ הארמל ירזכא גונעת שיגרמ ינא .תכלמ תדמוע איהו יתאירק תא ןיבהל ןפוא םושב הלוכי הניא איה .יתוא ביהרמ םיכובנה תשפחמ הנה תאז לכבו ,רינ תספ אל ףא ,רפס םוש התא ןיא ;הפוכתה הפיעמ ,השאר תא הנפמ ,היפכב תודחא םימעפ תלכתסמ ,היתוחלצב רפס הזיאב ,ןיבה ןעמל ךרהו ןטקה החומ תא תלמעמו תפצרמה לע הניע איהו ,םירוַחתמ םעפו םימדאַתמ םה םעפ ,םינתשמ הינפ .רבדמ ינא םיניע לש הרוש ומכ ,יתארקל ובצנ התרדא ירותפכ ;תודבכב תמשנמ .תודחפנ ןה,הירחא התוא תכשומו התיול-תב תרמוא?ול תעמוש תאַ המל?תולבלֻבמ ויניע יכ ,האור ךניאה !אוה רוכש תורזומ תועפשה תלשממ תחת יאצמהב ,ירמגל ימצעל יתייה רז יכ ףא[12 'מע] םדמדא בלכ .יביבס השענה לכ תא בטיה יתיאר ךאתוראובמ יתלבו  ,האלה .שדח ,בהזמ ,רצ קנע וראוצ לעו ,ילוֹביִט בוחר רבעל ץר לודג תושמשה תא סבכל לחתו ,םשמ הציצה המלעו , נשה עיצ ב ןולח חתפנ י י ,םירבע לכמ יניע דגנל ףחר לכה ,יתולכתסהמ םלענ אל רבד םוש .ץוחמ םישנה יתשמ תחא לכ תעבגמ לע .ריהבו שדח רוא ביבסמ הגנ ולאכ ִ .הראוצ לע ידנלטוש ליתפתחאלו ,הלוּחכ רופצ-תצונ התיה ינפל רשא .תויחאל ןתוא יתבשח הנלחתו ,רֶלסיֵא לש הרמז-יותל רחסמה תיב לצא הנדומעתו ורס ןה הנמישתו ,ינפ לע ופלח ,רוחאל ובש רחאו .יתדמע ינא םגו .ןהיניב חחושל םעפ .ןהיתובקעב יתכלה תעה לכ .שודקה ףַלוֹא שרגִמ לא רשי ןהימעפ רכנ אל ןהינפ לע ;ןחוב ויצח ,דחפנ ויצח ,טבמ ילע הנפיעתו ןהינפ ובסה ִ ינתמילכה יתפצוח לא תונלבסה תאז .ורדקתה אל ןהיניע תובגו ,ףצק לכ שגרמ טושפ ךא ,ןהירחא ףודרל דוע יתבשח אל .יניע תא דירואו ,לילכ .ןהמ יניע בסהל יתצפח אל הדות
וטיבה ,תועיצי העברא לעב לודג תיב ,ם ַינש ורפסמש ,תיבה די לע זַה-סַ לע ינעשהב ,ינאו .רצחה-אובמ לא הנאבתו ,םעפ דוע ןהירחאמ ַ ינשה עיציב ;תולעמה לע ןהידעצ ןואשל יתבשקה ,הקרזמה די לעש הזיא השענ זא.תיבה לע ,הלעמל טיבאו סנַפּה ןמ יתרס .םידעצה וטקש שאר האריו ,ןולחה חתפנ ;הלעמל ףעוה ןולחה-ךסמ .ןבומ יתלב השעמ .ילא ןוֻ ןחוב טבמו ,השא ?הרזעל הארק אל עודמ .ינפ ומדא יכ שיגראו ,שחלב יתארק!איללַַיינשרגל שיא תא החלש אל וא ,םיחרפה-ריס ילע התע הכילשה אל עודמ ןמ ופע ,ולבלבתה תובשחמ ;עעונתה ילבמ ,והנשמ יניעב שיא ונטבה? .הגה ףא וניפמ ונאצוה אל ונינשו ,בושו ףוע ,ךפהלו ןולחה לא בוחרה ,בגו ףתכ האראו ;יבלב הפיחד וזיא שיגראו יתדער ינאו ,הינפ הכפה איה הפתכ תעונת תומד יל התארנ ןולחה ןמ טאל הרוסב .לכה םלענ רחאו ,יברקב מד תא התיצה הכרה םולשה-תכרב תאז ;הבח לש הזימר ןיעכ[13 'מע] י ךראל האלה יתכלה ךכ רחא .דאמ דע זלע םאתפ ימצע תא שיגראו ֹ .בוחרה ;ןולחה לא תינש השגנ םא ,יתעדי אלו ירחאמ טיבהל יבל תא יתברע אל עגרב ילוא .זגור אלמאו יבצע וררועתה ,תאזה הלאשה ינתבבלש רתויו יאדוב .יתועונתמ העונת לכ ירחא תבקועו ,הלעמלמ ,םש תדמוע איה הז .ירחאמ תוננובתהה תאז תא אשנ לכוא אל יכ ,יל המדנ .רבדה ןכ ןעי ,הנוכנ התיה אל יתכילהו ודער ילגר ;האלה ךלאו ישפנ לע יתגלבה ןעמל ,ישאר תא ףיקזאו יתקרי ,ידיב יתועינה ָ ָ .הּרדהל ידמ רתוי יתגאד םיניע יַ רחאמ יתשגרה .רבד לכ ליעוה אל ךא ,שפנ-רקו ול ָשׁכ תוארה ץוראו ,יובמה לא יתטלמנ ףוסבל.יוג לכב ףלח רוקו ,תופדור .יתרפוע-טע תא אצמל הדרטסיליפל תא ילא איצוה ומצעבו ודובכב הולמה .רוצעמ םוש ילב יל בשוה אוה -יתב לש תואקתפ יתש יתאצמ ;ויתוחלצב ששמל ינשקביו ןרוטקמה ץמאתאו ,יניעב ןח אצמל לחה הזה שיאה .ודסח דעב ול הדואו ,הולמ לא ינפ יתובסה ףכת ךא ,תלדה לא יתדעצ .בוט םשור וילע תושעל תא ול ראבל ביוחמ ימצע תא יתאצמ ;המ-רבד יתחכש וליאכ ,ןחלשה יתחקל רחאו .ובל תא ילא תונפה ןעמל ,הריש וזיא ףצפצל לחאו ,לכה ַ ע טע תא .ריואב והפנפנאו תרפו ה הלוע התיה אל תרפוע טע ןיעכ ךרע לק רבד ללגב הנה בושל הבשחמה .ירמגל דחוימ ןיממ תרפוע טע אוה הז םלוא ;ול יתראב,ללכ יתעד לע תא טעמכ יל הרוה ,םויכ יננהש המל ינשע אוה םלוא ;טועפ והנה והארמב .םייחב יכרד .ןחלשה לא שגנ שיאה .םודאו .[ו]תונָ רק ַסב ילע טיביו ,רמא?ןכ יכ הנההרכהה רבד לע לודג רפס יתבתכ ומצע הזה תרפועה טעב !ןכ?הז תודא עמש אל םאה.טפטפל יתולחה,םיכרכ השלשב ,תיפוסולפה .ול םיעודי רבחמה םשו רפסה םש יכ ,ול המודמכ  רעצמ רבד תחק ןעמל הנה יתבש יכ ,תוארל אופא אלפתי אנ לא .ןכ ,ןכ[14 'מע] -ןבכ טעמכ יניעב בשחנ אוה .דאמ לודג ךרע יניעב שי זלה טעל ;הזכ ,ןכרשא ,ודסח דעב דאמ ול הדומ יננה ,ןפוא לכב .םדאוהחכשא אל !םולש .הדותל יואר יאדוב אוה ;והחכשא אל ןבומכ הזה שיאל איצמהל יתייה לוכי ולאכ ,םינפ יתדמעה תלדה לא ירוסבו ִ
םרט ,םימעפ יחכנ ושאר ןיכרה בבלה בוט הולמה .םיבכמה-אבצב םוקמ “! לש ֹ וילא ינפ יתובסה ינאו ,תאצל יתקפסה םו „ :רמאו תינש התטנ איה .לימרת הדיב האשנ רשא ,השא םע יתשגפנ תולעמה לע ךותל ידי יתעקת םישמ ילבמ ינאו ,רובעל יל ןתתו ,בל-ךרומב הדצה יתרמרמתה ,המואמ יתאצמ אל יכ ןעיו ;הרוגא וזיא הל תת ןעמל ,יתחלצ הקפד ךיא ,יתעמש המ ןמז רובעכ .ישאר תא ידירוהב ,הינפ לע ףולחאו דורג רורב יתשח ינאו ,לזרב לש הכבש התיה םש ;הולמה תיב תלד לע .תועבצא לש
הברק ,העונת המק ריעב .םוי תוצח עיגה ;םורד תאפב הדמע שמשה .ןַהוי-לרַק בוחרב ךלהתהל ולחה םיקחושו םיחמש ןומהו ,לויִטה תעש םידחא די לע אבחהב רובעאו יתקמטצה ,יוג לא יַﬠורזא תא יתצחל שופת .ןומהֶ וננובתיו הטיסרֶבינואה-שרגִמ ןרקב ודמע רשא ,יריכממ .ןומראה רהב יתלהנתה םיפערשב תודונתב תוזילעהו תול ַקה ןמ המכיתשגפ רשא םישנאה הלא לכ םושב ןוגי ןיא !התשמ לש ןוֹל ַסל ומכ ,םייחה ךותל וצרפתה םה !םהישאר םיסומכ םירוסי לכ ,רדוק ןויער לכ ןיא ;םכש םוש לע לב ֵס ןיא ,טבמ ,יתוחכו יתונש רחבמב ,םכותב ךלהתמה ,ינאו .הלאה םיננאשה תובלב !רשא והמ חוכשל יתקפסה רבכ ֹ ַ החגשהה הקדצ אל יכ ,אצמאו יבל לא יתתנ .תאזה הבשחמב יתקמעתה ?דוסיה דע םינורחאה םיחריב יבצמ ערוה הז עודמ .ילא עגונב .םישדח םירוסי ילָﬠ ולהקנ םירבע לכמימצע תא יתרכה אל הז עגרב[15 'מע] ינונַﬠי רשא ילבמ ,םוקמ הזיאל תכלל וא לספס לע תבשל דוע יתלכי אל תא חורל ורזפ רשא ,םירמ םימשרו םיער םירוהרה ,םילקִ נ ,םיטועפ םירקמ הבוהצה הנשושה ,יניע לומ הצורמב ףלח רשא ,בלכה .יתוחכ לכ יבצע תא וצלא הלא םג ,בושח רבג הזיא לש האָלוּלב יל התארנש החגשהה די םאה ?יל היה הז המ.בר ןמז יבל תא םהילא ונפיו דוערל הקירימאמ ישוכ הזיא אלו יתוא אקוד הז עודמו ?הל עגפמל ינתמש תאז תא ילכשב גישהל יתלכי אל ,תוגהל יתקמעהש רתויו?תימורדה ,תוישונאה לכ לע םיעגפה וחספ המלו הז עודמ .החגשהה דצמ הפידרה םילוע םניא ןֶכֶננֶה דיקפהו הַַ םירפסה רחוס ןה ;יתוא אקוד אכד ןעמל !המואמב ינממ םילפונ םניאו ילע דצמ אוה ארונ ןודז יכ ,אצמאו ,הז ןינעב תוגהל ףיסואו ,הרטמ ילב יתיעת םוקמ יל יתאצמ רשא ירחא םג!םירחא תואטח ילע טימהלהחגשהה רשא ,הלאה תולאשה תא ישפנל עיצהל יתפסוה ,לספסה לע בשאו .םיבושח רתוי םינינע תודא בושחמ ינועירפה השלוחה תאז תא יתשגרה ,םיערה יעגפ וליחתה ובש ,ביבאה-םוי ותואמ להק ;תועובק תורטמ יל ביצהלו יחורב לושמל תלכיה-יא תא ,תירסומה ,ילש “ינא„ה תא םהל ןכשמל ורחב םינכוסמ םינונטק םיצרש לש לודג .דוסיה דע והולכּאַיו הנה ךלהתאו ,ימוקממ יתּמק ?ינדימשהלאוה לֵאה ןוצר תמאב םא המו .ילספס די לע הנהו יתלכי תודבכב ךאו ,ובאכ ידי וליפא ;ינֹע לש המגהכ ימצע תא יתשגרה ָ יהאו ,דאמ ילע הער יחור יכ יתשגרה הרכזנה רקבה תחורא ירחא .ןעינהל לע .םיללצ הזיאכ יל ומדנ םיליַטמה לכו ,דחוימ ןפואב זגורמו שרגנ
ינאו ;טפטפל ולחיו ,םהיתורַגיס תא וקילדה םה ;םישנא ינש ובשי ילספס ינשה הצקה לא ךלאו ,יתבשחממ יתמחנ ךא .םפדגל ץפחאו יתפצקתה .יתבשי הפו .םוקמ יל אצמל סדרפה לש ולִאכ יתשח ,בר ןמז בַﬠרל ילרוגב הלעש העשב יכ ,תאזל בל יתמש רבכ םגו ,ללכ יפתכ לע ויתשגרה אל םעפה .ןקורתה ישארו ,ולכ ברח יחומ .ףרפרמו לק ,ירמגל דחוימ טבמ הזיאב םירבועה לע יתטבה יכ ,יל המדנ[16 'מע] לכ לע רתויו רתוי יברקב ךפתשהל הפיסוה יתרֵ רמו ,לספסה לע יתבשי .יתוא תלחנמ החגשהה רשא ,תואלתהו םירוסיה ,יבל לא רבדל יתולחה .ינורכז לע ולע םינוש םירישמ םיעטק הזיא ,לכֹא המ ,תאזל גאוד ינא הז המל.הדצה ישאר תא תומיענב יתוטהב וניבא יל גאדי אל םאה ?עשופה יוג ימורעמ הסכא המבו התשא המ !רבגה ינא רמוחו לק ,םימשה ףוע וליפא עוני אל ונוצר ילבש ,םימשבש תא טאל טאל לבלביו יבצע-גראב ועבצאב ,לוכיבכ ,עגנ םלוע לש ונובר עבצאו .הילע םייולת וראשנ םיכרה םיטוחהו ,ועבצא ריסה ךא .ויטוח דוע יל השע אל יב ועגנ ירחא םלוא .יחומב עצפ אופא הריאשה םיהלא   השע לכה תאו .יכרדב תכלל ילע וציו םולשל ינרטפ םא יכ ,הער לכ ...יתבוטל ןמחרה העיגה ,ןכ םא ;ויפנכב הקיזומ דה חוּרה איבה םיטנ ֶדוטסה-שרוח ךותמ -ןוילג יקיחמ רשנ ומע דחי ;בותכ ןעמל ,ינוילג תא יתאצוה .הינשה העשה שש רוע וראשנ :יתינמ .רידת ויתרקב רשא ,בלַה לש תואקתפה ןוגה םדאכ תוארהלו חלגתהל לכוא םיעובשכ רוע !לאל הדות.תואקתפ יתקלחה ;בוט רתויה חורה בצמב ףכת ינאיבה הזה ימואתפה שוכרה! .יתחלצ ךותל והבישאו ,ןוילגה תא הדיקשב ;יתובשחמ לכ וברח ,תורוש יתש יכרעב .בותכל יתלכי אל תאז לכב םלוא םירבדה לכ .ןפסאל דוע יתלכי אל ןפוא םושבו ,חור לכ לא ורזפנ ןלכ לע ובשיתה תוערצּהו םיבובזה .יתדובעמ ינוענמיו ינובבל יתוא םיבבוסה ִ םיבובזה .קירל היה ילמע ךא ,ףרה ילב םתוא יתשרג ;ידעב ועירפיו רינה םה .םמוקממ ועז אלותוקדה םהילגר לע ונעשנ ,רוחא םתיוג תא וגיסה םתעד לע הלע רשא דע ,רינה יבג לעש תוישושבגהו תודוקנה לע וספט .האלה רוסל לחאו ,וז בג לע וז ילגר חינאו ,ינעשעשל ולחה וללה תונטקה תוירבה ,לילח לש םימר תולוק ינש שרוחה ךותמ ועמשנ םאתפ.לכתסהל תא יתבחת ,ירמאמ תא בותכל תלכיה-יא ינפמ ףעָ ז.יבל תא וכשמיו ךכ לכ יחומ היה הז עגרב .לספסה דעסַמ לע ןעשאו ,יתחלצ לא ןוילגה[17 'מע] תואֵל לכ ילבמ ,תוטשפמ רתויה תובשחמל רכמתהל יתלכי יכ דע ,לולצ הקיפד לכ םע דחי ילענ תדיער תא םאתפ יתרכה ,וז הרוצב יערתשהב. חור-בצמ ינפקת םאתפ הנהו ,ילגר לע בר ןמז יתטבה .יקרוע לש הקיפדו ;יקרוע לכב תפלוח תוצלפ :ןבומ יתלב ,יִטסַטנַפ ,ללכ וב יתיסנ אלש וב יתאצמ ,לענה לע תינש יטיבהב .רק רוא הזיא תשגרהל המודה תוצלפ םינפה-תלבק ןוששו האצמהה שודח ;ימצעמ קלח ,ןשונה יער תא םאתפ .המ רבד ינזאב שוחלל םילחמ ילענ יכ ,יל המודמו ,יניעמ תועמד םיאיצומ חור ןויפר :יתינש יפורגא יצמקבו ,םר לוקב יתרמא!חור ןויפרינא סלקתמ יכ יתרמא ,יברקב רשא חורה-ץמֹא רסוח לע יתגעל! רוצעל ,יניע יפעפע םוצעאו ,הקזחבו םימתב ימצע תא חיכואו ,ישפנב םעפב םיתיאר וליאכ ,ילענ לא בל םישל יתפסוה תאז לכבו .תועמדה דעב יכ ןעי,ללכב םתרוצ לא ,לגרה תעונת תעשב םתינבת לאהנושארה  םילענה ךותב .העובק הרוצ תמאב םהילע םיִַמ םהירפתו םהיתוטימק .םברקב יפא חור תמשנ ,םייח םה ;ילש “ינא„המ קלח סנכתה הלאה
לע ןקז הזיא בשי העש התואב .המלש העש טעמכ ילענב יתלכתסה ךכו ,ןכ ,ןכ„ :םגמגיו ךרדה למעמ חַ נָגּ ,ותבש ירחא ;ילספס לש ינשה הצקה .“ןבומכ םאתפ יתחכש .המלש הרעס-חור ישארב הפלח הזה לוקה ילצלצ עמשל ינא תודבכב ךאו םיתנשכ ינפל התיה ולִאכ ,םילענה םע יתחיש לכ תא .זלה ןקזב ןנובתהל יתולחה .ינורכז לע התוא הלעמ ללוגמ ,רורצ :המ-רבד שי ודיב ךא .המואמ ,לכ ןיא ?הזה שיאלו יל המ יתלכי אלו ,יתנַ ינַﬠתה.הצוחה תוטלוב ויתועדומ רשא ;ןשי ןותִﬠ הלעב יאדוב אוה הז :יליוא ןויער הלע יבל לע ;ןותעה הלעמ יניע בסהל דוע חור רצוקמו ,הרבגתה יתונרקס ;ונימב דיחי ,ירמגל דחוימ ןותע הזיא ,םיבושח די-יבתכ םש םיאצמנ ןוכנ לא .יבשומ לע הנהו הנה יתכפהתה !םירשוק יבתכ ,תונָמא ,תודועת ,ביכראַהמ םיבונג ,הזכ ןפואב ללוגמ ןותעה עודמ.תובשחמב שופת ,החונמב בשי ןקזה[18 'מע] וידימ ליפהל הצור ונניא .אוה קיר רבד אל ?הצוחה תוטלוב תועדומהש יתייה .ותחלצב ותתל םג זיעמ וניא אוה ;םלועבש ןפוא םושב ,ורורצ תא !ךותב םש אצמנה תא תעד ןעמל קרייח תא הנכסב דימעמ הפיסוה קר הזה סומכה ןינעה תא קודבל תורשפאה-יא ?תושעל אופא המ די לע המ רבד ןתא ילוא :ידגב תוחלצב יתששמ .יתונרקס תא ריבגהל יתייה סונאו ,בלגה ןוילג תא קר יתאצמ םלוא ?החישב לחה ןעמל ,ןקזה יכ דע ,הפצוח הברה ךכ לכ יברקב יתשגרה תאז לכב .ומוקמל ובישהל :רמֹאו ,הקירה יתחלצ לע יפכב יתאחמ ?הרַגיס וינפל עיצהל ודובכ השר ילואי הזה לגרהה תא בוזעל סונא היה אוה ;קבט רט ַקמ וניא אוה ;תודות בר בל לכב יל הדומ אוה ,םלואו .והנה רוִﬠ טעמכ יכ ,ויניע תואר לע ותלמחמ .ידסח דעב ?ןותע וליפאו ?לכוי אל ארקל םג ,ןכבו ?תובאוכ ויניע רבכ הז םאה .ןותע וליפא ,ונובאדל היה וטבמ ,תיכוכז-יניעכ ומדנו והכ תולוחה םיניעה .יב ויניע ףיעה ןקזה .רעוכמ םשור השעיו ההק .לאש?תאזה ריעה בשות ונניא ודובכרשא ןותעה לש רעשה תא וליפא ארקל לוכי ונניא םנמאה ךא.רבדה ןכ ?ודיב -שוח .ילוק עמשל ,יננה ריעה יבשותמ אל יכ ,ףכת ריכה אוה.אל תומישנה תא עמוש אוה ,םינשי לכה תע ,הלילב ;דאמ קד ולש העימשה ...ובכשמ רדחל ךומסה רדחה ןמ ?ודובכ ןכשמ םוקמ היא ,לאשל יתצפח:יתבזכ ,ידדצ ןויערו הינפ םוש ילב ,םישמ ילב .יפב ןכומ היה רבכ רקשה .ינשה תיבב ,ףַלוֹא שרגמביתש ,הקרזַמ םש .ףלוא שרגמב רשא ןבאו ןבא לכ עדוי אוה ?םנמאה רפסמ והזיא.תאז לכ רכוז אוהותורמנם-ני קשל זַ ,םיצע םידחא, ?ודובכ רמאש ,תיבה