Johan Doxa - Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker
40 pages
Nederlandse

Johan Doxa - Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Johan Doxa, by Herman TeirlinckThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away orre-use it under the terms of the Project Gutenberg License includedwith this eBook or online at www.gutenberg.netTitle: Johan DoxaVier herinneringen aan een Brabantschen GothiekerAuthor: Herman TeirlinckRelease Date: October 9, 2005 [EBook #16841]Language: Dutch*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JOHAN DOXA ***Produced by Marc D'Hooghe.I GETROUWDII LICHTMISIII DE BOETVAARDIGEIV DE SCHADUWJOHAN DOXAVIER HERINNERINGEN AAN EEN BRABANTSCHEN GOTHIEKERdoorHERMAN TEIRLINCK1917IJOHAN DOXAGETROUWDJohan Doxa, de vader, verkocht speelgoed in de Zespenningstraat, een grijze wijk van nauwe steegjes, midden in deLage Stad. Hij had er een smal winkeltje met een gebroken drempelzuil, een vunzigen gang en een groen-houten hekje,waarop, tenden een buigzaam veerijzer, een waarschuwende bel vastgehecht was. Het winkeltje was grauw, haastdonker. De roode tichelvloer gloeide langzaam op uit de halve donkerte, maar de vierkante toog somberde, gelijk eenharde, massale schaduw, vlak onder het venster, dat met zijne menige uitstalling, de dagklaarte buiten hield. Die toogdroeg een verscheiden weelde van lekkernijen, muntebollen, lekstokken, stampers, ovenbeesten, kramellen,kletskoppen en amandelbrood. Al dat bonte gesnoeper lag er, in blikken kistjes nevenseen, elk met ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 35
Langue Nederlandse
The Project Gutenberg EBook of Johan Doxa, by Herman Teirlinck This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Johan Doxa Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker Author: Herman Teirlinck Release Date: October 9, 2005 [EBook #16841] Language: Dutch
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JOHAN DOXA ***
Produced by Marc D'Hooghe.
I GETROUWD II LICHTMIS III DE BOETVAARDIGE IV DE SCHADUW
JOHAN DOXA
VIER HERINNERINGEN AAN EEN BRABANTSCHEN GOTHIEKER
door
HERMAN TEIRLINCK
1917
I
UWDD NAHOJORTEGAXOhir tej r,meaa wdlozakrethcu egin sliep.de, at ecsihdlrekeneed ,onwobea ox DanohJen ls, e huilijkdaretev nih ed ,agdhcsnad e negintwg tirejaoun lecsahvpnae nee in de eenige gez ed jih eimedacAat zij Hdsin ser sun jawe  ne nelate verdhin ha, oiarwaet oene  eD reivtnakok een een eekhoorn.sket,re nes si e
De oude heer Doxa had een zoon, genoemd Johan. Van dezen is het dat ik in het bijzonder verhalen wil. Hij werd geboren in de Zes-penningenstraat, binst dat zijn vader, omtrent de Kapellewijk de dansende klutsen uit de tonnen klonk. Hij was grootgebracht tusschen het grijze speelgoed en werd een jongen van zeldzaam uitzicht met, als hoofdteeken van karakter, de luiheid van zijn vader en het zoete geduld zijner moeder. Op school, waar men hem, om hem kwijt te zijn, heen zond, was hij dadelijk den zondenbok van allen; de stooten welke grillige vuisten, bijna onachtzaam, uitwierpen, ploften pletsig in zijne vette rompe, en de muilperen, die, als bij toeval, uit onzichtbare fruitboomen neervielen kwamen wonderlijk op zijne bolle kaken openklakken. Bij eene zoo overdadige behandeling, bleef Johan Doxa verdraagzaam-glimlachend toekijken, en niets scheen de schoone zaligheid te kunnen storen, die geheel zijn wezen vervulde en hem toeliet, in alle omstandigheden, een pak slaag als een dankbaar almoes te aanvaarden. Op vijftienjarigen leeftijd liet hij zijn blond kroezelhaar lang-groeien en deed aan zijne moeder zijn voornemen kennen om naar de Academie ter leering te gaan. Dit werd hem toegestaan, deels omdat vrouw Doxa voor niets in de wereld haar zoon zou hebben willen te keer gaan, deels ook omdat de oude heer Doxa, na een wandellingetje in de Pieremanstraat, verklaard had dat het hem niet schelen kon. En Johan Doxa werd een artist-schilder.
Johan Doxa, de vader, verkocht speelgoed in de Zespenningstraat, een grijze wijk van nauwe steegjes, midden in de Lage Stad. Hij had er een smal winkeltje met een gebroken drempelzuil, een vunzigen gang en een groen-houten hekje, waarop, tenden een buigzaam veerijzer, een waarschuwende bel vastgehecht was. Het winkeltje was grauw, haast donker. De roode tichelvloer gloeide langzaam op uit de halve donkerte, maar de vierkante toog somberde, gelijk een harde, massale schaduw, vlak onder het venster, dat met zijne menige uitstalling, de dagklaarte buiten hield. Die toog droeg een verscheiden weelde van lekkernijen, muntebollen, lekstokken, stampers, ovenbeesten, kramellen, kletskoppen en amandelbrood. Al dat bonte gesnoeper lag er, in blikken kistjes nevenseen, elk met zijn eigen kleur en zijn verschillige hoopen. Achter de toog en langs den muur, tot bijkans tegen de zoldering, hing het speelgoed, de reepen, de poesjenellen, de poppen, de ballen in wollen netten, de zilveren muziektoppen, de zweepen met fluitjes, en zoo al meer. Johan Doxa, de vader, was een groote struische kerel. Hij zat 's morgens in zijn winkeltje, achter den toog. Hij sliep er meerendeels. Zijn stoel was laag, breed, verzacht met een platte sargie, die er vierdubbel tot op de leuning over gevouwd lag. Johan Doxa zat gemeenlijk met zijn beide handen gekruisd op zijn buik, zijn kin op zijne borst en zijn klipmuts op zijne oogen. Zijn kop stak even boven den toog uit, maar duisterde weg in de onduidelijke lucht van het winkeltje. Als een kind het hek openstiet, rinkelde de bronzen bek en Johan Doxa verroerde. Zijne handen bleven gekruisd en stille, maar, met eene eigenaardige fronsing van zijn voorhoofd, schoof hij rijzekens zijn muts achteruit, keek naar het deurtje, beloerde vijandig den jongen, die drummend naderkwam. De oude heer Doxa liet, in den namiddag, het beheer van de zaak over aan zijne vrouw Isabella, welke een ijverig mensch was en het huishouden er heerlijk doorhielp. In den namiddag ging hij toeren om de stad. Hij deed met pleizier eene wandeling langs de Henegouwlaan, de Beurs, de Anspachlaan, wrong zich zwaar en lui door de krioeling van menschen en rijtuigen en trok op naar de Hooge Stad. Zijn liefste uitstapje kuierde de Steenpoort omhoog en de grauwe wijk van het Gerechtshof binnen. Daar liggen, door mekaar, een geharrewar van smalle straatjes en huist eene ruchtige bevolking. De oude heer Doxa slenterde, er rond, keek met belangstelling naar de, politieagenten, de hondendieven, de haringventers en de citroenwijven, luisterde aan de open deuren van kroegen en danszalen, naar de versleten deuntjes van een blazenden draaiorgel of de schokkende springwijzen van een grollend speelboek. Dan liep hij de Visitandienenstraat omlaag en kwam lanterfanten in de Priemstraat. Hier placht hij zich aan eene zonderlinge praktijk over te geven. Hij, volgde de bierwagens die, ten dienste van de talrijke herbergen, voorbijreden en had permissie om, bij het opladen van ledige tonnen, het roes ervan om te klinken en op te vangen in een zinken ansjovisdoosje, dat hij, tot dit bijzonder gebruik, altijd in zijn binnenzak steken had. 's Avonds, na den eten, begaf hij zich in den Koning van Spanje, dronk er met een paar geburen een half dozijn glazen faro, bestelde een slaapmutsje in den Bloemenhof en kwam laat thuis. Hij vond geregeld en eenderlijk liggen in het laag bed, tegen den glimmenden kalkmuur van het lauwe slaapkamertje, het dikke, opbultend lijf van zijne vrouw Isabella die niet roerde bij zijne lompe inkomst, maar eens zuchtte, schijnbaar in haar slaap, als om zich van een vies droombeeld te ontlasten, dat juist op haar miserabel hoofd wegen kwam.
nee nsiseene n aa, hih tez no-rort ee
chuinschgen de slgnitsre eurtineenakpd otiis dgee maet nekiuwk ne boop dsje  sije  noptrets evsnn lekeok tted enteh etpiw ,nogeb aedoordb voz noe sten dol mad vrkh nav maveak det Zr.tens szef eeblr aa D ,nettiz nerusmo en kend-lonstilso ,reol aoribnjen tal harhaop k neheraht evcssurs gedro schoudeahrap oognnee  nnekkap e .geerk lienmeGezeat zjkimddt  enah nev leinet kfelte ta ,ejtsav po  nedndraan ven eik dubkigine ,idpelbauwen tabakspot.uoetteh reh  gvochtie ruteld poosroohcs ned po gonpr,serkianpln anraa dn nilkn sdroeg vateen en  eklt ezneleew , pdeseenziers jdgetjbel-l, dirreetdrwkte nuj eeeeet meerchisfrn eeheg tamak ed lde. De ekster lip elziei revvrlulealannk rted,oni perv nehjit diangzek lde uaam ozhctiegreevetv  bij Hd.ve oteukew teh rerts ,kranten en een wimep rpoe neo goilen eru kaalhjert po kneet nilp egi emrtao ev ,ni, omheidldiggedue suen njiz tem chzie rdveijben ,nr aatkfareeeelhet doeke haast etki ne H .nl jizie etjnerovktliK enielkegewsiurilHen van  eenigne ,ertted nebleilde schportrde hoJ D na.axojiH ed bie.Hwer terkv nah tei zjrenen het hoofdeindevebo, ndtoeskjanlp nee po eid ,lommeietrtralnde aaei nrd neerai ndeemae hesc-berohke nro .gie eDeer rustvouwd, zewëe negjtsei tns.etij Hee ksok h sm leegnalaan r het draaiend ekeohrotnej ,fov snn  eenllwef ooed gitsuekrets nuk en re op.rvand caH jinaintha medgl te,dnelov n ke odee uiikblneu tiawgpaadn eabakwolkaiende tnenuel deb teh n zere ktrestf  o ,oru tialgnci hdampaag , troktelA sih jevproodsende schilderij.g ,e gni jihegetvoe  eor tendjijter foh ,eo suttht, glic alslag,ffe teh mmilg-neelegewnberovk ij haarbosezelendeiznjk oredk po ,lepedand her setduogdno lb ,-dnoissevernnde anze tlgetemdeke,nb on rjnZi. idheigtnob eddalg ed neen zou hij af e not eaw tiultooat dei plisee jkdlozelre.nevllA de Jnder Doxohansant aaha naeiste igndtoierzveleeits etkarev ,frleehdie  nevgrted zag beene jeugeid tem eom ,red hen iemee lezdwpoedem nroen tovijnean zad vn ra nehcsnem ne nepdim naj Hi. enzieh new tginiad eenzien gteievan aanr eahraz oo nworden. Ze had g nennuk  deetseb zrebastad henakgia unttoooknaz en, dervzoo die  vad wolt dastdetsre naa ,div ethillighe onverscihnjabere ne ecset mm,hef gae  zne dieleg dah gejn wp ziem oid hgiehizneoVro ted ben dop benuwla nav kiuabat nedt ookspo te lijknesiumziaz.tes nldoe ze,waijtsared ,ilb nekno edogen van de ekstre ,idleeoerdn ,d saW t' .nenjiwdet me, ofls aanmets eedretsu tiuis et hg, herinteh ova naW reend haj hi wndd erilkjegovee nehreelf-verdel van zedlrz nonid ni gogenijnonken bloah enjizgal nednernkdoe n  eidheed nnin veleneeven de wereld zoub edwualhc ebureaarg Zn.neijon r dieder,n va zijv naoddoed nN. atsor kneeen aal aatipsoh teh ni  op het evlekjesew eiwttnea slt maedastrn va bdeoiv  telsiuderetelk aar de nster nrgZ jihc.tegurlk ean adeerap hiul ne lekniw ne. Hij ste kaaienflh-naegaadr eah wot bastsooentgp edttaljize nednoekted tareerw ar h, wacht etlied po dnnerezji ngnieu l harna, reeveldng ni.gH ij bespiedde de  nav ned gadurnoigstve oalr ch sehcsimtyr ned edlgvon,teoo bneoe ergpod en nmtnavaarder ing doenevjiut nedrelb ,h scnkdoet han gok,nt tosoessr ,er koolln gang ds wat Hedet nsbiap dnere.ejtreip vanegeldobb eenanraer negiw'  tmontteetwe, e lkeerv edmnnamo neat hij die twee ezw naedilgnned aaehijgl mas bete sead nm ekjsie één tent er welnid neh m nits ewan dein vtep ooz jih eiw naa ,sjonksche verijnek nostnet eoehdioJ . nahaxoDolb deosn  eimglchlaet .eH tivfjrfnakstuk, dat moedeni meh rdnah ed e,ptto se ktla pnjv niizp lateet teem ene erkend ,ee nic eardnnejne hard, met zid pek neiH .il jew ghticelrkan vn godr,eh,oovorepel dremten apoted ni droomseg ,enelngbil bee  d binnenhuisje, ed fuehdiv nah teLae  Sged ta. omrd nedlinal d sgnter sleten,tochelkeiH jedez ,nir-devan r,gelizaeez lew jiz po re torschde berrih raet n nlgdaed"oe hup it udi, adienellow ehtsemeenongemet hij lo ds hceg,nrdeoe rdaa wreaieritl erabtsiwtebno irtfne ,id eeeente. In zijne schn eljsuegewekelv est keninleol-bgi ekeleh aansro waa kopn str eednor temnelak nechesggoo, rddeouH .es jitstittron vahaJoakprr  eji ncsrhueet,nz e haat uikkelijkla ,ne edfeil ekegigldweget mes  nihaair,lw hraaelijristjn kj zin eestkoijelauk ibotargocsifev helaten.Zijn werk" lPeotrne "aw szoij betde, erndetseirp rp ne sran hen vuldeet Gfl " naKnih ne ,an aod Gan vigtukrew giruv nee se. Dazaren LLievtt eh eeH jiaz.ghoatekligedink eettenukre sal ne zich alver, die-tcsrhji eapfmelirv ennupahcsdneHi. ij h heddej .kD w eeenw  eeein d op lfdee zeenjiirv edneew n knateortin  zjdllbeieo dured narden.Zij waren asaA maw  eannegien LLievle. natoorgnee saw eraza hn,mad eebr, otO dlC rurei  nedhop, eeniosity S georaancan rkthZi.  ejne  ddemo, eeogeneeden br dneh naeoets rpij zopn gein vnejiH .nerppatsaw e andere waseen lbeeekl na-gpoeghoscn tereke ml,d teepeiood o eder. tappvertHij dn sA ovih jaw se  djkli's. atmalekkojt reis nedhop, en zijne tweptkkalei  nedS n vatdheeriv sseedleooz kel  rekdrgi naaZ jied.n houchapzelsr geemakredloz enjizp  oxaDon haJo, raodzone neds ankking, enen-bedeed nnap  edregetnkwieeelste  kemL .reez aL neveire vrezaij hdeesaV nel.nlo enAtad JohielDoxahan m ,g ree navnnib eenitnumaer lted cuthgi ,amrah ad hem meer innireee mrtceon cin maazkrew sleedn dieden,rienee vk ele ne rnid aa zipneijog okngev ekahreeeh jilrvestigdewaren,bekiek nne nem tnkedopteisgen etsmireted jne rlcyc was een tegenovnew re.dA"anotelad hij Hol oen eletsegre.nezew dmet vol itdrde uaagnji kth ,zecivtiuokree na" nelige vjkDon , xaveormoehklu tid n, hetweren wezeplohebno nedjit heschiot gan vidk teneedattrd  e vanddene mien tekh ji ,pod veoiol en de cither,eed eb delegnedioo dzir e jnievrB eidnne kneubcykerw Don. Meolckt ezed tmawk eewde, ij hgsdaonsZan dubbeukking vcsuhhcetzlniinegnk oscuieirhend gnil .neb eheoder mo zeezongHij ee ndn e nekioe eflierll aalntaalew ,sejdeil etsrevld ediz enegn zde, onarmari gsje  nwzaa renevlde zijn treuren ekjiledrennirehn aag inchlit hekkne-titeggledovg. Oezanm zim heet he:htaced gdeeem un re uoz mtui rreleiltre i edreiealk ed nde rgen n,pouite,sd vele eetnatsdeerp  o hdesguiJ nezinub nokkiltig. Eene zilversab alwue  nulhciud ed raan ljiwstin bdeerstui lh ji snesrne eehzijn in doore alz tedrueopakH"!tjejss  ienrosie :rH"teg cathw een. Hij dnd uiteeh dasjej'  sh jiendsocht gevdoodrd reez aw giveo get hntsie enrooDaxl nasgd  eaPpenvest. Hij was.feie pOm neaddikug rdieJoe n haterwnachiereegsldaw  ets.sD aatrdeonn neeestatraw neteov enjiz rlangzaam en zag aktn etsd  eivre dijmdrudeon Hn.m edneruet e neg