//img.uscri.be/pth/d98d4ff8879dd9765d58f3d306b5b2cf4c199dc5
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 1,04 € Lire un extrait

Lecture en ligne + Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

[Jus romanum : de usufructu et juribus fructuarii] / par Eugène Benckhard, ... || [Droit civil français : de l'usufruit et des droits de l'usufrutier] || [Instruction criminelle : des personnes qui peuvent commettre des délits]

De
47 pages
impr. de L.-F. Le Roux (Strasbourg). 1858. 1 vol. (44 p.) ; in-4.
Les Documents issus des collections de la BnF ne peuvent faire l’objet que d’une utilisation privée, toute autre réutilisation des Documents doit faire l’objet d’une licence contractée avec la BnF.
Voir plus Voir moins

INSTRUCTION PUBLIQUE.
KEIMIHI 11 OTMMIM,
ACTE PUBLIC
POUR LA LICENCE,
PRÉSENTÉE
A LA FACULTÉ DE DROIT DE STRASBOURG,
ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT
le. samedi 'il août 1858 , à midi,
TAH
EUGÈNE BENGRHARD,
de Kaysersberg (Haul-Rhin).
STRASBOURG,
TYPOGRAPHIE DE L. F. LE ROUX, RUE DES HALLEBARDES, 34.
1858.
& m<DQ ipimi i« & ma ml»
i i©i mu
E. BENCIU1ARD.
FACULTÉ DE DROIT DE STRASBOURG.
PROFESSEURS.
MM. AUBRY $, doyen Droit civil français.
HEPP $ Droit des gens.
HEIMBURGER Droit romain.
THIERIET ^ . . Droit commercial.
SCHUTZENBERGER ^ . . . . Droit administratif.
_, Droit civil français.
ESCHBACH )
LAMACHE ^ Droit romain.
DESTRAIS Procédure civile et Droit criminel.
BLOECHEL #S, professeur honoraire.
LEDERLIN, ) , . .
M professeurs suppléants provisoires.
BÉCOURT, officier de l'Université, secrétaire, agent comptable.
MM. THIERIET, président de la thèse.
SCHUTZENGERBER, ]
RAU, I examinateurs.
LEDERLIN, )
La Faculté n'entend ni approuver ni désapprouver les opinions particulières au candidat
JUS ROMANUM.
DE USUFRUCTU ET JIRIBUS FRUCTUARII.
PROflEIMIUlI.
In variis dominii juri adhibitis temperamentis numerantur servi-
tutes.
Servitutes aut rerum sunt aut personarum. Personarum dicuntur
quse personis cohaerent et extinctis personis extinctse sunt, ut usus-
fructus, usus, habitatio et operse servorum. Rerum autem aliterve proe-
diorum sunt, quae praediis inhserent, praediorum utilitatem respicien-
tes, non personarum, ac perpetuo stant immutabiles sicut et ipse
fundus, ita ut si quodam modo novum dominium evenit fundus cui
debentur servitutes, cum jure servitutum transferatur : quibus dic-
tis, ad usumfructum transeamus quem proecipue tractare nobis in
animo est.
Ususfruclus est jus utendi, fruendi rébus alienis salva rerum sub-
stantia.
Jus. Quia est res incorporalis in jure consistens. Ususfructus est
diyiduus, contra aliarum servitutum naturam.
2
Jus utendi. Hoc tribuit frucluario ut rem frucluariam praestare et
exercere possit ad usum et commoditatem suam, ut lamen id faciat
secundum rei conditionem eamque exerceat ad usum ad quem insti-
tuto parato est.
Jus fruendi. Ei hoc tribuit ut omnes fructus percipere possit et
percipiendo sibi acquirat.
Rébus alienis. Est enim servitus et res suo domino servire nequit.
Salva rerum substantia. Quia ususfructus est jus in corpore, quo
sublato consistere nequit. Etenim non esset usus, sed abusus. Imo
inutile eliam foret proprietario dominium, si usufructuarius rem
ipsam consumere posset.
CAPUT I.
0e constituendo usufructu.
§1.
Apud Romanos, ususfructus, vel a domino, vel a lege, vel a judice,
constituitur.
A domino. Duae conditiones sunt necessariae : dominium rei, potes-
tas alienandi. Ususfructus a proprietate separationem recipit, idque
pluribus modis accidit : ut ecce si quis usumfructum legaverit, nam
hseres nudam habet proprietatem, legatarius vero usumfructum; et
contra, si fundum legaverit, deducto usufructu, legatarius habet
proprietatem, hgeres vero usumfructum, alteri nudam proprietatem
teslator legare voluerit, multi interest hsec adjici deducto usufructu,
etenim si testator legaverit fundum nec deducto usufructu dixerit,
fructus legatario fundi et legatario ususfructus communes dedisset;
quia inlerdum, aitModestinus, plus valet scriptura quam quod perac-
tum si t.
Dominus alii usumfructum confert vel per ultimam voluntatem,
nempe per legatum, vel per pacta et stipulationes accedente quasi-tra-
3
ditione. Pacta et stipulationes tribuunt jus ad rem, seu actionem per-
sonalem adversus promittentem, ut usumfructum promissum praestet,
non autem jus in re ; sed demum nascitur illud, ex subséquente quasi-
traditione (Caius, 1. II, § 3.1).
Prescriptione longo tempore, non solum res soii, sed etiam res in-
corporales quae injure consistunt, veluti usumfructum et caeteras ser-
vitutes habere, Justinianus permissum dédit.
A judice. Aliquando ususfructus sic constituitur in tribus judiciis
divisoriis : communi dividundo, familiae erciscundae et finium regun-
dorum, si aliter separari non possint qui in communione sunt. Sic
si seni et puero legata sit bibliotheca, potest judex illi usumfructum,
huic proprietatem bibliotheca? adjudicare; quod tamen rarius fieri
débet.
A lege. Veteribus constitutionibus, liberi qui erant in polestate,
quidquid ad eos pervenerat, hoc parentibus suis acquirebant sine
ulla distinctione, castrensibus videlicet peculiis exceptis. Et hoc ita
parentum fiebat ut haberent non solum usumfructum, sed plenam
proprietatem. Sed Justinianus, prudenter et humaniter discrimen
introduxit inter peculium profectitium, in quo continetûr omne quod
ex patris occasione profectum est, et peculium advenlilium quod
filius-familias sibi ex alia causa acquisivit, verbi gratia, ex matris
successione. Ab eo sancitum est, ut si quid ex re patris ei obveniat,
hoc secundum antiquam observationem totum pai^enti acquiratur.
<}uod autem ex alia causa sibi filius-familias acquisivit, hujus usum-
fructum patri quidem acquirat, dominium autem apud eum remaneat.
Itemque ex anterioribus constitutionibus, parens emancipando libe-
rum, ex rébus quas acquisitionem effugiunt, sibi partem tertiam
retinere poterat. Justinianus autem statuit ut pro tertia eorum bono-
rum parte dominii, dimidiam non dominii rerum, sed ususfructus
retineat (Jnstit., 1. II, t. 9).
Acquiritur ususfructus non solum per nos ipsos, sed et per hos
qui sub potestate nostra sunt. De iis autem servis in quibus usum-
4-
fructum tantum habetis, ita placuit, ut quidquid ex re veslra, vel ex
operis suis acquirunt, id vobis adjiciatur; quod Vero extra eas causas
persecuti sunt , id ad dominum proprietatis pertineat. Itaque si is
servus haeres institutus sit, legatum quid ei donatumYe fuerit, non
usufructuario, sed domino proprietatis acquirit (lnstit., 1. II, t. IX).
Constitui potest ususfructus sive ex die, vel ex conditione, sive ad
diem, vel ad conditionem. In legato ususfructus dies cedit in eodem
tempore quo dies venit.
Quotiescumque ususfructus pluribus legatus est, inter fructuarios
adcrescere potest, conjunctioe usufructu relicto; si contra unicuique
ususfructus rei partis tantum relictus sit, sine dubio nullo modo jus
adcrescendi valet.
Interdum tamen, etsi non sint conjuncti, tamen ususfructus lega-
tus alteri adcrescit : ut puta, si mihi fundi ususfructus separatim
totius et libi si militer fuerit relictus. Nam concursu partes habemus.
Quod et in proprietate contingeret ; nam altero répudiante, alter totum
fundum haberet. Sed in usufructu hoc plus est : quia et constitutus et
postea amissus, nihilominus jus adcrescendi admittit (Dig., 1. VII,
t. II).
Si duobus hseredibus institutis, deducto usufructu, proprietas lege-
tur, jus adcrescendi haeredes non habere; nam videri usumfructum
constitutum, non per concursum divisum (Dig., 1. VII, t. II).
Non solum jus adcrescendi constitutum est, usufructu inter duos
partilo, sed eliam inter duos legatarios; ille quidem ususfructus, hic
proprietatis ; namque hac in occasione, si his qui ususfructus legatus
fuerit eum amiserit, alteri legatario potius jure adcrescendi quam
reditu ad proprietatem transit.
Quanquam ususfructus in fruendo positus sit, id est facto aliquo
ejus qui fruitur et utitur, tamen semel cedit dies; non ita se res habet
quum vel in menses, vel in dies, vel in annos singulos quid legetur ;
tune enim per dies singulos vel menses vel annos dies legati cedit
[Dig., t. III. Loi I).
5
Ususfructus, ex eo die solum quo haereditas conceditur, debetur;
tune solum constiluitur ususfructus, quum haeres eo frui potest. Item
si ex die ususfructus legetur, dies ejus nondum cedet, nisi cum dies
venit ; posse enim usumfructum ex die legari et in diem constat (Dig.,
1. II, t. III, § 3). Non solum dies ususfructus ante aditam haereditatem
non cedit, sed ne actio quidem de usufructu.
§ 2. In quibus rébus usumfructum constituere possit.
Ususfructus constituitur in omnibus rébus unde aliqua utilitas et
commoditas percipi potest, exceplis iis quse primo usu consumuntur;
nam hae res neque naturali ratione, neque civili recipiunt usumfruc-
tum : quo numéro sunt vinum, oleum ; utililatis tamen causa senatus-
consulto cautum est, ut earum rerum quasi ususfructus legari posset,
remedio cautionis quam hoeredi praestaret legatarius, se, finilo usu-
fructu, eamdem quantitatem ejusdem generis et qualitatis vel sesti-
mationem restiturum. Hanc cautionem a teslatore remitti non licet.
Cautio quam proestat fructuarius efficit ut videatur propriétés apud
eum esse cui cautio prsestita est, quamvis tamem rébus propriis,
non alienis, fructuarius utatur.
Quasiususfructus a vero differt, 1° quod non rei interitu finiatur
neque aliis modis, quibus verus ususfructus extinguitur, sed tantum
morte seu naturali seu civili legatarii, et eventu diei vel conditionis,
2° quod non caveat se usurum fruiturum boni viri arbitrio, sed tan-
tum se, finito usufructu, restiturum eamdem quantitatem vel aesti-
mationem.
Sed quserilur, si vestium ususfructus concedatur, silne ille verus,
an quasiususfructus? Justinianus (InstiL, 1. II, § 2) ait, esse in ves-
timentis quasiusumfructum : contra dicit verum usumfructum esse
in vestibus, idem Justinianus (loi XV, § 4, Dig., De usufructu. Quidam
doctores distinguunt aeque : in vestibus verus ususfructus est, si earum
usumfructum ita legavit testator, ut taies restituantur quales, finito
6
usiïsfructu. Contra et quasi ususfructus vestium esse potest, si testa-
tor voluerit, ut finito usufructu, similes vestes vel oestimatio restitu-
antur, eoque nomine cautio praestetur.
CAPUT II.
De juribus fructnarîi.
Uti est ex re tantum percipere, quantum exigit nécessitas; frui,
omnia percipere quae ex re proveniunt, sive ad nécessita tem perti-
neant, sive ad utilitatem, sive ad voluptatem.
Fructus commune definitur : quidquid ex re nasci et renasci solet.
Fructus sunt aut naturales, aut industriales, aut civiles : nalurales
sunt, quos terra sponte suaproducit; industriales fructus sunt, qui
cultura dati sunt, ut messes et legumina; fructus civiles, pensiones
locatorum, omneque aliud ejusmodi commodum.
Interea quibusdam exemplis ostendimus qui fructus sunt :
iEdium usufructu legato, quicumque reditus est, ad usumfruclua-
rium pertinet : quaeque obventiones sunt ex aedificiis, ex areis et
caeteris quaecumque aedium sunt. Unde etiam mitti eum in possessio-
nem vicinarum aedium causa damnijnfecti placuit; et jure dominii
possessurum eas oedes, si perseveretur non caveri(Dig., 1. II, 1.1, § 1).
Si funduslapicidinas habet et lapidem caedere velit, vel cretifodinas,
vel arenam quoerere, his omnibus uti fructuarius potest, non minus
ac fundi dominus, adeo quidem ut ipse lapicidinas vel cretifodinas
instituere possit, si prsedii conditio deterior inde non fuit.
Similiter fructus aucupiorum, venationum, piscationum ad usum-
fructuarium pertinent.
Silvam caeduam posse fructuarium caedere, sicut paterfamilias caede-
bat. Attamen non deberet fructuarius frugiferas arbores diruere vel
deambulationes arboribus infructuosis consistas. In locum demortua-
rum arborum alia3 substituendoe sunt et priores ad fructuarium per-
tinent.
7
Ex silva caedua pedamenta et ramos ex arbore usufructuarium
sumpturum : ex non csedua, in vineam sumpturum, dum ne fun-
dum deteriorem faciat.
Usufructuarius thesaurum in fundo repertum non suum facit; et-
enim non agros habet ut ibi thesauros quaerat, sed ut eos colat.
Seminarii fructus ad fructuarium pertinent, ita ut et vendere ei et
seminare liceat : débet tamen conserendi agri causa seminarium para-
tum semper renoyare, quasi instrumentum agri, ut finito usufruclu,
domino restiluatur. Instrument autem fructum habere débet; ven-
dendi tamen facultatem non habet. Nam si quis ftmdi ususfructus
fecisset, ex quo palos vel salices, vel arundines haberet ad usum
apta, eis usufructuario licet uti.
In fructu servi, sunt operoe servi, et ut fructuarius ex re sua et
ex opéra servi per eum acquirat. Partum ancillse non possidet, quia
non ancillae ejus rei causa comparantnr, ut pariant. Foetus peco-
rura ad fructuarium pertinent, attamen ex adgnatis gregem supplere
debebit, id est, in locum capilum defunctorum. Placuit alluvionem
ad fructuarium pertinere; sed si insula juxta fundum in flumine nata
sit, ejus usumfructum ad fructuarium non pertinet, licet proprietati
accédât.
Fructuarius fructus suos facit, quum a re separati sunt et quum
eos percepit ; necesse est autem fructus aut ab ipso, aut ab aliquo
ejus nomine percepti sint. Sic si fructuarius fundum Iocavit, ex quo
colonus fructus percipit, pensiones prseteriti temporis quamvis non-
dum exactas ad haBredem transmittit.
Sed si fur decerpsit fructus, conditio non frucluario perlinebit, sed
domino, nam fructuarius fructus suos facit nisi ab eo percipiantur.
Glans, quoe ex arbore cecidit non ad fructuarium pertinet.
Usufructuarius fructus suos facit quamvis immaturos, nam aliquan-
diu immaturi fructus magnam utililatem usufructuario conferunt.
Fructuarius de ipsis rébus in quibus jus suum consislit, domini ad
instar disponere non potest, nec rerum formam, nec destinationem ei
8
mutare permittitur, etiamsi fortasse illse fructuosiores redderrentur.
Ergo ex pratis, in praedio fructuario non potest facere agros cultos;
ex agris non potest facere piscinas, in aedibus, ex taberna, non potest
facere cubiculum, quantumvis id utile videatur futurum proprietario.
Attamen oedium usufructuarius potest immittere lumina, sed nequit
transformare, vel conjungere, vel separare diaetas.
Mancipiorum quoque usufructu legato non débet abuti, sed secun-
dum conditionem eorura uti. Nam si librarium rus mittat, et qualum
et calcem portare cogat, histrionem, balneatorem faciat, vel de sym-
phoniaco atriensem, vel de palaestra stercorandis latrinis proeponat,
abuti videbitur proprietate (Dig., 1. VII, t. I).
Ususfructus potest donari, vendi, locari; quem enim si quis habeat
et in alterum transferre possit, non interest proprietarii, ipsum uti
fructuarium, vel ejus nomine alium, modo ipsi salva sit rerum subs-
tantia. Fructuarius tamen non suura jus cedere potest, quia cum
persona sua expirât.
Occasione ususfructus, duae creatae actiones, una confessoriavocata,
altéra negatoria. Confessoria actio est civilis, arbitraria qua, quis ali-
qua re utendi, fruendi jus habere asserit. Sic formula, inlentio con-
cipitur : si paret jus utendi, fruendi mihi esse.
Haec actio competit non solum adversus fundi dominum, sed etiam
adversus possessorem vicinorum praediorum qui plenam servitudinis
fruitionem impedire tentarent. Ut victoriam oblineat, qui ex confes-
soria aclione agit, necesse est ut probet sibi esse jus utendi, fruendi,
et hac probatione peracta, dislinguendum an actor possideat vel non
possideat ; si non possideat, judex adversarium rem et omnem causam
restituere jubebit; si vero possideat, et adversarius fructuario vim
faciat, hune judex jubebit, ab ea vi abstinere. Praetor dédit quoque
fructuario publicianam actionem et interdictam.
DROIT CIVIL FRANÇAIS.
DE L'USUFRUIT ET DES DROITS DE L'USUFRUITIER.
(Code Napoléon, 1. II, t. III, art. 878 et 399.)
PARTIE I.
DE L'USUFRUIT ES «BlHÉRAl.
CHAPITRE I.
Définition de l'usufruit; sa nature.
La propriété est le droit le plus étendu et le plus complet que nous
puissions avoir sur une chose. Qui dit propriétaire, dit maître dans
le sens le plus absolu du mot. Ce droit, quelque puissant qu'il soit,
est cependant susceptible de se diviser, car la propriété comprend
plusieurs éléments dont chacun se réfère à l'un ou plusieurs des
avantages que peut procurer la chose. Ces divers éléments peuvent
se séparer et appartenir à des personnes différentes : alors on dit que
là propriété est démembrée.
C'est parmi ces démembrements, qui sont susceptibles d'une appro-
priation particulière, d'une.existence propre et séparée, que se-place
le droit usufruit, droit important et considérable. En combien d'oc-
2
10
casions, en effet, n'est-il pas utile de séparer le droit de propriété
de celui de jouissance? combien de donations, combien de ventes
faites avec réserve d'usufruit? combien de testaments ou se trouvent
des dispositions de cette nature?
L'usufruit, dit l'article 578, est le droit de jouir des choses dont
un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la
charge d'en conserver la substance.
Cette définition, empruntée au droit romain, exprime assez nette-
ment les caractères principaux de l'usufruit; cependant il ne faudrait
pas prendre à la lettre la disposition qui permet à l'usufruitier de
jouir comme le propriétaire lui-même, car elle signifierait que la
condition de l'usufruitier est en tous points semblable à celle du pro-
priétaire. Or, cette prétendue assimilation n'existe point; car l'usu-
fruitier ne jouit qu'à la charge de conserver la substance, tandis que
le propriétaire peut changer et modifier à son gré la chose qui lui
appartient.
C'est une question assez difficile, mais toutefois sans importance,
que celle de savoir si ces mots à la charge d'en conserver la substance
sont ou non la traduction du salva rerum substantia des Institutes
de Justinien. On a donné trois manières différentes d'interpréter ce
dernier texte : l'une est celle que reproduit l'article 578, à la charge
d'en conserver la substance, elle indiquerait une des principales obli-
gations de l'usufruitier; la seconde indiquerait la durée de l'usufruit
en faisant connaître l'une des manières par lesquelles il prend fin,
savoir le changement de substance ; la troisième enfin indiquerait que
l'usufruit véritable ne pourrait s'établir que sur des choses qui n'em-
porteraient pas une consommation immédiate.
Quoi qu'il en soit du sens de celte phrase, les trois idées par les-
quelles on veut l'expliquer sont également vraies : il est vrai que
l'usufruitier est tenu de conserver la chose et de la maintenir dans
le même état; il est également vrai que l'usufruit s'éteindrait par la
destruction de la chose, et que dans les principes romains il s'éteignait
m
aussi par tout changement de îa substance, mutatione rei; il est
vrai, enfin, et évident par les termes mêmes, que les choses qui
doivent se consommer par le premier usage qu'on en fera, no sont
pas susceptibles d'un usufruit véritable (Marcadé, t. II, p. 458).
Considéré en lui-même, l'usufruit est un droit réel qui met l'usu-
fruitier eu rapport direct et immédiat avec la chose sans l'intermé-
diaire d'un débiteur, et qui la lui rend propre dans la limite de son
droit de jouissance. Par rapport au droit qu'a l'usufruitier de jouir
d'un fonds appartenant à autrui, l'usufruit est une servitude person-
nelle.
Si les rédacteurs du Gode ne se sont pas servis, comme les lois
romaines, de l'expression de servitude personnelle, c'est par crainte
de souvenirs qu'ils n'ont pas voulu rappeler, et non pas pour changer
la natui'c de l'usufruit, qui est toujours une véritable servitude per-
sonnelle; en' ée: sens qn'il assujettit le fonds/de4'un;à la jouissance de
l'autre* --.'Ï'-UO ■ ■::,y:-y' ■;■■::'.: ;; -0'a> ci pa^. :<ùn:i : . ''■;.•; .■:;;■.■;'-,
'.; Par rapport àl'objet auquel ils-appîiqûe^uSufruit devient meuble,
sil'objet)est'meuble; immeuble;;s'il:'est;immeuble. Enice dernier Cas
il estiisùscêptible?d^être hypothéquéef^ abuo: ^-o. ••; /
"■- •■■ iOësi^jurisconsultes Tomàins ? distinguaient ^dteux* ; sortes. > d'usufruit,
l'iûii appelé cdusàl>d'autreformel., -'■"'*'■'••• ^'"* ■^■■■■y.^-ill- ■ ;;;"
"ï -L'usufruit causal était % droit d'Éser etdé jouirdé sa propre chose,
e- estj-à-dire l'usufruit j©inil &wju$ ttèutendi; Ou l'appelait causai, 1 parce
qu'il était joint à ssi.Câusë:fkausàMs^Ma"cmtm'Suoe^ id est' domino,
jnwctus est.
> L'usufruit formel était celui qui, étant détaché de la propriété et
attribué à une autre personne distincte du propriétaire, formait un
droit particulier sun là chose '■ d^autrui ; : on: l'appelait formel, parce
qu'il avait une -ëxistenteexpropre: : diciturforma lis, gmapropriam
^èimamliaBet:- y)yyh::yiyy o;-p i\ ■■■>f\. , r- ■'./\f-: ■■: u:,)y:>7 ;.:
H ^eCodé'ù-apoint reproduit cette distinction; "il ne s'occupe que de
l'usuffuiuformék <::;■'<£■■-.'^or?.m.- : '■■^.■.■■<::^^ vru; y : ;:-^
12
De ces principes généraux découlent des conséquences qui peuvent
servir à distinguer les différences qui existent entre l'usufruit d'une
part, et le louage, l'emphytéose, l'usage d'une autre. L'usufruit et le
louage offrent de grands points d'analogie; mais il y a aussi des dif-
férences sensibles. Ainsi, dans l'usufruit, les obligations du nu pro-
priétaire se bornent à laisser jouir; car une servitude, étant due par
la chose et non pas par la personne, ne peut de sa nature consister
à faire, mais seulement à souffrir ou à s'abstiner de certains actes :
dans le louage, au contraire, le bailleur est tenu de faire jouir le
preneur. L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, lors même
qu'elle surviendrait avant le temps qui aurait été fixé : le bail, comme
tout autre contrat, a une durée fixe; il passe aux héritiers du fermier.
L'usufruitier prend la chose dans l'état où elle se trouve ; le preneur
peut exiger qu'elle lui soit livrée en bon état de réparations de toute
espèce. L'usufruit, lorsqu'il est établi sur un immeuble, peut être
hypothéqué, tandis que le droit, qui résulte du contrat de louage,
n'est pas susceptible de servir de base à une hypothèque. Le preneur
est soumis à une redevance annuelle; de telle sorte que ses obliga-
tions cessent si la chose louée vient à périr. L'usufruit peut être con-
stitué à titre gratuit; il ne peut être constitué à titre onéreux que par
l'effet d'une aliénation consentie par le propriétaire, aliénation dont
le prix devrait toujours être payé, bien que la chose vînt à périr.
L'usufruitier doit enfin donner caution ; le preneur n'y est astreint
qu'autant qu'il s'y est volontairement obligé.
L'usufruit a beaucoup de ressemblance avec l'emphytéose ; mais il
en diffère sous plusieurs rapports. Ainsi, le premier de ces droits
s'éteint avec la personne en faveur de laquelle il est établi ; le second,
au contraire, n'est pas un droit établi en faveur de la personne seu-
lement, mais aussi en faveur de ses représentants. L'emphytéose est
un contrat à litre onéreux, tandis que l'usufruit peut être établi
à titre gratuit et par testament. Généralement, l'emphytéose est su-
jette à une redevance annuelle payée au concédant en reconnaissance
13
du droit de propriété et pour prix de la jouissance, redevance qui
cesse quand la chose vient à périr; l'usufruit, au contraire, lorsqu'il
est établi à titre onéreux, est constitué moyennant un prix fixé pour
toute la durée de la jouissance, prix qui doit toujours être payé,
encore que l'usufruit vînt à s'éteindre, même par la perte de la chose
avant l'échéance des termes fixés pour le paiement. L'emphytéose ne
peut être établie que sur des immeubles, tandis que l'usufruit peut
l'être sur toute espèce de biens. ' •
L'usage enfin ressemble aussi, sous plusieurs points de vue, à l'u-
sufruit; il en diffère cependant sous beaucoup d'autres. L'usufruitier
a droit à tous les fruits du fonds, tandis que l'usager n'a droit aux
fruits que jusqu'à la concurrence de la mesure de ses besoins , d'où
il suit que le droit d'usufruit ne peut être sans le droit d'usage, puis-
qu'il s'étend à toutes les commodités du fonds, et que le droit d'usage,
au contraire, peut être sans celui d'usufruit, puisqu'il ne s'étend qu'à
une partie du produit de l'héritage qui y est soumis.
CHAPITRE II.
Constitution de l'usufruit.
L'usufruit peut être établi par une disposition de la loi, ou par la
volonté de l'homme.
Par la loi : il n'y a en réalité dans notre droit actuel qu'un seul cas
d'usufruit légal, c'est celui que prévoit l'article 754, qui accorde au
père ou à la mère qui succède à son enfant, en concours avec des
collatéraux, autres que frères et soeurs ou descendants d'eux, l'usu-
fruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. Mais
on a coutume de citer encore comme droit d'usufruit : 1° la jouissance
accordée aux père et mère sur les biens de leurs enfants, jusqu'à ce
que ceux-ci aient l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à leur
émancipation; 2° le droit de jouissance qui résulte du fait du ma-
14
riage, soit au proût de la communauté sur les biens des deux époux,
s'ils ont adopté le régime de la communauté, soit au profit du mari
seulement sur les biens de la femme, si les époux ont adopté le régime
dotal.
Par la volonté de l'homme. Toute personne propriétaire d'une
chose et ayant la capacité d'aliéner, peut constituer sur elle un droit
d'usufruit, soit par testament, soit par acte entre vifs à titre onéreux
ou à titre gratuit.
. Ce mode de constitution offre une particularité que ne présente pas
la propriété. On peut l'établir, soit en le conférant, soit en le dédui-
sant ; le conférer, c'est le donner à quelqu'un en retenant la propriété
pour soi ou ses héritiers; le déduire, c'est transférer la nue propriété
à quelqu'un en réservant l'usufruit pour soi ou pour ses héritiers.
Il faut aussi que la personne qui acquiert soit capable de recevoir.
Ainsi le tuteur ne peut rien recevoir à titre d'usufruit de la part de
son pupille, si le compte de tutelle n'a pas été préalablement rendu
et apuré. Les docteurs en médecine et en chirurgie qui ont traité
une personne pendant la maladie dont elle est morte, ne peuvent
profiter des dispositions testamentaires qu'elle aurait faites en leur
faveur durant cette dernière maladie, à moins qu'il ne s'agisse de
dispositions rémunéraloires à titre particulier et proportionnées aux
facultés du disposant et aux soins rendus.
L'usufruit peut s'établir aussi par prescription. En effet, l'usufruit
est un bien meuble ou immeuble, selon la nature mobilière ou im-
mobilière de son objet; or les biens incorporels, les droits, sont
susceptibles d'être possédés et d'être acquis par prescription, tout
comme les biens corporels : «La possession, » dit l'article 2228, «est
la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous
tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la
tient ou qui l'exerce en noire nom. » Donc la prescription s'accom-
plira parla possession du droit, c'est-à-dire par son exercice, immé-
diatement quand il s'agira de choses mobilières ; et pour les choses
15
immobilières, par dix ou vingt ans, s'il y a juste titre et bonne foi, et
par trente ans dans le cas contraire.
A Rome, l'usufruit pouvait encore s'établir par jugement dans le
cas où la chose était difficile à diviser : on adjugeait la propriété à
l'un, l'usufruit à l'autre. Le Code Napoléon n'a pas donné le même
pouvoir au juge. Si les immeubles ne peuvent pas se partager com-
modément, il doit être procédé à la vente par licitation, pour parta-
ger ensuite le prix de vente, ce qui est bien plus équitable que l'éta-
blissement d'un usufruit qui s'éteindrait par la mort de l'usufruitier.
Le titre constitutif d'usufruit doit réunir pour sa validité toutes les
conditions que l'on exigerait pour la validité d'un titre constitutif de
propriété.
Les actes translatifs de propriété sont soumis à la formalité de l'en-
registrement : on prend pour base la moitié de la valeur de la nue
propriété; en sont exemptés l'usufruit légal et l'usufruit des biens des
époux pour la communauté. Si l'usufruitier veut faire purger son
titre, en cas d'hypothèques antérieures, il devra le faire transcrire sur
les registres de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement
duquel les biens sont situés.
La loi du 23 mars 1855 , en ordonnant la transcription de tous les
actes translatifs de propriété immobilière ou de droits réels suscep-
tibles d'hypothèque, soumet l'usufruit à cette nouvelle formalité.
On peut établir un usufruit au profit d'une commune ou de toute
autre personne morale; mais comme ces personnes fictives ne meurent
pas, il a fallu choisir un terme. Les jurisconsultes romains n'étaient
pas d'accord sur la fixation de ce terme. Caius disait qu'un tel usufruit
devait durer cent ans : Quia in finis vitoe longoevi hominis est. Ulpien,
au contraire, voulait qu'il s'éteignît au bout de trente ans, et c'est ce
terme que notre législateur a adopté. Plusieurs jurisconsultes ensei-
gnent que l'usufruit établi en faveur d'une commune ou de toute
autre personne morale pourrait être prolongé au delà de trente ans,
par la convention des parties ou par la volonté du constituant. Nous