//img.uscri.be/pth/716b6d8be52fbe70de5490ee4f943c8d671808ce
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

竹書紀年

De
29 pages
The Project Gutenberg EBook of Zhu Shu Ji Nian, by UnknownThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Zhu Shu Ji NianAuthor: UnknownEditor: Shi Ming Fang Siou Ling WangRelease Date: January 2, 2008 [EBook #24111]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ZHU SHU JI NIAN ***Produced by Sue Lawrence       夏    紀 〔 一 〕 《 汲 冢 書 》 : 禹 都 陽 城 。 《 續 漢 書 郡 國 志 》 二 注   臣 瓚 曰 : … … 《 汲 郡 古 文》 亦 云 居 之 , 不 居 陽 翟 也 。 《 漢 書 地 理 志 》 注   《 汲 冢 古 文 》 並 云 : 「 禹 都 陽 城 。 」 《 禮 記 緇 衣 》 正 義  案 : 《 漢 書 地 理 志 》 注 : 「 臣 瓚 曰 : 《 世 本 》 禹 都 陽 城 , 《 汲 郡 古 文 》 亦 云 居 之 , 不 居 陽 翟 也 。 」 《 禮記 》 正 義 所 引 , 本 作 「 咸 陽 」 , 阮 元 校 勘 記 引 齊 召 南 說 「 『 咸 陽 』 當 作 『 陽 城 』 」 , 據 改 。 《 存 真 》 作 「 禹都 陽 城 」 。 《 輯 校 》 作 「 居 陽 城 」 。 《 訂 補 》 云 : 「 朱 本 正 文 作 『 禹 都 陽 城 』 。 誤 引 《 世 本 》 文 , 王 氏 改 之 ,是 。 」 《 輯 校 》 、 《 訂 補 》 似 僅 據 《 漢 書 》 注 , 《 續 漢 書 》 注 所 引 明 作 「 禹 都 陽 城 」 。 至 臣 瓚 所 云 「 《 汲 郡 古文 》 亦 云 居 之 」 , 即 承 所 引 《 世 本 》 之 「 禹 都 陽 城 」 而 來 , 是 《 紀 年 》 、 《 世 本 》 之 文 本 同 , 《 禮 記 》 正 義謂 「 《 世 本 》 及 《 汲 冢 古 文 》 並 云 『 禹 都 陽 城 』 」 , 可 證 。 《 存 真 》 本 不 誤 , 《 輯 校 》 、 《 訂 補 》 似 以 不 誤 為誤 。 《 禮 記 緇 衣 》 正 義 所 引 , 《 存 真 》 、 《 輯 校 》 、 《 訂 補 》 皆 失 收 。 又 《 訂 補 》 所 引 《 路 史 後 紀 》 卷 一 二注 , 見 本 書 附 錄 。 〔 二 〕 《 紀 年 》 曰 : 禹 立 四 十 五 年 。 《 太 平 御 覽 》 卷 八 二 皇 王 部 〔 三 〕 ( 《 紀 年 》 ) : 益 ...
Voir plus Voir moins
The Project uGetbnre gBEoo k Zof Shu JhuNii  ,naU ybonknhTnwBookis efor  is su eht eynnofoa heywane not  arena tsoc a htiw dr sertcimlso tonatsoevertions whoc yi ypoY .am uawt  oaygit, ivenuedi  tu-es rerof trms e ter thnetuG tcejorP ehnc iseenic LrgbeooBero klno  enideluwid  tths hirogatwww.gutenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   西                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    西                       西               西   西    西                                                    西        西                                       西                                                                                                                               西        西                                                                                西                         西                               西                                                                                                                               
Title: Zhu Shu Ji Nian Author: Unknown Editor: Shi Ming Fang  Siou Ling Wang Release Date: January 2, 2008 [EBook #24111] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ZHU SHU JI NIAN ***
Produced by Sue Lawrence
                 西                                                       西