Ο αρχαιολόγος

Ο αρχαιολόγος

-

Documents
75 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of The Archeologist, by Andreas KarkavitsasThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: The ArcheologistAuthor: Andreas KarkavitsasRelease Date: March 13, 2010 [EBook #31631]Language: Greek*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK THE ARCHEOLOGIST ***Produced by Sophia Canoni. Proofread by George CanonisNote: The tonic system has been changed from polytonic to monotonic. A table with typing errors’ corrections has beenincorporated in the text.The spelling of the book has not been changed otherwise.Σημείωση: Το τονικό σύστημα έχει αλλάξει από πολυτονικό σε μονοτονικό. Ο πίνακας παραρομάτων έχει χρησιμοποιηθείγια διορθώσεις στο κείμενο. Κατά τα άλλα έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του βιβλίου.Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣΤρία πράγματα εχάλασαν Την Ρωμανίαν όλην Ο φθόνος, η φιλαργυριά Και η κενή ελπίδα.(Άλωσις).Α θ Η Ν Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΕΣΤΙΑ»1904Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣΑ '— Κόκκινη κλωνά κλωσμένη Στην ανέμη τυλιμένη, Δος της κλώτσο να γυρίση, Παραμύθι ν' αρχινήση.Καλησπέρα σας.Μιαν αυγή — την Τετράδη ας πούμε — πέθανε ο Αντρέας ο Ευμορφόπουλος· και πέθανε κάπως ευχαριστημένος. Λέωκάπως, γιατί σ' αυτόν και στη γενιά του δεν ήταν φυσικό να βλέπη με καλό μάτι το θάνατο. Α, όλα κι όλα! Γάμους θες,παιγνίδια, μαλώματα, δουλειά — μάλιστα. Θάνατο με θάνατο ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 93
Langue Greek, Modern (1453-)
Signaler un problème
The Project uGetbnre gBEoo k Tof Ahehercogol,tsi yb rdnA saeavitKarkhis sasT ksiBeoot ehf rof  ose u aneyoan erehwynoc on tati hlaomtsa dnw strictiost no reeveoY .rw snstahy op,git mou cayror aw ytia vi eer t unde ite-us eht fo smret ehernbteGut ecojPrw de htisihtoBe Lig nsceine udclwwg.tuneebgrn.teok or online atwλωνάνη κόκκι Κνηα  ητΣμσνέκ ωλ Δη,ένιμυλ τμηνέαν οστώλκ ςητ ςοςαπ δά η π ύοεμε ο έθανέας ΑντρφρομυΕ ο·ςολυοπόέθ παι κπωκάε ανγ ρυσί,ηΠ ραμαθύι ν' αρχινήση.Καπσηλ αρέ.ςασναιΜυγ α ή ν τητρΤεάμ όλακ εμ ηπέλβα  νκόσιφυν τα ήΓ μάλό!ακ  ιό αλ. Α,νατοο θάτι τ ,ςωταιγέΛ .πάκωημστοςένευς ριχατ υοδ νεητγ νεάιόν και σί σ' αυτού πΜα. ι άεωτ ρνοτ νημ ςάγολομ έροατο γα μαπό τορ!ς οάΧξα εΆ πρ μα,ώμαλα,ατου δ ςυο,ςεθγιαπιδίνΘάνατο με θάνατοελάι μ λάσιατ .ύσεθτηι α φλομστδ ,ηπ νε η ςσάλΠτε χάθηκιασε, ούάγιρ .ύΤ εοτφ γεούυ τοά σμμιρέγκνίετοκσ ςοιλή ετ γκρ τον καιλλιάτΣ οωτ . εάκμέσιέ 'κεξεφνητ ργά  νιαταύχχά, κεθηελμγνέυοτ ςη .'Τ αστέρι π'άναψε ςητ ύοβιρκα 'Τ .αι κούιβια δου τεξκ όρεσυοτ θαλόύσιμο σβ ακρο τ'ελώιοσνυ,εα  ςετρχή έγινμε. Η αήχραακέ γεμ  ηλάτα ήαινκΜι. όςκρέμηνοληγιαβ ήλκ υ καα το. Ώρφανήαναξ αθ εδ ιακ αχτνύα ριάγν τη σέσα στο χωριό. Μιρσστόρε οιβςομ τα ήλλνά μοιπεε .άιμιχΌ ςωπ νεδ καλή με ρονο κλη εληενσ κ ιακιαί. κετηέφφι άυςΤοίοιγ ιο κσ ,υομ  σπίτι τηθινά τοεθορ.ιλΑυδ ολεύεκοσιΔε. ικ μύτρομαχ ,όλη ςυονατή το  καιάτια δωμρταίρα άεχπ  νίε
Α '
Α θ Η Ν Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΕΣΤΙΑ» 1904
Title: The Archeologist Author: Andreas Karkavitsas Release Date: March 13, 2010 [EBook #31631] Language: Greek
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK THE ARCHEOLOGIST ***
ν ας,μω όανσύοροπΜ .όιρεγαμ ίοπ υιλάμαζεντ α ήταν και πολλοέρχ ε ,ηναχίιακ ψωο κιμάΕί. νεχακ ιαγηςέυδ.οτ  αδιά. παις πλΚακέικ νατή  ατ όπα ι  ονώ Εου τοιγι
Produced by Sophia Canoni. Proofread by George Canonis
Note: The tonic system has been changed from polytonic to monotonic. A table with typing errors’ corrections has been incorporated in the text.The spelling of the book has not been changed otherwise. Σημείωση: Το τονικό σύστημα έχει αλλάξει από πολυτονικό σε μονοτονικό. Ο πίνακας παραρομάτων έχει χρησιμοποιηθεί για διορθώσεις στο κείμενο. Κατά τα άλλα έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του βιβλίου.
Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
Τρία πράγματα εχάλασαν Την Ρωμανίαν όλην Ο φθόνος, η φιλαργυριά Και η κενή ελπίδα. (Άλωσις).
Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
έγ Ο ςοριακ  .όρσεε αλ κννγεηκήθέπαθενσ βύ ιακ ιι. Οι γιε σπιτάκςα ικάτιπσ όπαιοταπί συνμοκάο  τνΑκ ιτ !απάλορ ,ά πω καλξερεαι ήήθαν ,ναλεώληψ οτ  καισουντο μ να σώυογελατ νο νεμην ται κσηραπέλοακ νητ όποκσενυου έχς ποίνουα κε άιγπ ρατνιαίτοζΤα. αι πό υτυςτοοτ ααε ννυολσέμ ια να βάυν ναό γ.άΧ ίτοζα ακωμισάτιπσοΤ οροπμ ικλυπος ιες.ιελετέόρ ςκ ιαέτοτιγ αν ήτς δεκόμααν α αΤ άλαπ αιτχ εδλώγα μση χιαά.αρ ηακ ιαντ υο ςεμύσε να τους θρέψεπν πέεριχ ,νΑό ν ωςίνουριμεα πεοτφεκσαν αρεθύελ. ανελήθς πω όύνγαόγιν,αυο,ςτ  'όνια του τα διγγ νητελετυοπ  αν γιι  τοισοιώ ουνξουνυττάν εαε τοοτςυτυ όαχ ν .ίΕυ τοά διεν δωςόμακναχίε κ αν όρι πρώτα. Αν την τλείενωνα ,τήναε α μισκδύη ολτοενν ήλετ αώιελνυοσπλούΣτα αι στη κπ μακ ιαηι .άπαλκαν το σς.τηό ιρ αξόδ ητήκιδανομδοξάζονται.Η γεννύ ,ιοπ όρογον ιουυλτα ήμεν ληγάτ άιΕ υορομυοπόφ ' ηςωκ  άπόψ λη απόψυχήν η είνωοχυτυε ιονογόπαι οανΌτ. ου τκήδιτφνανασ γγνόαιέ αν τα δις.Και ότκ νακε 'αχ ατόριου τ θς, στοπόκονεμρά ητοπμάκ ,αοίστμει μανήεν γοκάπατ ·τσςιιδ αιες,πλάγφές  κορακ νκσίναβ ιιλισ. κόμέΗ  γρααεέλκ  ' ηύντχ αάμεγυε. Θάλασσα γεμά Γν.σαούονφτη  ττ οπότ νοτσ ίταιβγαιος έ ήλιης οςοασδόρωγελαενμ νττηγοραίλ Χι ιορύμ  ιοιύοδυ,νασζαν. Μα τη θαύμασστόρειοακ ιεπιρε ρτ. τοάνΦτ νειΌ ;ι ςωπτλέθάπ εια λέω ή παραμύθ νεθτώρειοΑ.ήλεθαι κοίθεταονίν γπέ ·ίοεθ ιο νανιαι γοι κταν ίνονναο πένιρθπω ινάςοπό 'κ νατήτ ο έκ νρ ταλοειπό ατορήξιχέ.ςΈ ανπ  νεράιδεούζοντανλ αικάυρ ατσ ιακς ιέαμοτοπκρ αις ντσνόατνεινίογ . Θεένεςντυμδασοακρι όακ ιρήεθν α φιλονεικήση μεακ οιμ ιεξόσ .ον άΤοσεφηε  μν τορΧσυσ οτιν ,βούοόπο σε τωμένλογγ .υονάγαιρταπ οΤ ήης τκόλάψην τανη γενιά κολασμέηατ υοΧ τ υοΆ τλ δπι ήεν δτολάροαπ ςη άρ νατολλάάπι δρολακό ιά καΚ ισι.ερκμέητγ η  τως πτεθεμάα διναλεβ ημροκόεθσαν εδώ κ' εκεί Ο  ιλάολ ικσρόιπ μσε σιαπλυμή.οκλακ ρετήτ ςό ςυονε τακούομά ' όνκααρξιμέημ νν  α Μά.ριχωκαά ρυακ αλλά εσ άνιρκαμέχιρ.αΚ εσξ νέ αθά τους ν τ' αγαλβ ηυοπέ ,ονμ ανπαλαμέτηυςτοσα ττσυοολ ν νλά εοτας μν έννεψα, χώεθώδ αρέπ ναριεδράπαούαφ, σιέτ'  .αίνατΉόμα τωφρ άη,ιαγραι κακ κτ υο ςυΕομφρπόυολουςγια τα πρωτε ήμανύδ  ιΟ .ςητδετάεναφκαν τος ιν·ά ήεγεστ μ  α κρεούτονε ημότασαρεκαν σο όπό μασερΠ .νεδ ιόπμ ον κίντυτάλαβανττσθάκηναον ·ναιτΧά. ανηκήθικ νωςιακ ςοτώρπο εκηθώθηκ ματψαν,άλαι ςμόέτολτσ ονα ,ρέμααρ μάταλοπνιΔ .επίε οτσ αλπίαν έ, ήταλύβνα κ νογ ιωττ υοιννώνιαπένσμ Κο. γαννα ιαιλήκ ογκ ια καν για τους χοαιτ υο ςπυρετέςεςηννάιΓ ο εστακέείΕκ. ανήτς ουίρ οοτγελάοτμ μ  ευλοςφόπουμορ ο Εκ ςαμ ιαοκ εγήλλ. μόινΈγστυ ασοχτ υοσέεπτνποτίςελλους συε τους άύο ς ςαλωχιρωτ ναι τών κματαα χώμάκ νωτ πατ ,νωπκαί νοειόνημμνιαυεοτ.ινΈςαα όπεμινε στα πατρικά  υοταμώχ ·ατρπ οάποπς που τοτρΑν συφ στηΜέσαέα.  υυψ ηοτμσνέροαιπίελ ησερωύτ φχήακ νητσ ςωπό ,αδαγριοβότψάλα το ελμ  εοτνα.ο« άΠη στνιγεκαν ό ιρθρέ »νυοαμ άαθ ςου Χεά τ γεν στηρεεν υφέυοολφρπόμοΕυυ τοά νεγεθεάΚ .ςητ ωνάπ όπασκλαβιά  και τη ανδ ώιηξοπορσύ εα  μ μδε άηνη·λλχωιδτ εννεγ έ άε εακβσσυό ον ι'τ Λίγτης.γο έο λίπε ςέρχσ ςείμυθιγια ριγόαις τια άν ,οκίρστ αακαιους για τα ζωντααιγ  ητ  ,ηγλύοδάναγ οουμάξωυςχοτυαεσηζέ ιστΈ .υς ιο γ οσιέτ, όςαλνχα πσενη ά ιφη τοφέντου αιά τονρέςατνοτ άφ ,υι ύβτιό,το σαλ κέθιρεζτ νρ εακ ια τα δικα χωράφινεφι άενυμ ΕυςτολυοπόφροαιΜ .ςυοι γες κα. Η νεέςυτιχακοκςωδ  άμόραΠέν σαόνχρ κιαχ ιαινόργ ,αέενετου, τ' αγγόνι, οτδ γιόγιντ υο . Κη. ται αουντφέοτ αέν υ 'τ μονόε στον ξκόμαέπαθ όοτςυα  οπεθίτεκάτιταοσυπα  τΜα .ςυοπώρθναςυοτ αιρόον κμε τανε π ρήώζ,ατ  ακ ιαεθ α ήκϊάτακ .αρν τοτακαεγτρ σμόακιμ άοφάρβ έρηθΤι νακάμουν; Αν λυοπόφροίεκΕ .ιο. μόεσεπ ΜανινΈγ,ιδ φελάατ νχένοέσκυνοι το κβαν Ε μυροόφ»ι ·τ«υοο πήδημαπουλου τράθιοτ ιτ ·»λ« οουόπυ»λοΕυυ ρφμο αέμκαμόυο ςάμτ . Έλωριότο χσα σφρομυΕυοτσ« ναγεάδηγ πτου λοουόπ κείνα τα δυνατάκ ιαχ υτηπάτέ γρποα δευ οβ φντούτ ιακ νοόριαιακ όμαζ. Οντσι αν έίτησακιτκι όαμτνλιπαν τωντφε αώναΚ .νωδάόπα ίτιττα έχη τΈφτασαν φσρυ.ίΚ υο ςτσ οώθρεανηκιο β χς,κηθώ .νααχ ,κατνΗ δυαν. έρευαλητχόμυκ λακ ιαανήτξύταμενα ατο σαικ ιολυοπόφροΜιο Α όπτ υο ςυδανοτύς πατεράδες βγήνάγαχ υοσαλάεμ εην ταλ κέροπη.ασ ντσητακκοπόχοραπατάι, σν τολησακακ ενακάνα ικ άαι πδαποίχ Ρά.δι 'παπ οταΜ . ικ κόο οςσμ πσιι άεφέγα ατέγαςεσ  '. Μ' έφσ' έφαγαΧυοτ άινεγ Η .αίτεησ ντηό απι  κπόςωίε ςκ νανίιεωστα αρρφαγίολύ ην ταλ π τιά κουν εσιμ αησήλαιγ ράθυμος και θέληεκκ νανέςαπ οια Σο. λαμάι κα! υτ ιακ αγγερκ νητσλος φάμεφάλαστο ατηστασάεγυσ ,ήπτάπι στος πω ό  εσιτχόΤ .υοτ ικαλοκνα κγια όχι αιν άργ  ηαπθασί πτήσωροσκα ασεπόταροδεπάνιρτΣ .όχικατοι έκαμε, ώρητπ τιίκ.αΗ π κε ασί  υοπονίεα  τχεεί τιαίρχτορόγνωπ οτ.υων να ήτ Τώρωροίαν σθιλ αιράαμ ·νεδ ον τεί πξεραΤα. σ νύξα εεμσ βεσαμό κ' έχτισεόπωςιχεσ νράιοόποτλ ταν ς. Ό τουνωσήρτνΑ ο ςοτώρπ ,ασμπιόρσκμονεοα τ εεσθ σέ ςρβθέκηρφόπουλοέας ο Μο ερή ασίδάριΠ .ιένη μοα ναη άρ πα παλε ν απάίρνηαζά  ηίρ εάπχρσι αυςτοά ε.ωνάλτσ .ςητ ωνιβαλκσ Ητη φτώχεια τους·τΉναπ ρεφήναιοσ καα στι  τηνείαπμησ ιτνα ίοκμόκα' αγαι τ τουγόνιτν ηα έφ ω'σπανάθε ! ριιο γτος ςα ,υοτ κ ιανίε ρφόπουλο, θες το νδίοι α  χαμάκάμοτ όια ελαύθλε.αρε 'Κ νανέομυΕ,ατ ότιπσοοκατβ τα πκαι υνά α βοτ αμία οτσ ελάπ , ιαάφωρ χΤα. ου ηκείεηντόνα ελόοδοσμένη τη γηαπτφεπεσ ειμονέ ,άΦα. αζντρά δταμαιρταπ νηορηλκ ήκντ ακιι  τζερυίκσ οτατενθαρύπ ραορέςές φκαθό σανιακ ξόδ  .ςελλοΠμάγε ατη τπόέςιμγ νεάιτ υο .ωΖ ήχιζε νέα ζωή στηάρν νοεί κπό αωςπ ησηθίοπεπ νητ Είχετος.ράτηι ακ ςακα ήψκ ιαναςο πανήφερσαασΉτ. νασ λάθ π υούταλόνειρό τλωθή τ' εμν  'παχυάιέ ακν δεελήθναε ο  ταραπτχεδακ ήύδαινατο. Ο δεύτερος , οηΔημρτκάςη ,καη ίσκρωσρφμόι ήτεκρα η αν αιγ λέπητο βκολο δύση ψ  ·αμοτ υχυ ήυοτ ελέ αισυςόμσ σναεχυνε ιπα γιγρεοεκνισί ηοτέ  βέβαια ού. Είχε εζαιομέ ςωπ ςήχ σου τρατέπαυ τοτύ ε.αΟ ενριατό ενθούτε ση οθέληρπτωτόκοςοτ υο ,υμορφόπουλος. Ο ξιεδπα ειμ όραςαΑρο τόισμοδη ές,τυνόεΜα π θότ νοες τχίλιινε.ιςέδτνΑ ο αιΕ ο ςαέρισλεέκο άτ μταε έτοιο καωή για τενμ αιζ ,ατ  'ίει κας τι εναε ίχλίΧ  ςειθρότ!αμωξασμι δον καρανότντηΑ έφνί.αε εκειήθΑλ. ου τοιππάπ ιο ςωπό ,νονέματα· δεν τόχειςα οκσυάτ;ψυή βγχοτεάλ Γς!μμάρ αταοκσμάτντισμριεσ. Βιένοςε νίλβαίτύ α εοτ νμαασάβ! θήχαα ναπα ςηταβ εσύοτυπαναι κ. οςουάκροιρεπ Οεδ ςόμσι άρεν τ'αι φσε κ άεδσυκιά ερ ν'τανήτκό α άμηυργοκ ςοδ ιατ νεε νολογάριαζε κανείς ·αφνιτόνα εψαςήκ αιδίνγιαπ ατσ ματώανεφ ξτα σαια έτύγιραΠηνατ . του ζωήτο ηλειωέλεμ .ητκ εσ η ' ήουν τανοΟ  τυς αεπμσνέεμόρυντχεχάματα,ος στατρρώαιΠ νανάανη μ ύτονό δακυρά. Η αίσιπλεππ ερΒ .πε έου τ ασεε φτ ιωχιρτάςεέ ελαγ. Για τούτο κ' οατή ρπ νποκοπα ήξάν ερστωςαπεν δπαιγ τα ς μεκάμηθ  αοκήππ ορ ·ιτδιο  τα,ννμά, το ςΑ ;υοσ αιδίνά· δεν πεγε συχν ,οτ υλέιαίδμ υολις κιγάια δσηβάσ ιααν υενάικ ςι