Thèse pour la licence : acte public... soutenu le jeudi 11 mai 1854... / par Louis-Nicolas Frédault,...

Thèse pour la licence : acte public... soutenu le jeudi 11 mai 1854... / par Louis-Nicolas Frédault,...

-

Documents
26 pages

Description

Vinchon, fils et successeur de Mme Ve Ballard (Paris). 1854. 28 p. ; in-4°.
Les Documents issus des collections de la BnF ne peuvent faire l’objet que d’une utilisation privée, toute autre réutilisation des Documents doit faire l’objet d’une licence contractée avec la BnF.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 01 janvier 1854
Nombre de lectures 1
Langue Français
Signaler un abus

Sacnlté ïis IDroit le fJam.
FOUR LA LÏGEMGE.
L'Acte public sur les matières ci-après sera soutenu,
le jeudi 11 mai 1884, à neuf heures,
■j/4^x par LOUIS-NICOLAS FRÉDAULT, né à Paris.
-HC 1 Aj/ Président : M. DURANTON, Professeur,
ll^~ I MM. DEMANTE, \
l OUDOT, [ Professeurs.
Suffragants : < (
] PERREYVE, )
[ FERRY, Suppléant.
Le Candidat répondra en outre aux questions qui lui seront faites
sur les autres matières de l'enseignement.
PARIS.
VINCHON. FILS ET SUCCESSEUR DE M"" V" BALLARB,
Imprimeur de la Faculté de Droit,
RUE J.-J. ROUSSEAU, 8. _
1854. i «y p ^
2209 _ "^
A LA MEMOIRE DE MA MERE.
^ yxrysysa- £ï»£â£a£m»
A MON FRERE.
A Mme DÉFOURNEAUX, ma Tante.
2209
JUS ROMANUM.
TIT. 4.
DE DOTE PR.ELEGATA
Sub hoc titulo videndum est de tribus legatoe dotis speciebus.
I. Dos a marito uxori legata dicitur relegari aut proelegari.
Dote relegata, verum est id dotis legato inesse] quod actioni
de dote inerat ; et dotis relegatio ita valet si ipsi uxori, cui
dos relegatur, actio de dote competit.
Quidnam igitur est prselegatae dotis commodum ? Est et illud
quod dos relegata statim prsestari debeat, quae alioquin tribus
annuis pensionibus, postea post annum, actione dotis praesta-
retur ; 2° nulla fit retentio ob res donatas, si modo voluntatem
non mutavit testator ; 3° nulla in legato dotis retentio fit ob
impensas, si duntaxat utiles; 4° in quantum facere potest dé-
biter condemnatio filius judicio dotis et jam adversus heredem,
6
at actio ex testamento solidum legatum persequitur ; 5° pos-
tremo, pacta quae dotibus adjici soient in legatis non obtinent.
Inlerdum dos ipsa relegatur, interdum autem certa res aut
pecunia pro dote. A dotis vero relegatione valde differt legatum
cerise rei aut pecunia? pro dote relictum : hoc enim debetur
quamvis ad virum dos non pervenerit, aut minus etiamve nihil
in dote fuerit. Hinc taie legatum interitu rerum dotalium non
mi nui. ,
II. Dosamaritipatre, quieam jurepotestatù acquisivit, reliinquitur
nurui sues aut ftlio suo.
1° Si nurui, et jus actionis de dote socer relegare voluerit,
inutile erit legatum ; utile vero, si dotalem pecuniam. Et ma-
ritus quoque persecutionem dotis habebit, sive familise ercis-
cundse judicio haeres institutus, sive non utili actione. Mulier
autem aut maritus qui prior agal, cavere debebit hseredi ad-
versus posterius agentem.
Quoe pecunia dotalis legata Falcidiam passura est, quia adhuc
constante malrimonio indebitum legatur. Si dos alii legata
esset qui rogalus fuerit eam mulieri restituere, Falcidia quoque
locum habet ; mùlier autem actione dotis consecutura est quod
minus est in fideicommisso. Per contrarium , si mulieri dos
relegata sit eaque rogata quam dotem restituere, Falcidia locum
non habet, quia fideicommissum ipsum non valet.
2° Si filio cxheredato, legatum sub ea lege debetur ut caveat
maritus de defendendis hseredibus ad versus mulierem. Omissa
vero cautione et dote a marito recepta, non repetetur solutum,
sed hseredi subveniendum esse constat condictione incerta ad
cautionem. Quoi si patris liserés solvendo non sit, mulieri dabi-
tur adversus maritum utilis actio dotis.
Si priusquam legatum filio solveretur, mulier dotem suam
recuperavit, frustra filius de legato aget. Si nondum quidem
mulier recepit dotem, jam soluto scilicel matrimonio debitam,
utile erit legatum propter commodum représentationis.
III. Dos a pâtre mulieris, debitore doits, legata est marito aut
filioe.
Quam pater dotem pro filia promisit, si marito legavit, nullum
e.st legatum; valet autem si quidem filise. Et mulier, agens ex
causa legati, ni ostenderit hoc animo testatorem fuisse ut ei
legatum duplicaret, non cogebitur hseres legatum solvere quam
si caverit indemnem eum hoc nomine fore adversus maritum
ex promissione agentem. Maritus autem, si prior agat, hseredi
cavere non cogebitur, et mulier postea agens exceptione dolî
repelletur.
TITULUS III.
DE 0PTI0NE VEL ELECTIONE LEGATA.
Quo in titulo tria legata explicantur natura diversa.
I. Legatum optionis seu electionis. —Hoc est quum nominatim
optio ipsa seu electio rerum ex universo généré aliquo eligen-
darum relinquitur. Nec interest utrum ipsi legatario an alteri
optio deferatur.
Optione legata, id demum quod electum fuerit relictum vi-
detur. Hincjure Pandectarum legatum illud hanc conditionem
continet, si optaverit isin quem optio fuerit collata. Dies igitur
non cedit nisi ex quo facta est optio ; intérim vero agere potest
legalarius ut sibi exhibeatur. Quod si genus, cujus optio legata
est, ad eum specierum numerum qui optandus relictus est re-
8
dactum sit, placuit legatum optionis non solum non intercedere„
sed ex conditionali purum fieri.
Constituit Justinianus legatum optionis nonamplius viderr
condilionale séd pure relictum, facultatemque eligendi ad hse-
redem transire.
Optio olim sohamniter fiebat et actus erat Iegitimus ; electio
vero facultatis erat arbitrise : sublatis demum solemnitatibus,
de utroque promiscue agendum est.
Optio ante aditam hsereditatem frustra fit, si unus legatarius,
res in promptu est ; si pluribus legatum fuit, necesse est ut
omnes in electione consentiant. Quod si dissentirent, jure ve-
teri dubitabatur quid juris esset, et plerique prudentes legata-
rios sibi mutuo obstare censebant; Justiniano jure sibi non
obstant, sed hoc casu is eliget quem sors prsetulerit, et cseteris
prsestabit contingentium eis .partium sestimationem. Idem san-
citur eum inter plures unius legatarïi hseredes concursus fit.
Quo in legato, ni mutaverit voluntatem testator, electiade-
fertur legatario ut is eligat quam volet rem, vel optimam.
Adita hsereditate , tamdiu eligi potest quamdiu facultas eli-
gendi non sit consumpta ; consumetur autem electione semel
facta, si omnibus exhibitis optatum fuerit et id quod optari po-
terat; consumetur quoque lapsu temporis quod slatuerit ad
eligendum prsetor, nisi omnia in integro sint.
II. Legatum generis. — Sic legatur quum res alicujus generis
nulla certa determinata specie relinquitur. Jure Pandectarum
differt hoc legatum a legato optionis, quia purum.
Cujus sit electio quum jure veteri e natura legati appareret,
Justiniano jure dictum fuit electionem ejus imprimis esse cui
potestas sit qua actione uti velit, id est legatarii, nisi aliud tes-
tator statuerit. Id quoque servandum est ne optimum vel pes-
simum detrahatur.
A legato generis liberatio contingit speciei solutione ; quse
9
vero solutio oportet ut sit effieax et bona fide facta. Quod si per
legatarium stetisset quominus legatum acciperet, eum haeres
tradere voluerit, posteaque l'es interierit, non ipso jure quidem
hseredi liberatio fit; cui vero exceptio doli mali proderit.
III. Legatum alternativum. — Alternative legatur, quum duse
pluresve certse speciei res relinquuntur ea lege ut, una vindi-
cata vel'prsestita, extinguatur legatum in altéra. Intérim autem
utraque res debetur; unde si legatum in una interierit, manebit
eflîcax in altéra.
Quamvis autem duse res alternative sint relictse, si quidem
per damnationem et altéra alteri insit simplex legatum erit,
scilicet solius rei minoris quse majori inest; secus vero si electio
sit legatarii.
Dies legati alternative non cedit nisi electioni locus sit ex
rébus alternative relictis; at necesse non est electionem jam
esse factam; in quo distathoc legatum a legato optionis.
Electio est legatarii, dummodo testator aliud non significa-
verit. Ex rébus alternative relictis, solida res eligi débet, non
pars unius et pars alterius.
Electione efficitur ut res semel electa sola deberi incipiat ;
quse vero facultas eligendi alterutra re vindicata vel solula con-
sumitur, hseredique liberatio contingit.
QUiESTIONES.
Maritus uxori pro dote relegavit centum quse in arca ha-
bebat ; si nulla sint, num valeat legatum ? — Valet.
II. Quum" maritus aliquid uxori pro dote relegat, aliasque
nihil in dote fuerit, num Falcidia ïoeum habeat? — Locum non
habet.
III. Socer filio suo exhseredato dotem nurus relegavit et filio
10
dos èoluta fuit; nonne poterit mulier postea eum haeredibus rei
uxorise actione agere ? — Poterit.
IV. Pater dotem pro filia promisit et dotem relagavit, eritne
utile legatum? — Utile erit Justinianeo jure.
V. Cum optio servorum data fuerit et tota familia ad unum
servum reciderit, valetne legatum? — Valet.
VI. Servo generaliter legato, nullus in hsereditate est; cujus
electio est? — Hseredis.
VII. Servo generaliter legato, num poterit legatarius actoreT»
eligere?—Non poterit. • ,
DROIT FRANÇAIS.
Le Code reconnaît deux manières de disposer de ses biens à
titre gratuit : la donation entre vifs et le testament. A ce der-
nier mode est consacrée cette thèse, où j'ai à rechercher les
principes relatifs aux différentes formes de testaments, aux
dispositions qu'ils peuvent contenir, à leurs effets ; sujet limité
par les textes suivants :
(Code civil, art. 967 à 1034; loi du 28 ventôse an XI, t. I, art. 1 à 30, 68; ordon-
nance de la marine de 1681, liv. I, lit. IX, art. 24. Loi du 3 mars 1833, art. 19.)
Le législateur moderne, en consacrant la faculté de tester
comme conséquence naturelle et légitime du droit de propriété,
a cependant voulu y apporter des restrictions ; c'est ainsi qu'il
a déterminé quant aux personnes la capacité de disposer et
de recevoir, quant aux biens la quotité disponible, et posé les
règles relatives aux formes des actes et à l'effet des dispositions
qu'ils peuvent contenir.
Le testament est défini à l'art. 895 : un acte par lequel' le
3209 3
12
testateur dispose pour le temps où il ne sera plus de tout ou
partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
Le Code, en permettant au testateur de disposer au moment
de sa mort de tout ou partie de ses biens, s'est ainsi écarté du
système romain sur les testaments, dont néanmoins il emprun-
tait le terme. La loi romaine, en concédant la libre faculté de
tester, et mettant en première ligne la succession testamen-
taire, comme l'indique cette disposition de la loi des Douze-
Tables : uti legassit super pecunia tutelave suoe rei, ita jus esto,
exigeait comme condition première de la validité du testament,
qu'il y eût un héritier institué, et ne souffrait pas qu'un citoyen
mourût partie testât et partie intestat. Mais le législateur fran-
çais, loin d'admettre, comme à Rome, que l'hérédité testamen-
taire l'emportât sur celle ab intestat, a préféré adopter la
maxime de nos vieilles coutumes nationales : qu'il n'y a 'd'héri-
tier que celui que la loi appelle à la succession d'un défunt. Dès
lors, l'institution d'héritier dans un testament devait être
écartée, comme nous le voyons à l'art. 1002. Toutefois, il n'y
avait pas lieu de montrer, à l'égard des formes, la même sévé-
rité que certaines coutumes, qui allaient jusqu'à déclarer nulle
toute disposition de dernière volonté, parce qu'elle était faite
en la forme d'institution d'héritier. Aussi, est-il écrit, dans
l'art. 967, qu'un testateur peut faire ses dispositions testamen-
taires, aussi bien sous cette dénomination que sous toute autre
propre à. manifester sa volonté.
DE LA FORME DES TESTAMENTS.
Règles générales. —Au point de vue des formes qu'elle pres-
crit, la loi distingue les testaments ordinaires et les testaments
exceptionnels ou privilégiés, mais elle les soumet aux règles
générales suivantes :