CHESTIONAR DE AUDIT
5 pages
Romanian

CHESTIONAR DE AUDIT

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

CHESTIONAR DE AUDITPENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI INCLUSIVEevaluare* * Dovezi*1 2 3 4 5Şcoala oferă un mediu sigur şi accesibil tuturor elevilor • Metodologia de adm itere in s istem  elaborata de M EdC• Feed- back di n c hestionarele e levilorŞcoala promovează un climat pozitiv, adecvat unui învăţământ Comentarii di n inclusiv • Cartea ş colii ( v izitatori)• Rapoarte ISJ ( c ontrol, br igadă, i nspecţii)• Scrisori păr inţi/rapoarte al e pe rsoanelor care m onitorizeaza e levii institutionalizati• P arteneri sociali• Feedback e levi• Rapoate O NG, Directia G enerala de P rotectie a c opiluluiŞcoala oferă părinţilor şi elevilor interesaţi informaţii despre • Materiale de informare si pr omovare domeniile şi calificările oferite de catre scoala a s colii( pl iante, filme, reviste al e scolii) • Tirgul de of erte e ducationale si Z ilele portilor de schise• Activitati-vizite al e e levilor di n c ilcul gimnazial• Programe de informare inainte si dupa ac cesul in s coala(activitati, procese v erbale al e sedintelor c u parintii si pl iante, filme, reviste al e scolii) • Amenajarea unor spatii in i ncinta scolii c u i nfomatii-spatiile de asteptare ( fotgrafii)1• Participarea s colii la : Tirgul Cucuteni,Se rbarile IasiuluiPersonalul auxiliar răspunde la solicitările directe şi telefonice Comentarii al eîntr-un limbaj profesionist şi pozitiv • elevilor• Părinţilor• Partenerilor e conomici• Alte pe rsoane , par teneriProcedurile ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 281
Langue Romanian

Exrait

CHESTIONAR DE AUDIT
PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI INCLUSIVE
evaluare* * Dovezi*
1 2 3 4 5
Şcoala oferă un mediu sigur şi accesibil tuturor elevilor • Metodologia de adm itere in s istem  elaborata de M EdC
• Feed- back di n c hestionarele e levilor
Şcoala promovează un climat pozitiv, adecvat unui învăţământ Comentarii di n
inclusiv • Cartea ş colii ( v izitatori)
• Rapoarte ISJ ( c ontrol, br igadă, i nspecţii)
• Scrisori păr inţi/rapoarte al e pe rsoanelor
care m onitorizeaza e levii institutionalizati
• P arteneri sociali
• Feedback e levi
• Rapoate O NG, Directia G enerala de P rotectie
a c opilului
Şcoala oferă părinţilor şi elevilor interesaţi informaţii despre • Materiale de informare si pr omovare domeniile şi calificările oferite de catre scoala a s colii( pl iante, filme, reviste al e
scolii)
• Tirgul de of erte e ducationale si Z ilele
portilor de schise
• Activitati-vizite al e e levilor di n c ilcul
gimnazial
• Programe de informare inainte si
dupa ac cesul in s coala(activitati,
procese v erbale al e sedintelor c u
parintii si pl iante, filme, reviste al e
scolii)
• Amenajarea unor spatii in i ncinta
scolii c u i nfomatii-spatiile de
asteptare ( fotgrafii)
1• Participarea s colii la : Tirgul
Cucuteni,Se rbarile Iasiului
Personalul auxiliar răspunde la solicitările directe şi telefonice Comentarii al eîntr-un limbaj profesionist şi pozitiv • elevilor
• Părinţilor
• Partenerilor e conomici
• Alte pe rsoane , par teneri
Procedurile de pază şi protecţie ale elevilor sunt Şcoala ar e o pol itică pr ivind pr otecţia e levilor corespunzătoare rezultată di n
• Existenţa unui pr ofesor responsabil(
graficul pr ofesorului de servici)si e levul
de servici,
• Existenţa unui c ontract c u o age nţie de
protecţie
• Alte sisteme de pr otecţie( sistem de
alarmare)
• Feed- back de la age nţiile de pr otecţie
• Rapoarte al e serviciilor si or ganelor de
paza s i pr otectie a c omunitatii
• Contract firma s pecializata pe ntru
tansport v alori
• Contract si ac tiuni c omune c u pol itia de
proximitate
Şcoala are o legătură permanentă cu părinţii • Procesele v erbale al e sedintelor c u par intii • Adresele de c omunicare a s ituatiei scolare
• Procesele v rbale al e lectoratelor c u par intii
• Clubul par intilor
Părinţii sunt bineveniţi în şcoală şi încurajaţi să se implice activ în • Procesele v erbale al e sedintelor c u par intii
toate aspectele vieţii şcolare  • Procesele v erbale al e lectoratelor c u par intii
• Informatii de la par inti, comisiile C omitetului
de par inti
• Procesele v erbale de la s edintele la c are
parintii sunt invitati
• Participarea i n c onsiliul de adm inistratie al
2scolii pe ntru a l ua de cizii c omune
Întâlnirile cu părinţii sunt flexibile şi răspund solicitărilor părinţilor • Programul ( or ele) de sustinere a s edintelor c u  parintii c orespund di sponibilitatilor de timp al e
acestora
• Profesorul de servici c are raspund s olicitarilor
parintilor in c azul in c are pr ofesorul solicitat
nu e ste in s coala
• Clubul par intilor
Şcoala încurajează relaţiile constructive între elevi şi personalul • Activitati al e pe rsonalului scolii in par teneriat şcolii cu e levii
- expozitii or ganizate de bi blioteca s colii,
- activitati e xtrascolare de sfasurate in c amine
sub i ndrumarea pe dagogilor-discoteci,
vizionari de spectacole
- drumetii, concursuri
- elevul de servici,
Elevii sunt consultaţi în luarea deciziilor educaţionale care îi • orientarea i n c ariera- al egerea c alificarii si privesc posibilitatile de transfer conform m etodoligiei
elaborate de MEdC
• Insertia abs olventilor pe pi ata
muncii/continuarea s tudiilor dupa abs olvire
Şcoala dispune de dotările necesare elevilor cu cerinţe speciale • rampa
şcolarizaţi  • toaleta
Personalul şcolii este informat cu privire la numărul elevilor cu • pentru e levii di agnosticati-evidenta c abinetului
cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi şi la tipurile de dizabilităţi  medical
pe care aceştia le au • evidenta c abinetului ps ihopedagogic
Personalul şcolii cunoaşte procedurile de prim ajutor pentru toate • medicul si as istenta m edicala a c abinetului situaţiile existente în şcoală medical
• actiuni al e c atedrei de bi ologie
Asistenţa medicală care deserveşte şcoala deţine evidenţe • fisele m edicale al e e levilordespre starea de sănătate a elevilor
Resursele cabinetelor medicale acoperă toate situaţiile existente • evidentele stocurilor de m edicamentelor în şcoală
Orarul permite şi este corelat astfel încât să asigure elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale participarea la programe
3specializate
Şcoala comunică cu instituţiile relevante în problematica • Protocoale al e scolii c u as iciatii si O NG-uri cerinţelor educaţionale speciale din comunitate care pr omoveaza e galitatea de sanse
Şcoala încurajează comunitatea să se implice activ în • Sponsorizari al e m embrilor c omunitatii pe ntru satisfacerea cerinţelor educaţionale speciale ale elevilor sustinerea f inanciara a e levilor pr oveniti di n
medii de favorizati
Realizările şcolii în dezvoltarea unui învăţământ inclusiv sunt • Actiuni in s colivalorizate şi făcute cunoscute în comunitate • Pliante
• Articole in z iare si reviste locale
PLAN DE ACŢIUNE
PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI INCLUSIVE
Sarcina Persoane Termen Resurse necesare Realizat
responsabile limită Da/Nu
Pregatirea dotărilor necesare elevilor cu cerinţe speciale Directorul scolii Trim I materiale
şcolarizaţi (rampa, mobilier, cai de accces dimensionate 2007
corespunzator, toaleta)
Actiuni de informare si diseminare ( profesori, personal Profesorii care au 01.01.2007 Timp, material informativ,
administrativ, parinti) a principiilor incluziunii, prioritate participat la cursurile aparatura
educationala pentru o societate inclusiva de invatare centrata multimedia,chestionare
si incluziune: audit,fise de evaluare
Consiliere si informarea parintilor elevito cu/fara CES Profesorii diriginti permanent material
Actiuni de informare a elevilor cu/fara CES pentru a deveni Psihologul scolar: informativ,consumabile
parteneri activi ai procesului de educatie
Actiuni in parteneriat cu elevii ,cadre didactice,pedagogi scolari Cadre didactice semestrial Timp,
–Ex:Balul bobocilor, discoteci lunare, excurii,concursuri Elevi Material informativ-
tematice si sportive, vizite la expozitii de specialitate/Tirguri, Bibliotecar pliante,brosuri
4vizionarea de spectacole, Zilele scolii, activitati de voluntariat in Pedagogi scolari Contacte de parteneriat
combaterea consumului de droguri, ITS Psihologul scolar
Informarea ,orientarea si consiliere in cariera ( elevi, parinti) Comisia OSP permanent Material informativ,
Profesorii diriginti Contacte de parteneriat
psihologul, agentii
economici
Informare cu privire la numărul elevilor cu cerinţe educaţionale Cabinetul medical, permanent Fisa medicala a elevului
speciale, şcolarizaţi şi tipurile de dizabilităţi psihologul: Fisa psihopedagogica
profesorul diriginte
Cursuri cu profesori si elevi pentru cunoaşterea procedurilor de Cabinetul medical: semestrial Material informativ
prim ajutor pentru toate situaţiile existente în şcoală Diriginti Brosuri de specialitate
Realizarea unei retele de sprijin alcatuita din elevi si profesori Catedra de biologie Curs de formare de prim
voluntari care sa acorde primul ajutor ajutor
Solicitarea de sprijin din parte instituţiilor specializate în Profesorii diriginti, permanent Material informativ
problematica cerinţelor educaţionale speciale din Psihologul scolar:
comunitate:Directia Generala de Protectie a Copilului, Centrul
Judetean de Asistenta Psihopedagogica, Cabinetul Logopedic
Antrenarea mass- mediei in planul de incluziune, publicarea Comisia de orientare semestrial Material informativ
actiunilor si rezultatelor in procesul de incluziune scolara
Directorii
Responsabil C omisie incluziune, D irector,

5