?????????? ??????? ?????????? ???????? - Nimexe 1980, ????????/????????? / Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 1980, importazioni/esportazioni

-

Documents
776 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

???????? ????????Prodotti agricoli
Commercial policy
External trade

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 10
Langue Vietnamese
Signaler un problème

eurostat
ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
NIMEXE1980 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES £
eurostat OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L­2920 Luxembourg­Kirchberg — Tél. 43011. Télex : Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 735 80 40
Denne publikation kan fäs gennem salgsstederne nævnt pä omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ¡st bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
Τήν έκδοση αυτή μπορείτε νά τήν προμηθευτείτε άπό τά γραφεία πωλήσεων τα οποία αναφέρονται στην τρίτη σελίδα
του εξωφύλλου.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la
couverture.
Per ottenere questa publicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui sono indicati nella 3a pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
NIMEXE 1980
Manuskript afsluttet i juni 1981 t abgeschlossen im Juni 1981
Χειρόγραφο συμπληρωθέν τόν 'Ιούνιο τού 1981
Manuscript completed in June 1981
Manuscrit terminé en juin 1981
Manoscritto terminato in giugno 1981
Manuscript in juni 1981 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
Ένα βιβλιογραφικό σημείωμα υπάρχει στό τέλος του έργου
Cataloguing data can be found at the end of this publication
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1981
Bind / Band / Τόμος / Volume / Deel A: ISBN 92-825-2505-8
Bind / Bände / Τόμοι / Volumes / Volumi / Delen A-L + Ζ: ISBN 92-825-2518-X
Kat./cat.: CA-NC-81-001-8A-C
Indholdsgengivelse kun tilladt med kildeangivelse
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Ή αναπαραγωγή υπόκειται στην αναφορά των πηγών
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium Bind A: Kapitel 1­24 Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk
oprindelse; fedtstoffer og olier; næringsmidler, drikke
og tobak
Band A: Kapitel 1­24 Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und
Tabak
Τόμος Α: Κεφάλαια 1-24 Ζώντα ζώα καί ζωικά καί φυτικά προϊόντα, λίπη καί
έλαια, τρόφιμα, ποτά καί καπνά
Volume A: Chapters 1-24 Uve animals and animal and vegetable products; fats
and oils; foodstuffs, beverages and tobacco
Volume A: Chapitres 1-24 Animaux vivants et produits des règnes animal ou
végétal; graisses et huiles; aliments, boissons et
tabacs
Volume A: Capitoli 1-24 Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale;
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi
Deel A: Hoofdstuk 1-24 Levende dieren en produkten van het dieren- en plan-
tenrijk; vetten en oliën, levensmiddelen, dranken en
tabak FORORD
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­ 6. Fritagelser og forenklinger
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
over samhandelen mellem dets medlemsstater
ger om varer,
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­ • der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen rer til diplomatiske repræsentationer og lignende,
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­ visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.)
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
24,
stemmelse med fælles principper (med undtagelse
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f.
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
osv.). menter o.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens
7. Statistikområde kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbrydes — et forhold, der især Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. bets toldområde med undtagelse af de oversøiske
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­2. Kilder
statistikken omfatter også Vest­Berlin.
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i
standardiseret form.
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
3. Referenceperiode
stikken.
Kalendermåneden gælder principielt som reference­ Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat,
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­ der gør krav på den.
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater
8. Varefortegnelser for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­ Nærværende publikation indeholder oplysninger
tarif. vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
4. Indhold klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og
(NIMEXE). og over samhandelen mellem dets medlemsstater
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles omfatter alle varer, der
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifi­
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
kationerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
råde,
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlems­
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­ staterne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og
områder. man har hermed opnået, at alle NIMEXE­positioner
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt
deres særlige fordeling samt yderligere underafdelin­5. Registreringssystem
ger, der er nødvendige for nationale formål. Således
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører giver en enkel omgruppering af NIMEXE­
specialhandelen. positionerne de oplysninger, der er nødvendige for
Denne omfatter forhandlinger inden for Fællesskaberne. I mellemti­
den er antallet af NIMEXE­varepositioner steget til
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til
ca. 7 100.
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde hederne
Ved indførsel angives: • dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­ • oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
myndighederne. jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet;
V • forsendelseslandet for varer med oprindelse i an­ 12. Kvantum
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt
frit kan omsættes dér);
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli­
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. ge måleenheder.
13. Offentliggørelse
10. Landefortegnelse
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året
1976 og de følgende år være tilgængelig både på Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-,
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor­forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets
bogform. udenrigshandel og for samhandelen mellem dets
medlemsstater: GEONOM.
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NI­
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer efter
lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til Bru-
11. Værdi xelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im- og
eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige enheder Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told­
samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, idet Fæl­
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med­
lesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam­
og NIMEXE-kapitler (2 cifre).
me måde som toldværdien (cif).
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 14. Omregningskurser 1980
den værdi, som varerne har på det sted eller det
BR Deutschland 1 000 DM = 396,164 ECU tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta­
France 1 000 FF = 170,388 ECU
tens statistikområde (fob).
Italia 1 000 LIT 0,841 ECU
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder Nederland 1 000 HFL = 362,283 ECU
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 24,632 ECU
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær­ United Kingdom 1 000 UKL = 1 670,880 ECU
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler Ireland 1 000 IRL = 1 479,297 ECU
samt i de samlede summer. Danmark 1 000 DKR = 127,757 ECU
INDHOLD
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, handelspartnere, mængde og værdi 1
Eksport,t efter,,e ogi 312
Import: Supplerende enheder 690
Eksport:er 70
Bemærkninger 723
Landefortegnelse (GEONOM) XXI
Forbindelsen SITC — NIMEXE XXV
VI VORWORT
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des • andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
Außenhandels der Gemeinschaft und des Han­ nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und
dels zwischen ihren Mitgliedstaaten zur h n passiven Veredlung.
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
6. Befreiungen und Vereinfachungen ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­ In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­ aufbereitet für Waren,
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
nannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. gesetzli­lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen
vorübergehenden Charakters usw.), wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­ • deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­ 24 derselben Verordnung definierte nationale
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­ Schwelle nicht erreichen,
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z.B.
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders
gold usw.).
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten
ist.
7. Erhebungsgebiet
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 2. Quellen
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik nahme der französischen Überseedepartements und
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­ Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
werden. meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein.
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
3. Berichtszeitraum
land und der Deutschen Demokratischen Republik m ist grundsätzlich der Kalender­ ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik
monat. Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt.
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jährlich aufbereitet. sprucht.
4. Gegenstand 8. Warenverzeichnis d der Statistik des Außenhandels der Ge­ Die vorliegende Veröffentlichung enthält die'Außen­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­ handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert
gliedstaaten sind alle Waren, die nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels • in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). schaft gelangen oder es verlassen,
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung • aus dem statistischen t eines Mit­
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der gliedstaates in das eines anderen verbracht werden.
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede­
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif­5. Erfassungssystem
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit­
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt nationalen Außenhandelsnomenklaturen so angegli­
chen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für na­• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr
tionale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Untertei­aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
lungen jede Warenposition der NIMEXE erstellt wer­amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr
den kann. Durch einfaches Zusammenlegen von nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung,
VII NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih­
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder­den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-
Warenpositionen ist inzwischen auf rund 7 100 an­ gruppen und in den Gesamtsummen enthalten.
gewachsen.
12. Mengen
9. Bezugs- und Absatzgebiet Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge­
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge­
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge­
wichts besondere Maßeinheiten.
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur­
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus
13. Veröffentlichung
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei­
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen­ Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 10. Länderverzeichnis
Buchform verfügbar sein. Die Analytischen Über­
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur­
sichten des Außenhandels der EG (NIMEXE) er­
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern scheinen in 12 Einzelbänden (A-L) „Waren nach
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für
Ländern", die nach Warenkategorien des Brüsseler
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten:
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson­
GEONOM.
deren Maßeinheiten nachweisen, und in einem 13.
Band (Z) „Länder nach Waren", in dem der Handel
der Gemeinschaft nach Partnerländern und NIME-11. Wert
XE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird.
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum
14. Umrechnungskurse 1980
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an­
deren Mitgliedstaaten) (cif). BR Deutschland 1 000 DM 396,164 ECU
170,388 ECU France 1 000 FF
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem
Italia 1 000 LIT 0,841 ECU
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres
362,283 ECU Nederland 1 000 HFL
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 24,632 ECU
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob).
1 670,880 ECU United Kingdom 1 000 UKL
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech­ Ireland 1 000 IRL 1 479,297 ECU
nungseinheiten (ECU). Danmark 127,757 ECU 1 000 DKR
INHALT
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Partnerländern, Mengen und Werte ... 1
Ausfuhr,t nachn derE und,n unde. 312
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 690
Ausfuhr:en 70
Anmerkungen 723
Länderverzeichnis (GEONOM) XXI
Gegenüberstellung SITC — NIMEXE XXV
VIII