Overheidsopdrachten in een eengemaakte economische ruimte
132 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Overheidsopdrachten in een eengemaakte economische ruimte

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
132 pages
Nederlandse

Description

Tijdschrift 1988 OVERHEIDSOPDRACHTEN IN EEN EENGEMAAKTE ECONOMISCHE RUIMTE EUROPESE DOCUMENTATIE In dezelfde serie Het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers in de Gemeenschap (nier meer verkrijgbaar) De bescherming van de werknemers bij multinationale ondernemingen (niet meerDe buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De opleiding van leerkrachten in de Europesep (niet meerTechnische handelsbelemmeringen: dee Gemeenschap opent de grenzen (niet meer verkrijgbaar) De concurrentiepolitiek van de Europese Gemeenschap De Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden (niet meer verkrijgbaar) Meer zeggenschap voor de Europese werknemer (niet meerDe consument in de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) 25 jaar buitenlandse betrekkingen van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De tweede uitbreiding van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De Gemeenschap en haar regio's (derde uitgave) De actie van de Europese Gemeenschap in de culturele sector De Europese Gemeenschap en de beroepsopleiding Dee Economische en Monetaire Unie (tweede uitgave) Het vrije verkeer van personen in de Europese Gemeenschap Een onderwijsbeleid voor Europa (tweede uitgave) De industriestrategie van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De Europese Gemeenschap en het energievraagstuk (derde uitgave) (niet meer verkrijgbaar) Het sociale beleid in de Europese Gemeenschap (derde uitgave) De douane-unie

Informations

Publié par
Nombre de lectures 44
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Tijdschrift 1988
OVERHEIDSOPDRACHTEN IN
EEN EENGEMAAKTE
ECONOMISCHE RUIMTE
EUROPESE DOCUMENTATIE In dezelfde serie
Het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers in de Gemeenschap (nier meer verkrijgbaar)
De bescherming van de werknemers bij multinationale ondernemingen (niet meer
De buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De opleiding van leerkrachten in de Europesep (niet meer
Technische handelsbelemmeringen: dee Gemeenschap opent de grenzen (niet meer verkrijgbaar)
De concurrentiepolitiek van de Europese Gemeenschap
De Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden (niet meer verkrijgbaar)
Meer zeggenschap voor de Europese werknemer (niet meer
De consument in de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
25 jaar buitenlandse betrekkingen van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De tweede uitbreiding van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De Gemeenschap en haar regio's (derde uitgave)
De actie van de Europese Gemeenschap in de culturele sector
De Europese Gemeenschap en de beroepsopleiding
Dee Economische en Monetaire Unie (tweede uitgave)
Het vrije verkeer van personen in de Europese Gemeenschap
Een onderwijsbeleid voor Europa (tweede uitgave)
De industriestrategie van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De Europese Gemeenschap en het energievraagstuk (derde uitgave) (niet meer verkrijgbaar)
Het sociale beleid in de Europese Gemeenschap (derde uitgave)
De douane-unie (derde uitgave)
Het vervoerbeleid van de Europesep (tweede uitgave)
De vrouw in de Europese Gemeenschap
De Europese Gemeenschap en haar rechtsorde (tweede uitgave)
De economie van de Europese Gemeenschap
Het visserijbeleid van de Europesep
De Europese Gemeenschap en het Middellandse-Zeegebied
De nucleaire veiligheid in de Europese Gemeenschap
De begroting van de Europese Gemeenschap (vierde uitgave)
Het ABC van het gemeenschapsrecht (tweede uitgave)
De Europeanen bekijken zichzelf — Blik op de publieke opinie in Europa van 1973-1986 (tweede uitgave)
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (vierde uitgave)
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en zijn hervorming (vierde uitgave)
(vervolg op 3e bladzijde omslag)
Auteur:
Afdeling IX/E-5 — Coördinatie en voorbereiding van publikaties Overheidsopdrachten in een eengemaakte
economische ruimte
(tweede uitgave)
Manuscript voltooid in juli 1988. Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92-825-8887-4 Los contratos públicos en un espacio económico único
DA ISBN 92-825-8888-2 Offentlige kontrakter i et stort fælles marked
DE ISBN 92-825-8889-0 Öffentliche Aufträge und Europäischer Binnenmarkt
GR ISBN 92-825-8890-4 Οι δημόσιες συμβάσεις σε έναν ενιαίο οικονομικό χώρο
ISBN EN 92-825-8891-2 Public procurement and construction — towards an integrated market
FR ISBN 92-825-8892-0 Les marchés publics dans un espace économique unique
IT ISBN 92-825-8893-9 Gli appalti pubblici in uno spazio economico unico
PT ISBN 92-825-8895-5 Os contratos de direito público num espaço económico único
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1988
ISBN 92-825-8894-7
Catalogusnummer: CB-PP-88-002-NL-C
De in deze publikatie opgenomen teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgenomen met
vermelding van hun herkomst.
Printed in the FR of Germany Inhoudsopgave
Inleiding
De openstelling van de markt voor overheidsopdrachten: een prioriteit voor de interne markt . 7
A. 1992: streefdatum voor de totstandbrenging van één grote interne markt 7
B. Een grote economische inzet en voordelen voor de ondernemingen 9
C. De geldende — maar soms slecht toegepaste — communautaire wetgeving 12
D. De nieuwe initiatieven van de Europese Commissie 15
E. De Europese Akte geeft het proces een extra impuls9
II. De procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen 23
A. Wat wordt verstaan ondern voor leveringen?
B. Welke overheidsopdrachten vallen onder de richtlijn? 24
C. Hoe gebeurt de bekendmaking van de aanbestedingen?6
D. Welke procedures moeten worden gevolgd en welke termijnen dienen in acht te worden
genomen? 29
E. Hoe moet de overheidsopdracht worden gegund? 32
III. Vernieuwingen in de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen die
met ingang van 1 januari 1989 van kracht worden7
A. Het begrip overheidsopdrachten voor leveringen
B. Onder de nieuwe regeling vallende overheidsopdrachten
C. De bekendmaking van de aanbestedingen in het kader van richtlijn 88/295/EEG 38
D. De op grond van de nieuwe regeling te volgen procedures en in acht te nemen termijnen . . 39
E. Regels voor het vaststellen van de technische specificaties 42
IV. De procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken .... 47
A. Wat wordt verstaan ondern voor de uitvoering van werken? 47
B. Welke overheidsopdrachten vallen onder de richtlijn?8
C. Hoe gebeurt de bekendmaking van aanbestedingen? 50
D. Welke procedures moeten worden gevolgd en welke termijnen dienen in acht te worden
genomen? 52
E. Hoe moet de overheidsopdracht worden gegund?6
F. Welke regeling is van toepassing op concessies voor de uitvoering van werken en
onderaanbestedingen? 6V. Beroepsmogelijkheden bij niet-naleving van het gemeenschapsrecht 65
Bijlagen 67
Overheidsopdrachten voor leveringen9
Bijlage I: Lijst van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de overeenkomstige eenheden
die worden beschouwd als aanbestedende diensten 6
Bijlage II: Lijst van „centrale" instanties die worden beschouwd als aanbestedende diensten . 72 e III: Modellen voor de aankondiging van overheidsopdrachten voor leveringen 96
Bijlage IV: De met ingang van 1 januari 1989 geldende modellen voor de aankondiging van over­
heidsopdrachten voor leveringen 9
Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 105
Bijlage V: Lijst van de werkzaamheden die vallen onder de overheidsopdrachten voor de uitvoe­
ring van werken
Bijlage VI: Lijst van publiekrechtelijke rechtspersonen of overeenkomende eenheden die worden
beschouwd als aanbestedende diensten9
Bijlage VII: Modellen voor de aankondiging van overheidsopdrachten voor uitvoering van
werken 111
Nuttige adressen4
Bijlage VIII: Lijst van de adressen waar het Supplement bij het Publikatieblad van de Europese Ge­
meenschappen verkrijgbaar is
Bijlage IX: Lijst van de „EG-Adviescentra voor Ondernemingen" 115
Literatuurverwijzingen9 Inleiding
Zeer vaak bestellen de regeringen de goederen die zij nodig hebben bij nationale leveran­
ciers of laten ze openbare werken uitvoeren door één van de grote in eigen land gevestigde
aannemers. Een dergelijke houding zou niet meer mogen voorkomen in Europa, nu het
zich aan het voorbereiden is op de „grote markt" van 1992. En toch bestaan er op het
niveau van de Europese Gemeenschap regelingen die tot doel hebben de markt voor over­
heidsopdrachten open te stellen voor de internationale concurrentie. Maar ze worden
slecht toegepast, ja zelfs omzeild of genegeerd. De reden? Protectionistische reflexen, na­
tionale gewoonten en overdreven vaderlandslievende gevoelens, diep geworteld in de na­
tionale gebruiken.
Welnu, het gebrek aan economische integratie — wel eens het „non-Europa" genoemd
— betekent een zware last voor de openbare financiën van de landen van de Europese
Gemeenschap. Dat geldt in het bijzonder voor de aankopen en de gunning van opdrach­
ten voor werken door de openbare sector, welke aan de regels van de communautaire me­
dedinging ontsnappen. De Europese Commissie heeft berekend dat deze verbrokkeling
van de markt op het gebied van de overheidsopdrachten neerkomt op een enorme extra-
uitgave die jaarlijks gemiddeld de helft van de totale begroting van de Europese Gemeen­
schappen bedraagt, namelijk ongeveer 20 miljard Ecu (').
Overheidsopdrachten zijn van groot belang, zowel in algemeen economisch opzicht als
meer in het bijzonder, voor de Europese integratie. Eén van de voornaamste thans gelden­
de prioriteiten van de Gemeenschap is de totstandbrenging van één enkele economische
ruimte vóór 1992. Deze doelstelling plaatst de sector van de overheidsopdrachten werke­
lijk op de voorgrond.
Op de volgende bladzijden wordt uiteengezet welke rol den spelen bij
de voltooiing van de interne markt, en worden de bestaande wetgeving en wijze waarop
zij wordt toegepast, toegelicht. Er wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die
(') Op 8 april 1988 was de Ecu = 43,4607 converteerbare Belgisch-Luxemburgse franken (43,6652 Belgisch-
Luxemburgse financiële franken), 2,07587 Duitse marken, 2,32989 Nederlandse guldens, 0,662585 pond
sterling, 7,94522 Deense kronen, 7,04210 Franse franken, 1.540,08 Italiaanse lires, 0,776704 Ierse ponden,
165,252 Griekse drachmen, 137,234 Spaanse pesetas, 169,776 Portugese escudos, 1,23970 Amerikaanse
dollars. reeds van kracht zijn, alsmede van die welke ter verbetering ervan in het vooruitzicht zijn
gesteld. De ondernemingen zullen hier inlichtingen vinden over de mogelijkheden om
over de grenzen heen, deel te nemen aan communautaire aanbestedingen (').
( ') De Europese Commissie heeft ten behoeve van de aanbestedende diensten en van hen die meer ..technische"
informatie wensen over de communautaire procedures, een „Vademecum overheidsopdrachten in de Ge­
meenschap" uitgewerkt. Het werd gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
(nr. C 358 van 31. 12. 1987). I. De openstelling van de markt voor
overheidsopdrachten: een prioriteit voor de interne
markt
A. 1992: streefdatum voor de totstandbrenging van één grote
interne markt
In haar „Witboek" van juni 1985, heeft de Europese Commissie de balans opgemaakt
van de toestand van de gemeenschappelijke markt en een aantal van haar tekortkomin­
gen naar voren gebracht. Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitalen
laat te wensen over, zo stelt zij vast. Er bestaan nog steeds talrijke controles en hinderpa­
len van allerlei aard in het handelsverkeer of de samenwerking tussen Lid-Staten.
Na drie vergaderingen van de Europese Raad, hebben de staatshoofden en regeringslei­
ders derhalve besloten alles in het werk te stellen om eindelijk de grote interne markt, die
de 320 miljoen verbruikers van de twaalf Lid-Staten omvat, tot stand te brengen. Het gaat
in de eerste plaats om de eenmaking van de twaalf nationale markten. Voorts zal die ene
markt ook dynamisch, d.w.z. op groei gericht moeten zijn. Ten slotte zal ze soepel genoeg
moeten zijn om zowel de menselijke, als de materiële en financiële hulpbronnen optimaal
te kunnen aanwenden. Het is echter ook heel belangrijk dat de ondernemingen, die deze
markt vormen, waakzaam zijn: het is de rol van de industriëlen zich actief in te zetten
ten einde de voordelen van de grote markt welbewust te gebruiken.
Dit door de Europese Commissie opgestelde actieplan (') moet vóór einde 1992 verwe­
zenlijkt zijn. Er worden niet minder dan driehonderd wettelijke maatregelen in het voor­
uitzicht gesteld, gegroepeerd in drie hoofdstukken: de opheffing van de materiële, techni­
sche en fiscale barrières. Hiermee worden bedoeld de douaneformaliteiten, het vrije ver­
keer van werknemers, het verrichten van diensten, de vrijmaking van het kapitaalverkeer,
het lucht- en zeevervoer, en de harmonisatie van een groot aantal wettelijke en bestuurs­
rechtelijke bepalingen. Een van de prioriteiten bij de voltooiing van de interne markt van
de Gemeenschap is de definitieve openstelling van de markt voor overheidsopdrachten,
zowel met betrekking tot de uitvoering van grote werken als wat de leveringen betreft.
Deze volledige openstelling van de markt voor de overheidsopdrachten moet een krachti­
ge hefboom worden om de technische belemmeringen voor de handel in industriële pro-
(') Zie „Europese Documentatie" 4/1987 „Een grote markt zonder grenzen" dukten op te heffen. De aanbestedende diensten zullen zich met betrekking tot de door
hen vereiste technische specificaties voor de plaatsing van een opdracht moeten houden
aan de Europese normen. Dit zal de overheden van de Lid-Staten ertoe bewegen om
steeds minder gebruik te maken van zuiver nationale normen. Daarbij komt, dat de open­
stelling van de markt van overheidsopdrachten voor een werkelijke internationale con­
currentie leidt tot economisch meer rationele beslissingen. Ten slotte brengen open mark­
ten tal van andere voordelen met zich mee: besparingen voor de rijksbegroting, een plat­
form dat de Europese ondernemingen in staat moet stellen een internationale dimensie
te verwerven, een ruggesteun voor een beter gestructureerde produktie in de Ge­
meenschap.
De staatshoofden en regeringsleiders hebben deze argumenten van het „Witboek" overge­
nomen. Ze hebben er de conclusie uit getrokken dat de markt voor overheidsopdrachten
een belangrijke rol dient te spelen bij het uitvoeren van de technische en industriële pres­
taties van de Gemeenschap. Derhalve zouden uiterlijk vóór eind 1988 beslissingen moe­
ten worden genomen op het gebied van de openstelling van de markt voor overheidsop­
drachten.
Opdat de geleverde inspanningen tot de gewenste resultaten leiden, is het voorts noodza­
kelijk dat de voornaamste betrokkenen — de ondernemingen — actiever worden. Ener-