656 pages
Nederlandse

Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2001

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1608-7291 EUROPESE COMMISSIE ALGEMEEN VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE EUROPESE UNIE ^UUJ Europese Commissie Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie 2001 Brussel · Luxemburg, 2002 Het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie — 2001 is op 25 januari 2002 door de Europese Commissie goedgekeurd onder nummer SEC(2001) 1000 def. Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2002 ISBN 92-894-1956-3 © Europese Gemeenschappen, 2002 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Italy De voorzitter en de leden van de Europese Commissie aan de voorzitter van het Europees Parlement Geachte heer, Hierbij doen wij U het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Euro­pese Unie over 2001 toekomen dat de Commissie elk jaar moet publiceren krach­tens de artikelen 212 van het EG­Verdrag, 17 van het EGKS­Verdrag en 125 van het Euratom­Verdrag. Overeenkomstig de „verklaring inzake het stelsel van vaststelling van de landbouw­prijzen in de Gemeenschap" in de documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972, zal de Commissie binnenkort aan het Parlement het Verslag 2001 over de toestand van de landbouw in de Europese Unie toezenden.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 34
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 10 Mo

ISSN 1608-7291
EUROPESE COMMISSIE
ALGEMEEN VERSLAG
OVER DE WERKZAAMHEDEN
VAN DE EUROPESE UNIE
^UUJ Europese Commissie
Algemeen Verslag
over de werkzaamheden
van de Europese Unie
2001
Brussel · Luxemburg, 2002 Het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie — 2001
is op 25 januari 2002 door de Europese Commissie goedgekeurd onder nummer
SEC(2001) 1000 def.
Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver
(http://europa.eu.int).
Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,
2002
ISBN 92-894-1956-3
© Europese Gemeenschappen, 2002
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Printed in Italy De voorzitter en de leden van de Europese Commissie aan de voorzitter van het
Europees Parlement
Geachte heer,
Hierbij doen wij U het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Euro­
pese Unie over 2001 toekomen dat de Commissie elk jaar moet publiceren krach­
tens de artikelen 212 van het EG­Verdrag, 17 van het EGKS­Verdrag en 125 van
het Euratom­Verdrag.
Overeenkomstig de „verklaring inzake het stelsel van vaststelling van de landbouw­
prijzen in de Gemeenschap" in de documenten betreffende de toetreding tot de
Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972, zal de Commissie binnenkort
aan het Parlement het Verslag 2001 over de toestand van de landbouw in de
Europese Unie toezenden.
Bovendien werkt de Commissie overeenkomstig een door haar op 7 juni 1971 aan
het Parlement gedane toezegging aan de voorbereiding van het XXXIe Verslag
over het mededingingsbeleid.
Met de meeste hoogachting.
Brussel, 12 februari 2002
Romano PRODI A¡ j¡^^C^ys^Q^J>-~í Günter VERHEUGEN ¿fø*#*4 t¿<*¿u*i}¿~-
Voorzitter ^ν^Λ^­ν^ν­"·'
Neil KINNOCK Christopher PATTEN £ Rf Vicc­voorzittcr
Loyola dc PALACIO Pascal LAMY
dcl VALLE­LERSUNDI ι
Vicc­voorzittcr
David BYRNE Mario MONTI
ûJuJ Michel BARNIER Franz FISCHLER
[C , Ut- Viviane REDING Frkki LIIKANEN V—■ ν­ΚΛ—
Frederik BOLKESTEIN Michaele SCHREYER
Philippe BUSQUIN Margot WALLSTRÖM
Pedro SOLBES MIRA <p­c^*|oA^^ Antonio VITORINO
Anna DIAMANTOPOULOU Poul NIELSON %£_ rv>ÍU¿AA BERICHT AAN DE LEZER
De in het kader van de medebeslissing ingeleide procedures worden in de tekst aan­
gegeven door „(tab. I)". De in het kader van de raadpleging ingeleide procedures
worden in de tekst aangegeven door „(tab. II)". Internationale overeenkomsten
worden in de tekst aangegeven door „(tab. III)". Naar de hierboven bedoelde beslui­
ten en overeenkomsten wordt dus niet verwezen met een voetnoot. Zij worden ver­
meld in drie afzonderlijke tabellen, die als bijlage bij dit Algemeen Verslag zijn ge­
voegd, met de verwijzingen naar de verschillende procedurestadia (Publicatieblad,
COM-documenten, Bulletin) en naar de desbetreffende nummers in dit Verslag.
In de tekst wordt — behoudens uitzondering — niet verwezen naar tussenstadia van
procedures die vóór 1 januari 2001 waren ingeleid en op 31 december 2001 nog niet
waren afgesloten. De desbetreffende gegevens worden eveneens vermeld in de als
bijlagen opgenomen tabellen. Inhoud
DE EUROPESE UNIE IN 2001 : ALGEMEEN OVERZICHT 1
HOOFDSTUK I - INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN EN TOEKOMST
VAN DE UNIE 9
Deel 1—VerdragvanNice9
Deel 2—Debatoverdetoekomst van de Unie12
Deel 3—Betrekkingenmet de belangengroepen 17
Deel 4 - Doorzichtigheid18
Deel 5 — .Governance" 21
Deel β—Vereenvoudigingen verbeteringvanderegelgeving 24
Deel 7-Subsidiariteitenproportionaliteit26
Deel 8—Medebeslissing27
Deel 9—AandeCommissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 28
Deel 10—Interinstitutionele samenwerking29
HOOFDSTUK II - MENSENRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN31
Deel 1 — Acties binnen de Europese Unie 31
Deel 2 — Acties buiten de EuropeseUnie34
HOOFDSTUK III - ECONOMISCHEENSOCIALERUIMTEVAN DE GEMEENSCHAP37
Deel 1 — Economisch en monetairbeleid37
Prioritaire activiteiten en doelstellingen37
Ontwikkeling van de economische situatie 38
Coördinatie van het economischbeleid39
Economische en Monetaire Unie44
ALG. VERSLAG EU 2001 VI INHOUD
Internationale economische, monetaire en financiële vraagstukken 48
Financiële activiteiten 49
Deel 2 — Statistisch systeem 56
Activiteiten en prioritaire doelstellingen
Concept en richtsnoeren
Publicaties8
Deel 3 — Werkgelegenheid en sociaal beleid 5
Activiteiten en prioritaire doelstellingen
Follow-up van de agenda voor het sociale beleid9
Werkgelegenheid 60
Lokale actie voor werkgelegenheid2
Diensten voor arbeidsvoorziening
Sociale bescherming en sociale zekerheid3
Acties ter bevordering van de sociale integratie 64
Bestrijding van de discriminatie5
Vrij verkeer van werknemers6
Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen
Veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats7
Sociale dialoog 68
Structuurmaatregelen9
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 70
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 7
Internationale samenwerking 70
Deel 4 — Gelijke kansen voor vrouwen en mannen2
Deel 5 — Interne markt4
Activiteiten en prioritaire doelstellingen
Algemene strategie
Vrij verkeer van goederen6
Vrij van personen 81
Vrij verkeer van diensten
Vrij van kapitaal
. Belastingheffing7
Vennootschapsrecht 90
Intellectuele en industriële eigendom1
ALG. VERSLAG EU 200INHOUD VII
Informatieveiligheid 92
Overheidsopdrachten93
Deelβ-Mededingingsbeleid94
Prioritaireactiviteitenendoelstellingen94
Concurrentieregelsvoorondernemingen94
Overheidssteun106
Internationalesamenwerking109
Deel 7 — Ondernemingenbeleid110
Prioritaire activiteiten en doelstellingen 110
Concurrentievermogen110
Onderzoek, innovatieenverandering113
Bevordering vanhetondernemerschap-115
Sectorale vraagstukken118
Deel 8 — Onderzoeks- entechnologiebeleid123
Activiteiten en prioritaire doelstellingen 123
Het communautaireOTO-beleid123
Tenuitvoerleggingvanhetvijfdekaderprogramma (1998-2002) 126
Technisch onderzoek„kolenenstaal"136
Gemeenschappelijk Centrumvooronderzoek (GCO)136
Deel 9 — Informatiemaatschappij138
Activiteiten en prioritaire doelstellingen 138
Informatiemaatschappij138
Elektronische communicatie140
Trans-Europese telecommunicatienetwerken141
Technologieën van deInformatiemaatschappij141
Digitale inhoud 142
Beschermingvan gegevens142
Internationalesamenwerking en regionale aspecten 142
Deel10—Economische en socialesamenhang145
Prioritaireactiviteiten en doelstellingen145
Algemeneconcipiëring145
Structurele acties146
Innovatieve acties en andere acties ten behoeve van de regio's 152
ALG. VERSLAG EU 2001 VIII INHOUD
Cohesiefonds 153
Pretoetredingsinstrumenten4
Deel 11 — Acties ten behoeve van ultraperifere gebieden 155
Deel 12 — Trans-Europese netwerken8
Algemene stra tegie
Vervoer
Telematica en telecommunicatie 161
Energie
Milieu2
Deel 13 — Landbouw en plattelandsontwikkeling3
Prioritaire activiteiten en doelstellingen
Oriëntatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid IGLB) 16
Milieu en landbouw, bossen 165
Plattelandsontwikkeling6
Veterinaire en fytosanitaire regelgeving7
Kwaliteit van de landbouwproducten8
Landbouwprijzen en bijbehorende maatregelen
Beheer van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Financiering van het landbouwbeleid: het EOGFL 173
Pretoetredingslnstrumen ten 17
Internationale samenwerking
Deel 14 - Visserijbeleid8
Prioritaire activiteiten en doelstellingen
Hoofdlijnen van het visserijbeleid
Instandhouding en beheer van de visbestanden 180
Ma rktorgan isa tie 184
Visserij en milieu5
Structurele acties en maatregelen
Steunmaatregelen van de staten6
HOOFDSTUK IV - BURGERSCHAP EN LEVENSKWALITEIT 187
Deel 1 — Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Activiteiten en prioritaire doelstellingen 18
Algemene aspecten8
ALG. VERSLAG EU 2001