632 pages
Swedish

Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2001

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1025-5575 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄN RAPPORT OM EUROPEISKA UNIONENS VERKSAMHET J UUA Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2001 Bryssel · Luxemburg, 2002 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet — 2007 antogs av Europe­iska kommissionen den 25 januari 2002 under referensnummer SEK(2001) 1000 slutlig. En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Inter­net via Europa-servern (http://europa.eu.int). Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapemas officiella publikationer, 2002 ISBN 92-894-1959-8 © Europeiska gemenskaperna, 2002 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium Frän Europeiska kommissionens ordförande och ledamöter till Europaparlamentets tal­man Herr talman Vi har äran att förelägga Er Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2001, som kommissionen skall offentliggöra enligt artikel 212 i EG-fördraget, artikel 17 i EKSG-fördraget och artikel 125 i Euratomfördraget. I överensstämmelse med den förklaring om fastställandet av gemenskapens jordbruks­priser som ingår i anslutningsakterna av den 22 januari 1972 skall kommissionen inom kort till parlamentet överlämna 2001 års rapport om situationen för jordbruket i Euro­peiska unionen.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 13
Langue Swedish
Poids de l'ouvrage 10 Mo

ISSN 1025-5575
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
ALLMÄN RAPPORT
OM
EUROPEISKA UNIONENS VERKSAMHET
J UUA Europeiska kommissionen
Allmän rapport
om Europeiska unionens verksamhet
2001
Bryssel · Luxemburg, 2002 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet — 2007 antogs av Europe­
iska kommissionen den 25 januari 2002 under referensnummer SEK(2001) 1000
slutlig.
En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Inter­
net via Europa-servern (http://europa.eu.int).
Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapemas officiella publikationer, 2002
ISBN 92-894-1959-8
© Europeiska gemenskaperna, 2002
Kopiering tillåten med angivande av källan.
Printed in Belgium Frän Europeiska kommissionens ordförande och ledamöter till Europaparlamentets tal­
man
Herr talman
Vi har äran att förelägga Er Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2001,
som kommissionen skall offentliggöra enligt artikel 212 i EG-fördraget, artikel 17 i
EKSG-fördraget och artikel 125 i Euratomfördraget.
I överensstämmelse med den förklaring om fastställandet av gemenskapens jordbruks­
priser som ingår i anslutningsakterna av den 22 januari 1972 skall kommissionen inom
kort till parlamentet överlämna 2001 års rapport om situationen för jordbruket i Euro­
peiska unionen.
Vidare, och i överensstämmelse med en utfästelse inför parlamentet den 7 juni 1971,
förbereder kommissionen likaså den XXXI:e konkurrenspolitiska årsrapporten.
Högaktningsfullt,
Bryssel den 12 februari 2002
¿fana !¿<*¿¿*¿}e*-Romano PRODI Günter VERHEUGEN
Ordförande
Neil KINNOCK Christopher PATTEN
Vice ordförande £ Rf.
Loyola de PALACIO Pascal LAMY
del VALLE-LERSUNDI I Vice ordförande
David BYRNE Mario MONTI
Franz FISCHLER Michel BARNIER ûAul
Erkki LIIKANEN Viviane REDING
Frederik BOLKESTEIN Michaele SCHREYF.R
Philippe BUSQUIN Margot WALLSTRÖM
Pedro SOLBES MIRA António VITORINO
//
Poul NIELSON Anna DiAMANTOPOULOU *Hh OBSERVERA
Inledda medbeslutandeförfaranden följs i texten av hänvisningen "(tab. I)" och
samrådsförfaranden av hänvisningen "(tab. II)". Internationella avtal följs av
hänvisningen "(tab. III)". Rättsakter och avtal behandlas alltså inte i fotnoter utan
redovisas i tre tabeller i bilagorna till Allmänna rapporten med hänvisningar till olika
skeden i beslutsprocessen (EGT, KOM-dokument, Bulletinen) och till relevanta
punkter i texten.
De olika mellanliggande stegen i förfaranden som inletts före den 1 januari 2001,
men som ännu inte avslutats den 31 december 2001 redovisas som regel inte i tex­
ten, utan anges i de bilagda tabellerna. Innehållsförteckning
EUROPEISKA UNIONEN UNDER ÅR 2001: ALLMÄN ÖVERSIKT 1
KAPITEL I — INSTITUTIONELLA FRÅGOR OCH UNIONENS FRAMTID 7
Avsnitt 1 — Nicefordraget 7
Avsnitt 2 — Debatten om unionens framtid 9
Avsnitt 3 — Kontakter med det civila samhället 14
Avsnitt 4 — Öppenhet 15
Avsnitt 5 — Styrelseformerna i EU7
Avsnitt 6 — En bättre och enklare lagstiftning 20
Avsnitt 7 — Subsidiaritet och proportionalitet1
Avsnitt 8 — Medbeslutandeförfarandet2
Avsnitt 9 — Kommissionens genomförandebefogenheter 23
Avsnitt 10 — Samarbetet mellan institutionerna4
KAPITEL II — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHETER 25
Avsnitt 1 — Åtgärder ¡nom Europeiska unionen 2
Avsnitt 2 — Åtgärder utanför Europeiska unionen7
KAPITEL III — EKONOMISKA OCH SOCIALA SAMARBETSOMRÅDET 31
Avsnitt 1 — Ekonomisk och monetär politik 3
Prioriterade verksamheter och mål
ALLM. RAPP. EU 2001 VI INNEHALLSFÖRTECKNING
Den ekonomiska utvecklingen 31
Samordning av den ekonomiska politiken3
Den ekonomiska och monetära unionen7
Internationella ekonomiska, monetära och finansiella angelägenheter 4
Finansiell verksamhet 4
Avsnitt 2 — Statistik8
Prioriterade verksamheter och mål
Utformning och inriktning
Publikationer 50
Avsnitt 3 — Sysselsättning och socialpolitik 51
Prioriterade verksamheter och mål
Uppföljning av den socialpolitiska agendan
Sysselsättning 52
Lokala sysselsättningsåtgärder4
Arbetsförmedlingar
Social trygghet
Åtgärder för att främja social integrering 55
Kamp mot diskriminering7
Fri rörlighet för arbetstagare
Arbetsrätt och relationerna mellan arbetsmarknadens parter 5
Hälsa och säkerhet i arbetet8
Den sociala dialogen 59
Strukturåtgärder 60
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor 61 arbetsmiljöbyrån
Internationellt samarbete
Avsnitt 4 — Lika möjligheter för kvinnor och män 63
Avsnitt 5 — Inre marknaden5
Prioriterade verksamheter och mål
Allmän strategi 6
Fri rörlighet för varor7
Fri för personer 71
Fri rörlighet för tjänster
Fri för kapital
ALLM. RAPP. EU 200INNEHALLSFÖRTECKNING VII
Beskattning 76
Bolagsrätt9
Industriell äganderätt och annan immaterialrätt 80
Dataskydd 81
Offentlig upphandling
Avsnitt 6 — Konkurrenspolitik3
Prioriterade verksamheter och mål
Konkurrensregler för företag
Statligt stöd 9
Internationellt samarbete6
Avsnitt 7 — Näringsliv8
Prioriterade verksamhet och mål
Konkurrenskraft
Forskning, innovation och förändring 101
Främjande av entreprenörskap2
Sektorsfrågor5
Avsnitt 8 — Forskning och teknik9
Prioriterade verksamheter och mål
Gemenskapens FoTU-politik
Genomförande av femte ramprogrammet (1998-2002) 11
Teknisk kol- och stålforskning 120
Gemensamma forskningscentret (GFC)
Avsnitt 9 — Informationssamhället2
Prioriterade verksamheter och mål
Informationssamhället 12
Elektronisk kommunikation4
Transeuropeiska telenät5
Teknik för informationssamhället
Digitalt innehall
Dataskydd
Internationellt samarbete och regionala aspekter 126
Avsnitt 10 — Ekonomisk och social sammanhållning8
Prioriterade verksamheter och mål
ALLM. RAPP. EU 2001 VIII INNEHALLSFÖRTECKNING
Allmän utformning 128
Strukturåtgärder9
Nyskapande åtgärder och andra åtgärder till förmån för regionerna 135
Sammanhållningsfonden 13
Föranslutningsinstrument6
Avsnitt 11 — Åtgärder för regionerna i gemenskapens yttersta randområden 137
Avsnitt 12 — Transeuropeiska nät 140
Allmän strategi
Transporter
Telematik och telekommunikation2
Energi 143
Miljö
Avsnitt 13 — Jordbruk och landsbygdsutveckling 144
Prioriterade verksamheter och mål
Den gemensamma jordbrukspolitikens inriktning
Miljö och jordbruk, skogar6
Landsbygdsutveckling 14
Lagstiftning på veterinär- och växtskyddsområdet8
Kvaliteten på jordbruksprodukter
Jordbrukspriser och därmed sammanhängande åtgärder 149
Förvaltning av den gemensamma jordbrukspolitiken
Finansiering av den jordbrukspolitiken: EUGFJ 155
Föranslutningsinstrument 157
Internationellt samarbete
Avsnitt 14 — Fiske8
Prioriterade verksamheter och mål
Riktlinjer för fiskeripolitiken
Bevarande och förvaltning av resurserna 160
Den gemensamma organisationen av marknaden3
Fiske och miljö 164
Strukturåtgärder5
Statligt stöd
ALLM. RAPP. EU 2001