Årsberetning fra Den Europæiske Investeringsbank 1991

-

Documents
122 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ÅRSBERETNING 1991 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Nøgletal 1991 1990 I millioner ecuer Finansieringsbidrag i alt 15 338,8 13 393,4 Af egne midler 15165,1 13 325,9 Heraf udlån 15 165,1 13 273,4 Heraf garantier 52,5 Af andre midler 173,7 67,5 I Fællesskabet 14 422,8 12 680,5 I AVS­landene og OLT 389,5 153,4 I Middelhavslandene 241,5 344,5 I de central­ og østeuropæiske lande .... 285,0 215,0 Tilvejebragte midler 10995,6 13672,3 I EF­valutaer 10 001,9 7 833,0 I andre valutaer 3 670,4 3162,6 Foretagne udbetalinger 11951,7 15 508,8 Af egne midler 15 315,8 11 810,7 Af andre midler 193,0 141,0 Samlet udestående Finansieringsbidrag af egne midler og garantier 72 713,3 61 944,8 g af andre midler 7 058,8 6 337,6 Kort­, mellem­ og langfristede lån 58 892,6 48 459,4 (* Tegnet kapital pr. 1. januar 57600,0 28 800,0 4320,9 2 595,9 Heraf indbetalt eller at indbetale 6718,9 6 860,4 Reserver og årsresultat 74290,7 62342,4 (·) Balancesum 751 724 Antal ansatte (*) Jf. årsregnskabet s. 63 Udlån Udbetalinger Midler Balancer 20 000 20000 20000 80000 70000 ■ 15000 15000 60000 ­15000 -50000 ­40000 ­10000 10000 10000 ■ 30000 ■ η1" 5000 20000 ­5000 5000 10000 ■ d 0 II 0 ­rti au 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 82 83 84 85 80 87 88 89 90 91 82 83 84 85 BÓ B7 88 89 90 91 82 83 84 85 80 87 88 Θ9 90 91 NB: Figurerne i mio ECU.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 20
Langue Norwegian
Signaler un problème

ÅRSBERETNING
1991
DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Nøgletal 1991 1990
I millioner ecuer
Finansieringsbidrag i alt 15 338,8 13 393,4
Af egne midler 15165,1 13 325,9
Heraf udlån 15 165,1 13 273,4
Heraf garantier 52,5
Af andre midler 173,7 67,5
I Fællesskabet 14 422,8 12 680,5
I AVS­landene og OLT 389,5 153,4
I Middelhavslandene 241,5 344,5
I de central­ og østeuropæiske lande .... 285,0 215,0
Tilvejebragte midler 10995,6 13672,3
I EF­valutaer 10 001,9 7 833,0
I andre valutaer 3 670,4 3162,6
Foretagne udbetalinger 11951,7 15 508,8
Af egne midler 15 315,8 11 810,7
Af andre midler 193,0 141,0
Samlet udestående
Finansieringsbidrag af egne midler og garantier 72 713,3 61 944,8 g af andre midler 7 058,8 6 337,6
Kort­, mellem­ og langfristede lån 58 892,6 48 459,4 (*
Tegnet kapital pr. 1. januar 57600,0 28 800,0
4320,9 2 595,9
Heraf indbetalt eller at indbetale
6718,9 6 860,4
Reserver og årsresultat
74290,7 62342,4 (·)
Balancesum
751 724
Antal ansatte
(*) Jf. årsregnskabet s. 63
Udlån Udbetalinger Midler Balancer
20 000 20000 20000 80000
70000 ■
15000 15000 60000 ­15000 -
50000 ­
40000 ­10000 10000 10000 ■
30000 ■ η1"
5000 20000 ­5000 5000
10000 ■ d 0 II 0 ­rti au
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 82 83 84 85 80 87 88 89 90 91 82 83 84 85 BÓ B7 88 89 90 91 82 83 84 85 80 87 88 Θ9 90 91
NB: Figurerne i mio ECU. ^^
ÅRSBERETNING
1991 Bankens interne projektbedømmelse — i en enkelt valuta, især medlemssta­ Uden for Fællesskabet
tjener til at efterprøve de pågældende ternes eller ecuer;
investeringers samfundsøkonomiske — i flere valutaer, enten som en stan-
interesse og deres bæredygtighed. Den dardvalutacocktail, hvis løbetid, sam­ Ifølge vedtægternes artikel 18, stk. 1,
omfatter desuden investeringernes mensætning og rentefod er fastsat på andet afsnit, kan Banken efter enstem­
overensstemmelse med Bankens finansi­ forhånd, eller i cocktails, der blandes ud mig dispensation fra styrelsesrådet yde
eringskriterier, Fællesskabets politiske fra EIB's disponible midler og låntagers finansieringsbidrag til projekter uden
ønsker. mål og de gældende bestemmelser om for Fællesskabet.
miljøbeskyttelse og udbud. Endelig
undersøges initiativtagers finansielle Rentesatser Denne bestemmelse anvendes
forhold, den forventede cash-flow og
den tilbudte sikkerhed. Takket være sin førsteklasses kreditvær­ — individuelt med henblik på finansie­
dighed (»AAA«) kan Banken optage lån ring af visse investeringer af særlig
Efter projektbedømmelsen træffer be­ på de til enhver tid bedste vilkår. interesse for Fællesskabet (f.eks. satel­
styrelsen på forslag fra direktionen littelekommunikation eller energiforsy­
beslutning om ydelse af lån under hen­ Da den ikke sigter på fortjeneste, gen- ning);
syntagen til de udtalelser, der indhentes udlåner den de midler, den har lånt på — globalt på indtil et bestemt beløb pr.
hos den berørte medlemsstat og Kom­ kapitalmarkederne, til en rente, der jus­ land eller landegruppe inden for ram­
missionen for De Europæiske Fællesska­ teres løbende, og som for hver enkelt merne af de aftaler, konventioner eller
ber. valuta afspejler markedsvilkårene med afgørelser, der ligger til grund for Fæl­
tillæg af en marginal på 0,15 procent­ lesskabets finansielle samarbejde.
point, der tjener til dækning af dens
driftsudgifter. I sidstnævnte sammenhæng omfatter
Bankens virkefelt
Renten kan fastsættes enten ved låneaf­
LÅNENES HOVEDTRÆK talens undertegnelse eller ved hver — de 69 stater i Afrika, Vestindien og
udbetaling (aftale med åben rente). Stillehavet, der har undertegnet Lomé-
Løbetid Hovedparten af lånene ydes med fast konventionen (AVS-landene) samt De
eller — efter en nærmere fastlagt perio­ Oversøiske Lande og Territorier (OLT);
EIB yder langfristede lån, hvis løbetid de (sædvanligvis 4-10 år) — periodisk — 12 Middelhavslande;
afhænger af projekternes art og forven­ justerbar rente. Der kan imidlertid også — fem central- eller østeuropæiske
tede tekniske levetid. Løbetiden udgør ydes lån med variabel rente eller varia­ lande.
normalt mellem 7 og 12 år for industri­ bel rente med mulighed for konvertering
projekter, medens den kan udgøre ind­ til fast rente. Der gælder særlige vilkår for finansie-
til 20 år eller mere for infrastrukturer. ringsbidragene uden for Fællesskabet,
Rentefastsættelsen er identisk for samt­ som er fastlagt i de forskellige aftaler
Valutaer lige lande og erhvervssektorer. EIB yder om finansielt samarbejde.
ikke rentegodtgørelser. Der er dog
Afhængig af den valgte lånetype sker mulighed for, at andre kan yde sådan­
udbetalingen til kurs pari ne. Denne Årsberetning findes også på føl­
gende sprog:
ISBN DE 92-861-0260-7
EN ISBN 92-861-0262-3
ES ISBN 92-861-0258-5
FR ISBN 92-861-0263-1
GR ISBN 92-861-0261-5
IT ISBN 92-861-0264-X
NL ISBN 92-861-0265-8
PT ISBN 92-861-0266-6
ISBN 92-861-0259-3
Redaktionen afsluttet den 7. april 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE
Beslutningstagende organer Side FØRSTE DEL
Styrelsesrådet · 4
Revisionsudvalget 4
Bestyrelsen 5
Direktionen, organisatorisk opbygning 6
Forord 9
EIB: Fællesskabets finansieringsinstitution 11
Aktiviteten 1
Den økonomiske baggrund3
Hovedtrækkene i Fællesskabets politik7
EIB i 1991: Finansieringsbidrag i Fællesskabet 2
Fordeling på EF-politiske formål 26 g på lande 35
EIB i 1991: Finansieringsbidrag uden for Fællesskabet 44
I AVS-landene og OLT 4
I Middelhavslandene8
I de central- og østeuropæiske lande 50
Tilvejebragte midler i 19911
Udvikling på kapitalmarkederne
Bankens aktivitet påe2
Driftsresultat 59
Bankens funktion 6
Rammer
Kapitalforhøjelse i 1991 til 57 600 mio (s. 16) — EIB og Traktaten om Den Europæiske Union (s. 18) —
Internationalt samarbejde og teknisk bistand til forbedring af miljøet (s. 20) — Globallån i Fællesskabet
(s. 24) — EIB og de overordnede jernbaneinfrastrukturer (s. 28) — Transmission og distribution af elektri­
citet (s. 40) — Fra den tredje til den fjerde Lomekonvention (s. 46) — Udbetalinger og udestående (s. 56)
ANDEN DEL Årsregnskab3
Projektfortegnelser 80
Statistiske tabeller 95
Definitioner og forkortelser 11STYRELSESRÅDET
Pr. 1. juni 1992
Formand Bertie AHERN (Irland)
Albert REYNOLDS (Irland)
indtil november 1991
Pierre BÉRÉGOVOY (Frankrig)
indtil ¡uni 1991
BELGIEN Philippe MAYSTADT, finansminister
Henning DYREMOSE,r DANMARK
TYSKLAND Theo WAIGEL, finansminister
GRÆKENLAND Stephanos MANOS, økonomiminister
Efthymios CHRISTODOULOU, økonomiminister
indtil februar 1992
Georgios SOUFLIAS, økonomiminister
indtil januar 1991
SPANIEN Carlos SOLCHAGA CATALÁN, økonomi- og finansminister
FRANKRIG Michel SAPIN, økonomi- og finansminister
Pierre BÉRÉGOVOY, minister med særrang, minister for økonomi, finanser og budget
indtil april 1992
IRLAND Bertie AHERN, finansminister
Albert REYNOLDS,r
indtil november 1991
ITALIEN Guido CARLI, finansminister
LUXEMBOURG Jacques SANTER, premier-, stats- og finansminister
NEDERLANDENE Wim KOK, finansminister
PORTUGAL Jorge BRAGA DE MACEDO, finansminister
Luis Miguel C. Pizarro BELEZA,r
indtil oktober 1991
DET FORENEDE KONGERIGE Norman LAMONT, finansminister
REVISIONSUDVALGET
Pr. 1. juni 1992
Formand
Albert HANSEN, Secrétaire Général du Conseil du Gouvernement, Luxembourg
Constantin THANOPOULOS, Ypodioikitis, Ethniki Ktimatiki Trapeza tis Ellados, Athen,
indtil ¡uni 1991
Medlemmer
Albert HANSEN
João PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro, Portugals Revisionsret, Lissabon
Constantin THANOPOULOS BESTYRELSEN
Pr. 1. ¡uni 1992
Formand: Ernst-Günther BRODER
Næstformænd:
Lucio IZZO
Alain PRATE
Ludovicus MEULEMANS
Roger LAVELLE
Hans DUBORG
José de OLIVEIRA COSTA, fra januar 1992
Miguel A. ARNEDO ORBAÑANOS var næstformand indtil december 1991 og blev derefter
udnævnt til æresnæstformand
Medlemmer
Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rom Luigi ARCUTI
Bruno BIANCHI Condirettore Centrale, Banca d'Italia, Rom
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt Richard BRANTNER
Corneille BRÜCK Président du Conseil d'Administration de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg
Manuel CONTHE GUTIERREZ Director General del Tesoro y Politica Financiera, Økonomi- og Finansministeriet, Madrid,
indtil februar 1991
Jos de VRIES Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Finansministeriet,
Haag
Mario DRAGHI Direttore Generale del Tesoro, Finansministeriet, Rom, fra april 1991
Huw P. EVANS Deputy Secretary (Overseas Finance),, London
Subdirector General del Tesoro y Política Financiera, Økonomi- og Finansministeriet, Madrid, Vicente J. FERNÁNDEZ
fra marts 1991
Manuel E. FRANÇA E SILVA Director-Geral do Tesouro, Finansministeriet, Lissabon, fra februar 1991
Ministerialdirigent, Finansministeriet, Bonn Winfried HECK
Philippe JURGENSEN Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Paris
Yves LYON-CAEN Président Directeur Général du Crédit National, Paris, fra september 1991
Rudolf MORAWITZ Ministerialdirigent, Økonomiministeriet, Bonn
Miguel MUÑIZ DE LAS CUEVAS Presidente del Instituto de Crédito Oficial, Madrid
Maurice O'CONNELL Second Secretary, Finansministeriet, Dublin, fra april 1991
Giovanni RAVASIO Generaldirektør for Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers generaldirektorat for
økonomiske og finansielle anliggender, Bruxelles
Alexander J. O. RITCHIE Former Chairman, The Union Discount Company of London, pie, London
Denis SAMUEL-LAJEUNESSE Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Økonomi- og
Finansministeriet, Paris
Mario SARCINELLI Direttore Generale del Tesoro, Finansministeriet, Rom, indtil marts 1991
Michael J. SOMERS Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin, indtil marts 1991
Lars TYBJERG Bestyrelsesmedlem i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, London
Jan H. G. VANORMEUNGEN Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie, Finansministeriet, Bruxelles
Roy WILLIAMS Deputy Secretary, Handels- og Industriministeriet, London
Dimitrios ZACHARIADIS-SOURAS Fhv. Simvoulos tou Ypourgou Ethnikis Oikonomias, Økonomiministeriet, Athen
Suppleanter
David BOSTOCK Under Secretary, European Community Group, Finansministeriet, London
Pierre DUQUESNE Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Økonomi- og Finansministeriet,
Paris, fra maj 1991
L. Fernanda FORCIGNANÔ Direttore Generale dei Servizi Speciali e del Contenzioso del Tesoro, Finansministeriet, Rom
Daniel GIROUX Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor, Ministeriet for Økonomi,
Finanser og Budget, Paris, indtil april 1991
M. J. L JONKHART President-Directeur, De Nationale Investeringsbank N.V., Haag
Eberhard KURTH Ministerialdirektor, Ministeriet for Økonomisk Samarbejde, Bonn, fra september 1991
Horst MOLTRECHT Ministerialdirektor i. R., Ministeriet fork, Bonn indtil august
Maurice O'CONNELL Second Secretary, Finansministeriet, Dublin, indtil marts 1991
Thomas O'DWYER
Generaldirektør for Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers generaldirektorat for
samordning af strukturpolitikken, Bruxelles
Oliver PAGE
Head of the Developing World Division, Bank of England, London
Eckard PIESKE
Ministerialdirigent, Finansministeriet, Bonn
Hélène PLOIX Directeur Général Adjoint chargé de la direction des activités bancaires et financières à la
Caisse des Dépôts et Consignations, Paris
Giovanni SACCO Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Finansministeriet, Rom
Michael J. SOMERS Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin, fra april 1991
J. I. C. TOSCANO Subdirector-Geral do Tesouro, Finansministeriet, Lissabon, fra februar 1991 DIREKTIONEN
Pr. 1. juni 1992
Formand: Ernst­Günther BRODER
Næstformænd: Lucio IZZO
Alain PRATE
Ludovicus MEULEMANS
Roger LAVELLE
HansDUBORG
José de OLIVEIRA COSTA, fra januar 1992
Miguel A. ARNEDO ORBAÑANOS indtil december 1991
Organisatorisk opbygning
Pr. 1. juni 1992
Rådgivningsudvalget: Dieter HARTWICH, Eugenio GREPPI, Philippe MARCHAT, Herbert CHRISTIE
HO VEDAFDELINGSDIREKTØRER DIREKTØRER AFDELINGSLEDERE
Generalsekretær Intern kontrol Jean­Claude CARREAU
Dieter HARTWICH Information og PR Karl Georg SCHMIDT
Andrew ALLEN Direktoratet for administration Koordination
Personale
Ronald STURGES
Personaleadministration Rémy JACOB
Personalepolitik Gerlando GENUARDI
Jörg­Alexander UEBBING
(Rådgiver for direktionen)
Sekretariat og almindelige anliggender
Bruno EYNARD
Repræsentationskontoret i Bruxelles Joachim MÜLLER­BORLE
Sekretariat Peter HELGER
Oversættelser Christopher SIBSON
Interne faciliteter Adriaan ZILVOLD
Administration
Roger ADAMS
Organisation og metoder Dominique de CRAYENCOUR
Databehandling Ernest ERPELDING
Budgetter Hugo WOESTMANN
Første direktorat for
finansieringer i Fællesskabet
Eugenio GREPPI Π Italien (Rom)
Giorgio RATTI, centraldirektør Filippo MANZI
Ernest LAMERS Alain BELLAVOINE
Agostino FONTANA
Caroline REID
Danmark, Tyskland og Spanien
José OLIVA MARÍN Fridolin WEBER­KREBS
Walter CERNOIA
Kontoret i Madrid Fernando DE LA FUENTE
(Chef for kontoret)
Andet direktorat for
finansieringer i Fællesskabet Belgien, Grækenland, Frankrig, Luxembourg
Pitt TREUMANN og Nederlandene
Gérard d'ERM Jean­Louis BIANCARELLI
Konstantin ANDREOPOULOS
Christian CAREAGA
Arghyro YARMENITOU Kontoret i Athen
(Chef for kontoret)
Irland, Portugal, Det Forenede Kongerige
og Nordsøen
Francis CARPENTER Brian FEWKES
Jos VAN KAAM
Richard POWER
Thomas BARRETT
(Rådgiver for direktionen)
Filipe CARTAXO Kontoret i Lissabon
(Chef for kontoret)
Kontoret i London Guy BAIRD
(Chef for kontoret)
Fælles hjælpefunktioner Koordination André DUNAND
Administration af finansieringerne
Thomas HALBE Manfred KNETSCH
Alessandro MORBILLI
José Manuel MORI
Andreas VERYKIOS
(') Ligeledes ansvarlig for koordinationen af samtlige finansieringer i Fællesskabet.