132 pages
Norwegian

Associeringen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ASSOCIERINGEN mellem DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB og TYRKIET FJORTENDE ÅRSBERETNING OM ASSOCIERINGSRÅDETS VIRKSOMHED TIL DET PARLAMENTARISKE ASSOCIERINGSUDVALG (1. januar - 31. december 1978) ASSOCIERINGEN mellem DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB og TYRKIET FJORTENDE ÅRSBERETNING OM ASSOCIERINGSRÅDETS VIRKSOMHED TIL DET PARLAMENTARISKE ASSOCIERINGSUDVALG (1. januar - 31. december 1978) ­ 1 I II Β H C I D 3 F O E I E G H E L S ï Side Skrivelse fra formanden fra Associeringsrådet til formanden for Tyrkiets Nationalforsamling og formanden for Europa­Par­lamentet til ledsagelse af beretningen 7 I. Indledning gII.Arbejdemedhenblik på atgenopliveassocierings­forbindelserne10III.Spørgsmåliforbindelse medanvendelsenaf Ankara­aftalensbestemmelser vedrørendetoldunionen 13A.Tyrkietsanvendelse af tillægsprotokollensartikel 60 13 B.Administrativt samarbejde14 C. Bestemmelser vedrørende oprindelse 15D. Problemer med hensyn tiltekstilvarer15IV. Landbrugsspørgsmål 19V. Generellepræferencer20VI. Anvendelseafartikel53 i tillægsprotokollen (oplysninger/konsultationer)21VII.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 3 Mo

ASSOCIERINGEN
mellem
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB
og
TYRKIET
FJORTENDE ÅRSBERETNING
OM ASSOCIERINGSRÅDETS VIRKSOMHED
TIL DET PARLAMENTARISKE ASSOCIERINGSUDVALG
(1. januar - 31. december 1978) ASSOCIERINGEN
mellem
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB
og
TYRKIET
FJORTENDE ÅRSBERETNING
OM ASSOCIERINGSRÅDETS VIRKSOMHED
TIL DET PARLAMENTARISKE ASSOCIERINGSUDVALG
(1. januar - 31. december 1978) ­ 1
I II Β H C I D 3 F O E I E G H E L S ï
Side
Skrivelse fra formanden fra Associeringsrådet til formanden
for Tyrkiets Nationalforsamling og formanden for Europa­Par­
lamentet til ledsagelse af beretningen 7
I. Indledning g
II.Arbejdemedhenblik på atgenopliveassocierings­
forbindelserne10
III.Spørgsmåliforbindelse medanvendelsenaf Ankara­
aftalensbestemmelser vedrørendetoldunionen 13
A.Tyrkietsanvendelse af tillægsprotokollensartikel 60 13
B.Administrativt samarbejde14
C. Bestemmelser vedrørende oprindelse 15
D. Problemer med hensyn tiltekstilvarer15
IV. Landbrugsspørgsmål 19
V. Generellepræferencer20
VI. Anvendelseafartikel53 i tillægsprotokollen
(oplysninger/konsultationer)21
VII. Resultaterpåhandelsområdet24
a) UdviklingeniTyrkiets udenrigshandel 24
b) nidentyrkiske eksportaffire
"klassiske"landbrugsprodukter26
c) Tyrkietseksportafde i bilag1og2tiltillægs­
protokollen omhandlede industrivarer27
d) Udviklingen i den tyrkiske eksport af andre varer af
betydning for Tyrkiets udenrigshandel 28
e) Geografisk fordeling af den tyrkiskeudenrigshandel292 ­
VIII. Pinansielle spørgsmål 32
Α. Anvendelseaf2.finansprotokol ' 32
B. 3· finansprotokol34
DC. Andre spørgsmål35
a) Information35
b) Fællesskabsbidragtilmalariabekæmpelse i Tyrkiet36
c) Instituttetformund­ogklovsyge i Ankara 36- 3 -
BILAGSFORTEGNELSE
Side
STATISTISK BILAG BILAG A; 37
Nogle oplysninger om gennemførelsen Kapitel I;
af associeringsaftalen
- Tabel A I 1 ; Tyrkiets eksport til EØF af dets fire
vigtigste eksportprodukter inden for
landbrugsområdet
38 - Udviklingen 1973-1978
Tyrkiets samlede eksport, herunder - Tabel A I 2:
eksporten til EØF, af dets fire vig­
tigste eksportprodukter inden for
landbrugsområdet
- Udviklingen 1973-1978 39
- Tabel A I 3: Tyrkiets eksport til EØF af fire in­
dustriprodukter omfattet af indrøm­
melser inden for rammerne af fælles­
skabstoldkontingenter i medfør af
bilag 1 og 2 til tillægsprotokollen
- Udviklingen 1975-1978 40
- Tabel I 4; Tyrkiets samlede eksport, herunder
eksporten til EØF, af andre land­
brugs- og industriprodukter, som
har betydning for Tyrkiets udenrigs­
handel
- Udviklingen 1973-1978 41
Kapitel II: Nogle oplysninger om udviklingen i
den økonomiske situation i Tyrkiet 43
- Tabel A II 1 Tyrkiets udenrigshandel (1974-1978)
44
- Udviklingen i værdi
- Tabel A II 2 45
Eksport- og importstruktur (1963-1978)
- Tabel A II 46 3¡
Import af særlige varer
- Tabel A II Eksport efter varer 4:
(Fordeling efter sektorer) 48 ­ 4
Side
Tabel A II 5 a): Udenrigshandel efter områder
­ Eksport 49
Tabel A b): UdviklingeniTyrkiets eksport tilII 5
EØF'smedlemsstater (1974­1978)50
Tabel A II 5 o)
Eksport51
Tabel A II a) 5
Udenrigshandelefter områder
­Import52
Tabel Λ II 5 e) Udviklingen i Tyrkiets import fra
EØF· s medlemsstater (1974­1978) 53
Tabel A II 5 f)
Import 54
Tabel A II 6:
Betalingsbalance
(1977­1978)55 Tabel A II 7 =
Bruttonationalindkomst i løbende
faktorpriserefter brancher 56Tabe3 II 8: A tpr.indbygger57Tabel A II ?:
Antaltyrkiskearbejdstagere,der ved
tyrkiske officielle institutioners
formidling er flyttet til EØF­lande
(1973­1978)
(kumulative tal) 58 Tabel A II 10:
Fordelingefterlandeaf tyrkiske
arbejdstagerebeskæftiget i udlandet
ved udgangenafårene1973­1978 59
Tabel A II 11 : Overførselaftyrkiskearbejdstagerer
opsparing60­ 5 ­
Side
BILAG Β ­ SAMLING AF RETSAKTER VELTAGET I 1978 61
I. Akter vedtaget af Associeringsrådet61
­ afgørelse nr. 1/78 truffet af Associeringsrådet den
18, juli 1978 om ændring af afgørelse nr. 5/72 om
administrative samarbejdsmetoder ved anvendelse af
artikel 2 og 3 i tillægsprotokollen til Ankara­
aftalen 62
­afgørelsenr.2/78 truffet af Associeringsrådet den
30.oktober1978 om dokumentation for oprindelsen
afvissetekstilvarer, der udfares af Tyrkiet68
II.Aktervedrørendeassocieringen AØF­T.yrkiet vedtagetaf
henholdsvisRådet og Kommissionen for De europæiske
Fællesskabet73
­ Rådets forordning (EØF) nr. 1132/78 af 22. maj 1978 om
åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstold­
kontingent for pulp af abrikoser, henhørende under pos.
ex 20.06 Β II c) 1 aa) i den fælles toldtarif, med op­
rindelse i Tyrkiet 74
­ Rådetsforordning(EØF) nr. 2152/78 af 18.7.78 oman­
vendelseafafgørelsenr. 1/78 truffet af Associerings­
rådet EøF­Tyrkietomændring af afgørelse nr. 5/72om
administrativesamarbejdsmetoder ved anvendelse afar­
tikel 2og3itillægsprotokollen til Ankara­aftalen77
­ Kommissionensforordning (EØF) nr. 2157/78 af 13.septem­
ber 1978omindførelseaf kvantitative restriktionerfor
importafvissetekstilvarer med oprindelse i Tyrkiet78
­ Rådets forordning (EØF) nr. 2573/78 af 30. oktober 1978
om gennemførelse af afgørelse nr. 2/7? truffet af Asso­
cieringsrådet EØF­Tyrkiet om dokumentation for oprindel­
sen af visse tekstilvarer, der udføres af Tyrkiet 80 - 6 -
Side
• Rådets forordning (EØF) nr. 2765/78 af 23. novem­
ber 1978 om indgåelse af aftalen i form af brevveks­
ling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og
Tyrkiet vedrørende fastsættelse for perioden 1. novem­
ber 1978 - 31. oktober 1979 af det tillægsbeløb, som
skal fratrækkes den afgift, der anvendes ved indførsel
til Fællesskabet af ikke-behandlet olivenolie med op­
rindelse i Tyrkiet 81
Aftale i form af brevveksling mellem Det europæiske
økonomiske Fællesskab og Tyrkiet vedrørende fastsæt­
telse for perioden 1. november 1978 -31. oktober 1979
af det tillægsbeløb, som skal fratrækkes den afgift,
der anvendes ved indførsel til Fællesskabet af ikke-
behandlet olivenolie med oprindelse i Tyrkiet 82
Rådets forordning (EØF) nr. 2766/78 af 23. novem­
ber 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 1180/77
om indførsel til Fællesskabet af visse landbrugspro­
dukter med oprindelse i Tyrkiet (1978/1979)4
Rådets forordning (EØF) nr. 2857/78 af 23. novem­
ber 1978 om åbning, fordeling og forvaltning af et
fællesskabstoldkontingent for hasselnødder, friske
eller tørrede, også afskallede, henhørende under pos.
ex 08.05 G i den fælles toldtarif, med oprindelse i
Tyrkiet (1979) 85
Rädets forordning (EØF) nr. 3146/78 af 21. decem­
ber 1978 om åbning, fordeling og forvaltning af fæl­
lesskabstoldkontingenter for visse tekstilvarer, hen­
hørende under pos. 55.05, 55.09 og ex 58.01 A i den
fælles toldtarif, med oprindelse i Tyrkiet (1979) 88
Rådets forordning (EØF) nr. 3147/78 af 21. decem­
ber 1978 om hel eller delvis suspension af toldsatserne
i den fælles toldtarif for visse landbrugsprodukter med
oprindelse i Tyrkiet (1979) 92
Rådets forordning (EØF) nr. 3148/78 af 21. decem­
ber 1978 om fastsættelse og forvaltning af et fælles­
skabspræferenceloft for visse jordolieprodukter raf­
fineret i Tyrkiet og om indførelse af fællesskabstil­
syn med indførsler af disse produkter 104