Bulletin for De Europæiske Fællesskaber
28 pages
Norwegian

Bulletin for De Europæiske Fællesskaber

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Emneregister for 1978 Kommissionen Bulletinen for De europæiske Fællesskaber giver hver måned (11 numre årligt) en nærmere beskrivelse af Kommissionens og de øvrige fællesskabsinstitutioners virksomhed. Den udgives af generalsekretariatet for Kommissionen for De euro­pæiske Fællesskaber (Rue de la Loi 200 - B 1049 Bruxelles) på Fællesskabets officielle sprog samt pä spansk. Gengivelse af teksten er tilladt, såfremt kilden angives. For at lette opslag i Bulletinens udgaver på forskellige sprog og sikre overens­stemmelsen mellem dem er teksterne nummereret efter følgende system: Det første ciffer angiver del, det andet kapitel og det eller dee angiver de en­kelte punkter i kapitlerne. Citater bør derfor anføres på følgende måde: EF-Bull. 1-1979, pkt. 1.1.3. eller 2.2.36. Supplementerne til Bulletinen, der ikke udkommer med regelmæssige mellemrum, udgives som hefter og udgør hvert år en serie, som er nummereret anderledes end Bulletinen. De gengiver Kommissionens officielle tekster (meddelelser til Rådet, programmer, beretninger og rapporter samt forslag!. Supplementerne udgives ikke på spansk. Printed in Belgium BULLETIN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Det europæiske Kul- og Stålfællesskab Dete økonomiske Fællesskab Dete Atomenergifællesskab Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Generalsekretariatet Bruxelles 1978 11.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 7
Langue Norwegian