//img.uscri.be/pth/9217e62c38afd72a062b838a4d4afbc4136e078b
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Eurostat Årbog 2000

De
544 pages
LU > α Q 3 O O O fM UI Eurostat årbog Europa statistisk SGt Eurostats opgave er at stille statistisk materiale af høj kvalitet til rådighed for Den Europæiske Union Vore publikationer er inddelt ¡ kategorier, der er tilpasset hver enkelt brugers særlige behov og dækker hvert af følgende ni emner: 1 Almene statistikker 6 Udenrigshandel ¿Ψ 2 Økonomi og finanser 7 Transport £ 3 Befolkning og sociale forhold 8 Miljø og energi ¿ar m 4 Industri, handel og tjenesteydelser 9 Forskning og udvikling ¿f 5 Landbrug og fiskeri O Diverse Φ Grafer Kommentarer INDHOLD FORMAT ■: Tabeller Pressemeddelelser, der udgives i forbindelse med offentliggørelse af Papir nye data, omfatter nøgletal om EU, medlemsstaterne og deres partnere. Der Html udgives omkring 100 hvert år, og de er skrevet i en journalistisk stil og er PDF gratis. De er ligeledes tilgængelige på Internettet straks efter deres offentlig­gørelse: www.europa.eu.int/comm/eurostat/ Statistikoversigter offentliggøres regelmæssigt af Eurostat og byder på Papir m_ opdaterede resuméer af de vigtigste statistiske undersøgelser og analyser. De udar­ PDF bejdes for alle emnerne og består af ca. 8 sider pr. udgave. Eurostat udgiver omkring 150 statistikoversigter om året. Fås både i løssalg og i abonnement. Møgletal er en kategori, der består af små, praktiske håndbøger på højst 100 Papir sider med nøgletallene for et bestemt emne eller delemne. Fås både i løssalg og i Html abonnement.
Voir plus Voir moins

LU
>
α
Q
3
O
O
O
fM
UI Eurostat årbog
Europa statistisk SGt Eurostats opgave er at stille statistisk materiale
af høj kvalitet til rådighed for Den Europæiske Union
Vore publikationer er inddelt ¡ kategorier, der er tilpasset hver enkelt brugers særlige
behov og dækker hvert af følgende ni emner:
1 Almene statistikker 6 Udenrigshandel ¿Ψ
2 Økonomi og finanser 7 Transport £
3 Befolkning og sociale forhold 8 Miljø og energi
¿ar m
4 Industri, handel og tjenesteydelser 9 Forskning og udvikling ¿f
5 Landbrug og fiskeri O Diverse Φ
Grafer Kommentarer INDHOLD FORMAT ■: Tabeller
Pressemeddelelser, der udgives i forbindelse med offentliggørelse af Papir
nye data, omfatter nøgletal om EU, medlemsstaterne og deres partnere. Der Html
udgives omkring 100 hvert år, og de er skrevet i en journalistisk stil og er PDF
gratis. De er ligeledes tilgængelige på Internettet straks efter deres offentlig­
gørelse: www.europa.eu.int/comm/eurostat/
Statistikoversigter offentliggøres regelmæssigt af Eurostat og byder på Papir m_
opdaterede resuméer af de vigtigste statistiske undersøgelser og analyser. De udar­ PDF
bejdes for alle emnerne og består af ca. 8 sider pr. udgave. Eurostat udgiver omkring
150 statistikoversigter om året. Fås både i løssalg og i abonnement.
Møgletal er en kategori, der består af små, praktiske håndbøger på højst 100 Papir
sider med nøgletallene for et bestemt emne eller delemne. Fås både i løssalg og i Html
abonnement. PDF
Den Europæiske Union-panorama beskriver forholdene og tendenserne Papir
for et emne eller et delemne inden for en bestemt sektor eller på tværs af flere sek­ Cd­rom
torer. Disse publikationer er på ca. 200 sider og indeholder både analyser, tabeller PDF
og figurer. Fås både i løssalg og i abonnement.
Metoder og nomenklaturer henvender sig til specialister, der ønsker at se, Papir
hvilke metoder og nomenklaturer der anvendes for de forskellige emner, delemner Cd­rom
eller sektorer. Fås både i løssalg og i abonnement. PDF
Detaljerede tabeller henvender sig til specialister og indeholder et udsnit eller Papir
samtlige statistiske data om et bestemt emne, delemne eller sektor. Fås både i løs­ Cd­rom lii
salg og i abonnement. PDF
Studier og undersøgelser giver et resumé af europæiske statistiske under­ Papir
søgelser og analyser og henvender sig til specialister. Fås både i løssalg og i abon­ Cd­rom
npmpnt nement. PDF
Kataloger giver hurtig adgang til præcis information om Eurostats produkter og tje­ Papir
nester De er gratis og omfatter »Eurostat Mini guide«, som er et udvalg af Eurostat­pro­ PDF
dukter og ­tjenester, og det kvartårlige nyhedsbrev »Statistical references« om Eurostats
seneste produkter og tjenester. TAT
*w A R ß o G
¿Ü °o
Europa statistisk set
Tiårsoversigt 1988-1998
Ξ£
eurostat «?β
%
Levevilkår (G. Amerini, C. Wirtz) Udgivet af E2
Uddannelse, sundhed og andre sociale Kontoret for De Europæiske Fællesskabers E3
Officielle Publikationer områder (C. Casin, D. Dupré, L. Freysson.
Luxembourg, 2000 S. Jacquemart, Α. Montserrat,
A.F. Mossoux)
Femte udgave E4 Regionale regnskaber og indikatorer,
befolkning og geografisk
Redigeret og produceret af informationssystem (F.-C. Bovagnet,
Eurostat J.B. Cantisani, T. Chrisstantaki,
E. Claros, Κ. Giannakouris, T. Gjaltema,
Direktorat C: Information og udbredelse A. Laihonen, N. Mavraganis)
af oplysninger
Cl Chr. Bellersen, C. Botto, C. Kormann, Direktorat F: Landbrugs-, miljø- og
G. S. Nunn energistatistik
Fl Statistik over landbrugets okonomi og
Følgende Eurostat-direktorater struktur (herunder skovbrug)
(U. Eidmann, G. Mahon, E. Mikkola, har medvirket:
J. Selenius)
Direktorat A: Statistisk informationssystem; Landbrugs- og fiskeriprodukter F2
(D. Cross, M. Poiret, F. Weiler, forskning og analyse af oplysninger; teknisk
F. Zampogna) samarbejde med Phare- og Tacis-landene
Miljø (D. Heal) A4 Forskning og udvikling, metoder og F3
dataanalyser (C. De Diego Diez) Energi og råstoffer (G. Murphy, F4
Α. Vakalopoulou) A5 Teknisk samarbejde med Phare- og
Tacis-landene (A. Krueger)
EFTA (A. Ottestad)
Direktorat B: Økonomisk statistik;
økonomisk og monetær konvergens
B2 Økonomiske regnskaber og internationale Eurostat takker desuden for værdifulde
markeder: produktion og analyser bidrag fra:
(J.-Ph. Arnotte, J. Heuschling, Generaldirektoratet for Uddannelse og
C. Hublart, F. Lefort) Kultur (Eurobarometer/
B3 Prissammenligning, justeringskoefficienter Opinionsundersogelser og -analyser)
(P. Klees, M. Hussein, C. Olsson)
B4 Finansregnskaber og finansielle nogletal,
statistikker til brug for proceduren Kort
i forbindelse med uforholdsmæssigt Direktorat E, kontor E4: GISCO
store underskud (O. Delobbe)
B5 International handel med tjenesteydelser, Oversættelse
direkte investeringer, betalingsbalance Europa-Kommissionens
(M.H. Figueira, A. Folíete, U. Schmidt) Oversættelsestjeneste i Luxembourg
Direktorat C: Information og spredning af Reproduktion (omslag)
Eurostat C1 oplysninger. Transport. Teknisk samarbejde
med tredjelande (undtagen Phare- og Tacis-
landene). Statistik over samhandelen med
tredjelande og inden for EU Bibliografiske oplysninger findes bagest i bogen
C2 Transport (H. Strelow)
C4 Metode, nomenklatur og statistik over Yderligere oplysninger om Eurostat fås via
samhandelen med tredjelande og inden Internet på folgende adresse:
for EU (T. Allen) http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/
Direktorat D: Virksomhedsstatistik Kontoret for De Europæiske Fællesskabers
D2 Strukturel virksomhedsstatistik Officielle Publikationer, 2000
(A.J. Götzfried, Ν. Navet, I. Maquet, ISBN 92-828-8304-3
A. Ortega, J. Stensrud, M.-P. Vigliarolo) © De Europæiske Fællesskaber, 2000
D3 Produktion, virksomhedskonjunktur- © Megrin Gie, 1998, for så vidt angår de
statistik, særlige sektorer administrative grænser, på vegne af de nationale
(D. Amil, S. Eriksson, H.-W. Schmidt, organisationer, der er ansvarlige for den officielle
I. Stabarin) kortlægning af de viste lande
Direktorat E: Sociale og regionale Eftertryk tilladt med kildeangivelse
statistikker og geografisk
informationssystem
El Arbejdsmarkedet (A. Franco, A. Nobre) Printed in France FORORD
å tærsklen til det nye årtusinde har vore
Pdemokratiske samfund mere end nogensinde
for brug for en solid basis af pålidelige og
objektive statistikker.
En måde at forstå sine naboer bedre på er at
sammenligne dem med sig selv. Og det er netop
det, international statistik drejer sig om.
Statistikker er et vigtigt og praktisk værktøj til at
foretage sådanne sammenligninger med og til at se
vore levevilkår i et storre perspektiv.
Derfor udarbejder Eurostat — De Europæiske
Fællesskabers Statistiske Kontor — denne årbog
om Europa og europæerne. Den indeholder
sammenligninger af data vedrorende en lang
række vigtige aspekter af livet og forholdene i de
enkelte EU-lande, andre europæiske lande,
herunder EFT A-landene, samt USA, Canada og
Japan.
Desuden indeholder årbogen alle relevante
statistiske oplysninger om situationen i de
nationale okonomier og er således et enestående
hjælpemiddel til at analysere EU-landenes
okonomiske kapacitet.
At hensyn til sammenligneligheden er alle
statistiske data i denne publikation enten
udarbejdet etter samme metode, eller også er de
blevet harmoniseret af Eurostat. For visse datas
vedkommende har Eurostat vurderet, at det er
forsvarligt at anvende dem i sammenlignende
analyser. Men selv om de statistiske oplysninger
udarbejdes efter samme metode, må man ved
anvendelsen at oplysningerne hele tiden have de
europæiske folks forskellige kulturelle og
okonomiske baggrund og endog de klimatiske
forhold in mente.
Årbogen vil derfor uden tvivl kunne hjælpe med
til at lose op for mange af de vigtige problemer,
som vores egen generation — og naturligvis også
kommende generationer — står over for.
For at EU skal kunne fungere — og fungere
effektivt 3 må vi hele tiden söge at forstå
hinanden bedre. Kan denne årbog bidrage hertil
— hvor beskedent dette bidrag end måtte
være — har den til fulde opfyldt sit formål.
Jeg håber, at De vil bruge den, også som en hjælp
til at lære Deres naboer blot en lille smule bedre
at kende.
Yves Franchet
Generaldirektor
eurostat UQ INDHOLDSFORTEGNELSE
1. BEFOLKNING
Alder og køn — før, nu og i fremtiden 15
Befolkning og befolkningstilvækst 16 g efter alder 22
Unge, midaldrende og ældre 24
Kvinder pr. 100 mænd 30
Livet og livets risici 32
Middellevetid ved fødslen 32
Middellevetid ved 65 år 36
Børnedødelighed og spædbørnsdødelighed 38
Sundhed og sikkerhed 40
Vurdering af egen helbredstilstand 40
Antropometriske karakteristika 45
Livsstil 48
Sygelighed 52
Dødelighed by
Ulykker 76
Forebyggelse af sundhedsproblemer 80
Finansiering — Udgifter til sundhedsvæsenet 81
Medicinalvarer 82
Menneskelige ressourcer— Læger 83
Sygehusvæsen 84
Medicinske procedurer 87
Familie 89
Ægteskaber og skilsmisser 89
Samlet fertilitet og generationsfertilitet 91
Fødende kvinders alder 94
Levendefødte født uden for ægteskab 94
Fertilitet efter alder 95
Internationale befolkningsbevægelser 98
Indvandring 99
Asylansøgninger og flygtninge 107
Ikke-statsborgere 109
Befolkning efter statsborgerskab i EU- og EFTA-landene 109
Erhvervelse afb 113
Uddannelse 115
Personer under uddannelse
Alder og uddannelsesniveau7
Udenlandske studerende 122
De mest udbredte fremmedsprog i fremmedsprogsundervisningen 124
Det gennemsnitlige antal fremmedsprog, der undervises i pr. elev
Antal kvinder på forskellige uddannelsestrin6
Erhvervsfrekvenser og arbejdsløshedsprocenter efter uddannelsesniveau 128
Personer i arbejdsstyrken9
Erhvervsaktiv befolkning 131
Beskæftigelse5
Arbejdsløshed 14
Personer uden for arbejdsstyrken 153
Se også: kapitel 3. Nationalindkomst og indkomstanvendelse: Nøgletal for
arbejdsmarkedet
jt AT
Å R Q O ,
3a eurostat
% INDHOLDSFORTEGNELSE
Lønninger 157
Forbrug og udgifter til forbrug 163
Fødevarer4
Alkohol og tobak9
Restauranter, caféer og hoteller
Husleje, vand, brændsel og el 171
Beklædning og fodtøj
Møbler og husholdningsudstyr
Transport og kommunikation5
Medicin og lægeudgifter7
Uddannelse, bøger og aviser8
Underholdning, fritid og kultur
Bolig 180
Boligstandard: biler og telefoner: sekundære boliger og videobåndoptagere 182 : opvaskemaskiner og mikrobølgeovne3
Husholdninger, som ikke har råd til at holde ferie uden for hjemmet 184 , som ikke har råd til regelmæssigt at købe bestemte fødevarer 18
Boligstandard: budgetproblemer5
Husstande, som har været udsat for kriminalitet, eller som har mindst tre
boligproblemer6
Personer, som ikke har arbejdsindtægter 187
Tilfredshed med arbejdet
2. GEOGRAFI OG MILJØ9
Vigtige karakteristika 191
Areal og befolkningstæthed
Skovareal3
Ferskvands- og brakvandsområder5
Vandindvinding og rensningsanlæg6
Landbrugsareal
Udslip og forureningsstoffer 200
Udslip
Handelsgødning, pesticider, affald og genbrug
Forbrug af handelsgødning
Salg af bekæmpelsesmidler7
Produktion af affald efter sektor8
Husholdningsaffald og genbrugsprocent9
3. NATIONALINDKOMST OG INDKOMSTANVENDELSE 211
Økonomisk vækst 212
Bruttonationalproduktet
Bruttoværditilvækst6
De forskellige sektorers bidrag til den samlede produktion 218
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Brændsel og energi9
Fremstillingsvirksomhed 220
Bygge- og anlægsvirksomhed1
Tjenesteydelserr fra det offentlige og fra nonprofit-institutioner 223
',AT
knaoG , ^B
s °0 INDHOLDSFORTEGNELSE
Forbrug og udgifter til forbrug 224
Individuelt og kollektivtkonsum224
Faste bruttoinvesteringeroglagerbeholdninger227
Faktorindkomst230
Lønindkomst230
Offentlige indtægter og udgifter 235
Samlede indtægter efter modtager238
Indtægter fra skatterogbidragtilsociale sikringsordninger 241
Det offentliges ogstatensforbrugoginvesteringer244
Social sikring246
Socialsikringens udgifter246
Sociale ydelser 249sindtægter256
Forbrugerpriserog rentesatser258
Nationaleforbrugerpriser259
Sammenligningaf leveomkostningerne i EU 261
Betalingsbalancen262s løbende poster262
Handelsbalancen264
Tjenestebalancen, direkte investeringeriudlandet269
Handel med tjenesteydelser 277
Transport277
Andretjenesteydelser281
Varehandel283
Samlethandel283
Handelmedlandbrugsfødevarer287l medmineralskebrændstoffer, smøremidler og lignende produkter289
Handel medkemiske,medicinske og farmaceutiske produkter 291l med industriprodukter293
Handel med maskiner og transportmidler 295
Nøgletal for arbejdsmarkedet297
Arbejdsstyrken 297
Beskæftigelseninden for industri­ og servicesektoren298
Lønomkostninger299
Arbejdsløshedsprocenter303
Forskningogudvikling306
Personale306
Udgifter308
Samfundsøkonomisk opdeling af F&U­bevillinger 310
Patenter 312
ι'»
k R Β(
3» OQeurostatINDHOLDSFORTEGNELSE
4. VIRKSOMHEDER OG ERHVERV I EUROPA 315
Landbrug 317
Landbrugsbedrifternes struktur 317
Arbejdskraft og ejerforhold 323
Produktion af hvede og andre kornsorter 327 n af kartofler og sukker 328
Produktion af tomater og æbler 329 n af vin 329
Produktion af mælk, smør og ost 330 n af kød 334
Produktionspris- og købsprisindeks 338
Produktivitet, skatter og subsidier 342
Indkomst 347
Skovbrug 348
Produktion og selvforsyningsgrad 348
Samlet produktion og værditilvækst 350
Ejerforhold 351
Fiskeri 352
Fangster, fiskearter, i alt og efter fiskeriområde 352
Fiskerflåden 356
Industri 358
Antal virksomheder, omsætning og produktionsværdi 358
Værditilvækst og lønomkostninger 362
De vigtigste aktiviteters andel 364
Antal beskæftigede 366
Specialisering i EU-landene, USA og Japan 373
Byggesektoren 374
Beskæftigelse og produktionsindeks 374
Byggetilladelser: registrerede boliger 375
Handel og distribution 376
Antal virksomheder, omsætning og beskæftigelse 376
Servicesektoren, herunder den finansielle sektor 380
Forsikringsvirksomhed: investeringer, omkostninger og
skadeserstatninger 380
Bruttopræmier 381
Kreditinstitutter 382
Virksomheder 384
Virksomhedernes fordeling i EU 384
Beskæftigelse og omsætning i virksomheder i EU 384
Energi 386
Samlet produktion og nettoimport 386
Produktion af kul, olie og gas 388 n af vedvarende energi og atomenergi 390
Forbrug og konvertering 392
Elektricitetsproduktion 394
Energiforbrug og energikilder 396
Industriens og transportsektorens energiforbrug, priser 398
Husholdningernes og servicefagenes, priser 400
Forbrug af råolieprodukter, priser 402
,-TAT
ARB »e ->„
eurostat % INDHOLDSFORTEGNELSE
Turisme 404
Antal hoteller, sengepladser og rejsebureauer 40
Antal overnatninger i alle former for indkvarteringsfaciliteter9
Transport 416
5. DEN EUROPÆISKE UNION 425
Forbrugerpriser, rentesatser og vekselkurser7
Reserver, ecu-obligationer og langfristede ecu-papirer 434
Eurobarometer-meningsmålinger 43
Tillid til Den Europæiske Union
Europa-Parlamentsvalget i juni 1999: procentdel, som havde til hensigt at
stemme, og faktisk stemmeprocent
For eller imod euroen?6
EU-økonomien7
Energibalance, -forbrug og -intensitet
Kulbalance og -reserver9
Oliebalance, import og reserver 441
Gasbalance,t ogr3
Elektricitetsproduktion og balance5
Primær produktion af vedvarende energi
Produktion, forbrug og beskæftigelse inden for jern- og stålindustrien 44
Handel med stål 452
Kulindustrien: produktion, import og beskæftigelse i minerne 45
Det europæiske marked
Handelen inden for Den Europæiske Union7
Intra-EU-eksport af landbrugsprodukter, mineralske brændstoffer,
smøremidler og lignende produkter samt kemiske produkter 459 t af industriprodukter 461 t af maskiner og transportmidler
Intra-EU-handelsbalancen og ¡mportdækningsgrader inden for handel med
varer og tjenesteydelser
EU-betalingsbalancens løbende poster, importdækningsgrader i forhold til
andre stater 463
EU's handelsbalance efter geografiske og økonomiske områder 464
EU's handelsbalance, ¡mportdækningsgrader i forhold til andre stater5
EU's varebalance6
EU's tjenestebalance8
Extra-EU-handel efter vigtigste handelspartnere 470
Extra-EU-handelsbalance efter vigtigste handelspartnere1 l med landbrugsfødevarer2 l med mineralske brændstoffer, smøremidler og lignende
produkter 474
Extra-EU-handel med kemiske produkter og lignende produkter 47l med industriprodukterl med maskiner og transportmidler 480
6. ANSØGERLANDE 483
Befolkning5
Samlet areal6
Bruttonationalprodukt7
Import, eksport og handelsbalance 491
i-lAT
ARBO
OQ eurostat