Glossarium
80 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Glossarium

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
80 pages
Nederlandse

Description

GLOSSARIUM De hervorming van de Europese Unie in 150 definities ^r.ÆE EUROPESE COMMISSIE GLOSSAMUM De hervorming van de Europese Unie in 150 definities Bijgewerkte versie van het glossarium: http://europa.eu.int Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1997 ISBN 92-828-0240-X © Europese Gemeenschappen, 1997 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Germany WOORD VOORAF De intergouvernementele conferentie over de hervorming van de instellingen van de Europese Unie is op 29 maart 1996 in Turijn geopend. Doel ervan is het Europa van morgen uit te tekenen en de institutio­nele veranderingen door te voeren die nodig zijn voor de uitbreiding met de landen van Midden- en Oost-Europa die wensen deel te nemen aan de opbouw van het Europa van de XXIe eeuw. Het gaat er met andere woorden om de Verdragen aan te passen om te bewerkstelligen dat de Europese Unie beschikt over de middelen die zij nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 8
EAN13 928280240
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 9 Mo

Exrait

GLOSSARIUM
De hervorming
van de Europese Unie
in 150 definities
^r.ÆE
EUROPESE
COMMISSIE GLOSSAMUM
De hervorming
van de Europese Unie
in 150 definities Bijgewerkte versie van het glossarium:
http://europa.eu.int
Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver
(http://europa.eu.int).
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1997
ISBN 92-828-0240-X
© Europese Gemeenschappen, 1997
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Germany WOORD VOORAF
De intergouvernementele conferentie over de hervorming van de instellingen van de Europese Unie is
op 29 maart 1996 in Turijn geopend. Doel ervan is het Europa van morgen uit te tekenen en de institutio­
nele veranderingen door te voeren die nodig zijn voor de uitbreiding met de landen van Midden- en
Oost-Europa die wensen deel te nemen aan de opbouw van het Europa van de XXIe eeuw. Het gaat er
met andere woorden om de Verdragen aan te passen om te bewerkstelligen dat de Europese Unie
beschikt over de middelen die zij nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken. Om dit te verwezenlij­
ken heeft de IGC 1996 zich voornamelijk ten doel gesteld te komen tot een grotere doeltreffendheid van
het institutioneel stelsel van de Unie zodat deze in staat is om met 20 of 25 lidstaten besluiten te nemen,
een grotere democratische legitimiteit dankzij stimulering van de eigen verantwoordelijkheid van de
instellingen, ontwikkeling van het extern optreden van de Europese Unie zodat deze op het internatio­
naal toneel ten volle haar rol kan spelen, alsook tot een grotere doorzichtigheid van haar acties en maat­
regelen. Van de talrijke uitdagingen die de Unie in de komende jaren zal moeten aannemen, is het stre­
ven naar doorzichtigheid cruciaal want de Europese burgers hechten hieraan groot belang.
Voorlichting lijkt ons noodzakelijk om te bereiken dat de uitdagingen van deze hervorming van de Ver­
dragen door zoveel mogelijk mensen worden begrepen. Dit openstaan voor de behoeften en zorgen van
de Europese burgers speelt een essentiële rol om het onbegrip te verkleinen dat kan bestaan tussen de
Europese instellingen en diegenen voor wie zij optreden. Het gaat erom de Europese burgers voor de
toekomst van de Europese Unie te sensibiliseren dankzij een ruime verspreiding van informatie over de
keuzen die zij vandaag de dag kunnen en moeten maken.
Hiertoe werd in 1996 gestart met drie voorlichtingscampagnes die in 1997 zullen worden voortgezet:
— „Burgers van Europa", welke campagne tot doel heeft de Europese burgers beter vertrouwd te
maken met hun rechten;
— „de euro, één munt voor Europa", ter voorbereiding van de invoering van de éne munt;
— „Samen bouwen aan, om, parallel aan de intergouvernementele conferentie, de burgers
ervan bewust te maken dat het nodig is de Unie te hervormen teneinde de doeltreffendheid ervan te
vergroten en de uitdagingen van de toekomst te kunnen aannemen.
Onze prioriteit bij deze derde campagne bestaat erin de medewerking en het vertrouwen van de burgers
te verkrijgen want zonder hun steun en medewerking zal het Europees opbouwwerk zijn elan verliezen.
De publicatie van dit glossarium over de hervorming van de Europese Unie sluit aan bij dit streven naar
voorlichting en verduidelijking. Hoewel dit glossarium geen aanspraak maakt op volledigheid, vormt
het toch een nuttig oriëntatiemiddel te midden van een terminologie die voor niet-specialisten soms
duister is. Het zet op beknopte en begrijpelijke wijze de werking van de Unie uiteen, en brengt de ele­
menten samen waarmee de Europese burgers zich binnen de Europese instellingen kunnen oriënteren en
inzicht kunnen verkrijgen in de talrijke uitdagingen van de hervorming hiervan.
tjc^V"
Marcelino OREJA
Lid van de Europese Commissie Inhoud
Acquis communautaire 11
AkkoordvanLuxemburg11
Architectuur,Europese12
Artikel23512lN12
Β
Bemiddelingscomité 13
Bestrijding van de georganiseerde internationale criminaliteit en het witwassen van geld13gvanfraude13
Bestrijdingvanracismeen vreemdelingenhaat14gvanterrorisme14
BevoegdhedenvandeGemeenschap, externe15
BurgerschapvandeUnie15
Civielebescherming,toerisme en energie16
Classificatie van de uitgaven16
Codificatie van wetgevende teksten 17
Collectieveverdediging17
Comité vanartikelK.4(JBZ—Justitieen binnenlandse zaken) 18é vandeRegio's18
Comitologie18
Communautaireenintergouvernementele methode18
Communautarisering19
Compromis van loannina19
Concentrische cirkels 20
Concurrentievermogen20
Consolidatievanwetteksten20
Controleopdetoepassing van het Gemeenschapsrecht 21
Convergentiecriteria21
Coreper22
COREU(GBVB—Gemeenschappelijkbuitenlandsenveiligheidsbeleid)22
COSAC(Conférencedes organismes spécialisésdanslesaffairescommunautaires) 22
Democratisch tekort23
Diensten van algemeen belang 23n vanneconomischbelang23
Discussiegroep24
Doorzichtigheid24dvandewerkzaamheden van de Raad24Drugsbestrijding 25
Dubbele meerderheid6
Duurzame ontwikkeling
Economisch beleid
Economische en Monetaire Unie7
Economisch en Sociaal Comité8 e en sociale samenhang
Eenparigheid
Eenvormige verkiezingsprocedure voor en samenstelling van het Europees Parlement 29
EOF (Europees Ontwikkelingsfonds), opname ervan in de begroting 2
Eurofor/Euromarfor 2
Eurokorps 30
Europa „à la carte"
Europa „met meerdere snelheden"
Europa „met variabele geometrie"
Europees Handvest1 s Parlement
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM)2
Europese Centrale Bank (ECB)e Commissie
Europese Politiedienst (Europol)3 e politieke samenwerking (EPS) 3
Europese Raad4
Geassocieerde leden van de West-Europese Unie (WEU)e partners van dee Unie (WEU) 3
Gedifferentieerde integratie (flexibiliteit)5
Gekwalificeerde meerderheid 3
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Gelijke kansen6
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)k defensiebeleid7 k landbouwbeleid (GLB)
Gemeenschappelijk optreden (GBVB — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) 38 kn (JBZ — Justitie en binnenlandse zaken) 3k standpunt (GBVB) 38 kt (JBZ — Justitie ene zaken)
Gemeenschappelijk vervoerbeleid
Gemeenschappelijke handelspolitiek9
Gemeenschapsrecht
Globalisering van de economie (mondialisering) 40
Groenboeken 4
Groep voor analyse en planning (groep voor gemeenschappelijke analyse) 4H
Handvest van de openbare diensten 41
Harde kern41
Hiërarchietussencommunautairebesluiten (voorschriftenhiërarchie) 41
Hof van Justitie42
I
Initiatiefrecht43
Instemmingsprocedure43
Institutioneel evenwicht en democratische legitimiteit 43l kader (één ...) 44
Integratievandeovereenkomstbetreffendedesocialepolitiek(schrapping van het protocol
betreffendesocialepolitiek)45
Intergouvernementeleconferentie(IGC)45
InvestituurvandeCommissie45
J
Justitie en binnenlandse zaken (JBZ) 46
L
LeesbaarheidvandeVerdragen(vereenvoudiging van de Verdragen) 47
M
Medebeslissingsprocedure,bedoeldinartikel 189 Β 47
Meneer of mevrouw GBVB (gemeenschappelijkbuitenlands en veiligheidsbeleid) 48
Milieu 48
Monetair beleid49
Ν
NAVO („vernieuwde")49
NAVO (Noord­Atlantische Verdragsorganisatie) 50
Non­discriminatie (beginselvan...)50
Ombudsman, Europese 51
Omwerkingvanwetgevingsteksten51
Onthouding,constructieve(onthouding, positieve)51
Openbaredienst52
Opting out(uitstapmogelijkheid)52
Overeenkomstbetreffendedesocialepolitiek52t(JBZ—Justitieenbinnenlandse zaken)53Passerelle (communautaire) (JBZ — Justitie en binnenlandse zaken) 53
Petitierecht 54
Pijlers van de Europese Unie
Plattelandsontwikkeling
Politiek Comité (COPO)5
Programma van de intergouvernementele conferentie 5
Programma van de Europese Unie
Raad van de Unie7
Raadplegingsprocedure 5
Rechten van de mens
Rechtsinstrumenten, communautaire8
Rechtspersoonlijkheid van de Unie
Rekenkamer9
Samenstelling van de Commissie
Samenwerking, intensievere
Samenwerkingsprocedure, bedoeld in artikel 189 C 60
Schengen (akkoord en overeenkomst)
Schorsingsclausule 61
Sociaal handvest
Sociaal protocol
Sociale dialoog2
Sociale partnerse politiek3
Statuut van waarnemer bij de West-Europese Unie (WEU)
Stemmenweging in de Raad4
Subsidiariteit 6
Terugtrekkingsclausule5
Titel V (GBVB — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) 6
Titel VI — JBZ — Justitie en binnenlandse zaken 6
Trojka 6
U
Uitbreiding6
Ultraperifere gebieden
Universele dienst7