Jaarverslag Europese Investeringsbank 1994

-

Documents
137 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

JAARVERSLAG I994 EUROPESE INVESTERINGSBANK Financieringsinstelling van de Europese Unie DE TAAK VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK De EIIB heelt te* tama «fe wrws^zsdtijpiiíí-gi wm «fe «fesWllinr@8« vam die Europese Unie te bewwderøm «fear Ibir^temwijjtråntaalliaftsiti te wräteKtefin vee* wtoeenfoore ¡investeringen. • De EIB w&rb voor de EvrO.ses-e J-.w De EB is bijj Iras* tyfeidtrag) mm tern®

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 14
Langue Nederlandse
Signaler un problème

JAARVERSLAG I994
EUROPESE INVESTERINGSBANK
Financieringsinstelling van de Europese Unie DE TAAK VAN DE EUROPESE
INVESTERINGSBANK
De EIIB heelt te* tama «fe wrws^zsdtijpiiíí-gi wm «fe «fesWllinr@8« vam die Europese Unie te
bewwderøm «fear Ibir^temwijjtråntaalliaftsiti te wräteKtefin vee* wtoeenfoore ¡investeringen.
• De EIB w&rb voor de EvrO.ses-e J-.w
De EB is bijj Iras* tyfeidtrag) mm tern® <apprriid)rlt.. Haarr (ssmdtedltirømdleirs zíjn die lidstaten, wier
ministers wm RMOTKÄ aitaa Dnsfefeeim ¡ini efe terad wam <
• De Bank biedt d "terns tem »et l"ceg«voisg'd'e woarde
- dankzij haw fcencirafelliiirajj ©ra begsIlEiidiin^ wm iiwiesttediiiiigsprojjecteira en -programma's.
Teneinde voar stemm ¡ira oamimiiieitlfeiiimjj te Ikoiæm irarø©teim iprajjecte« en programma's op vier
fundamentele terraìnara wflwoeAtKiir zij« ecrøwwisclra,, tedmwsch,, milieutechnisch en finan­
cieel. Ieder ¡(ivesteriiiragsprojedt wardtt <mm een grondig ©ndeirzoek onderworpen en
gevolgd tot het volledig ¡is tiiiltgeward;
- dankzij hoor financieoimg,
Door haar kredietverlening en vermogen andere financiële steun aan te trekken, verbreedt
de Bank de reeks financïeringsmogetjldieden. Door haar middelenopnamen helpt zij de
kapitaalmarkteo in de hele Unie zich verder Ie ontwikkelen.
• De EIB biedt eersteklas voorwaarden
De financieel zeer sterke positie van de Bank is te danken aan de kracht en de vastbera­
den inzet van haar aandeelhouders, haar professionele onafhankelijkheid en haar succes­
sen in het verleden en heden. Daarom kan zij middelen tegen de gunstigste voorwaarden
opnemen, waarvan zij haar eigen geldnemers laat profiteren.
• De EIB werkt samen met andere partners
Haar beleid wordt in nauwe samenwerking met de lidstaten en de instellingen van de
Europese Unie vastgesteld. Bovendien werkt de E1B nauw samen met het bedrijfsleven, het
bankwezen en de grote internationale organisaties die op hetzelfde terrein actief zijn.
• De EIB heeft deskundig en ervaren personeel uit alle
lidstaten van de Unie
Het wordt gemotiveerd door de rechtstreekse deelname van de Bank aan de opbouw van
Europa. JAARVERSLAG ι 9 94 Dit ¡aarverslag is eveneens beschikbaar
in de volgende talen:
DA ISBN 92-826-9995-1
DE ISBN 92-826-9996-X
EN ISBN 92-826-9998-6
FR ISBN 92-826-9999-4
ES ISBN 92-826-9994-3
GR ISBN 92-826-9997-8
IT ISBN 92-827-0000-3
PT ISBN 92-827-0002-X
Fl ISBN 92-827-0003-8
SV ISBN 92-827-0004-6
ISBN 92-827-0001-1
Tekst vastgesteld op 4 april 1995
o 37e JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK
INHOUDSOPGAVE
Bladzijde
De taak van de EIB
Bericht van de president
De EIB, financieringsinstelling van de Europese Unie 7
De EIB in 1994: resultaten 7
1994: algemene beschouwing 8
De EIB en de doelstellingen van de Europese Unie 1 1
Een "Eurostar" voor de lijn Parijs­ 21 Kredietverlening in de Europese Unie
Londen­Brussel in
Verdeling naar communautaire doelstelling 25 het nieuwe station Brussel­Zuid.
Overzicht per lidstaat 35
45 Kredietverlening buiten de Europese Unie
45 ACS­landen en LGO
Middellandse­Zeelanden 49
51 Midden­ en Oost­Europa
Latijns­Amerika en Azië 53
55 Opgenomen middelen
55 Ontwikkelingen op de kapitaalmarkten
Beroep op de financiële markten 56
Liquiditeitenbeheer 63
Resultaten van de obligatieportefeuille 63
Herziening van het liquiditeitenbeheer 64
Bestuur en personeel 65
Besluitvormingsorganen 65
Organisatiestructuur 69
Resultaten van het boekjaar en de ¡aarrekening . . . 75
Balans en financieel overzicht 76
92 Accountantsverklaring
Verklaring van het Comité ter controle van de boekhouding 93
07 Bijlagen
97 Economische context
Overzicht kredietverlening 99
Statistieken 112
Wenken voor de lezer 129
JAARVERSLAG 1994 ■ EIB BERICHT VAN DE PRESIDENT
De Europese Investeringsbank heeft zich in 1994 nog krachtiger ingezet voor de
verwezenlijking van de economische doelstellingen van de Europese Unie, zowel
binnen de Unie als in een toenemend aantal derde landen. Binnen de Unie heeft
de EIB bijna 18 miljard ecu aan kredieten verstrekt voor ongeveer 4,5% van de
bruto kapitaalinvesteringen in de twaalf lidstaten. Drie vierde van dit bedrag is
gegaan naar regionale-ontwikkelingsgebieden of regio's die zich in een
industrieel omschakelingsproces bevinden, wat wederom de hoge prioriteit
aantoont die de Bank aan regionale ontwikkeling en integratie geeft.
In de loop van 1994 heeft de Bank de specifieke opdrachten die haar door de
Europese Raad zijn toevertrouwd als onderdeel van het groei-initiatief van de
Unie, ruimschoots vervuld. De Bank heeft de 7 miljard ecu voor infrastructuren
van de leningfaciliteit van Edinburgh volledig toegekend, waarmee de
financiering van ruim 140 grote projecten of regionale investeringsprogramma's
¡s versneld. Samen met de Europese Commissie heeft zij een miljard ecu voor
gesubsidieerde leningen ten behoeve van werkscheppende investeringen van het
midden- en kleinbedrijf ter beschikking gesteld en als partner met de Commissie
en meer dan 60 banken uit alle lidstaten een nieuw garantiemechanisme
ingesteld, het Europees Investeringsfonds, dat thans volledig operationeel is. Dit
alles getuigt van de steeds grotere steun van de EIB aan de bevordering van de
prioritaire economische doelstellingen van de Unie.
Een ander belangrijk aspect van 1994 voor de Bank was de financiering van
transeuropese netwerken (TEN's). Al jarenlang is de financiering van grote
infrastructuren een van de specialiteiten van de EIB, zoals blijkt uit de 23 miljard
ecu die sedert 1990 is verstrekt voor infrastructuren met een Europese dimensie.
De Bank heeft zich nu gebonden via een " speciaal TEN-loket " krachtige steun te
verlenen onder financiële voorwaarden die zijn toegesneden op de bijzondere
behoeften van de prioritaire TEN-projecten waarover de Europese Raad in
december 1994 in Essen het eens is geworden. Dit engagement ligt meer in de
lijn van de evolutie dan van een revolutie. De Bank heeft immers al economisch,
technisch en financieel onderzoek verricht naar de meeste van de veertien
belangrijke vervoersnetwerken en bijna 5% van de geraamde kosten ervan voor
negen, reeds in de bouwfase verkerende projecten toegekend. De Bank heeft
eveneens vijf projecten voor de prioritaire energienetwerken onderzocht en
hiervoor ruim 1,5 miljard ecu gereserveerd. Meewerken aan de financiering van
TEN's, en in het bijzonder ernaar streven de particuliere sector hierbij ook
financieel te betrekken, zal een van de hoogste prioriteiten van
de Bank in 1995 zijn.
Buiten de Europese Unie speelt de EIB ook een grotere rol : er zijn in 1994 in
zo'n zestig landen leningovereenkomsten voor in totaal bijna 2,25 miljard ecu
getekend. De kredietverlening in de ACS-landen (Afrika, het Caribisch gebied en
de Stille Oceaan) is meer dan verdubbeld ; die in Midden- en Oost-Europa is
toegenomen tot bijna 1 miljard ecu ; in de niet-lidstaten rond de Middellandse
Zee bleef de Bank belangrijke steun verlenen aan met name regionale
samenwerking en milieubescherming en zij zette haar in 1993 van start gegane
financieringsactiviteiten in Azië en Latijns-Amerika voort.
De rol van de Bank in het kader van het samenwerkingsbeleid van de Unie met
niet-lidstaten zal nog verder toenemen, niet in de laatste plaats in de landen die
streven naar toetreding. De Bank aanvaardt ook de opdracht, ter ondersteuning van het politieke vredesproces kredieten te verlenen in de Gazastrook en op de
Westelijke Jordaanoever. Ten slotte zal de EIB eveneens in Zuid-Afrika actief
worden, nu er nieuwe betrekkingen tussen dit land en de Europese Unie tot stand
zijn gekomen.
De Bank is uiteraard versterkt door de nieuwe lidstaten Oostenrijk, Finland en
Zweden, die nu aandeelhouders van de EIB zijn geworden. Wij heten hen en de
nieuwe medewerkers uit deze landen van harte welkom. De toetreding van deze
drie landen heeft het geplaatst kapitaal van de Bank gebracht van 57,6 miljard
ecu op 62 miljard ecu, waarmee het statutair bepaalde plafond voor EIB-
leningen is gestegen tot 155 miljard ecu. Aangezien eind 1994 het totaal
De Directie tijdens een van haar uitstaand bedrag aan leningen en garanties 106 miljard ecu bedroeg, heeft de
wekelijkse bijeenkomsten met de leidinggevende
Bank nog behoorlijke speelruimte voor steun aan de economische en externe
functionarissen van de Bank (van links naar rechts:
doelstellingen van de Unie.
Luis Marti, Panagiotis-Loukas Gennimatas,
Wolfgang Roth, Sir Brian Unwin,
De omvang en toenemende diversiteit van de verrichtingen van de Bank, Corneille Brück, Massimo Ponzellini,
Ariane Obolensky). alsmede de steeds grotere rol die zij speelt bij de bevordering van de prioriteiten
van de Unie, leggen een zware
verantwoordelijkheid en druk op de
Bank. Ik ben er echter van overtuigd dat
zij onder handhaving van de kwaliteit
van haar verrichtingen en van de hoge
classificatie op de internationale
kapitaalmarkten aan deze uitdaging zal
voldoen door de grote deskundigheid en
inzet van haar medewerkers. Ik neem
daarom deze gelegenheid te baat om
samen met mijn collega's van de Directie
onze grote erkentelijkheid uit te spreken
voor de voortdurende steun van onze
Raad van Gouverneurs en Raad van
Bewind, alsmede van al diegenen binnen
de Bank die het de EIB mogelijk maken zo'n waardevolle bijdrage te leveren tot
de totstandkoming van het Europa van morgen.
Sir Brian Unwin
president en voorzitter van de Raad van bewind De EIB ¡n 1994: Resultaten
In een nog steeds moeilijke economische situatie heeft de EIB in 1 994 het niveau van haar activiteiten opnieuw bevestigd
door voor bijna 20 miljard ecu aan leningovereenkomsten te tekenen. In het afgelopen jaar heeft de EIB haar
financieringscapaciteit vooral gericht op investeringen die beantwoorden aan de prioritaire doelstellingen van de Unie
en zich voorbereid op de komst van de nieuwe lidstaten Oostenrijk, Finland en Zweden.
INVESTERINGSSTEUN IN DE De kredietverlening in de lidstaten bedraagt 1 7 682 miljoen, waarmee de EIB in het af­
EUROPESE UNIE: gelopen ¡aar heeft bijgedragen aan de uitvoering van investeringsprojecten van in to­
taal zo'n 45 miljard, wat ongeveer 4,2% van de bruto-investeringen in vaste activa in de
hele Unie betekent.
VOORRANG AAN REGIONALE De financieringen ten behoeve van de regionale ontwikkeling en een versterking van de
ONTWIKKELING: economische en sociale cohesie van de Unie maken 72% van de totale steun van de EIB
in 1994 uit. De gefinancierde investeringen komen alle regio's die voor steun uit de
communautaire structuurfondsen in aanmerking komen, ten goede, maar vooral de zoge­
naamde doelstelling 1-regio's.
GROTE INZET VOOR TRANSEUROPESE De EIB heeft meegewerkt aan de vaststelling van prioritaire projecten voor de totsrand-
NETWERKEN: koming van transeuropese netwerken (TEN's) en een "speciaal loket" geopend om haar
financieringen zo goed mogelijk te kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften van
belangrijke Europese infrastructuren. In 1994 bedragen de kredieten hiervoor 7,2 mil­
jard.
SNELLE TENUITVOERLEGGING VAN HET De EIB heeft de leningfaciliteit (7 miljard ecu) voor de infrastructuren nu volledig uitge­
GRŒI-INITIATIEF: voerd en is begonnen met het verstrekken van gesubsidieerde leningen aan werk-
scheppende kleine en middelgrote ondernemingen. Zij heeft samen met de Europese
Commissie en het bankwezen net Europees Investeringsfonds (EIF) opgericht, dat garan­
ties zal verstrekken bij de financiering van Europese infrastructuren en van investeringen
door het MKB.
BESCHERMING VAN HET MILIEU VOOR Er is bijna vijf miljard geïnvesteerd in milieuprojecten in alle economische sectoren. De
EEN DUURZAME ONTWIKKELING: leningen hebben vooral betrekking op openbaar-vervoersprojecten waarmee het leefkli­
maat in stedelijke gebieden wordt verbeterd.
GESTAGE TOENAME VAN DE De EIB heeft op grond van verschillende samenwerkingsovereenkomsten ruim 2,2 mil-
FINANCIERINGEN IN PARTNERLANDEN: ¡ard toegekend in partnerlanden in Midden- en Oost-Europa, het Middellandse-
Zeegebied, Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, evenals in Latijns-Amerika
en Azië.
DUIDELIJKE AANWEZIGHEID OP DE De EIB neemt middelen op om deze weer uit te lenen en biedt de beleggers in de be­
KAPITAALMARKTEN: langrijkste financiële centra ter wereld obligatieleningen die regelmatig de hoogste
kredietclassificatie krijgen. Zo is in 1994 meer dan 14 miljard ecu tegen de best gel­
dende voorwaarden opgenomen en zonder winstoogmerk weer uitgeleend ten behoeve
van projecten die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.
JAARVERSLAG 1994 - EIB DE EIB FINANCIERINGSINSTELLING VAN DE EUROPESE UNIE
1994: Algemene beschouwing
Buiten de Europese Unie voert de EIB in Als financieringsinstelling van de Euro­ en economische en sociale samenhang
van alle lidstaten. Daartoe neemt zij om­ een aantal geografische gebieden de fi­pese Unie heeft de Europese Investerings­
nanciële hoofdstukken uit van de akkoor­vangrijke middelen op de kapitaal­bank tot taak, een bijdrage te leveren
den die de Europese Unie heeft gesloten aan de uitvoering van het beleid van de markten op teneinde langs bancaire weg
in het kader van het ontwikkelingssamen-Unie, dat in het bijzonder is gericht op de financiering van investeringen te be­
vorderen. werkingsbeleid. een evenwichtige ontwikkeling, integratie
ranties uit eigen middelen 106,5 miljard Eind 1994 heeft het balanstotaal van Het totaal van de in 1994 ondertekende
de EIB de grens van 100 miljard ecu financieringsovereenkomsten bedraagt per 31 december 1994, ofwel 1 85%
overschreden (102,8 miljard). Dit cij­19 928 miljoen (1) (19 611 miljoen in van het geplaatst kapitaal (98 miljard
fer, evenals het optreden van de Bank 1993): 19 660 miljoen uit eigen mid­ eind 1993). De belangrijkste garanties
in het afgelopen boekjaar, getuigt van delen (zie noot lb op blz. 129) en 267 bij de kredieten worden in de jaarstuk­
de inzet van de EIB als financieringsin­miljoen uit andere bronnen. Hiervan is ken genoemd (blz. 85).
stelling van de Europese Unie. Dankzij 1 7 682 miljoen gegaan naar projecten
haar vermogen een omvangrijk volume op het grondgebied van de lidstaten De EIB heeft op lange en middellange
aan geldmiddelen tegen de best gel­van de Europese Unie, waarvan 26 termijn een bedrag van 14 148 miljoen
dende voorwaarden aan te trekken en miljoen in de vorm van een garantie, (14 224 miljoen in 1993) op de
haar deskundigheid in, en ervaring met en 2 246 miljoen naar projecten el­ kapitaalmarkten opgenomen. Teneinde
het vaststellen van economisch zinvolle ders. haar middelen af te stemmen op de be­
investeringen kan zij krediet-hoeften van haar geldnemers, heeft de
voorwaarden bieden die optimaal zijn EIB swaptransacties verricht, waarna Het projectonderzoek bij de EIB heeft
aangepast aan de steeds verande­zij de beschikking had over de beno­geleid tot de goedkeuring van krediet­
rende behoeften van de projectontwik­digde vastrentende middelen (drie verplichtingen van in totaal 23 miljard
kelaars. vierde van het totaal) en middelen te­ecu, evenveel als in 1993.
gen variabele rente.
De uitbetalingen op kredieten uit eigen
middelen zijn sedert 1990 op ongeveer Bijna vier vijfde van de opgenomen
hetzelfde niveau gebleven en bedra­ middelen betrof communautaire
gen 15,4 miljard, waarvan 14,8 mil­ valuta's, waarvan meer dan de helft
(ij Alle gegevens in dil verslag worden, tenzij speci­
jard in de lidstaten. Italiaanse lires, Duitse marken, ponden fiek anders aangegeven, uitgedrukt in ecu en afge­
sterling en Franse franken. rond in miljoenen.
Per 31 december 1994 bedraagt het
totaal aan uitstaande kredieten en ga­
Tabel 1 : Financieringsovereenkomsten getekend in 1 994, van 1 990 tot en met 1 994 en van 1 973 tot en met 1 994
Verdeling naar herkomst der middelen en lokalisatie van het project
1994 1990-1994 1973-1994
miljoenen ecu % miljoenen ecu % miljoenen ecu %
Kredieten uit eigen middelen en garanties 19 660,4 98,7 84 587,0 99,2 157 550,1 94,8
binnen de Europese Unie 17681,9 88,7 78 586,3 92,1 146 152,5 87,9
waarvan kredieten 78 382,7 91,9 145 252,1 87,4 17 656,0 88,6 garanties 25,8 203,6 0,2 900,4 0,5
buiten de Europese Unie 1 978,5 9,9 6 000,7 11 397,6 6,9 7,0
Financieringen uit andere bronnen 267,1 719,6 0,8 8 635,3 5,2 1,3
6 399,1 3,9 binnen de Europese Unie 62,8 0,1
buiten dee Unie 267,1 1,3 656,8 0,8 2 236,2 1,3
85 306,6 100,0 166 185,4 Totaal generaal 19 927,5 100,0 100,0
binnen de Europese Unie 17681,9 88,7 78 649,0 92,2 152 551,6 91,8
buiten dee Unie 2 245,6 11,3 6 657,5 78 13 633,8 8,2
ALGEMENE BESCHOUWING