Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet

-

Documents
202 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

STATISTISKE BASISOPLYSNINGER OM FÆLLESSKABET Sammenholdt med visse europæiske lande, Canada, USA, Japan og Sovjetunionen 1980 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMIT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE eurostat BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Luxembourg, Contre Européen, Boîte postale 1907-Tél. 43011 Télex: Comcur Lu 3423 1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 7358040 Denne publikation kan fãs gennem salgsstederne nævnt pâ omslagets tredje side. Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsstellen erhältlich. This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the inside back cover. Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indi­quées à la page 3 de la couverture. Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati in 3a pagina di copertina. Deze publikatie is verkrijgbaar bij verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 21
Langue Icelandic
Signaler un problème

STATISTISKE BASISOPLYSNINGER
OM FÆLLESSKABET
Sammenholdt med visse europæiske lande,
Canada, USA, Japan
og Sovjetunionen
1980 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMIT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE eurostat
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg, Contre Européen, Boîte postale 1907-Tél. 43011 Télex: Comcur Lu 3423
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 7358040
Denne publikation kan fãs gennem salgsstederne nævnt pâ omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsstellen erhältlich.
This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indi­
quées à la page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati
in 3a pagina di copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. STATISTISKE BASISOPLYSNINGER
OM FÆLLESSKABET
Sammenholdt med visse europæiske lande,
Canada, USA, Japan
og Sovjetunionen
Attende udgave Denne publikation udgives også på følgende sprog:
DE: ISBN 92-825-1947-3
EN: ISBN 92-825-1948-1
FR: ISBN 92-825-1949-X
IT: ISBN 92-825-1950-3
NL: ISBN 92-825-1951-1
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Printed ¡n the FR of Germany 1980
ISBN 92-825-1946-5
Katalognummer: CA-30-80-326-DA-C ORIENTERING TIL LÆSEREN
I denne publikation er de monetære data som regel udtrykt i europæiske valutaenheder,
ECU.
ECU er en regningsenhed baseret på en „kurv af valutaer" i form af en vis mængde af
hver af Fællesskabets valutaer; sammenvejningen er foretaget af hver medlemsstats
gennemsnitlige bruttonationalindkomst og samhandel med de øvrige medlemsstater i
5-årsperioden 1969 - 1973. In indgår desuden for hver valuta det
pågældende lands andel i Fællesskabets kortfristede monetære støtte mellem central­
banker (for en mere detaljeret beskrivelse af beregningsmetoden henvises til: De Euro­
pæiske Fællesskabers Tidende - nr. C 21 af 30. 1.1976, s. 4).
Det skal understreges, at disse valutapariteter ikke afspejler forholdene mellem valu­
taernes indenlandske købekraft. Den internationale sammenligning af værdier i ECU kan
derfor ikke betragtes som en målestok for forskelle i de faktiske niveauer imellem
landene.
Hvad angår forsyningsbalancerne, omfatter Forbundsrepublikken Tysklands statistik
over udenrigshandel også handelen med Den tyske demokratiske Republik og Østberlin.
Hvad angår kilderne, henledes opmærksomheden på, at oplysningerne vedrørende
Fællesskabets medlemslande stammer fra EUROSTAT's publikationer, hvis ikke andet
er anført neden for den pågældende tabel. Oplysninger vedrørende tredjelande er som
regel hentet fra publikationer fra De forenede Nationers statistiske Kontor eller fra
Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og fra nationale
statistiske årbøger. ANVENDTE TEGN OG FORKORTELSER
Nul -
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed
0,0 Mindre end n af den sidst anvendte decimal
Oplysninger foreligger ikke
φ Usikkert, skønnet eller foreløbig
Skøn foretaget af EUROSTAT *
Mindre end <
Større end >
Procent %
Million Mio
Mrd Milliard
Mt Millioner tons
km Kilometer
ha Hektar
km2 Kvadratkilometer
Kilogram kg
t Meterton
t = t Ton = ton
BRT Bruttoregisterton
tkm Tonkilometer
tOÆ Ton mineralolieækvivalent
hl Hektoliter
m3 Kubikmeter
PCS Øvre brændværdi
TJ Terajoule= 10' kilojoule
kWh Kilowatt-time
G Wh Gigawatt-time = 106 kilowatt-time
MW Megawatt = 103 kilowatt ECU Europæisk valutaenhed
DM Tyske mark
FF Franske francs
LIT Italienske lire
HFL Gylden
BFR Belgiske francs
LFR Luxembourgske francs
UKL Pund sterling
IRL Irske pund
DKR Danske kroner
USD US-dollars
CAD Canadiske dollars
DR Drachmer
PES Pesetas
ESC Escudo
LT Tyrkiske liras
NKR Norske kroner
SKR Svenske kroner
FS Schweizerfrancs
SCH Schilling
MKF Finske mark
R Rubler
BNP Bruttonationalproduktet i markedspriser
D LA Dyrket landbrugsareal
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor
EF Dee Fællesskaber
EKSF Det europæiske Kul- og Stålfællesskab
EUR 6 Total for Fællesskabets oprindelige 6 medlemslande
EUR 9 Medlemslandene i alt
OECD Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling
FN De forenede Nationer
ILO Den internationale Arbejdsorganisation
FAO Fødevare- og landbrugsorganisation under FN
ACP Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet-Lomé-konventionen
IATA International Air Transport Association
CST EUROSTAT's varefortegnelse for udenrigshandelen
NACE Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De europæiske Fæl­
lesskaber TABELOVERSIGT
Tabel Side
I. BEFOLKNING
1 Areal, befolkning og indbyggertal pr. km og prognoser for be­
folkningstilvæksten. 11
2 Befolkning efter alder og køn (1 000)2
3g efterr og køn (% af samlet befolkning) 13
4 Fødte, ægteskaber og døde4
5 Private husstande efter størrelse5
II. ARBEJDSKRAFT
6 Erhvervsaktive og beskæftigede 16
7 Den civile arbejdsstyrkes fordeling efter beskæftigelse 17
8n civile arbejdsstyrke efter erhvervsområde ( 000)8
9 Den civilee eftere (%)9
10 Arbejdsløse i % af de civile erhvervsaktive 20
III. FORSKNING OG UDDANNELSE
11 Totale offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde (budgetoverslag) 21
12 Antal elever ved skoler og højere læreanstalter 22
13l skoleelever og studerende efter niveau4
14 Det faktiske antal studerende, under videregående uddannelse (heltids-
studerende) 25
IV. NATIONALREGNSKABER
15 Bruttonationalproduktet i markedspriser 26
16 Mængdeindeks for bruttonationalproduktet i markedspriser 27
17 Gennemsnitlige årlige vækstrater for bruttonationalproduktet i markeds­
priser - 1968 -1978 (i faste priser)8
18 Bruttoværditilvækst i markedspriser opdelt på erhverv (%)9
19 Bruttonationalproduktets fordeling på produktionsfaktorer, i markeds­
priser (%) 30
20s anvendelse, i markedspriser (%) 31
21s, ir (mrd ECU)2
22 Faste bruttoinvesteringer opdelt efter investeringernes art3
23 Skatter, afgifter og faktiske sociale bidrag 34
6 Tabel Side
V. LANDBRUG
24 De vigtigste grupper i arealbenyttelsen 35
25 Opdeling af det udnyttede landbrugsareal6
26 Landbrugsbedrifter på 1 ha og derover efter ejendomsstørrelse 38
27 Udnyttet landbrugsareal (ULA) i landbrugsbedrifter på 1 ha og derover
efter ejendomsstørrelse 40
28 Underøgelse af landbrugsbedrifternes struktur 1975 42
29 Indeks for den samlede landbrugsproduktion4
30 Kornproduktion
31 Produktion af udvalgte landbrugsprodukter
32 Husdyrholdet7
33 Kødforsyningen8
34 Kødproduktion 5
35 Produktion af mælk, mejeriprodukter og æg 51
36 Høstudbyttet af nogle vigtige afgrøder2
37 Forsyningsbalancer med korn4
38r med sukker og vin6
39 Selvforsyningsgraden
40 Arbejdskraft, maskiner, gødningsstoffer 60
41 Landbrugsregnskaber. .
42 Landbrugsregnskaber (mængdeindeks)
43 Regnskaber for skovbrug5
44r forg)
45 Skovareal og produktion af træ7
VI. ENERGI
46 Produktion af primærenergi - 1960 -1979 68
47n afi — 19789
48 Energi - udenrigshandelen 70
49 Indenlandsk bruttoforbrug af primære energiprodukter og ækvivalenter .. 71
50k forbrug af primærenergi eller tilsvarende energi 72
51 Forskellige produkters procentvise andel i det indenlandske bruttoforbrug
af primære energiprodukter og ækvivalenter3
52 Afhængighed af import af energiprodukter4
53 Stenkul - produktion i alt5
54l — brunkul — højovnskoks6
55 Råolie7
56 Produktion af benzin- og olieprodukter8
57 Olie- og benzinprodukter — produktion i alt 8
58 Naturgas - produktion 1960 -19791
59s - 1978 82
60 El-værkernes maksimale nettoydeevne3
61 Elektrisk energi — nettoproduktion i alt4
62ki —n i EF (opdelt efter energikilder) 8
63 Produktion af elektricitet . . . '.' 86
64 Forbrug aft7 Tabel Side
VIL INDUSTRI
65 Produktion af jernmalm 88
66n af kobber-, bly- og zinkmalm, bauxit og kalisalte 89
67n af råjern, stål og valsede"færdigprodukter 90
68 Produktion af råstål 91
69 Stålforbrug pr. indbygger2
70n af aluminium, kobber, bly, zink og tin3
71 Produktion af cement og mursten4
72n af kemiske produkter — basisprodukter5
73n afer — ammoniak, gødningsstoffer og plast­
stoffer 96
74 Produktion og samling af motorkøretøjer . , 97
75 Handelsskibe under bygning og søsatte handelsskibe8
76n af kemofibre9
77 Produktion af bomulds- og uldgarner og stoffer 100
78 Opstillede spindler og vævestole1
79 Fremstilling af tobak og tobaksvarer2
.80 Produktion af papirmasse, papir og pap3
81 Samlet indeks for industriproduktionen4
82 Boligbyggeri: Antal fuldførte lejligheder5
VIII. TRAFIK
83 Jernbaner: Banenettets længde, personkilometer, tonkilometer 106
84 Jernbanegodstrafik 107
85 Flod- og kanaltrafik8
86 Civil lufttrafik fra luftfartsselskaber tilsluttet IATA 109
87 Skibsbestanden 110
88 Skibsfart1
89 Vejnettets længde, opdelt på administrative grupper 112
90 Godstransport mellem fællesskabslandene (EUR 6)3
91 Trafikulykkestilfælde4