Ten dienste van de Europese burgers
4 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Ten dienste van de Europese burgers

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Nederlandse

Description

NA7594L-C ISSN 1022268954690_NLEuropa in bewegingTen dienste van de Europese burgersWat de Europese Commissie voor u

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Nederlandse

Exrait

954690_NL
Europa in beweging
Ten dienste van de Europese burgers Wat de Europese Commissie voor u doet
Europese Unie
954690_NL
Deze brochure en andere korte, duidelijke informatie over de EU vindt u op de website europa.eu.int/comm/publications/
Europese Commissie Directoraat-generaal Pers en communicatie Publicaties B-1049 Brussel
Manuscript voltooid in juni 2005
Omslagillustratie: Reporters
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2005
ISBN 92-894-9487-5
© Europese Gemeenschappen, 2005 Overneming toegestaan
Printed in Belgium
G EDRUK TOP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER
954690_NL
De Europese Unie
Lidstaten van de Europese Unie
Kandidaat-lidstaten
954690_NL
NL
De Europese Commissie, een orgaan met een unieke combinatie van wet-gevende en uitvoeringsbevoegdhe-den, vormt het hart van de Europese Unie. Zij geeft uitvoering aan EU-beleidsmaatregelen op uiteenlo-pende gebieden als handel, milieu en visserij. Ook is zij verantwoordelijk voor de besteding van de EU-begro-ting, die 115 miljard euro per jaar beloopt.
Met haar 25 000 medewerkers, die uit alle hoeken van de EU afkomstig zijn, werkt de Commissie nauw samen met het Europees Parlement en de nationale regeringen om bij het besturen van de Unie de globale belangen van alle 455 miljoen bur-gers te kunnen dienen. Haar taak bestaat erin de wensen en verlan-gens van mensen die vrede, vrijheid en welvaart willen, in praktische con-crete maatregelen om te zetten. Hoe pakt zij dit aan? Wat voor mensen werken hier? Wat voor werk doen zij? In deze brochure worden al deze vra-gen beantwoord.
ISBN 9289494875 ,!7IJ2I9ejeihi! >