//img.uscri.be/pth/b27751a2823e0eba7f5a5c74dd526f229a50f7ed
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

benchmark

48 pages
Benchmark PPS in VlaanderenWat kunnen we leren uit het buitenland?Internationale benchmark betreffende PPS in Vlaanderen In opdracht van: Kenniscentrum Publiek – Private samenwerking van de Vlaamse overheidDecember 2009ManagementsamenvattingPubliek-private samenwerking (PPS) heeft de voorbije jaren in Vlaanderen sterk opgang gemaakt als methode voor de realisatie van overheidsprojecten. PPS is een ruim begrip voor langlopende samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector waarbij taken en risico’s anders worden verdeeld dan in een klassieke overheidsopdracht.Een hele reeks projecten werd opgestart zowel door de Vlaamse overheid als door andere overheden. Om haar investeringsdoelstellingen te realiseren binnen het afgesproken budgettair kader zal de komende jaren PPS een belangrijk instrument blijven voor de Vlaamse overheid. In opdracht van en in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft Deloitte een internationale benchmark uitgevoerd. De benchmark vergelijkt de situatie in Vlaanderen met het buitenland, met bijzondere aandacht voor PPS in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Portugal.De doelstelling van de opdracht is drieledig:• In kaart br engen hoe ver we in Vlaanderen staan met PPS, in het bijzonder Design Build Finance Maintain (DBFM) in verhouding met andere Europese landen;• Onderzoeken wat Vlaander en kan leren uit de buitenlandse ervaringen;• Conclusies formuler en om de slaagkansen van ...
Voir plus Voir moins
Benchmark PPS in Vlaanderen Wat kunnen we leren uit het buitenland?
Internationale benchmark betreffende PPS in Vlaanderen In opdracht van: Kenniscentrum Publiek – Private samenwerking van de Vlaamse overheid December 2009
Managementsamenvatting
Publiek-private samenwerking (PPS) heeft de voorbije jaren in Vlaanderen sterk opgang gemaakt als methode voor de realisatie van overheidsprojecten. PPS is een ruim begrip voor langlopende samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector waarbij taken en risico’s anders worden verdeeld dan in een klassieke overheidsopdracht. en hele reeks projecten werd opgestart owel door de Vlaamse overheid als door andere overheden. m haar investeringsdoelstellingen te realiseren binnen het afgesproken budgettair kader al de komende jaren PPS een belangrijk instrument blijven voor de Vlaamse overheid. n opdracht van en in samenwerking met het Vlaams enniscentrum PPS heeft eloitte een internationale benchmark uitgevoerd. e benchmark vergelijkt de situatie in Vlaanderen met het buitenland met bijondere aandacht voor PPS in ederland het Verenigd oninkrijk uitsland rankrijk en Portugal. e doelstelling van de opdracht is drieledig • n kaart brengen hoe ver we in Vlaanderen staan met PPS in het bijonder esign uild inance Maintain (M) in verhouding met andere uropese landen • nderoeken wat Vlaanderen kan leren uit de buitenlandse ervaringen • onclusies formuleren om de slaagkansen van PPS in Vlaanderen te verhogen. Voor de uitvoering van dee opdracht werd de kennis aanweig bij de medewerkers van het enniscentrum en binnen het eloitte netwerk aangevuld met studie van binnenlandse en buitenlandse literatuur en werden er interviews opgeet met spelers die actief ijn in de Vlaamse PPS markt. e implementatie en ontwikkeling van PPS in de onderochte landen is het verst gevorderd in het Verenigd oninkrijk en Portugal gevolgd door rankrijk uitsland en ederland. ls late starter is Vlaanderen het minst ontwikkeld wat de toepassing van PPS betreft. it heeft als voordeel dat Vlaanderen kan leren van de evolutie in de andere landen. innen elgië vervult Vlaanderen een voortrekkersrol in vergelijking met het federale niveau en de andere regio’s. elangrijke sectoren waarin PPS werd ontwikkeld in uropa ijn • eginfrastructuur • Spoorweginfrastructuur • nderwijshuisvesting • eondheidsorg (iekenhuien of medische dienstverlening) • verheidshuisvesting (o.a. kantoren voor (semi)-overheidsorganen) • echtshandhaving (politie justitiegerechtsgebouwen gevangenissen). p basis van cijfers verameld in opdracht van de uropese nvesteringsbank kunnen we besluiten dat PPS in uropa aan belang wint. nkel in het Verenigd oninkrijk Portugal en Spanje is PPS macro-economisch geien belangrijk te noemen. n andere landen is het aandeel van PPS in vergelijking met traditionele aanbestedingen klein.
PPS in VlaanderenManagementsamenvatting3
4
e beslissing om een project in PPS aan te besteden is in Vlaanderen vanuit de Vlaamse overheid sterk geïnspireerd door de noodaak versneld tegemoet te komen aan maatschappelijke behoeften in combinatie met budgettaire aspecten (de ogenaamde S-neutraliteit). eien de begrotingstoestand van ons land al dit de komende jaren eker blijven meespelen. ok in het buitenland ien we dat budgettaire druk vaak een reden is om aan PPS te doen. PPS biedt inderdaad de mogelijkheid om projecten vroeger te realiseren en laat toe om de investeringskost te spreiden over een lange periode. Maar bovendien tonen succesverhalen aan dat PPS een belangrijk instrument kan ijn om kwaliteitsvolle overheidsdienstverlening te laten realiseren door de private sector op een manier die een duidelijke meerwaarde oplevert. Meerwaardecreatie kan het best verweenlijkt worden mits op een (meer dan nu het geval is) structurele manier wordt nagedacht over alle nodige beslissingen of keues die in het hele PPS-proces (van initiatiefase tot onderhoudsfase) aan de orde ijn. ee strategische visie op het hele PPS-traject voorkomt waardeverlies en stimuleert een optimaal en duidelijk afgelijnd procesverloop. ij de uitvoering van de studie ijn we op oek gegaan naar concrete thema’s die kunnen bijdragen om maimaal profijt te halen uit de kansen die PPS biedt. et merendeel van dee thema’s werd tijdens gesprekken met private partijen aangehaald als hinderpalen die momenteel ervaren worden bij PPS projecten in Vlaanderen. egelijkertijd vormen e mogelijke opportuniteiten om PPS meer kansen te geven. Voor elke van de thema’s gingen we op oek naar benaderingen die hiervoor in het buitenland worden toegepast. ee aanpak heeft geleid tot een aantal bevindingen die we hieronder integraal weergeven. • Screen investeringsprojecten systematisch op hun PPS potentieel. p die manier kunnen PPS -opportuniteiten aan het licht komen in sectoren die nu niet of nauwelijks voor PPS kieen. ovendien kan dit het aantal projecten dat door middel van PPS ontwikkeld wordt verhogen. nderijds wordt vermeden dat projecten die niet geschikt ijn voor PPS in de markt worden geet. e S neutraliteit mag daarbij niet alleen doorslaggevend ijn meerwaarde (value for mone) moet een veel belangrijkere rol gaan spelen. en instrument oals de public sector comparator kan gebruikt worden om de meerwaarde te vergelijken. esteed aandacht aan marktverkenning. oets de keue voor een bepaalde structuur af met de markt. it kan eventueel onder de vorm van een marktconsultatie. edoeling is om de haalbaarheid van een project te toetsen alsook de epertise en de interesse van de private sector vroegtijdig af te toetsen. o wordt vermeden dat bij het uitschrijven van een overheidsopdracht te weinig geschikte kandidaten opdagen of dat een structuur in de markt wordt geet die potentiële moeilijkheden in ich draagt. Kies voor gestandaardiseerde structuren. eker in de huidige markt (kredietcrisis) is het sterk aan te bevelen om voor internationaal gekende structuren te opteren. it verlaagt de drempel voor potentiële bieders en hun financiers en (verhoogt op die manier de competitie) verlaagt de transactiekosten voor alle partijen en verkort de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure.
• ntwikkel gestandaardiseerde contracten naar internationaal model. it kan leereffecten bundelen en transactiekosten (owel financieel als tijdsbesteding) verminderen. e internationale referentie kan de interesse van internationale banken aanmoedigen. ndien er wordt afgeweken van de standaardbenadering wordt verocht dee afwijking te motiveren odat de niet-projectspecifieke elementen (vb. financiële afhandeling van een vroegtijdige beëindiging) voor de verschillende projecten van de Vlaamse overheid uniform worden gehouden. et standaardcontract dient ook o praktisch mogelijk te worden opgesteld. én van de pijnpunten die vaak door private actoren werd aangehaald is de “overjuridisering” van het hele onderhandelingsproces. • Stree een optimale risicoverdeling na(binnen de randvoorwaarden van de S neutraliteit) van bij de aanvang van de procedure door de risico’s te leggen bij die partijen die dee het beste kunnen beheersen. it werkt kostenverlagend en tijdsbesparend. org daarbij ook voor een bijpassende controlestructuur die enerijds de private sector voldoende handelingsruimte geeft om de overgedragen risico’s te beheren en anderijds de publieke sector voldoende grip geeft om een adeuate uitvoering van de publieke taak te waarborgen. • esteed aandacht aan risicobeheersinggedurende de ganse looptijd van het project. nderoek mogelijke maatregelen als reactie op de kredietcrisis. aar buitenlands voorbeeld kan in samenspraak met de sector geocht worden naar mechanismen om PPS financiering te faciliteren. Mogelijkheden ijn een specifieke waarborg regeling voor PPS financiering of bijsturing van het aanbestedingsproces (bijvoorbeeld gedeeltelijk gecommitteerde biedingen). nderoek een uniorme rekenvergoedingvoor PPS projecten van de Vlaamse overheid met als doel de marktwerking te stimuleren. it is eker van belang voor kleinere spelers. • Versterk de samenwerking en kennisuitwisseling binnen de Vlaamse overheid – met als doel het creëren van een meer uniform beeld van PPS in Vlaanderen op de (internationale) markt. e uitwisseling van leerervaringen en kennisoverdracht verlopen momenteel ad hoc en onvoldoende gestructureerd. ok een aantal van one voorstellen kunnen pas succesvol worden ingevoerd indien er een uniforme manier van werken ontstaat binnen heel de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld inake de screening van projecten). et ambtelijk platform dat werd opgestart door het enniscentrum ou hierin een prominente rol kunnen vervullen. it rapport heeft niet de ambitie een allesomvattende analse te bieden van PPS in Vlaanderen. e focus van one opdracht lag op het oeken naar leerervaringen in het buitenland die interessant kunnen ijn voor Vlaanderen aangevuld met resultaten van interviews met marktspelers. p basis hiervan werden enkele thema’s geselecteerd en werden enkele voorstellen geformuleerd waarvan wij hopen dat e kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van PPS in Vlaanderen.
PPS in VlaanderenManagementsamenvatting5
Dit raort werd ogemaakt door Deloitte edrifreioren V o V in itoering an de odracht “itoeren an een internationale benchmark betreffende PPS in Vlaanderen met biondere aandacht oor PPS in ederland Ditland rankrik Portgal en het Verenigd oninkrik inclief het oliten an de internationale leon learned” die werd itgechreen door het ennicentrm PPS an de Vlaame oerheid De conclie in dit raort in oor rekening an Deloitte en in niet noodakelik in lin met de inichten an de odrachtgeer an dee tdie De intellectele eigendomrechten o dit raort behoren toe aan de odrachtgeer Deloitte edrifreioren V o V kan o geen enkele manier aanrakelik worden geteld door derden oor enig gebrik dat dee derden maken an dit raort uteurs nterprise isk Services  department of eloitte edrijfsrevisoreneviseurs dntreprises V o.v.v.e. V
6
Inhoud
7  9  26  2  39  42  45
Inleiding De ontwikkeling an  in de onderochte landen ritieke ccefactoren oor laanderen nkele ecifieke thema’ De rol an het kennicentrm onclie eferentie
Inleiding
chtergrond ij de aanvang van haar regeerperiode in  koos de vorige Vlaamse egering ervoor werk te maken van publiek-private samenwerking (PPS) om meerwaarde te creëren in Vlaanderen en dit via• nbedding en afstemming van de verschillende instrumenten spelers en bestuurscomponenten • ngrepen in wet- en regelgeving om PPS-projecten   juridisch maimaal te faciliteren of te kunnen uitbreiden • Versnellen van de PPS-leercurve bij overheden en  privépartners • Permanente aandacht voor nieuwe  PPS-opportuniteiten. e afgelopen jaren is er in Vlaanderen heel wat beweging geweest op PPS gebied. en hele reeks projecten werd opgestart owel door de Vlaamse overheid als door lokale overheden. e regelgeving werd aangepast om PPS mogelijk te maken (bijvoorbeeld het decreet van  juli  betreffende publiek-private samenwerking) en het enniscentrum PPS en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) hebben een serieue inspanning geleverd om te komen tot een gestandaardiseerd instrumentarium. oals ook blijkt uit het onderoek van het ekenhof werd anderijds ook duidelijk leergeld betaald. Voor een aantal projecten bleek de gekoen structuur niet haalbaar. ok werd de vooropgestelde timing vaak overschreden en was het aanbestedingstraject duurder dan voorien. ovendien is de beoogde meerwaarde van de keue voor PPS niet altijd aangetoond.
uitenlandse voorbeelden tonen aan dat PPS een belangrijk instrument kan ijn bij de realisatie van publieke investeringen. it onderoek in landen waar er een stevige PPS traditie bestaat blijkt dat budget- en tijdsoverschrijdingen bij PPS-projecten minder vaak voorkomen dan bij traditionele aanbestedingen. at enkele van de ons omringende landen – die veel vroeger met PPS ijn gestart – intussen verder staan kan niet worden ontkend. et Verenigd oninkrijk en ederland behoren bijvoorbeeld ua standaardisatie intussen tot de wereldtop. it rapport geeft de resultaten weer van een benchmark die werd uitgevoerd door eloitte in opdracht van en in samenwerking met het Vlaamse enniscentrum PPS. ierbij werd vertrokken vanuit de kennis aanweig bij de medewerkers van het enniscentrum en binnen het internationale eloitte netwerk. it werd aangevuld met de studie van binnenlandse en buitenlandse literatuur en er werden interviews uitgevoerd met het nstituut van de verheid publieke investeringsmaatschappijen en diverse private partijen oals aannemers banken en infrastructuurfondsen die actief ijn in de Vlaamse PPS markt. e doelstelling van de opdracht is drieledig • n kaart brengen hoe ver we in Vlaanderen staan met PPS in het bijonder esign uild inance Maintain (M) in verhouding met andere uropese landen • nderoeken wat Vlaanderen kan leren uit de buitenlandse ervaringen • onclusies formuleren om de slaagkansen van PPS in Vlaanderen te verhogen.
illen kunnen doen’ eleidsnota -. russel eterme . (). Publieke-private samenwerking in Vlaanderen.  ekenhof Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid. russel ebruari .  in het Verenigd oninkrijk en ustralië ijn onderoeken gedaan naar de meerwaarde van PPS ten opichte van traditionele Vooral aanbestedingen. nkele belangrijke studies amining the Value for Mone eals under the Private inance nitiative van de ational udit ffice () Performance of PPPs and raditional Procurement in ustralia he llen onsulting roup (). vooritter van het ekenhof betreffende “udit van de publiek-private samenwerking rief van de Vlaamse minister President aan de eerste bij de Vlaamse verheid”. russel
PPS in Vlaanderennleiding7
fbakening an de odracht PPS is een ruim begrip voor langlopende samenwerkingverbanden tussen de publieke en private sector waarbij taken en risico’s anders worden verdeeld dan in een klassieke overheidsopdracht. n Vlaanderen wordt het onderscheid gemaakt tussen de realisatie van infrastructuur en gebiedsontwikkelingen. n dit rapport besteden we voornamelijk aandacht aan de realisatie van publieke infrastructuur via een M contract omdat dit het soort contractvorm is waarbij de Vlaamse overheid het meest betrokken is. e benchmark vergelijkt de situatie in Vlaanderen met het buitenland met bijondere aandacht voor PPS in ederland het Verenigd oninkrijk uitsland rankrijk en Portugal. n het volgende deel van het rapport wordt dieper ingegaan op de situatie in dee landen. anneer we de Vlaamse situatie vergelijken met het buitenland is het belangrijk om het onderscheid te maken tussen financiering en bekostiging van infrastructuurprojecten. Met financiering wordt de herkomst van de financiële middelen aangeduid die nodig ijn voor het betalen van de investering. ij bekostiging gaat het erom wie uiteindelijk de kosten van de investering voor ijn rekening neemt. ij M bijvoorbeeld hebben we te maken met private financiering maar publieke bekostiging aangeien de overheid de beschikbaarheidsvergoeding betaald. en private tolweg echter wordt gerealiseerd via private financiering en private bekostiging door middel van tolinkomsten betaald door de gebruikers. n uropa werden op dee manier enkele eer grote infrastructuurprojecten gerealiseerd waaronder projecten in uid uropa (rankrijk Spanje talië riekenland). n Vlaanderen werd tot nu toe enkel de iefkenshoektunnel (voor autoverkeer) op dee manier in de markt geet. en tussenvorm is een tolweg met private financiering en publieke bekostiging (dus betaald door de overheid) op basis van een vergoeding per gebruiker (schaduwtol). ok dee vorm wordt gebruikt voor het realiseren van grote infrastructuur projecten. ierbij ontvangt de private partner die de infrastructuur heeft gebouwd en eploiteert nog altijd een betaling in functie van het aantal gebruikers van dee infrastructuur.
 el gebeurt dee betaling niet langer door de eindgebruiker maar door de overheid. it principe werd ondermeer toegepast in Portugal en recentelijk ook in uitsland en bij de tunnel van ointe te uik (verbinding - met de ).  bow an het raort et rapport is als volgt opgebouwd • oofdstuk  bevat een beschrijving van de ontwikkeling van PPS in uropa en er wordt ook gekeken naar de interne organisatie van de overheid in de verschillende landen • n hoofdstuk  wordt stilgestaan bij de uitdagingen voor Vlaanderen om maimaal profijt te halen uit de kansen die PPS biedt bij de realisatie van overheidsprojecten • oofdstuk  gaat verder in op enkele specifieke thema’s die voorvloeien uit dee uitdagingen • n hoofdstuk  wordt ingegaan op de rol van het enniscentrum en mogelijke verbeteracties op het vlak van verdere professionalisering langs overheidsijde • oofdstuk  bevat de conclusies die voortkomen uit dee studieopdracht.
Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat PPS een belangrijk instrument kan zijn bij de realisatie van publieke investeringen
e ontwikkeling van PPS in de onderzochte landen
nttaangechiedeni Publiek-Private Samenwerking (PPS) kent in de uropese nie een snelle opgang voor de ontwikkeling van infrastructuurprojecten. e vorm van de projecten kan echter sterk verschillen tussen de verschillende landen omwille van verschillen in beleidsprioriteiten de sectoren waarin gebruik wordt gemaakt van PPS-instrumenten de vorm van PPS-structuur en de ordegrootte van projecten en de te hanteren procedures. iettemin bestaat er tussen de landen van de uropese nie gelijkenis voor wat betreft de gelijke behandeling van kandidaat-deelnemers aan het PPS-project het vrijwaren van transparantie tijdens de gehele procedure wordt er belang gehecht aan het creëren van een draagvlak voor het project bij de belangrijkste stakeholders en het garanderen van concurrentie tussen verschillende kandidaat-deelnemers aan het PPS-project. ij de publieke sector die haar doelstelling wenst te realiseren door middel van PPS stijgt de erkenning dat de kennis over PPS beperkt is en dus oveel mogelijk epertise van andere partijen enof landen gedeeld moet worden. e uropese ommissie de uropese nvesteringsbank en nationale regionale of sectorale PPS kenniscentra ijn belangrijke kanalen voor het delen van ‘este Praktijken’ voor de ontwikkeling van PPS-projecten. p initiatief van de uropese ommissie de uropese nvesteringsbank en enkele lidstaten werd in september  het uropean PPP pertise entre (P) opgericht. et Vlaams enniscentrum speelde hierin een voortrekkersrol. et P heeft tot doel de samenwerking en kennisuitwisseling tussen publieke PPS teams in de verschillende lidstaten te versterken. ok de nited ations conomic ommission for urope () heeft een gelijkaardig initiatief genomen met de oprichting van een “team of specialist on public-private partnerships”. n de huidige tijden van algemene budgettaire beperkingen en economische crisis wordt steeds meer de klemtoon gelegd op het instrument PPS om infrastructurele voorieningen te realiseren. wee drijfveren hiervoor ijn de mogelijkheid tot spreiding van de kosten voor een project over lange tijd (veelal een termijn tussen  en  jaar) en het buiten de overheidsbegroting houden van investeringsuitgaven
(S-neutraliteit). mwille van politieke juridische economische of culturele verschillen bestaat er wel een verschil in ontwikkeling van de PPS-programma’s in de verschillende landen. aast de wil om de budgettaire druk van overheids-begrotingen te verlichten wordt in sommige landen oals het Verenigd oninkrijk en ederland veel belang gehecht aan ‘Value for Mone’ wat de optimale balans is tussen de levensccluskost van een project en de kwaliteit met het oog op het bereiken van de eisen van de gebruiker. elangrijke voorwaarden opdat ‘Value for Mone’ wordt bereikt ijn • ptimale risicoallocatie tussen publieke en private partijen • ptimaal gebruik maken van specifieke sector epertise bij private bedrijven • evenscclusbenadering • ptimaal gebruik maken van de risicomanagement epertise en discipline van private financiers onder meer door het uitvoeren van een effectieve due diligence • ebruik van outputgebaseerde specificaties • Voldoende fleibiliteit bewaren in de contractuele bepalingen • Voldoende en geschikte incentives voor private   partijen inbouwen aranderen van concurrentie. fhankelijk van de doelstellingen van de aanbestedende overheid weegt de beweegreden om aan PPS te doen meer door naar S-neutraliteit dan naar Value for Mone. epaalde landen vertrekken vanuit een fundamentele wil om de wije van aankopen van publieke diensten te hervormen. o wordt er een voorafgaandelijke afweging gemaakt tussen verschillende opties voor het verwerven van een bepaald goed of dienstverlening. verheden beseffen immers dat naast het financieringsaspect PPS ook efficiëntieverhogend kan werken omwille van een betere prijs-kwaliteitverhouding. ok voor het stimuleren van innovatie en voor projecten op het vlak van duurame ontwikkeling blijkt PPS een uitstekend instrument te ijn.
 S staat voor uropees Stelsel van ekeningen. it stelsel is het boekhoudkundig kader dat door de uropese nie is vastgelegd voor alle lidstaten. ee regelgeving definieert onder meer de modaliteiten voor het bepalen van het jaarlijks begrotingsresultaat en de totale overheidsschuld. S-neutraal betekent dat een investering met uitondering van de in het concrete jaar verschuldigde betalingen geen impact heeft op het begrotingsresultaat en de overheidsschuld van de betrokken overheid.
PPS in Vlaanderenontwikkeling van PPS in de onderochte landene 9
0
e implementatie en ontwikkeling van PPS in de onderochte landen is het verst gevorderd in het Verenigd oninkrijk en Portugal gevolgd door rankrijk uitsland en ederland. ls late starter is Vlaanderen het minst ontwikkeld wat de toepassing van PPS betreft. it heeft als voordeel dat Vlaanderen kan leren van de evolutie in de andere landen. innen elgië vervult Vlaanderen een voortrekkersrol in vergelijking met het federale niveau en de andere regio’s. elangrijke sectoren waarin PPS werd ontwikkeld in uropa ijn • eginfrastructuur • Spoorweginfrastructuur • nderwijshuisvesting • eondheidsorg (iekenhuien of medische dienstverlening) verheidshuisvesting (o.a. kantoren voor (semi)-overheidsorganen) • echtshandhaving (politie justitiegerechtsgebouwen gevangenissen). en belangrijke randvoorwaarde van PPS in ijn huidige vorm is de aanweigheid van politiek engagement. angeien PPS een langetermijncontract beoogt ondergaat dit contract de volatiliteit van de politieke cclus. n bepaalde landen was negatieve aandacht tijdens de eerste ontwikkelingsjaren van PPS een struikelblok voor de verdere ontwikkeling van PPS. ok de structuur van de overheid heeft een belangrijke impact op de coördinatie van PPS-projecten. o is het eenvoudiger in rankrijk of het Verenigd oninkrijk om PPS-projecten te coördineren dan in de meer gedecentraliseerde landen. n rankrijk en het Verenigd oninkrijk is het Ministerie van inanciën verantwoordelijk voor de centrale PPS-eenheid ondersteund door kleinere PPS-eenheden in andere ministeries. n vergelijking met de onderochte landen is de ontwikkeling van PPS in Vlaanderen vrij recent ontstaan. ijdens de legislatuur - ijn de fundamenten gelegd voor de toepassing als instrument voor het leveren van openbare dienstverlening. n  werd het Vlaams enniscentrum PPS opgericht dat als stimulerende factor voor de implementatie van PPS moest dienen. n  werd voor het eerst een
beleidsnota voor PPS opgesteld en goedgekeurd die tot doel had de juridische obstakels ten aanien van PPS weg te werken. ovendien was het de bedoeling om door implementatie van de meest haalbare projecten ervaring te krijgen en dit owel voor de publieke partners als de private partners en om tot slot opportuniteiten te identificeren voor PPS door de eventuele meerwaarde van PPS voor de ontwikkeling van grote en complee infrastructuurprojecten na te gaan. p  juli  werd het Vlaams PPS decreet goedgekeurd waarmee de oprichting van het Vlaams enniscentrum PPS een feit werd met als doelstelling het voorbereiden adviseren en evalueren van Vlaamse PPS-projecten. n Vlaanderen werden dan verschillende PPS-projecten opgestart waaronder de Via-investprojecten voor het wegwerken van ogenaamde missing links’ in de weginfrastructuur (de noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van aventem de empense noord-uidverbinding de vervollediging van de uidelijke tak van de  rond ent de noord-uidverbinding te elchterenouthalen de omvorming van de  havenrandweg uid naar eebrugge de rondweg  te onse) de projecten in het kader van het Masterplan ntwerpen (rabo  en de osterweelverbinding) en de realisatie van stelplaatsen en tramlijnen van de Vlaamse Vervoersmaatschappij e ijn. aarnaast kan ook nog een inhaalbeweging in schoolinfrastructuur en sportinfrastructuur via alternatieve financiering worden vermeld. p lokaal niveau bestaan er nog vele PPS-projecten in Vlaanderen oals o.m. het project ent antienberg stadsontwikkelingsprojecten herontwikkelingsprojecten bouw van wembaden en dergelijke meer. aast de Vlaamse verheid heeft nfrabel op federaal niveau twee PPS-projecten opgestart ijnde iabolo en iefkenshoekspoortunnel en is er recent een PPS-project opgestart voor de bouw van vier gevangenissen door de egie der ebouwen. erder heeft de egie der ebouwen al de gerechtgebouwen van ntwerpen en ent aanbesteed op een manier die gelijkenissen met PPS vertoont (lange termijn financiering door private sector) maar ook belangrijke verschillen (eer beperkte risico overdracht naar de private sector na oplevering en in ieder geval geen facilitair management).
etrussels ewestheeft in  de bouw en eploitatie van het wateruiveringsstation russel oord aanbesteed als een concessieopdracht met een duurtijd van  jaar (uild wn perate ransfer project). r ijn geen andere PPS projecten in infrastructuur in het russels ewest. n hetaals ewesten deranstalige emeenschap ijn er initiatieven op vlak van onderwijshuisvesting sportinfrastructuur en de aanleg van een tramlijn. ee projecten ijn nog niet in de aanbestedingsfase. aarnaast is er het schaduwtol project voor de tunnel van ointe te uik. it project werd gerealiseerd via de gemengde investeringsmaatschappij S. ok in het domein van de Sociale uisvesting ijn er initiatieven genomen om door middel van alternatieve financiering sociale woningbouw te realiseren. n dit kader beperken de initiatieven ich evenwel tot promotiecontracten eerder dan een volwaardige PPS structuur. euitstalige emeenschapheeft een onderwijshuisvesting project in aanbesteding. nrankrijkPPS geen nieuw gegeven (concessies vooris de uitbating van snelwegen worden al langer succesvol toegepast) maar de wetgeving is in rankrijk pas laat gewijigd met het oog op een fleibelere toepassing van PPS. ovendien is de ervaring in rankrijk met M niet o positief geweest in de beginfase wat een vertragend effect had op de verdere toepassing van PPS. n de jaren ’ en ’ werden MP (‘Marchés d’ ntreprises  e de travau publics’) immers door schandalen geplaagd. ee contracten werden geien als een manier om de “codes des marchés publics” te omeilen en ook de problemen met betrekking tot de geldigheid van gunningen voor het Stade de rance en de ing van on droegen bij tot de negatieve perceptie in de publieke opinie ten aanien van PPS. e effectieve ontwikkeling van PPS en in het bijonder M werd ook in rankrijk gestimuleerd onder druk van een stijgende schuldenlast van de overheden een stijgende nood aan infrastructurele investeringen in de geondheidsorg defensie politie gevangenisween gerecht en onderwijs en politieke verschuivingen. o werden tolwegen en brugconcessies gegund aan private bedrijven. Voorbeelden hiervan ijn het Viaduct van
Millau de  in ormandië en de  in de buurt van nnec. en voorbeeld in de spoorweginfrastructuur is de ontwikkeling van een S tussen Perpignan en igueras. n januari  werd een grootschalig project opgeet voor de aanschaf van goederen en diensten met betrekking tot wapens munitie en militair materiaal alsook diensten gerelateerd aan de militaire strategie. oor een stijgend aantal niet beette gebouwen is dee vraag echter minder dringend geworden. n januari  werd in de spoorweginfrastructuur een lans gebroken voor lange termijn leasingcontracten door een wetswijiging van de ranse spoorwegbeheerder. Vanaf dat moment konden private partijen participeren in de bouw onderhandelingen en eploitatie van spoorweginfrastructuur. e verkeersregeling en het beheer en onderhoud van het veiligheidsssteem blijven echter een hoofdverantwoordelijkheid van de S. Momenteel vooriet de wetgeving in de nodige instrumenten voor de implementatie van verschillende projecten op owel lokaal als nationaal niveau. mwille van politieke juridische en economische ontwikkelingen in rankrijk wordt PPS momenteel geien als hét instrument voor publieke infrastructuurprojecten. én van de stimulerende factoren was het uitgebreide en lange onderoek bij buurlanden oals het Verenigd oninkrijk en de consultatie van sleutelpartijen in de industrie bij lokale besturen het bankween en juristen. ankij dee lange voorbereidingsfase is een robuust netwerk ontstaan voor PPS op juridisch budgettair en boekhoudkundig vlak. uitslandis met PPS-projecten gestart voor de bouw van weginfrastructuur door middel van ogenaamde ‘-modellen’. e ‘ernstrassenbauprivatfinanierungsgeset’ voorag in  in een juridisch raamwerk voor de bouw financiering en de eploitatie van bepaalde openbare wegen oals tunnels bruggen en bergpassen door private concessiehouders die rechtstreeks tol konden innen van de gebruikers. e hoogte van de tol is wel voorwerp van een goedkeuring door de overheid. aarbovenop ontvangt de private partner een opstartfinanciering vanwege de overheid. nkele voorbeelden van dergelijke infrastructuurprojecten ijn arnowuerung tunnel in ostock geopend in  en de errentunnel in ubeck geopend in .
PPS in Vlaanderene ontwikkeling van PPS in de onderochte landen