Financieel verslag 1995
116 pages
Nederlandse

Financieel verslag 1995

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

EUROPESE UNIE FINANCIEEL VERSLAG 1995 EUROPESE UNIE FINANCIEEL VERSLAG 1995 Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (htt://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1996 ISBN 92-827-8379-0 © EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1996 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Belgium VOORWOORD 1995 was voor de Europese Unie een mijlpaal door de toetreding van Oostenrijk. Finland en Zweden en de bevestiging dat de derde fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 janu­ari 1999 ingaat. De financiële vooruitzichten voor de periode 1995-1999 werden aangepast om rekening te hou­den met de nieuwe behoeften en middelen van een Europese Unie die thans vijftien Lid-Staten telt. Een en ander komt tot uiting in de begroting 1995. De extra eigen middelen die door de nieuwe Lid-Staten worden afgedragen, hebben het moge­lijk gemaakt de uitgavenmaxima over de gehele periode te verhogen voor de financiering van nieuwe uitgaven en de in de laatste tijd ontstane bijzondere behoeften.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 35
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 27 Mo

EUROPESE UNIE
FINANCIEEL VERSLAG
1995 EUROPESE UNIE
FINANCIEEL VERSLAG
1995 Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de
Europaserver (htt://europa.eu.int).
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1996
ISBN 92-827-8379-0
© EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1996
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Belgium VOORWOORD
1995 was voor de Europese Unie een mijlpaal door de toetreding van Oostenrijk. Finland en
Zweden en de bevestiging dat de derde fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 janu­
ari 1999 ingaat.
De financiële vooruitzichten voor de periode 1995-1999 werden aangepast om rekening te hou­
den met de nieuwe behoeften en middelen van een Europese Unie die thans vijftien Lid-Staten
telt. Een en ander komt tot uiting in de begroting 1995.
De extra eigen middelen die door de nieuwe Lid-Staten worden afgedragen, hebben het moge­
lijk gemaakt de uitgavenmaxima over de gehele periode te verhogen voor de financiering van
nieuwe uitgaven en de in de laatste tijd ontstane bijzondere behoeften.
Zo werden de kredieten voor de structurele maatregelen verhoogd naar aanleiding van de invoe­
ring van de nieuwe doelstelling 6 - uitbreiding tot de nieuwe Lid-Staten van de acties die in
het kader van de andere doelstellingen worden gevoerd - en het nieuwe communautaire initia­
tief ter bevordering van de vrede en verzoening in Noord-Ierland. Op het gebied van het interne
beleid zijn de begrotingsmiddelen verhoogd voor onderzoek en de transeuropese netwerken.
Hetzelfde is gedaan voor het externe beleid, met name het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid en de samenwerking met de landen van Midden- en Oost-Europa.
Voorts is de marge tussen het maximum van de uitgaven en het maximum van de eigen midde­
len hersteld en vergroot om hel hoofd te kunnen bieden aan conjuncturele schommelingen van
de eigen middelen en. via een herziening van de financiële vooruitzichten, de onverwachte uit­
gaven die in de loop van de betrokken periode kunnen ontstaan.
Ten slotte werd 1995 gemarkeerd door het belangrijke project ..Sound and Efficient Manage­
ment" - SEM 2000. dat tot doel heeft het administratieve en financiële beheer van de Commis­
sie zowel intern als extern, in nauwe samenwerking met de Lid-Staten. in drie stappen te verbe­
teren. Dank zij de maatregelen die thans op het gebied van het beheer van de communautaire
begroting worden uitgewerkt, zal de Europese Unie beter in staat zijn de uitdagingen aan te gaan
waarmee zij vanaf 1996 zal worden geconfronteerd.
Erkki Liikanen
Lid van de Commissie
bevoegd voor begrotingen INHOUD
Biz.
Economische en financiële achtergrond 7
Ontvangsten 15
Uitgaven 20
Rubriek 1 - Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2
Rubriek 2 - Structurele maatregelen7
Communautaire initiatieven 35
Rubriek - Intern beleid 41
Onderzoek en technologische ontwikkeling
Vervoerbeleid2
Onderwijs, beroepsopleiding, jeugdbeleid
Cultuur en audiovisuele sector3
Voorlichting en communicatie4
Overige acties op sociaal gebied
Energie 4
Nucleaire veiligheidscontrole van Euratom 45
Milieu
Bescherming van de consument6
Steun voor wederopbouw
Interne markt7
Industrie en informatiemarkt
Statistische informatie8
Transeuropese netwerken
Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 49
Rubriek 4 - Extern beleid 50
Rubriek - Administratieve uitgaven4
Opgenomen en verstrekte leningen6
Kasmiddelen 62 Bijlage 1 - Financiële en budgettaire activiteit van de EGKS in 1995 66
Bijlage 2 - Financiële uitvoering van de EOF's in 1995 72
Geconsolideerde jaarrekening en balans van de Europese Unie7
Samenvatting van de voornaamste boekingsregels8
Geconsolideerde jaarrekening voor het begrotingsjaar 1995 80 e balans per 31 december 1995 9
Toelichting bij de geconsolideerde balans4
Niet in de balans opgenomen verplichtingen per 31 december 1995 102
Toelichting: niet in de balansstelling opgenomen verbintenissen —
Potentiële lasten en tegoeden 105 ECONOMISCHE EN
FINANCIËLE ACHTERGROND
gang van 1975 toegestaan op grond van arti­Begrotingsbeginselen
kel 235 van het EEG-Verdrag. De meeste le­
ningsactiviteiten, behalve die van de EGKS. De begroting van de Europese Gemeenschap­
zijn in de financiële balans van de Europese pen is onderworpen aan zes basisbeginselen.
Gemeenschappen opgenomen.
Als bijlage bij dit verslag wordt een samen­Eenheid
vatting van de budgettaire en financiële activi­
teiten van de EGKS (operationele begroting Dit in artikel 199 van het Verdrag gestelde be­
en leningsoperaties) en het EOF gegeven. ginsel houdt in dat alle communautaire uitga­
ven en ontvangsten in één enkel document
moeten worden opgenomen.
Universaliteit
In de eerste jaren van de Gemeenschap be­
stonden, als uitvloeisel van de autonomie van Dit beginsel behelst twee regels: de regel van
onbestemdheid, hetgeen betekent dat de be­de in het kader van de EGKS. de EEG en de
grotingsontvangsten niet mogen worden be­EGA opgerichte instellingen, tot vijf verschil­
stemd voor welbepaalde uitgaven, en de regel lende begrotingen naast elkaar. Dank zij het
verdrag van Luxemburg van 22 april 1970 van niet-compensatie, welke inhoudt dat de
konden de meeste financiële activiteiten van ontvangsten en de uitgaven voor het volle be­
drag in de begroting moeten worden opgeno­de Gemeenschap in één document worden sa­
men en niet met elkaar mogen worden gecom­mengevoegd, zodat er tegenwoordig slechts
penseerd. twee documenten zijn: de algemene begroting
en de operationele begroting van de EGKS.
Jaarperiodiciteit Twee soorten financiële interventies vallen
echter buiten deze structuur: het EOF (Euro­
pees Ontwikkelingsfonds) en de opneming en De jaarlijkse begroting wordt op twee niveaus
verstrekking van leningen. opgesteld: vastleggingsbegroting en betalings-
begroting.
Het EOF is bij het EEG-Verdrag opgericht om
het handelsverkeer met de geassocieerde ont­ De vastleggingskredieten dekken de nieuwe
betalingsverplichtingen die tijdens het jaar wikkelingslanden te bevorderen en gezamen­
worden aangegaan, terwijl uit de betalingskre­lijk de economische en sociale ontwikkeling
van die landen na te streven. De middelen van dieten zowel nieuwe als bestaande verbinte­
het EOF zijn afkomstig uit overmakingen van nissen worden betaald.
de Lid-Staten. Om hoofdzakelijk politieke re­
denen willen de Lid-Staten via een autonome Het jaarperiodiciteitsbeginsel impliceert dat
financieringsregeling en van het Gemeen­ de begroting slechts voor één jaar wordt vast­
schapsrecht afwijkende beheersprocedures gesteld en dat de kredieten voor vastleggingen
greep houden op bepaalde financiële maatre­ en betalingen van dat jaar in de loop van het
gelen op hel gebied van de ontwikkelings­ jaar moeten worden besteed.
hulp.
Dit principe sluit niet uit dat bepaalde verbin­
In het opnemen en verstrekken van leningen tenissen op meer dan één jaar betrekking kun­
nen hebben. In sectoren zoals de structuur­is niet uitdrukkelijk voorzien in het EEG-Ver­
fondsen, onderzoek en samenwerking met drag. Aangezien het optreden van de Gemeen­
schap op de kapitaalmarkten evenwel moest derde landen moet de Gemeenschap immers
worden geregeld omdat dit nodig was voor de verbintenissen aangaan die verder kunnen rei­
ken dan het begrotingsjaar. Voor deze sectoren verwezenlijking van haar doelstellingen, wer­
is het mechanisme van de ..gesplitste" kredie-den de leningsactiviteiten uiteindelijk met in­8
ten ingevoerd, zodat de vastleggings- en de Specialiteit
betalingskredieten ieder jaar afzonderlijk kun­
nen worden vastgesteld. Specialiteit houdt in dat ieder krediet een be­
paalde bestemming heeft en voor een bepaald
doel wordt gebruikt, zodat bij de goedkeuring Onder welbepaalde omstandigheden mogen
en de besteding van het krediet geen verwar­niet gebruikte kredieten naar het volgende jaar
worden overgedragen. ring met andere kredieten mogelijk is. Aldus
wordt gezorgd voor de noodzakelijke door­
zichtigheid bij de opstelling van de begroting
en voor naleving van de wensen van de begro­
Evenwicht
tingsautoriteit bij de uitvoering van de begro­
ting.
De geraamde ontvangsten van het begrotings­
jaar moeten gelijk zijn aan de betalingskredie­
Het specialiteitsbeginsel bepaalt de horizonta­
ten van dat jaar. De Gemeenschap mag geen
le (onderscheid tussen staat van ontvangsten
leningen opnemen om een begrotingstekort te
en staat van uitgaven, onderverdeling van de dekken. Een overschot wordt naar het volgen­
staat van uitgaven in een afdeling per instel­de begrotingsjaar overgedragen. Overdracht
ling) en de verticale structuur van de begro­van een beperkt tekort is eveneens mogelijk.
ting (door de begrotingsnomenclatuur worden Doet zich tijdens het jaar een belangrijke af­
wijking van de oorspronkelijke begroting de kredieten naar aard of bestemming gerang­
voor, dan moet echter een gewijzigde of aan­ schikt in afdelingen - in de eerste plaats afde­
vullende begroting worden vastgesteld. ling III, waarin alle beleidsuitgaven van de
FIGUUR 1
Aankopen van ecu's 1991-1995 (in miljard ecu)
70
Betalingen
Aankopen
1991 1992 1993 1994 1995