//img.uscri.be/pth/efc8dbc8dacab11dfab98ae4da7b5863ec56b5c9
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Charter-Audit-Dutch Clean

5 pages
HANDVEST VAN HET AUDITCOMITÉVANDELHAIZE GROEPA. Doel.Het Auditcomité wordt aangesteld door de Raad van Bestuur (de “Raad”) van Delhaize Groep(de “Onderneming”) om(a) de Raad bij te staan bij de controle van(i) de integriteit van de jaarrekening van de Onderneming,(ii) de naleving door de Onderneming van de wettelijke en reglementaire vereisten enregels,(iii) de geschiktheid en onafhankelijkheid van de commissaris, en(iv) de werking van het department Interne Audit van de Onderneming en decommissaris, en(b) een verslag te maken, indien dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving dat deel zaluitmaken van het jaarverslag van de Onderneming.B. Organisatie.1. Het Auditcomité zal bestaan uit tenminste drie bestuurders, die elk moeten voldoen aan devereisten van onafhankelijkheid en ervaring voorgeschreven door van de Belgische enAmerikaanse wet, de New York Stock Exchange en alle andere wetten en regels die geldenvoor het lidmaatschap van het Auditcomité. Elk lid van het Auditcomité moet ervaringhebben in boekhouding of gelijkaardig financieel beheer en tenminste één lid moet eenfinancieel deskundige zijn zoals opgelegd door Sectie 407 van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act van 2002 (de “Sarbanes-Oxley Act”) en de daaronder afgekondigde regels. Deleden van het Auditcomité worden aangesteld door de Raad op aanbeveling van hetGovernance-Comité. De leden van het Auditcomité verkiezen de Voorzitter van het Comité,tenzij de Voorzitter reeds vooraf is ...
Voir plus Voir moins
HANDVEST VAN HET AUDITCOMITÉ VAN DELHAIZE GROEP A. Doel. Het Auditcomité wordt aangesteld door de Raad van Bestuur (de “Raad”) van Delhaize Groep (de “Onderneming”) om (a) deRaad bij te staan bij de controle van (i) deintegriteit van de jaarrekening van de Onderneming, (ii) denaleving door de Onderneming van de wettelijke en reglementaire vereisten en regels, (iii) degeschiktheid en onafhankelijkheid van de commissaris, en (iv) dewerking van het department Interne Audit van de Onderneming en de commissaris, en (b) eenverslag te maken, indien dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving dat deel zal uitmaken van het jaarverslag van de Onderneming. B. Organisatie. 1. HetAuditcomité zal bestaan uit tenminste drie bestuurders, die elk moeten voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en ervaring voorgeschreven door van de Belgische en Amerikaanse wet, de New York Stock Exchange en alle andere wetten en regels die gelden voor het lidmaatschap van het Auditcomité.Elk lid van het Auditcomité moet ervaring hebben in boekhouding of gelijkaardig financieel beheer en tenminste één lid moet een financieel deskundige zijn zoals opgelegd door Sectie 407 van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act van 2002 (de “Sarbanes-Oxley Act”) en de daaronder afgekondigde regels.De leden van het Auditcomité worden aangesteld door de Raad op aanbeveling van het Governance-Comité. Deleden van het Auditcomité verkiezen de Voorzitter van het Comité, tenzij de Voorzitter reeds vooraf is aangesteld door de Raad. Het Auditcomité mag, indien nodig, een subcomité oprichten en daar bevoegdheden aan delegeren. 2. Deleden van het Auditcomité worden aangesteld door de Raad voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en tot hun opvolgers aangesteld zijn en in aanmerking komen, of tot hun dood, ontslag of verwijdering uit het Auditcomité, of de beëindiging (door afloop ofontslag) van hun respectieve mandaat als lid van de Raad.
1
C. Vergaderingenen Ondersteuning van het Comité. 1.Het Auditcomité vergadert tenminste viermaal per jaar wanneer het wordt samengeroepen door haar Voorzitter.Tenzij anders bepaald door de wet, zal het Comité slechts geldig kunnen beraadslagen wanneer een quorum werd bereikt van een meerderheid van de leden.Wanneer een meerderheid van de leden van het Auditcomité aanwezig is op een vergadering, kan elke handeling goedgekeurd worden op deze Comitévergadering; een handeling gesteld zonder een vergadering moet echter goedgekeurd worden door elk lid van het Comité.Tenzij anders bepaald door de wet, kunnen de leden van het Auditcomité deelnemen aan een Comitévergadering of de vergadering voorzitten via het gebruik van een communicatiemiddel dat alle leden van het Comité die deelnemen in staat stelt elkaar tegelijkertijd te horen tijdens de vergadering. 2. HetAuditcomité heeft de bevoegdheid om een beroep te doen op juridische, boekhoudkundige of andere consultants om het Comité te adviseren.Het Auditcomité kan elke kaderlid of medewerker van de Onderneming en de externe consultant of commissaris van de Onderneming vragen om een vergadering van het Comité bij te wonen of te vergaderen met een lid of een consultant van het Comité. 3. DeOnderneming zal voldoende middelen voorzien voor de activiteiten van het Auditcomité, zoals bepaald door het Auditcomité, inclusief de honoraria van de raadgevers van het Comité zoals advocaten en consultants.De honoraria van de commissaris, die ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd, worden aan de Raad voorgesteld door het Auditcomité. D. Verantwoordelijkheden. Het Auditcomité zal: Nazicht van de jaarrekening en Andere Documenten en Verslagen 1. Degeschiktheid van dit Handvest jaarlijks nakijken en herevalueren, en wijzigingen ter goedkeuring voorleggen aan de Raad. 2. Methet management en de commissaris (afzonderlijk, indien nodig) het gereviseerde ontwerp van jaarverslag en het ontwerp van halfjaarlijkse rekeningen nakijken vóór de vergaderingen van de Raad, gedurende dewelke die ontwerpen moeten worden goedgekeurd, inclusief (a), met betrekking tot de jaarlijkse rekeningen, de bekendmakingen door de Onderneming onder de “Operating and Financial Review and Prospects” van haar Formulier 20-F, (b) alle cruciale boekhoudkundige beleidslijnen en gebruikte praktijken, (c) elke alternatieve behandeling van financiële informatie binnen algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die de commissaris heeft besproken met het management, alsook de vertakkingen van het gebruik van zulke alternatieve behandelingen, en de behandeling verkozen door de commissaris, (d) alle belangrijke gebreken en belangrijke zwakheden in het ontwerp of de werking van de interne boekhoudcontroles van de Onderneming die de mogelijkheid van de Onderneming om financiële gegevens vast te leggen, te verwerken, samen te vatten en te rapporteren negatief zouden kunnen beïnvloeden, en (e) alle fraude, of die nu belangrijk is of niet, die betrekking heeft op het management of andere werknemers die een belangrijke functie hebben binnen de interne boekhoudcontroles van de Onderneming.
2
3.Algemeen nazicht, samen met het management, van het sort informatie en de presentatie ervan in persmededelingen omtrent resultaten, evenals de financiële informatie en winstvooruitzichten die moeten worden verstrekt aan analisten en ratingagentschappen. 4.De belangrijke verslagen aan het management, voorbereid door het departement interne audit, en de antwoorden van het management daarop nakijken. 5. Samenmet het management en de commissaris alle correspondentie met bevoegde instanties en overheden nakijken, alsook werknemersklachten of gepubliceerde verslagen die belangrijke vragen doen rijzen betreffende de jaarrekeningen of de boekhoudregels van de Onderneming. 6. Hetjaarverslag van het bestuur inzake de evaluatie van de interne controles, zoals opgelegd door Sectie 404 van de Sarbanes-Oxley Act en de daaronder afgekondigde regels, nakijken. 7. Proceduresvastleggen voor de ontvangst, weerhouding en behandeling van klachten ontvangen door de Onderneming betreffende de boekhouding, interne boekhoudcontroles of andere auditaangelegenheden, alsook voor de vertrouwelijke, anonieme indiening door werknermers van de Onderneming van kwesties betreffende twijfelachtige boekhoud- of auditaangelegenheden. Commissaris 8.De bevoegheid en verantwoordelijkheid hebben om de benoeming, de vergoeding, de 1 inhuring en de opzegging van de commissaris te overwegen en voor te stellen , evenals over het toezicht op de commissaris, overeenkomstig en onderworpen aan de vereisten van de Belgische en Amerikaans wet, de New York Stock Exchange en alle andere geldende wetten en regels.Overeenkomstig de Belgische Wet en de statuten van de Onderneming, wordt de commissaris aangesteld door de aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissaris brengt rechtstreeks verslag uit aan het Auditcomité.De commissaris is verantwoording verschuldigd aan de Onderneming voor het nazicht van de financiële informatie en controles van de Onderneming. 9. Metbetrekking tot de controle van de onafhankelijkheid en de prestaties van de commissaris: a. Tenminstejaarlijks een verslag van de commissaris met de volgende inhoud bekomen en nakijken: (i) de interne procedures inzake kwaliteitscontrole van het auditkantoor; (ii) alle belangrijke kwesties opgeworpen bij het recentste interne nazicht van het auditkantoor inzake kwaliteitscontrole of bij een onderzoek door overheids- of professionele instanties, gedurende de vijf voorgaande jaren, rekening houdend met één of meer onafhankelijke audits uitgevoerd door het auditkantoor, en alle stappen ondernomen om zulke kwesties af te handelen; en (iii) (om de onafhankelijkheid van de commissaris te bepalen) alle relaties die de commissaris en haar verbonden
1 Verklarende Noot:De SEC heeft aangegeven dat de voorwaarde om het auditcomité een externe revisor te laten aanstellen, niet in strijd mag zijn met enige geldende wet, overeenkomst of vereiste uit het thuisland waarbij de aandeelhouders overgaan tot de verkiezing, goedkeuring of bekrachtiging van de keuze van de externe revisor. Gezien de vereisten van de Belgisch wet, kan het Auditcomité van Delhaize Groep slechts adviserende bevoegdheden krijgen (inclusief de bevoegdheid om benoemingen in te dienen bij de raad) met betrekking tot de benoeming, de vergoeding, de inhuring en opzegging van de externe revisor.
3
vennootschappen hebben met de Onderneming en haar filialen (inclusief een beschrijving van alle verleende niet-auditdiensten en de vergoeding voor zulke niet-auditdiensten). b. Zulkeverslagen bespreken met de commissaris en, met betrekking tot Sectie D.9.a(iii) hierboven, nagaan of de verlening van niet-auditdiensten verenigbaar is met de onafhankelijkheid van de commissaris en, indien aldus bepaald door het Auditcomité, voorstellen dat de Raad de nodige stappen onderneemt om zich te verzekeren van de onafhankelijkheid van de commissaris. c. Naontvangst van het verslag genoemd in Sectie D.9.a hiervoor, de verantwoordelijke partner van de commissaris controleren en evalueren, en zorgen voor de regelmatige aflossing van de verantwoordelijke partner, tenminste elke vijf jaar zoals vereist door de wet. d. Deweerhouding van de commissaris voor niet-auditdiensten nakijken en, in voorkomend geval, goedkeuren, en de vergoeding en voorwaarden voor zulke diensten goedkeuren. Gebruiken in verband met Boekhouding en Audit en Naleving 10. Samenkomenmet de commissaris vóór de audit om de planning en bemanning voor de audit te bespreken. 11. Jaarlijksmet de commissaris, buiten de aanwezigheid van het management, de problemen of moeilijkheden overlopen die de revisor kan zijn tegengekomen tijdens de uitvoering van zijn taken, alsook de “management letter” verschaft door de commissaris aan het management en de antwoorden daarop van de Onderneming.Dergelijk nazicht omvat ook een bespreking van: a. demoeilijkheden tegengekomen tijdens het auditwerk, inclusief de beperkingen op het vlak van handelingen of de toegang tot benodigde informatie, en enige meningsverschillen met het management; b. dewijzigingen nodig binnen het voorziene kader van de interne audit; en c. deverantwoordelijkheden van het department Interne Audit, het budget en de bemanning. 12. Eenverslag te maken, indien dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving dat deel zal uitmaken van het jaarverslag van de Onderneming. 13. Grotewijzigingen aan de regels en gebruiken van de Onderneming in verband met audit en boekhouding – nakijken, zoals voorgesteld door de commissaris, interne auditors of het management. 14. Duidelijkebeleidslijnen vaststellen voor de Onderneming voor wat betreft het in dienst nemen van werknemers of voormalige werknemers van de commissaris.
4
15. Samenmet het management en de commissaris het resultaat bekijken van zowel regelgevende en boekhoudkundige initiatieven als van buitenbalansstructuren op de jaarrekening van de Onderneming. 16. Regelmatigvergaderen met het management om zowel de grote financiële risico’s van de Onderneming te bekijken als de stappen die het management heeft genomen om zulke risico’s op te volgen en te controleren. 17. Samenmet de General Counsel van de Onderneming de juridische kwesties bekijken die een belangrijke invloed zouden kunnen hebben op de jaarrekening, de nalevingsregels van de Onderneming en belangrijke verslagen of onderzoeken ontvangen van bevoegde instanties of overheden. 18. Bovenopde afzonderlijke en regelmatige vergaderingen met de commissaris en het management, zoals hiervoor beschreven, afzonderlijk en regelmatig vergaderen met de interne auditors. Algemeen 19. Aande Raad en de Afgevaardigd Bestuurder notulen bezorgen van alle vergaderingen van het Auditcomité of de zaken besproken tijdens elke vergadering van het Auditcomité met hen bespreken. 20. Jaarlijksde prestatie van het Auditcomité evalueren voor wat betreft de taken vermeld in dit Handvest en haar bevindingen overmaken aan de Raad. 21. Indiende regels in dit handvest in strijd zijn met de regels vervat in de “Internal Rules Relating to the Nominating and Governance Committees” van Delhaize Groep, dan zullen de regels in dit handvest voorrang krijgen. Hoewel het Auditcomité de verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft zoals uiteengezet in dit Handvest, toch is het niet de taak van het Auditcomité om audits te maken of uit te voeren, noch om te bepalen of de financiële informatie van de Onderneming volledig, juist en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes is. Dit is de verantwoordelijkheid van het management en de commissaris. Het is ook niet de taak van het Auditcomité om onderzoeken te voeren, onenigheden op te lossen, indien die er zijn, tussen het management en de commissaris, of de naleving te verzekeren van wetten, regels en de Code van Bedrijfsvoering en Ethische Normen van de Onderneming.
5