//img.uscri.be/pth/fcf43807a07a6185cddf0fddaa761d0a13af43cb
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

De Europese Gemeenschap en de Duitse eenwording

De
212 pages
De Europese Gemeenschap en de Duitse eenwording ommissie van de Europese Gemeenschappen Bulletin van deen Supplement 4/90 Supplementen 1990 1 /90 Werkprogramma van de Commissie voor 1990 2/90 Het gemeenschapsrecht inzake de controle op concentraties 3/90 Overheidsopdrachten in de uitgesloten sectoren (II) 4/90 De Europese Gemeenschap en de Duitse eenwording Bulletin van de Europese Gemeenschappen Supplement 4/90 Verklaring van de Commissie ter gelegenheid van de Duitse eenwording op 3 oktober 1990 De Gemeenschap en de Duitse eenmaking Mededeling van de Commissie met betrekking tot de bijzondere vergadering van de Europese Raad te Dublin op 28 april 1990 De Gemeenschap en de Duitse eenmaking: gevolgen van het Staatsvertrag Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad te Dublin op 25 en 26 juni 1990 De Gemeenschap en de Duitse eenmaking (door de Commissie op 22 augustus 1990 bij de Raad ingediend) Dit document is opgesteld aan de hand van de documenten SEC(90) 751, SEC(90) 1138 en COM(90) 400 EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Commissie Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: ES ISBN 92-826-1921-4 DAN 92-826-1922-2 DE ISBN 92-826-1923-0 GRN 92-826-1924-9 EN ISBN 92-826-1925-7 FRN 92-826-1926-5 IT ISBN 92-826-1927-3 PTN 92-826-1929-X Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Voir plus Voir moins

De Europese Gemeenschap
en de Duitse eenwording
ommissie van de Europese Gemeenschappen
Bulletin van deen
Supplement 4/90 Supplementen 1990
1 /90 Werkprogramma van de Commissie voor 1990
2/90 Het gemeenschapsrecht inzake de controle op concentraties
3/90 Overheidsopdrachten in de uitgesloten sectoren (II)
4/90 De Europese Gemeenschap en de Duitse eenwording Bulletin
van de Europese Gemeenschappen
Supplement 4/90
Verklaring van de Commissie ter gelegenheid van de Duitse
eenwording op 3 oktober 1990
De Gemeenschap en de Duitse eenmaking
Mededeling van de Commissie met betrekking tot de bijzondere
vergadering van de Europese Raad te Dublin op 28 april 1990
De Gemeenschap en de Duitse eenmaking: gevolgen van het
Staatsvertrag
Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad te Dublin
op 25 en 26 juni 1990
De Gemeenschap en de Duitse eenmaking
(door de Commissie op 22 augustus 1990 bij de Raad ingediend)
Dit document is opgesteld aan de hand van de documenten
SEC(90) 751, SEC(90) 1138 en COM(90) 400
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Commissie Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92-826-1921-4
DAN 92-826-1922-2
DE ISBN 92-826-1923-0
GRN 92-826-1924-9
EN ISBN 92-826-1925-7
FRN 92-826-1926-5
IT ISBN 92-826-1927-3
PTN 92-826-1929-X
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990
ISBN 92-826-1928-1
Catalogusnummer: CB-NF-90-004-NL-C
De in deze publikatie opgenomen artikelen en teksten mogen - met bronvermelding - geheel
of gedeeltelijk worden overgenomen.
Printed in the FR of Germany Inhoud
Voorwoord 5
Verklaring van de Commissie ter gelegenheid van de Duitse eenwording op 3 oktober 1990 7
De Gemeenschap en de Duitse eenmaking 9
Inleiding
De modaliteiten van de eenmaking
Het scenario van de integratie 10
Problemen gedurende de interimperiode van aanpassing 11
De problemen in de overgangsfase3
Conclusies7
De Gemeenschap en de Duitse eenmaking : gevolgen van het „Staatsvertrag" 19
Inleiding9
Het Staatsvertrag : hoofdpunten 1
Verenigbaarheid van het Staatsvertrag met het gemeenschapsrecht 21
Macro-economische implicaties 23
Aan de integratie voorafgaande effecten4
Beheer van de interimperiode6
Tijdschema8
De Gemeenschap en de Duitse eenmaking9
I — ALGEMENE TOELICHTING
— Inleiding
— Voornaamste kenmerken van de economie van de DDR en mogelijke gevolgen van de
economische, monetaire en sociale eenmaking 32
— Interimperiode van aanpassing 40
— Het „Einigungsvertrag"5
— Aanpassing van het afgeleide recht8
II — TOELICHTING PER SECTOR 5
— Externe aspecten
— Interne markt 73
— Gemeenschappelijk landbouwbeleid 8
—k visserijbeleid 91
S. 4/90 — Vervoer 95
— Energie9
— Structuurbeleid 102
— Sociale zaken, onderwijs en opleiding4
— Milieuzaken en nucleaire veiligheid6
— Onderzoek, technologie en telecommunicatie 11
— EGKS 11
III — FINANCIËLE GEVOLGEN8
— Inleiding
— Raming van de totale financiële weerslag9
— Herziening van de financiële vooruitzichten 120
— Opname in de begrotingen 1990 en 19911
— Bijlage: financiële gevolgen van de eenmaking van Duitsland voor de EGKS 12
IV — BIJLAGE: WETSVOORSTELLEN3
S. 4/90 Voorwoord
Op 3 oktober 1990 is Duitsland weer één geworden. Het Duitse volk krijgt aldus
opnieuw de plaats die het in Europa en in de wereld toekomt. Hiermee wordt
ook gestalte gegeven aan een sterk verlangen dat door de Gemeenschap en de
ervan deel uitmakende Lid-Staten krachtig werd ondersteund. De Commissie
deelt de vreugde van het Duitse volk bij deze historische gebeurtenis, die een
nieuw elan zal geven aan een nog sterker en meer verenigd Europa in het voor­
uitzicht van de Economische en Monetaire Unie en van de Politieke Unie.
De instellingen van de Gemeenschap hebben er zich alle voor ingezet om de
integratie van de voormalige Duitse Democratische Republiek in de Gemeen­
schap zoveel mogelijk, en binnen de door de Duitse eenmaking vastgestelde ter­
mijnen, te vergemakkelijken. De Commissie was van meet af aan van oordeel
dat de integratie van de Duitse Democratische Republiek in een eengemaakt
Duitsland, en derhalve in de Gemeenschap, fasegewijs en zonder wijzigingen
van de Verdragen tot stand kon worden gebracht. Reeds vanaf april 1990 heeft
de Commissie de modaliteiten voor de eenmaking onderzocht. Zij stelde op de
Europese Raad een schema voor integratie voor, dat de Raad op zijn bijzondere
zitting van 28 april 1990 te Dublin heeft aangenomen.
De staatshoofden en regeringsleiders waren van oordeel dat de integratie van het
grondgebied van de Duitse Democratische Republiek in de Gemeenschap een
feit zou zijn zodra de eenmaking juridisch vast zou liggen, zonder dat de Verdra­
gen behoefden te worden herzien en onder voorbehoud van de nodige over­
gangsmaatregelen. De Europese Raad stelde bij diezelfde gelegenheid vast dat
de Commissie, in het kader van een algemeen verslag, de Raad voorstellen zou
moeten voorleggen met het oog op de goedkeuring van de overgangsmaatrege­
len.
Het Europese Parlement, inzonderheid zijn met dit doel opgerichte commissie
ad hoc, verwelkomt de ondubbelzinnige steun van de Europese Raad aan het
eenmakingsproces en is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het onder­
zoek door de Commissie samen met de autoriteiten van de beide Duitslanden
naar de gevolgen van de eenmaking.
Het Parlement en de Raad hebben alle nodige proceduremaatregelen en maatre­
gelen in verband met het te volgen tijdschema getroffen om te verzekeren dat in
de rechtsorde van de Gemeenschap met de voormalige Duitse Democratische
Republiek op harmonische wijze rekening wordt gehouden. De integratie kon
overeenkomstig de rechtsregels en op geordende wijze tot stand komen, niette­
genstaande de stroomversnelling waarin het proces sedert april 1990 is terecht
gekomen. Deze versnelling heeft ertoe geleid dat aan de Commissie ruime
bevoegdheden dienden te worden overgedragen om voorlopige maatregelen te
kunnen invoeren die snel moeten worden vervangen door een geheel van over­
gangsmaatregelen. Dank zij de nauwe samenwerking tussen de instellingen zal
het wetgevingsproces voor een geheel van maatregelen van deze omvang binnen
een opmerkelijk korte tijd kunnen worden voltooid.
S. 4/90 In dit Supplement van het Bulletin publiceert de Commissie de voornaamste bij
de Raad en het Parlement, in verband met de Duitse eenmaking en de integratie
van de voormalige Duitse Democratische Republiek in de Gemeenschap, inge­
diende documenten. De vijf nieuwe Länder van de Bondsrepubliek Duitsland,
alsook de weer eengemaakte stad Berlijn maken voortaan deel uit van de com­
munautaire familie.
Op grond van de in de hierna volgende bladzijden beschreven maatregelen zal
hun integratie in de Gemeenschap verwezenlijkt worden en zal hun economi­
sche en sociale aanpassing geleidelijk aan gestalte krijgen.
S. 4/90 Verklaring van de Commissie ter
gelegenheid van de Duitse eenwording
op 3 oktober 1990
Het Duitse volk bereikt vandaag zijn eenheid. De Europese Commissie deelt in
zijn vreugde. Wij verwelkomen in de communautaire familie vijf nieuwe Duitse
deelstaten: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, alsook de herenigde stad Berlijn.
De burgers van Oost-Duitsland kunnen voortaan, na verschillende tientallen
jaren van onderdrukking, leven in een democratie, in een vrije samenleving die
gekenmerkt wordt door zowel voorspoed als solidariteit. Hierbij zij herinnerd
aan de profetische verbintenis die de Vaders van het Verdrag tot oprichting van
de Bondsrepubliek Duitsland kort na de tweede wereldoorlog ten aanzien van
het Duitse volk aangingen: „Op basis van zelfbeschikking de eenheid en de vrij­
heid van Duitsland voltooien en de wereldvrede dienen als volwaardig lid van
een eengemaakt Europa." Deze verbintenis wordt vandaag nagekomen. Ook de
Europese Gemeenschap heeft zich vanaf haar oorsprong tot doel gesteld de
Duitse eenheid in het kader van het proces van de Europese integratie te vol­
tooien.
Het feit dat de Bondsrepubliek tot de Europese Gemeenschap behoorde, was
een essentiële troef bij de voltooiing van de Duitse eenheid. Maar daartegenover
staat dat de Gemeenschap zonder de Bondsrepubliek niet zou zijn wat zij van­
daag de dag is. Het opbouwende aandeel van de Bondsrepubliek gedurende 40
jaar heeft niet weinig bijgedragen tot datgene wat de Europese Gemeenschap is:
een gemeenschap waar recht, solidariteit en stabiliteit heersen. Uit deze beginse­
len put de Gemeenschap haar kracht en haar uitstraling, met name bij de volken
van Oost-, Midden- en Zuid-Europa.
Ook verleent de Duitse eenmaking een nieuwe impuls aan een Gemeenschap
die sterker en meer één is in het vooruitzicht van de Economische en Monetaire
Unie en de Politieke Unie. De oplossing van de Duitse kwestie in het kader van
de Gemeenschap versnelt de totstandkoming van haar eigen eenheid.
De instellingen van de Gemeenschap hebben alle hun best gedaan om de integra­
tie van de voormalige Duitse Democratische Republiek zoveel mogelijk te verge­
makkelijken en te verwezenlijken binnen de door het eenmakingsproces
bepaalde termijnen. Wij ontveinzen ons echter niet dat de aanpassing pijnlijk zal
zijn. De Commissie wil een solidaire bijdrage leveren om de onvermijdelijke
schokken te verzachten.
Het verdeelde Duitsland maakte deel uit van het verdeelde Europa. De Duitse
eenheid bereidt de weg naar de eenheid van heel Europa. De opening van de
Brandenburger Tor is een symbool van deze nieuwe toekomstvooruitzichten van
Europa. De integratie van de voormalige Duitse Democratische Republiek ver­
rijkt de identiteit van de aldus uitgebreide Gemeenschap. De door het eenge­
maakte Duitsland versterkte Gemeenschap zal beter in staat zijn om op te treden
als motor van een paneuropese samenwerkings- en stabiliteitszone, het Atlan-
S.4/90 tisch Bondgenootschap te verstevigen, relaties van partnerschap met de Sovjet­
unie tot stand te brengen en, meer algemeen, haar banden met haar overige
partners in de wereld te versterken. De Gemeenschap zal haar grotere verant­
woordelijkheid ten aanzien van haar nieuwe buren in Midden- en Oost-Europa
volledig op zich nemen: steun voor de omvorming van hun economieën en ont­
wikkeling en verrijking van hun teruggevonden democratieën.
S. 4/90